Фізична культура і спорт в Україні за часів срср (1917—1929 рр. ) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фізична культура і спорт в Україні за часів срср (1917—1929 рр. )Мета. Скласти уявлення про об'єктивні і закономірні основи формування і процесу реалізації мети і завдань радянської фізичної культуру і спорту в перший період розвитку фізкультурного руху в СРСР.

Зміст

1. Основні передумови розвитку в СРСР соціалістичної фізичної культури і спорту.

2. Основні завдання і перші практичні заходи щодо розвитку фізичної культури.

3. Діяльність Всевобучу, комсомолу і профспілок з розвитку фізичної культури і спорту.

4. Стан спортивно-масової роботи і міжнародних спортивних зв'язків.

На початок

1 Перемога соціалістичної революції в Росії поклала початок виникненню і розвитку радянської фізичної культури і спорту. З виникненням Радянської держави фізична культура і спорт сталі надбанням широких трудящих мас.

Але належало пройти складний шлях, щоб суспільство усвідомило соціальні потреби в області фізичної культури і реалізувало певні можливості, які відкрилися у зв'язку з перемогою Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Розвиток фізичної культури і спорту в першій соціалістичній державі забезпечувався наступними передумовами:

1. Націоналізацією основних засобів виробництва.

2. Ліквідацією приватної капіталістичної власності на землю.

3. Ліквідацією експлуатації трудящих.

4. Скороченням робочого часу і захистом соціальних прав трудящих.

5. Встановленням рівноправності між націями і народностями, чоловіком і жінкою.

6. Заходами щодо соціального захисту населення з боку держави.

Всі ці соціально-економічні і політичні передумови, що склалися після соціалістичної революції, створили сприятливі можливості для широкого розвитку фізичної культури і спорту.

По суті, були відмінені привілеї експлуататорських класів на заняття фізичною культурою і створення спортивних організацій, спортивного руху.

Таким чином, фізична культура і спорт стали надбанням широких трудящих мас, які повинні були усвідомити і сформулювати соціальні потреби у сфері фізичної культура і спорту.

Радянський уряд, розглядаючи фізичну культуру в якості одного з важливих засобів всебічного фізичного розвитку і зміцнення здоров'я трудящих, узяв на себе турботу про її розвиток.

Новій владі дісталося мізерне надбання у цій області. Світова війна, іноземна інтервенція і громадянська війна, економічна розруха, відсутність фахівців, досвіду означали, що все було потрібно починати практично з «нуля».

Хто повинен був займатися організацією і розвитком фізичної культури? Що могло стати метою розвитку фізичної культури?

Потрібно відзначити, що у цьому питанні велику роль зіграла партія більшовиків і видатні державні діячі перших років радянської влади.

Що було в основі діяльності уряду щодо вирішення питання фізичної культури у країні?

1) Теорія Маркса і Енгельса про всебічний гармонійний розвиток особистості.

2) Програмні положення більшовиків.

3) Об'єктивне розуміння і оцінка досвіду буржуазних країн.

Вже у перші роки існування СРСР були створені методологічні (ідейно-теоретичні) основи радянської фізичної культури:

1) Була усвідомлена мета суспільства в області фізичної культури: всебічний розвиток майбутнього громадянина соціалістичного суспільства, а також окремі задачі.

2)) Були, таким чином усвідомлені суспільством соціальні потреби у галузі фізичної культури.

Перший період розвитку радянської фізичної культури (1917-1929 рр.) є періодом формування мети і завдань фізичної культури, пошуків найраціональнішої структури організації фізкультурного руху відповідно до соціальних потреб радянської держави.

Необхідно відмітити, що перший період розвитку фізичної культури в СРСР є, не дивлячись на колосальні труднощі, періодом плідного розвитку.

2 3 ліквідацією старого буржуазного державного апарату була скасована і Тимчасова рада, створена для керівництва спортивним рухом після лютневої революції.

Почали створюватися гуртки і осередки фізичної культури на підприємствах, фабриках і заводах, в установах, учбових закладах.

Визначаючи коло обов'язків народного комісара освіти, уряд вказав на необхідність ввести у трудовій школі фізичне виховання, як обов'язковий учбовий предмет. При Державній комісії з народної освіти був утворений Відділ шкільної медицини і гігієни, на який покладалося керівництво у країні справою охорони здоров'я і фізичного виховання школярів.

У фізкультурні організації влилися маси робочої молоді. В багатьох містах стала пожвавлюватися спортивно-масова робота. Природно, що ще не було досвіду організаційної і методичної роботи, але всі були сповнені революційного ентузіазму, у прагненні поставити фізичну культуру і спорт на службу молодій державі.

Проте, мирний період розвитку радянського фізкультурного руху продовжувався недовго. Внутрішня контрреволюція та імперіалістичні країни розв'язали у країні громадянську війну та організували військову інтервенцію.

Природно, що в ці перші роки радянської влади робота з фізичної культури і спорту була підпорядкована задачам захисту молодої Республіки від інтервентів і внутрішньої контрреволюції.

У резолюції, яка була прийнята на VII з'їзді партії, що відбувся навесні 1918 р. (6-8 березня), було визначено, що з'їзд вважає основним завданням партії вживання найрішучіших заходів щодо підвищення самодисципліни і дисципліни робітників і селян, підготовки мас до самовідданого захисту соціалістичної Вітчизни, організації Червоної Армії, загального військового навчання населення.

