Функціонально-рольова погодженістьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Функціонально-рольова погодженістьЗ поняттям «роль» читач цієї книги вже знайомий і має пам'ята­ти, що як би ми не любили один одного в родині, це ніякою мірою не знімає з нас необхідності виконання звичних і невідкладних функ­цій і обов'язків, тобто і важливості сімейних ролей. Погодженість структури і розуміння цих ролей партнерами є одним з найваж­ливіших факторів, що забезпечують стабільність і благополуччя сімейного союзу.

Загальноприйнята класифікація сімейних ролей включає такі:

1. Відповідальний за матеріальне забезпечення родини. Ця роль містить у собі комплекс обов'язків, пов'язаних із забезпеченням родини необхідним рівнем добробуту.

2. Господар — господарка. Реалізація цієї ролі припускає прид­бання продуктів, готування їжі, забезпечення затишку, чистоти і порядку, догляд за одягом і т.д.

3. відповідальний за підтримку родинних зв'язків. Ця роль включає участь у сімейних ритуалах і церемоніях, організацію спілкування з родичами і сприяння соціальному становленню членів родини.

4. Організатор сімейної субкультури. Виконання цієї ролі спря­мовано на формування в членів родини визначених культурних цінностей, різноманітних інтересів і захоплень.

5. Роль організатора розваг. Ця відносно нещодавно виділена роль включає ініціацію й організацію життєдіяльності родини в сфері дозвілля.

6. Роль сімейного психотерапевта. Виконання цієї (також нової) ролі припускає здійснення дій, спрямованих на розв'язання особистісних проблем іншого. Треба зазначити, що повнота виконання цієї ролі тісно пов'язана із загальною задоволеністю шлюбом.

7. Роль любовного партнера. Роль пов'язана з проявом актив­ності в сфері сексуальних відносин.

8. Роль відповідального за догляд за дитиною. Виконання цієї
ролі вимагає забезпечення дитині в перші рік-півтора його життя
фізичного і психічного комфорту.

9. Роль вихователя. Містить у собі виконання обов'язків, по­
в'язаних з формуванням особистості дитини більш старшого віку.

Саме ці дев'ять ролей ми і пропонуємо використовувати для визначення функціонально-рольової погодженості, точніше, декіль­кох її компонентів. При цьому в усіх випадках для кількісного ви­раження цієї погодженості необхідно буде користуватися несклад­ною технікою розрахунку рангової кореляції Спірмена, сутність якої полягає в такому. Деяка кількість ознак ранжирується (тобто визначається, що по-перше, що по-друге і т.д. — до останнього) за двома підставами, у якості яких може виступати або їхня оцінка однією людиною з погляду двох характеристик, або однієї харак­теристики, але двома особами. Результати цих двох ранжировок порівнюються, і розраховується ступінь їхнього збігу за формулою:

де і — різниця рангів і-ої ознаки; п — кількість ранжируваних оз­нак (в нашому випадку — 9).

Ми добре розуміємо, що для більшості осіб гуманітаріїв навіть проста формула виглядає незнайомою, і в зв'язку з цим нижче пропонуємо таблицю розрахунку одного з компонентів функціо­нально-рольової погодженості.

У практиці сімейної терапії звичайно використовуються два рівні аналізу структури ролей: бажаний (так, як хотілося б) і реаль­ний (так, як склалося насправді), оскільки їхнє зіставлення дає дуже багато чого для виявлення структури сімейних утруднень з метою їхньої наступної ліквідації або оптимізації. Природно, що в стар­шокласників поки ще просто немає реальної структури розподілу ролей: хоча їхнє сімейне життя і не за горами, але все-таки лише в майбутньому. Однак ми хочемо запропонувати батькам викори­стовувати в аналізі функціонально-рольової погодженості навіть не дві, а три структури ролей:

а) нормативну (як має бути);

б) бажану (як хотілося б);

в) квазіреальну (як, швидше за все, складеться).

Крім цього, у зв'язку з тим, що каменем спотикання між парт­нерами є не тільки (та й не стільки) структура ролей, але і кількісний їхній розподіл між чоловіком і дружиною, ми рекомен­дуємо виділити як предмет обговорення ще й уявлення юнаків і дівчат про цей розподіл - знов-таки в нормативному, бажаному і квазіреальному планах.

1. Запропонуйте юнакам і дівчатам проранжирувати по важли­вості усі вищенаведені дев'ять ролей (для зручності їх краще запи­сати на дошці) з погляду того, як повинні вони виконуватися в ро­дині, тобто яка по-перше, яка по-друге, яка є дев'ятою (норматив­ний рівень).

2. Тепер нехай вони проранжирують ці ролі з погляду того, як саме їм самим хотілося б виконувати ці ролі в родині: по-перше, по-друге і т.д. (бажаний рівень).

3. Нарешті, нехай вони проранжирують ці ролі з погляду їхньої реальної структури, тобто того, як, швидше за все, усе це складеть­ся в їхній родині: по-перше, по-друге,... дев'яте (квазіреальний рівень).

