Розвиток фізичного виховання і спорту у Російській імперії у другій половині XIX — на початку XX ст. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розвиток фізичного виховання і спорту у Російській імперії у другій половині XIX — на початку XX ст. 

Мета. Сформувати уяву про особливості розвитку фізичного виховання і спорту у Російській імперії в період розвитку капіталізму.

Зміст

1. Розвиток вітчизняної науки про фізичне виховання.

2. Особливості організації! стану фізичного виховання в країні.

3. Становлення і розвиток окремих видів спорту.

4. Розвиток спортивно-гімнастичного руху в країні.

На початок

1 До 70-х років XIX ст. капіталізм затвердився в більшості європейських країн, у Сполучених Штатах Америки, в Японії. Величезна Російська імперія також перейшла на капіталістичний шлях розвитку. Подією величезної важливості для історичного розвитку Росії було падіння кріпацтва, викликане глибокою кризою феодально-кріпосної системи господарства, поразкою царського уряду у Кримській війні, а також розростанням селянського руху за свободу. Після реформи 1861 р. почався повий період в історії Росії. Капіталістичні відносини, які давно визрівали в надрах феодалізму, отримали тепер більш широкий простір для свого розвитку. Після 1861 р. розвиток капіталізму в Росії пішов з такою швидкістю, що в декілька десятиріч скоювалися перетворення, що зайняли в деяких старих країнах Європи цілі сторіччя.

Дійсно, Росія в дивно короткий термін перетворилася з феодальної монархії в монархію буржуазну.

Розвиток всіх сфер суспільного життя в Росії проходить під впливом наступних найважливіших чинників:

1) початком нового періоду революційно - демократичного і буржуазно-демократичного рухів;

2) промисловим переворотом, що завершився до 80-х рр. і новим промисловим підйомом 90-х рр.;

3) розповсюдженням ідей марксизму і формуванням робочого руху;

4) могутнім і всебічним підйомом російської науки і культури.

На рубежі ХІХ-ХХ ст. Росія в числі інших держав вступила у вищу стадію капіталізму — імперіалізм.

Глибокі суспільно-економічні, політичні і культурні зміни зумовили інтенсивний розвиток в Росії фізичної культури і спорту. При цьому слід підкреслити, що найбільший внесок в розвиток вітчизняної фізичної культури внесли демократичні кола російської інтелігенції, які в умовах самодержавства і прагнення буржуазії підпорядковувати своїм інтересам і фізичну культуру, послідовно затверджували ідеали гуманізму, освіти, свободи особистості.

Велике значення для розвитку фізичної культури і спорту в Росії має розвиток науково-теоретичної думки в галузі фізичного виховання.

До питань фізичного виховання в цей період звертаються представники передової прогресивної російської наукової думки, вчені, лікарі, педагоги і суспільні діячі.

Особливе значення для розвитку науки мали погляди па фізичне виховання великих російських революціонерів-демократів М. Г. Чернишевського (1828-1889 рр.) і М. О. Добролюбова (1836-1861 рр.), які вважали фізичне виховання невід'ємною частиною всебічного, гармонійного виховання людини.

Чернишевський вважав, що шляхом правильного виховання можна підготувати активних революціонерів, здатних всіма силами боротися за інтереси пригноблюваних. В образі героя роману «Що робити?» Рахметова він показав людину всебічно розвинену, освічену, чесну, віддану справі звільнення народу, готового на самовіданність і здатного подолати будь-які труднощі. В цьому йому допомагав прекрасний фізичний розвиток. Рахметов свідомо на 17-му році життя почав старанно займатися гімнастикою, потім накопичував силу, займаючись важкою фізичною працею: возив дрова, кував залізо, копав землю, теслярував, бурлачив на Волзі. Рахметов розвивай спритність, мужність, випробовував себе на випадок тортур, які могли чекати революціонера.

Великий інтерес до фізичного виховання проявляв Добролюбов.

Чернишевський і Добролюбов вважали, що здоров'я — це не тільки здоровий зовнішній вигляд людини, а природний гармонійний розвиток всього організму і оптимальне вдосконалення всіх його функцій. У виборі засобів фізичного виховання Чернишевський і Добролюбов дотримувалися природного методу і народних видів вправ, до яких відносили біг, стрибки, лазіння, метання, плавання, веслування, біг на ковзанах, катання на санках, боротьбу, ігри. Серйозній критиці піддавали вони штучні системи гімнастики, що існували у той час, зокрема, німецьку систему. «Шкода, що ніхто з прихильників національної німецької гімнастики, — писав Добролюбов, — не приїздить до нас в киргизькі степи або до Башкири. Там гімнастика процвітає; це свого роду олімпійські ігри з боротьбою і лазінням на жердини, бігом наввипередки, які повторюються періодично; досягнення переможців оспівуються степовими Піндарами, на їх славу звучать барбітони і флейти, чебизги і кураї».

