Класифікація шляхів та засобів збереження працездатності та безпечної діяльності спеціалістівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація шляхів та засобів збереження працездатності та безпечної діяльності спеціалістівПроблема шляхів та засобів підвищення ефективності та без­печної діяльності хвилює вчених усього світу. В останні деся­тиріччя суттєвий внесок в її розробку для спеціалістів зробили В.Г.Алтухов, Г.Л.Апанасенко, Ю.М.Бобров, В.А.Бобров, В.А.Бухарін, В.В.Довгуша, Ю.Н.Єгоров, В.П.Загрядський, А.М.Карпухіна, М.С.Корольчук, В.І.Кулешов, І.А.Сапов, А.С.Солодков, С.Г.Терещенко, В.С.Щеголев, В.М.Крайнюк, П.П.Криворучко, В.І.Осьодло, О.А.Блінов та ін.

Вчені виділяють дві групи шляхів, які використовуються для збереження працездатності спеціалістів. Перша група шляхів визначається ще до зустрічі спеціаліста з технікою. Найбільше значення мають:

♦розподіл функцій та прогноз впливу і взаємозв'язків в си­стемі «техніка — людина - середовище» з урахуванням психофізіо­логічних можливостей людини;

♦професійний психологічний відбір з обов'язковим довгостро­ковим прогнозом психофізіологічних резервів організму та успіш­ної працездатності спеціалістів;

♦використання психофізіологічних методів навчання та трену­вання, спрямованих на розвиток саме тих психологічних якостей і фізіологічних властивостей організму, котрі лежать в основі ефек­тивного використання роботи в конкретній спеціальності.

Друга група шляхів використовується в процесі обслуговування та експлуатації техніки і в свою чергу включає дві підгрупи заходів. Одні з них застосовуються постійно, інші ж за необхідністю.

Призначення заходів першої групи — профілактика несприят­ливих функціональних змін в організмі, збереження й підвищення стійкості й психофізіологічних резервів організму, запобігання розвитку вираженого стомлення та перевтомлення у спеціалістів. В першу підгрупу заходів включаються:

♦динамічний контроль за станом функцій організму та пра­цездатності;

♦заходи щодо розширення психофізіологічних резервів орга­нізму в період між виконанням циклів учбових завдань (польотів, навчань, тренувань);

♦заходи в період виконання циклів або окремих учбових завдань;

♦заходи після виконання учбових завдань;

♦ заходи безпосередньої дії на організм (раціональний режим праці та відпочинку під час виконання завдань), активний та па­сивний відпочинок, водні процедури, додаткова вітамінізація, уль­трафіолетове опромінення, оптимізація емоційного стану.

Заходи другої підгрупи проводяться в разі необхідності з ме­тою мобілізації резервних можливостей організму для підтримки й негайного підвищення працездатності (після напруженої профе­сійної діяльності, специфіки умов її виконання, індивідуальних особливостей, віку). До заходів, що застосовуються в разі необхід­ності, належать: вдихання кисню при нормальному тиску, гіперба­рична оксигенація, повітряно-теплові процедури, дія імпульсним електричним струмом, застосування електросну, використання фармакологічних препаратів.

Описані заходи відносяться до фізіологічного забезпечення уч­бових завдань (І.А.Сапов з співавт., 1980), а вони в свою чергу включені в систему медичного забезпечення учбових завдань разом з лікувально-профілактичними, санітарно-гігієнічними та протиепі­демічними заходами. Крім суто фізіологічних заходів, котрі дозво­ляють підвищити працездатність за рахунок регуляції неспеци­фічної стійкості, функціонального стану й фізіологічних резервів організму спеціалістів, важливе значення для ефективного та без­печного виконання професійної діяльності мають матеріально-тех­нічні та соціально-психологічні заходи. Останні вважаються неспе­цифічними заходами підвищення працездатності.

Матеріально-технічні заходи спрямовані на пристосування об­слуговуючих технічних систем та умов навколишнього середовища до людини. Соціально-психологічні заходи включають професійний відбір, професійну підготовку, формування змін, постів екіпажів (колективів), в цілому - психологічне та психофізіологічне забез­печення діяльності.

Завдання і запитання для самопідготовки та контролю

1. Опрацюйте тему за опорними конспектами та літературою.

2. Охарактеризуйте загальні поняття психофізіологічного і психо­логічного забезпечення професійної діяльності.

3. Визначте основні принципи, завдання, методи.

4. Проаналізуйте класифікацію методів соціально-психологічного за­безпечення професійної діяльності.