4. Тепер запропонуйте юнакам і дівчатам окремо утворити «лічильні комісії», скласти індивідуальні ранги і знову проранжи­рувати отримані суми рангів (найменша сума одержує перший ранг) окремо для юнаків та дівчат і загальну.

5. Ну а те тепер — саме головне — розрахунки коефіцієнтів рангової кореляції між структурами ролей, що вийшли. Для цього запропонуйте обстежуваним заповнити таку таблицю:

Роль Ранг для структур ролей
  Індиві-дуальної нормативної Групової нормативної Норма-тивної у дівчат Норма-тивної в юнаків Індиві-дуальної бажаної Індиві-дуальної квазі-реальної
Відповідальний за матеріальне забезпечення            
           
           
           
Роль Ранг для структур ролей
  Індиві-дуальної нормативної Групової нормативної Норма-тивної у дівчат Норма-тивної в юнаків Індиві-дуальної бажаної Індиві-дуальної квазі-реальної
Господар- господарка            
Відповідальний за підтримку родинних зв’язків            
Організатор сімейної субкультури            
Організатор сімейних розваг            
Сімейний психотерапевт            
Любовний партнер            
Відповідальний за догляд за дитиною            
Вихователь            

 

За бажанням таблицю можна продовжити, ввівши до неї струк­туру ролей «групових бажань» і «групових реалій».

6. Приступайте до підрахунку й аналізу результатів. Рахунок не вик­ликає особливих ускладнень: принцип його зрозумілий із таблиці.

 

 

Роль Ранг за 1-ю позицією Ранг за 2-ю позицією d i d2 i
= 110

 

 

Підставивши значення у формулу, одержуємо:

У цьому прикладі зв'язок відсутній, хоча в загальному для n= 9 можна стверджувати таке:

при r < 0,6 можна говорити про значимий негативний зв'язок. У нашому випадку це дозволяє стверджувати, що структури ролей протилежні, а люди, що володіють цими структурами, несумісні;

при 0,6 < r < + 0,6 можна говорити про відсутність значи­мого зв'язку, деякій подібності структур і досить посередньої су­місності;

при n> + 0,6 можна говорити про значимий позитивний зв'я­зок, подібність структур і високу сумісність.

7. Розрахунок коефіцієнта рангової кореляції між індивідуаль­ною нормативною й груповою нормативною структурами покаже, наскільки індивідуальні подання про нормативну структуру ролей близькі до загальноприйнятих.

8. Розрахунок коефіцієнта рангової кореляції між нормативною в дівчат і нормативною в юнаків структурами покаже подібність загальноприйнятих «жіночих» й «чоловічих» подань про структуру ролей.

9. Розрахунок коефіцієнта рангової кореляції між нормативними в юнаків і дівчат з нормативним груповим покаже, чиї подання про структуру ролей («чоловіків» або «жінок») ближче до загально­прийнятих.

10. Розрахунок коефіцієнта рангової кореляції між індивіду­альними бажаними й індивідуальною реальною структурами ролей дозволить з'ясувати ступінь прийняття старшокласниками «прин­ципу реальності» (зрозуміло, у їх майбутньому сімейному житті).

11. Розрахунок коефіцієнта рангової кореляції між індивіду­альними реальною й бажаною структурою ролей, з одного боку, і нормативною груповою — з іншого, покаже, наскільки ці дані про структуру ролей близькі до загальноприйнятих.

Відмітимо, що варто лише розширити таблицю, як відразу ж і кількість порівнянь, і кількість висновків з них різко зросте.

Зрозуміло, психолог зобов'язаний враховувати, що формальні статистичні розрахунки не повинні підмінювати змістовний аналіз сімейних ролей на зближення і тим самим поліпшення їх по­тенційної функціонально-рольової погодженості.

Поговоримо про розподіл ролей. Розглянути цей аспект друго­го рівня сімейної сумісності можна, скориставшись наведеним ал­горитмом (нормативний, ідеальний і реальний рівні з урахуванням індивідуальних і групових думок), доповненим одним нехитрим прийомом: коли при цьому юнаки будуть говорити про показники дівчат, а дівчата — про інтелект юнаків. Це дозволить різко підви­щити рівень взаєморозуміння тих й інших. Інструментом для порівняння може служити проста таблиця, у кожну із клітин якої щораз необхідно вписати відповідні ролі.

 

Тільки (або в основному) чоловік Дружина і чоловік Тільки або( в основному) дружина
разом порівну

 

У принципі форма цієї таблиці також припускає не тільки на­очне, але й статистичне порівняння. Однак навряд чи варто стом­лювати читача математичним апаратом, якщо й без того ясно, що будь-яка роль може бути оцінена в умовні чотири бали (1 бал — виконує тільки чоловік; 2 і 3 — чоловік і дружина виконують ра­зом і порівну; 4 — виконує тільки дружина), і різниця балів між порівнюваними аспектами розподілу ролей говорить про ступінь невідповідності виділених у цьому аспекті даних про розподіл ро­лей. Не забудьте тільки обговорити всі протиріччя і розбіжності, що виявилися, тому що матеріал цей без перебільшення унікаль­ний і дуже актуальний у плані побудови майбутнього сімейного життя.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.012 с.)