Для наукового обґрунтування питань фізичного виховання велике значення мали роботи відомого російського хірурга М. І. Пирогова (1810-1881 рр.) і видатного російського ученого — фізіолога І. М. Сеченова (1829-1905 рр.).

Пирогов є засновником нового напряму в анатомії — динамічної анатомії. На підставі вивчення анатомічної структури людського тіла він встановив залежність будови органів тіла людини від їх функцій. Це мало велике значення для розробки анатомічних основ фізичного виховання, зокрема, для виявлення впливу занять фізичними вправами на розвиток і зміну форм тіла людини.

Видатний російський вчений Сеченов зробив у 70-х роках XIX ст. ряд відкриттів в області фізіології, які дозволили йому обґрунтувати і розвинути матеріалістичну теорію єдності людського організму, згідно якої психічні і тілесні явища представляються як дві форми життєдіяльності організму, з яких первинним є тілесне — фізичне, а вторинним — психічне. Фізичне виховання, по Сеченову, є складовою частиною всебічного виховання, важливим засобом зміцнення, розвитку і вдосконалення матеріальної основи людської свідомості.

Дослідженнями з фізіології рухів людини Сеченов заклав основи для наукового вивчення проблеми стомлення і відпочинку — однієї з основних проблем фізіології спортивного тренування.

Активно боролися за оздоровлення і фізичний розвиток народу багато прогресивних педагогів. Активним прихильником фізичного виховання був видатний російський педагог, творець прогресивної педагогічної системи, засновник вітчизняної народної школи К. Д. Ушинський (1824-1870 рр.). Перш за все Ушинський вважав, що фізичне виховання повинне будуватися на основі глибоких знань анатомії, фізіології і психології. В його роботі «Людина як предмет виховання» чітко визначено, що фізичне виховання робить позитивний вплив на всі сторони людської діяльності.

Дуже багато для розвитку теорії фізичного виховання зробили лікарі Е. А. Покровській (1834-1895 рр.) і Е. М. Дементьєв (1850-1918 рр.).

Покровський був відомим дитячим лікарем і редактором журналу «Вісник виховання». Однією з важливих сторін його діяльності було розповсюдження ідей фізичного виховання дітей в сім'ї і школі, які з раннього віку повинні приділяти особливу увагу всебічному вихованню дитини. Основним засобом фізичного виховання дітей Покровський вважав ігри. Ігри, відзначав Покровський, що вносять у життя дитини радість і веселощі, сприяють зміцненню його організму. Вони привчають дітей до дисципліни, до підкорення загальним вимогам або правилам і до узгодження своїх бажань з бажаннями всіх. У своїй роботі «Фізичне виховання дітей у різних народів, переважно Росії» (1884 р.) Покровський стверджував, що «ігри та іграшки нерідко представляють собою таке ж, якщо не більш важливе освітнє значення, згідно з духом народу, такі як народна поезія, легенди, казки, приказки, загадки і т. п.»

Соратником Покровського був лікар Дементьєв. В 1882-1884 рр. Дементьєв був учасником першого обстеження санітарного стану фабрик і заводів Московської губернії. На матеріалах цього обстеження він написав наукову роботу «Розвиток м'язової сили людини у зв'язку з його загальним фізичним розвитком». В цій роботі він висвітлив важкі умови праці і фізичного розвитку робочої молоді. Свого часу велику популярність набули роботи Дементьєва «Гімнастика або ігри» і «Фізичне виховання юнацтва у відношенні до сучасної системи шкільного виховання». В цих роботах Дементьєв виступив проти широкого розповсюдження в Росії німецької і шведської гімнастики. Як і Покровський, Дементьєв віддавав перевагу іграм і природним вправам. Дементьєв сприяв розвитку в Росії футболу, хокею і тенісу, а збірка ігор, складена їм, протягом ряду років була кращим керівництвом для викладачів фізичного виховання.

Виключну роль в розвитку вітчизняної науки про фізичне виховання зіграв Петро Францевич Лесгафт (1837-1909 рр.). Це був видатний вчений, суспільний діяч і педагог, автор теорії фізичної освіти, організатор широкого педагогічного руху за введення фізичного виховання в школах і дитячих установах (Л. Економов, 1969).

П. Ф. Лесгафт пройшов великий, тернистий життєвий шлях. У 1861 р. він закінчив Медико-хірургічну академію. Після захисту двох дисертацій П. Ф. Лесгафт отримав вчений ступінь доктора медицини і доктора хірургії.

За публікацію статті «Що відбувається у Казанському університеті?», в якій вчений критикував реакційну діяльність керівників університету, П. Ф. Лесгафт, за розпорядженням царя у 1871 р. був звільнений з числа професорів університету.