Основна література

1. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних за­кладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 400 с

2. Корольчук М.С. Актуальні проблеми психофізіології військової діяльності: Навчальний посіб­ник. - К.: КВГІ, 1996. - 164 с

3. Корольчук М.С. Практикум з психофізіології військової діяльності. - К.: КВГІ,

1997. – 140 с

4. Корольчук М.С. Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності. Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки, Психологічні науки. - 2002. - № 1.

5. Корольчук М.С. Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяль­ності // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки, Психологічні науки. - 2002. - № 2.

6. Корольчук М.С, Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методи­ки: Навчальний посібник для студент вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С.Корольчука. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2005. - 320 с

Додаткова література

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л., 1969. - 180 с.

2. Апанасенко Г.Л. К проблеме трактовки механизмов восстановления физической нагрузки //Теория и практика физической культуры. - 1985. - № 6 - С. 49-52.

3. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. - СПб.: Петрополис, 1992. - С. 35-58.

4. Бачерников Н.Е., Воронцов М.П., Добромиль Э.И. Психогигиена умственного труда учащейся молодежи. - К.: Здоровье, 1988. - С. 94-123.

5. Блінов О.А. Формування емоційної стійкості у військовослужбовців аеромобільних військ під час повітрянодесантної підготовки: Автореф. дис. канд. психол. наук. - К., 1999. - 18 с

6. Броневицький Г.А. Управління психічними станами моряків у походах. - М.: Воєніздат, 1984. - С 108-134.

7. Булич Е.Г. Как повысить умственную работоспособность студента. - К.: Высш. шк„ 1989. - С. 30-46.

8. Карпухина A.M. Контроль и регуляция состояний человека как факторы повышение эффективности трудовой деятельности. - К.: Знание, 1985. - 20 с.

9. Карпухина A.M. Психологические и психофизиологические пути повышения эффективности деятельности. - К.: РДЭНТП, 1990. - С. 1-19.

10. Корниенко Н.В., Корольчук Н.С., Горлов В.М. Методическое пособие по формированию умения и отработке навыков по специальности «Социальный педагог-психолог». - К.: КВВМУ, 1991. - С. 27-42.

11. Корольчук М.С. Актуальні проблеми психофізіологічної діяльності військових спеціалістів. - К.: КВГІ, МОУ, 1996. - 160 с

12. Корольчук М.С. Психофізіологія працездатності корабельних спеціалістів в екстремальних умовах: Дис. на здоб. док. психол. наук. - К., 1997. - 406 с

13. Корольчук Н.С. Воздействие импульсным электрическим током на ЦНС корабельных специалистов как способ сохранения работоспособности / Сборник трудов. - Североморск, 1979.-С. 15-16.

14. Крайнюк В.М. Психологічні особливості проявів агресивності і тривожності у юнаків призовного віку: Автореф. дис. канд. психол. наук. - К., 1999. - 18 с

15. Криворучко П.П. Психологічне забезпечення професійної діяльності корабельних спеціалістів. Автореф. дис. канд. психол. наук. - К., 1998.

16. Лобенко А.А., Асмолов А.К. Компенсаторно-приспособительные механизмы у моряков. - К.: Здоров'я, 1991. - С. 153-160.

17. Макаренко М.В. Психофизиологический отбор военных операторов. - К.: МО Украины, 1998. - 350 с.

18. Методические рекомендации. Функциональное состояние и работоспособность личного со­става ВМФ с нейроциркуляторной дистонией. - М.: Воениздат, 1991. - С. 12-15, 26-27.

19. Осьодло В.І. Психодіагностика та корекція функціональних станів офіцерів у динаміці про­фесійної діяльності. Автореф. дис. канд. психол. наук. - К., 2001.

20. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / Никифоров Г.С., Дмитрие­ва М.А., Корнева Л.Н. / Под ред. Никифорова Г.С. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1991.-152 с.

21. Руководство по физиологии труда / Под ред. З.М.Золиной, Н.Ф.Измерова. - М.: Медицина, 1983.-С. 308-312,445-457.

22. Сапов И.А., Новиков B.C. Неспецифические механизмы адаптации человека. - Л.: Наука, 1984. - С. 106-123.

23. Стасюк В.В. Формування емоційної стійкості у воїнів-десантників в бойових умовах: Автореф. дис. канд. психол. наук. - К., 1999.

24. Стенько Ю.М. Психогигиена моряка. - Л.: Медицина, 1981. - С 42-67.

Тема 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.013 с.)