Царський уряд переслідував П. Ф. Лесгафта протягом всього його життя. У 1897 р. він був виключений з числа викладачів Петербурзького університету, а у 1901 р. висланий з Петербургу на один рік.

Не дивлячись на ці переслідування, П. Ф. Лесгафт виконав велику кількість науково-дослідних робіт з анатомії і педагогіки. Його твір «Основи теоретичної анатомії» донині не втратив інтересу для анатомів, фізіологів і педагогів фізичного виховання.

П. Ф. Лесгафт був вченим-консультантом головного управління військово-учбових закладів з питань фізичного виховання учнів військових шкіл. З метою ознайомлення з системою підготовки вчителів гімнастики він побував у Німеччині, Англії, Франції та інших країнах.

Після вивчення особливостей фізичного виховання у країнах Західної Європи П. Ф. Лесгафт піддав ґрунтовній критиці зарубіжні системи гімнастики. Він вважав, що такі гімнастичні системи, як німецька гімнастика, шкідливі для учнів, оскільки не відповідають анатомічній будові організму школярів. Вказуючи, що ці системи не мають достатнього наукового обґрунтування, П. Ф. Лесгафт говорив про необхідність створення своєї системи фізичного виховання.

Виходячи з вікових, анатомо-фізіологічних і психологічних особливостей дітей, П. Ф. Лесгафт дає наукове обґрунтування принципів всебічного виховання дітей. В поняття всебічного виховання він включав фізичне, розумове, етичне, естетичне і трудове виховання. Всі ці сторони виховання, враховуючи провідну роль морального виховання, по П. Ф. Лесгафту, тісно пов'язані між собою. Прагнучи підкреслити пізнавальний характер фізичного виховання, Лесгафт вводить нове поняття — «фізична освіта».

Свої педагогічні погляди П. Ф. Лесгафт висловив у чудовій праці — «Керівництво з фізичної освіти дітей шкільного віку» (1-а частина — 1888 р., 2-а частина — 1901 р.), яке було призначене для практичного застосування в школі.

Основні положення теорії фізичної освіти, розробленої П. Ф. Лесгафтом, зводяться до наступного:

I. Як розумова, так і фізична освіта повинна сприяти підготовці людини до високопродуктивної праці на благо всього суспільства. Не особисте благополуччя людини, а уміння приносити користь суспільству повинне бути кінцевою метою всякої освіти.

2. Творча активність, як у розумовій, так і у фізичній діяльності людини можлива лише при свідомому виборі засобів для досягнення поставленої мети. Тому одним з важливих завдань фізичної освіти Лесгафт вважав уміння свідомо роз'єднувати одержувані від вправ результати, порівнювати їх між собою і давати їм оцінку, тобто аналізувати. З цих же міркувань Лесгафт рекомендував не показувати вправи, а лише пояснювати їх.

3. Тільки гармонійний розвиток дає можливість працювати з якнайменшою витратою сил і досягати якнайкращих результатів у пайко ротший строк.

4. Під гармонійним розвитком Лесгафт розумів правильне поєднаний розвитку розумових і фізичних сил людини, в їх нерозривному зв'язку, при якому забезпечується активна участь цих сил в діяльності людини при ведучій ролі свідомості.

5. Гармонійний розвиток можливий лише при дотриманні припни пу поступовості і послідовності напруги у вправах з урахуванням вікових, статевих і індивідуальних особливостей фізичного розвитку кожної людини.

6. Правильний фізичний розвиток може бути здійснений тільки за допомогою науково обґрунтованої системи фізичної освіти.

7. Сама система фізичної освіти повинна складатися з невеликої кількості природних рухів, які вживаються у різних умовах у різний формі, поступово ускладнюються залежно від педагогічних завдань. Такими вправами Лесгафт вважав: ходьбу, біг, стрибки, метання, боротьбу, прості гімнастичні вправи, ігри, екскурсії.

П. Ф. Лесгафт був проти участі дітей у спортивних змаганнях. Він вважав, що при заняттях спортом відсутній принцип поступовості у впливі фізичних вправ на організм дітей, а спортивні змагання можуть породжувати негативні моральні якості у молоді.

З цим, рівно як і із запереченням користі вправ на гімнастичних приладах, погодитися не можна. Досвід показав, що правильна організація та науково обґрунтована методика проведення занять на гімнастичних приладах, а також під час занять спортом дозволять досягти високих результатів у розвитку і зміцненні організму людей різного віку.

За ініціативою ГІ. Ф. Лесгафта у 1893 р. було створено Петербурзьке суспільство сприяння фізичному розвитку молоді, яке влаштовувало дитячі майданчики для ігор, ковзанки, проводило заняття з фізичного виховання, екскурсії і прогулянки. За прикладом цього суспільства були створені також суспільства у Москві, Омську, Києві, Одесі та інших містах.

У 1896 р. Лесгафт отримав від царського уряду дозвіл відкрити при суспільстві курси виховательок і керівниць по фізичній освіті. Підготовка керівниць проводилася тут за системою П. Ф. Лесгафта. З передової молоді, яка високо цінувала діяльність П. Ф. Лесгафта і були підготовлені педагоги — «лесгафтички», як називали учениць цих курсів, які відрізнялися своєю відданістю професії педагога з фізичного виховання, демократичними поглядами і вмінням організувати громадські сили на рішення педагогічних питань.

У роки першої російської революції П. Ф. Лесгафт створив Вищу вільну школу з підготовки педагогів по фізичному вихованню. У кінці 1907 р. школа була закрита урядом, і до 1909 р. робота у школі велася нелегально.

П. Ф. Лесгафт не був революціонером. Але, будучи передовим суспільним діячем, вченим і педагогом, він підтримував необхідність демократичних реформ у країні. Він активно боровся за нову школу, за нерозривний зв'язок фізичного виховання з розумовим і етичний вихованням. Високо оцінюючи його видатну роль у створенні теорії фізичної освіти, ми, проте, не можемо прийняти деякі положення його теорії.

Так, П. Ф. Лесгафт не розумів соціального характеру фізичного виховання і бачив у ньому тільки біологічну сторону. Але, не дивлячись на окремі недоліки, важко переоцінити діяльність П. Ф. Лесгафта — цього чудового ученого і людини.

Створення П. Ф. Лесгафтом системи фізичної освіти, теоретичні досягнення вітчизняної педагогіки, медицини не знаходили, проте, широкого застосування у системі освіти дореволюційної Росії.

2 Офіційні кола не вживали дієвих заходів щодо покращення фізичного виховання у школі. Тільки з ініціативи окремих педагогів почався рух за поліпшення фізичного виховання в школах. Велику активність у цьому відношенні проявили «Суспільства сприяння фізичному розвитку учнівської молоді», які були організовані у Санкт-Петербурзі (1892 р.), Одесі (1892 р.), Києві (1893 р.), Москві (1893 р.) та інших містах. Вони відкривали майданчики для ігор, влаштовували прогулянки і екскурсії для учнів. За наполяганням суспільних організацій, передових педагогів, лікарів і літераторів 15 серпня 1902 р. міністр народної освіти видав циркуляр, в якому передбачалося введення у школах рухливих ігор, військової гімнастики, гімнастики на снарядах, катання на ковзанах, лижах, плавання і веслування, їзди на велосипедах, фехтування, ручної праці, танців і співу. У ньому вказувалось і на необхідність влаштування шкільних гімнастичних свят. Заняття фізичними вправами рекомендувалося проводити щодня протягом 30 хвилин, переважно у середині учбового дня, а не на перших і не на останніх уроках. Новий циркуляр від 10 червня 1904 р. ще більш розширив ці рамки, намітивши прогулянки учнів з викладацьким персоналом і з родичами учнів. У ньому рекомендувалось розповсюдження водного спорту, організація шкіл плавання, передбачалось ознайомлення учнів старших класів з вогнепальною зброєю.

Але далі «рекомендацій» і циркулярів справа не пішла, оскільки для здійснення цих положень не було необхідних умов, починаючи з відсутності кваліфікованих педагогів і матеріальної бази і закінчуючи явно ненормальним розпорядком учбового і позаучбового життя учнів.

У січні 1908 р. військовий міністр вніс на розгляд царя пропозицію про організацію військового навчання у початкових школах, головним чином — сільської місцевості, у позаучбовий час. На міркування військового міністра цар Микола II відповів: «Завести в селах навчання дітей у школах військовому ладу і гімнастиці запасними і відставними унтер-офіцерами за малу платню».

Здійснення цієї вказівки почалося з кінця 1909 р. У вересні того ж року міністерство освіти дало розпорядження опікунам учбових округів ввести в початкових школах викладання військового ладу під керівництвом запасних і відставних унтер-офіцерів. У пресі з'явилося немало публікацій про гарний вплив військової справи і гімнастики на фізичний розвиток селянських дітей, про можливість скорочення терміну військової служби, якщо селянська молодь буде проходити військову підготовку у допризовному віці.

Успішна військова підготовка учнів здійснювалася у загонах «потішних». Цьому сприяла енергійна діяльність урядовців військового міністерства і міністерства освіти, а також особиста участь царя Миколи II в створенні «потішних».

Напіввійськові загони хлопчиків, що отримали назву «потішних» почали створюватися у різних місцях країни. Починаючи з 1908 р., один із енергійних урядовців міністерства освіти, інспектор народних училищ Бахмутського повіту Луцкевич за рік підготував цілий батальйон «потішних» і зумів довести це до відомості царя. З метою заохочення подібної діяльності Микола II викликав Луцкевича з ротою «потішних» до Петербургу на огляд, який відбувся 22 травня 1910 року в Царському Селі. Діяльність Луцкевича була схвалена.

Після цього маленька армія стала в центрі уваги буржуазного і монархічного друку і державних установ. Батальйон Луцкевича кілька разів виступав в Петербурзі і Москві, демонструючи військовий лад і гімнастичні вправи сокільського типу. В програмі виступу був також і хоровий спів.

Успіх Луцкевича викликав наслідування. Використовуючи інтерес дітей до військової справи, багато офіцерів і урядовців почали створювати загони «потішних» і в інших містах.

Єдиних форм і методів фізичного виховання в загонах «потішних» не існувало. В основному переважав метод заучування стройових вправ, прийомів із зброєю, а також деяких гімнастичних вправ із сокільської системи гімнастики. Іноді заняття «потішних» доповнювалися іграми та іншими фізичними вправами. Згодом в багатьох містах загони «потішних» поступово почали перетворюватися на дитячі спортивні і гімнастичні групи.

Всього було проведено три огляди «потішних» (другий — 6 тис. чоловік 1911 р.) і третій — 8 тис. чол. (1012 г).

В 1910 р. в Росії з'явилися загони скаутів. Ідеологія і методика виховання скаутів практично були такими ж, як і в інших країнах. Рух скаутів в Росії підтримувався також військовими колами.

Зацікавленість військових кіл Росії фізичним вихованням дітей і молоді була викликана введенням закону про військову повинність (1874 р.). Вже у 1873 р. було видане «Керівництво гімнастики для сільських і народних шкіл», а у 1889 р. «Інструкція і програма викладання гімнастики в чоловічих учбових закладах відомства освіти». Ці документи були підготовлені за ініціативою військового міністерства і повинні були бути спрямовані на допризовну підготовку учнів. Разом з тим, військове міністерство не могло забезпечити навчальні заклади кадрами. Тому в цілому фізичне виховання в учбових закладах було організовано незадовільно, тільки в гімназіях (в основному, приватних) для дітей з привілейованих родин програми з фізичного виховання, методика викладання знаходилися на високому рівні.

Велику увагу фізичному вихованню було приділено на І Всеросійському з'їзді з питань народної освіти. З'їзд висловився за «створення єдиної школи, яка б сприяла фізичному, етичному, естетичному і розумовому вихованню дитини і готувала блюдину до розумного і чесного вирішення питань особистого і суспільного життя».

З'їзд рекомендував такі засоби фізичного виховання: прогулянки, екскурсії, гімнастику. Спортивні змагання з'їзд визнав шкідливими для дітей, але такий підхід був досить поширений і в інших країнах.

В цілому ж відсутність єдиної системи фізичного виховання, крайній брак кадрів, відсталість і нездатність царського уряду організувати систему освіти призводили до того, що діти і молодь були погано фізично розвинуті, мали незадовільний стан здоров'я (особливо діти трудящих).

3 Зародження спорту і спортивно-гімнастичного руху в Росії відноситься до другої половини XIX ст. В Петербурзі, Москві, Києві і деяких інших містах Росії виникають спортивні клуби, кількість яких в подальші роки помітно збільшується. Хоча різного роду аристократичні клуби були в Росії і в більш ранній період.

Так, у 1846 р. в Росії був організований перший вітрильний яхт-клуб (так званий «імператорський яхт-клуб»), членами якого могли бути тільки особи дворянського походження. У 1847 р. яхт-клуб провів перші офіційні змагання — клубні гонки яхт. Згодом вони проводилися щороку. «Імператорськийяхт-клуб», як і раніше існуючі організації подібного роду, не був спортивною організацією у повному розумінні слова. Клуб був створений для розваги, відпочинку дворян. Всю фізичну роботу на яхтах виконували екіпажі, укомплектовані з матросів флоту.

Па початку XIX ст. відкриваються приватні школи лікувальної гімнастики і школи плавання.

Але лише у 70-і роки почали виникати самодіяльні буржуазно-спортивні організації.

Першим спортивним клубом в Росії був Петербурзький річковий яхт-клуб, організований у 1860 р. З перших же днів свого існування клуб почав проводити призові парусні і веслувальні гонки. 31 липня 1860 р. у веслувальній гонці на шлюпках брали участь матроси прикордонної варти, перекладачі і місцеві жителі.

У 1867 р. такий же річковий яхт-клуб виник у Москві, але вітрильний спорт тут не отримав розвитку, а переважало веслування. На Волзі — у Ярославлі, Костромі, Саратові, Самарі, на Дону і його притоках, у Воронежі, Ростові, на Дніпрі, в Прибалтиці та інших місцевостях до кінця XIX ст. вже існувало близько 40 вітрильних клубів. Провінційні клуби по своєму складу були більш демократичними; в Петербурзі ж вітрильний спорт слугував лише для розваги багатіїв. Про це свідчили їх яхти, обладнані з непотрібною для спортивної діяльності розкішшю.

Отже, до кінця XIX ст. в Росії існувало більше 40 вітрильних і веслувальних клубів. У 1898 р. вони об'єдналися у Всеросійську спілку веслувальних і вітрильних суспільств і клубів.

З 1860 р. в середовищі буржуазних кіл і дворянства починає розвиватися теніс. У цьому ж році в Петербурзі створюється лаун-тенісний клуб «Нєва», а у 1868 р. — Санкт-петербурзький теніс і крикет-клуб. В подальші роки тенісні гуртки і тенісні майданчики з'явилися у Москві, Ростові-на-Дону, Таганрозі, Києві, Одесі, Н. Новгороді та інших містах.

У 1864 р в Петербурзі організовується перший клуб ковзанярського спорту, а в 1865 р. на базі Петербурзького річкового яхт-клубу — гурток любителів бігу на ковзанах, перейменований згодом в Товариство любителів бігу на ковзанах. Товариство встановило зв'язок із зарубіжними клубами любителів ковзанярського спорту. З 1883 р. член Товариства А. П. Лебеді в брав участь у міжнародних змаганнях з фігурного катання у Гельсингфорсі, зайнявши на них перше місце.

З 1887 р. почалися спортивні виступи видатного російського ковзаняра А. Н. Паншина. Паншин замовив собі у майстерні хірургічних інструментів подовжені ковзани власної моделі з прямим лезом. Швидкість бігу на цих ковзанах сильно збільшилася. До появи трубчастих ковзанів вони мали вельми широке розповсюдження. Па ковзанах свого виготовлення Паншин у 1887 р. в Петербурзі отримав перемогу над кращим фінським скороходом того часу — Т. Бальчевським. Після цього Товариство вирішило направити Паншина на змагання за кордон. Виступивши у Відні на першості Австрії, А. Паншин пробіг дистанцію 1609 м за 3 хв. 35 сек. Його результат перевершив рекорд, встановлений в Австрії відомим норвезьким ковзанярем А. Паульсеном. На початку 1889 р. в Амстердамському клубі ковзанярів в змаганнях на звання кращого ковзаняра світу по швидкості А. Паншин виграв дві дистанції з трьох, перемігши того, що вважався найсильнішим в світі — американця Д. Доногю.

Гуртки і клуби ковзанярського спорту з'явилися в Москві, Воронежі, Саратові, Н. Новгороді, Серпухові, Харкові, Києві, Екатеринославі та інших містах. Перше офіційне змагання на першість Росії з швидкісного бігу на ковзанах відбулося в лютому 1889 р. в Москві. Першим чемпіоном Росії з цього виду став А. Паншин. З цього року змагання на першість Росії з ковзанів стали проводитися регулярно. У 1891 р. і у 1893, 1894, 1895 pp. чемпіоном Росії в швидкісному бігу на ковзанах був С. Пурісєв.

З фігуристів світову популярність здобув А. Лебедев (Петербург). На міжнародних змаганнях в Петербурзі у 1890 р. він виборов звання чемпіона світу. Пізніше майстром фігурного катання став А. Паншин. Починаючи з 1897 р. він був беззмінним чемпіоном Росії протягом 4-х років. З 1901 р. одним з кращих фігуристів став М. Панін, неодноразовий чемпіон Росії і світу, учасник багатьох міжнародних змагань.

Значний розвиток в буржуазних колах, особливо серед офіцерів, одержує фехтування на рапірах та еспадронах. У 1857 р. в Петербурзі був відкритий офіцерський фехтувально-гімнастичний зал, а багато років потому, у 1890 р. — варшавський, київський та ін. До числа найсильніших фехтувальників Росії висунувся П. А. Заковорот, який був простого походження. У 1900 р. на міжнародних змаганнях у Франції він одержав низку блискучих перемог над кращими фехтувальниками світу та Європи і був заслужено нагороджений золотою медаллю переможця у фехтуванні на еспадронах. Ця перемога принесла йому славу одного з найкращих фехтувальників світу.

На початку 80-х років починає розвиватися велосипедний спорт. Одним з перших гуртків, що виникли в Росії, був «Царськосельській гурток велосипедистів», який був організований молоддю. Спочатку просто каталися на велосипедах, а потім стали влаштовувати перегони на доріжках Екатеринінського парку. У 1892 р. неподалік від станції Царське село члени гуртка спорудили спочатку земляній, а потім цементний трек з трибуною для глядачів і роздягальнею. У цьому гуртку виросли чудові російські велосипедисти: М. І. Дяків, М. М. Репінській, II. Г. Соколов, Г. Ф. Сандерс та ін. Окрім Царськосельського гуртка, в Петербурзі та його передмісті існувало ще декілька організацій, що культивували велосипедний спорт. Це петербурзьке Товариство любителів-велосипедистів, дачне Товариство велосипедистів Стрельни, аристократичне петербурзьке Товариство велосипедної їзди, велосипедно-атлетичне товариство та ін. Петербурзьке товариство велосипедистів-любителів мало свій клуб і велотрек.

Крім Петербурга, клуби і товариства велосипедистів виникли у Москві, Нижньому Новгороді, Богородську, Харкові, Києві, Одесі, Умані, Тбілісі, Ризі, Сімферополі, Тулі, Саратові та інших містах. До 1892 р. налічувалося вже 17 велосипедних спілок. У деяких містах були споруджені спеціальні велотреки. З метою реклами велосипедів іноземні фірми влаштовували змагання, будували велотреки, заохочували діяльність велосипедних клубів.

Перші змагання з велосипедного спорту відбулися у Москві в 1883 р. V 1884 р. були організовані велосипедні гонки в Петербурзі на Семеновськом у плацу. У середині 90-х років високі результати показують велосипедисти М.І.Дяків, А. С. Бутилкин, П. М. Вашкевич, С.І.Уточкин, М. М. Репінський, Д. Д. Маршалов та ін. Вони займали призові місця не тільки в Росії, але і за кордоном. Дяків, виступаючи в Лондоні на Кетфордському та інших треках у 1896 р, виграв національний приз Великобританії з велоспорту. З 1894 по 1898 р. він був чемпіоном Росії, встановив декілька всеросійських і 4 світові рекорди. У кінці XIX ст. велосипедисти провели декілька дальніх пробігів. Так, Малькевіч (Київ) проїхав по маршруту Київ-Північна Африка (Олександрія, Каїр), Черняєв — по маршруту Іркутськ-Москва і Серебряков — по маршруту Петербург-Париж.

Велику роль у розвитку різних видів спорту, особливо легкої атлетики, в Росії зіграв Петербурзький кружок любителів спорту. Засновником і першим представником його був П. П. Москвін. У 1888 р. вся сім'я Москвіних проводила літо на дачі в селі Тярлево, поблизу Царського села. Петро Павлович, тоді ще підліток, разом з товаришами любив спостерігати перегони на царськосільському іподромі. Незабаром хлопці захопилися грою у скачки, зображаючи жокеїв. Поступово гра перейшла в змагання з бігу. Вони зазвичай влаштовувалися на тярлевскій «Березовій алеї». Восени змагання продовжувалися вже в Петербурзі на алеях Петровського острова. Тут же було дане перше найменування гуртку — «Пєтровське товариство любителів бігу». У подальші роки ця організація була оформлена під назвою «Санкт-петербурзький гурток любителів спорту». У цьому гуртку Москвіну вдалося згуртувати любителів легкої атлетики і спортивних ігор. З 1893р програму змагань розширили: включили стрибки, бар'єрний біг, метання диска і спису. З 1894 р. кружок став орендувати на Надєждинській вулиці Крестовського острову велику ділянку землі. Тут був вирівняний майданчик під футбольне поле, побудований будиночок з роздягальнею і душем, тир для стрільби, влаштовано два тенісні корти, бігова доріжка, місця для стрибків і метань. Кружок існував на членські внески і на благодійні внески багатих членів товариства. В ньому займалися, головним чином, службовці установ, підприємств та учнівська і студентська молодь.

Перше офіційне змагання з легкої атлетики було проведено у 1897 р. В програму змагань були включені біг на дистанції 100 і 450 м, біг на 550 м з перешкодами, стрибки з розгону в довжину, стрибки з жердиною, штовхання ядра, метання диска і спису. У кінці XIX ст. легка атлетика стала розвиватися у Москві, Києві, Харкові, Н. Новгороді, Ризі, Варшаві, Одесі.

З початку 90-х років XIX ст. починають розвиватися футбол і хокей. Перший матч з футболу відбувся в Петербурзі у 1892 р. в антракті між велосипедними перегонами на Семеновському іподромі. Тоді ще не було твердих правил і суддів, які були би обізнані у цій грі. Лише з 1895 р. стали систематично проводитись матчі з футболу. У 1897 р. в Петербурзі існували петербурзький футбольний клуб «Вікторія», команда петербурзького Кружка любителів спорту, Петровській футбол-клуб та ін. У 1901 р. була створена Петербурзька футбольна ліга, що проводила розіграші першості між клубами і гуртками — членами ліги. Незабаром футбольні клуби і команди з'явилися у Москві, Харкові, Одесі, Києві, Миколаєві, Чернігові, Ризі, Варшаві та інших містах.

З 1898 р. Кружок любителів спорту почав культивувати хокей. До початку 1900 р. в одному тільки Петербурзі налічувалося 8 організацій, що займалися хокеєм. У 1903 р. був встановлений перехідний приз з хокею — «Кубок Петербурзького товариства любителів бігу на ковзанах».

У 1885 р. доктором В. Ф. Краєвським був заснований в Петербурзі кружок важкої атлетики, який і поклав початок розвитку цього виду спорту. Під керівництвом Краєвського в гуртку проводилися систематичні заняття і змагання з боротьби і гирьовому спорту. У 1896 р. борець-професіонал І. Лебедєв заснував важкоатлетичне товариство «Геркулес», вслід за ним виник клуб «Санітас». Атлетичні клуби були засновані також у Києві (1898 р), Москві (1898 р.), Чернігові (1899 р.) і Ризі (1899 р.).

У кінці XIX ст. починається розвиток лижного спорту. Перші змагання з бігу на лижах відбулася 13 лютого 1894 р. в Петербурзі. Вони проходили на Неві — від Миколаївського моста до Сенату. Переможцем їх став А. Н. Деревицький. У Москві перші змагання з бігу на лижах відбулися в 1895 р. на Ходинському полі. В цьому ж році оформився московський клуб лижників і був затверджений статут цього клубу, а у 1896 р. в Петербурзі (Парголово) виник клуб лижників під назвою «Полярна зірка». Цей клуб проіснував до 1920 р.

У другій половині XIX ст. в Росії з'являються гімнастичні організації. Перший гімнастичний кружок виник в Петербурзі у 1863 р. В цьому ж році був затверджений статут гімнастичного товариства «Пальма», що мало свої відділення в Ризі, Лібаві, Лодзі, Москві, Одесі та інших містах. У 1868 р. було засновано московське гімнастичне товариство. Заняття цього товариства проходили у великому залі на Цвітному бульварі (нині гімнастичний зал «Динамо»). У 1883 р. в Москві оформилося «Російське гімнастичне товариство». Організаторами його виступили ентузіасти фізичного виховання, серед яких були письменник А. П. Чехов, журналіст В. А. Гіляровський та ін. На початку товариство культивувало шведську, а потім сокільську гімнастику і різні види спорту, у тому числі швидкісний біг і фігурне катання на ковзанах. Надалі спілка стала називатися «Російським гімнастичним товариством Сокіл». Перші змагання з гімнастики відбулися у 1885 р., в них брало участь 11 чоловік.

4 У кінці XIX ст. в Росії з'являються спортсмени-професіонали, головним чином, борці, гирьовики і велогонщики.

У 1910 р. відбулися перші міжнародні зустрічі з футболу, які показали непогану підготовку російських футболістів. Вони виграли у чехів в Петербурзі і Москві. У 1912 р. і 1913 р. були проведені розіграші першості Росії. Проте, в першому з них брали участь команди лише трьох міст (виграла команда Петербургу). Розіграш другої першості пройшов украй неорганізовано. Спочатку перемога була присуджена команді Одесі, що переграла у фіналі петербурзьких футболістів з рахунком 4:2, а потім після розбору декількох протестів було визнане, що переможця не виявлено. Участь російських футболістів у V Олімпійських іграх в Стокгольмі була невдалою: вони програли спочатку Фінляндії, а потім — команді Німеччини.

Хокей не отримав такого розвитку, як футбол. Це пояснювалося недостатньою кількістю придатних для ігор катків та інвентарю. Єдиних правил в хокеї, як і у футболі, не було. В кожному місті грали за своїми правилами. Кращими хокейними командами були: в Петербурзі «Юсупов сад» і «Наугва», в Москві — «Уніон» і «Річковий яхт-клуб».

У 1907 р. команда «Юсупов сад» виїжджала за кордон для товариських зустрічей з кращими європейськими командами. Першу зустріч у Лейпцигу росіяни програли. Потім вони отримали дві перемоги над хокеїстами Берліна, перемогли команду Норвегії. З трьох матчів, які петербуржці про вели в Швеції, вони два виграли, а третій закінчили нічиєю.

Теніс в Росії був недостатньо розвинутим. Спортивні клуби тенісистів складались, як правило, з представників високопоставлених аристократичних і буржуазних кіл і налічували невелику кількість членів. Високі членські внески, дорогі інвентар і спортивна форма робили цю гру малодоступною навіть для буржуазної інтелігенції. У 1907 p., за ініціативою тенісних клубів Петербургу і Москви був утворений Всеросійський Союз Лаун-тенісних клубів. У 1908 р. він об'єднував у своєму складі більше 40 клубів. З 1907 р. стали проводитися щорічні першості країни з тенісу.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1301; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.111 (0.071 с.)