З На основі рішень VII з'їзду партії IV Надзвичайний Всеросійський з'їзд прийняв ухвалу про захист соціалістичної Вітчизни. У виконання цих ухвал Всеросійський Центральний Виконавський комітет Ради робочих, солдатських і селянських депутатів 22 квітня 1918 р. видав декрет про введення обов'язкового військового навчання трудящих. 7 травня 1918 р. при Революційній Військовій Раді республіки був затверджений орган керівництва загальним військовим навчанням трудящих — Центральний відділ загального військового навчання (Всевобуч).

Складовою частиною загального військового навчання була фізична підготовка. У зв'язку з цим керівництво фізичним вихованням всієї молоді, спортивними клубами і суспільствами було зосереджено у Центральному відділі Всевобуча, пізніше перейменованому в Головне управління загального військового навчання. На місцях керівництво здійснювалося місцевими (губернськими, повітовими, міськими) військовими комісаріатами. Ці комісаріати керували військовою і фізичною підготовкою населення призовного (від 18 до 40 років) і допризовного (від 16 до 18 років) віку. Фізичним вихованням школярів займався Народний комісаріат освіти.

Організації Всевобуча спільно з комсомолом розвернули велику роботу з допризовної підготовки молоді. Ця підготовка складалася з військового, політичного і фізичного виховання. Її програма була розрахована на 2-річний термін навчання. На фізичну підготовку відводилося в містах 480 годин, у сільській місцевості — 340 годин.

«Положення про допризовну військову підготовку» передбачало вирішення наступних завдань:

1. Виховувати патріотизм, усвідомлення необхідності революційної дисципліни; виробити високий військовий дух, тверду волю, сміливість, рішучість, наполегливість і упевненість в своїх силах.

2. Фізично розвинути допризовників, тобто зробити їх здоровими, сильними, витривалими і спритними, здатними легко переносити тягар військово-похідної служби.

3. Тренувати допризовників.

4. Повідомити допризовникам елементарні відомості з військової справи.

До змісту військово-фізичної підготовки входили гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри, плавання, стрільба, лижний і ковзанярський спорт.

У роботі Всевобучу спочатку було багато труднощів і недоліків: не вистачало інструкторських кадрів, у багатьох місцях організація і методика навчання були не на високому рівні, не вистачало спортивних споруд, інвентарю.

За ініціативою В. І. Леніна Рада робочої і селянської оборони 24 вересня 1919 р. прийняла ухвалу, яка зобов'язала Всевобуч якомога ширше розгорнути військове навчання, поліпшити його якість, включити фізичну культуру і спорт, як важливу частину, в загальну систему військового виховання трудящих. На чолі Всевобуча, за пропозицією В. І. Леніна, був призначений видний діяч революційного руху, активний учасник підготовки і проведення Жовтневої революції Микола Ілліч Подвойській (1880-1948 рр.). У дні Жовтневого перевороту він був головою Військово-революційного комітету в Петербурзі і одним з керівників штурму Зимового палацу.

У минулому педагог, знайомий із соціальною гігієною, М. І. Подвойській дуже багато зробив для розвитку радянської фізичної культури. М. І. Подвойській прагнув того, щоб Всевобуч здійснював роботу з фізичної культури на наукових засадах. Він надавав велике значення не тільки фізичній підготовці молоді, але і її вихованню у дусі комуністичної ідеї.

В серпні 1918 р. в Москві був проведений День загального військового навчання. Цього дня на Червоній площі відбувся парад озброєних робітників столиці. Мимо трибуни, на якій знаходилися члени уряду, проходили робочі загони. Пліч-о-пліч з сивоволосими ветеранами йшли хлопці. Це був перший парад озброєного пролетаріату, огляд загонів Всевобуча.

А в день роковин Всевобуча (25 травня 1919 р.) в Москві на Червоній площі відбувся парад загонів Всевобуча і спортивних організацій, на якому виступив В. І. Ленін, який високо оцінив діяльність Всевобуча і РКСМ в області військової і фізичної підготовки.

3-8 квітня 1919 р. в Москві відбувся І Всеросійський з'їзд працівників з фізичної культури, спорту і допризовній підготовці. На з'їзді були підведені підсумки роботи в області фізичної культури і спорту і намічені шляхи їх подальшого розвитку.

З'їзд, обговоривши питання про створення центрального органу, який керував би всією роботою з фізичної культури і об'єднував діяльність спортивних і профспілкових організацій і таких відомств, як Наркомпрос і Наркомздрав, визнав необхідним організувати ради фізичної культури.

Для підготовки інструкторів спорту було визнане доцільним організувати в деяких містах прискорені курси, а в Москві — інститут фізичної культури.

Затверджені з'їздом «Положення про допризовну військову підготовку» і «Статут спортивного клубу» визначили форми роботи і взаємовідношення між Всевобучем і громадськими спортивними організаціями.

На підставі рішень з'їзду восени 1920 р. в Москві була створена Вища рада фізичної культури, а на місцях — окружні, губернські і повітові ради фізичної культури. До них увійшли представники спортивних і профспілкових організацій, Наркомпроса, Наркомздрава та інших відомств.

Головне управління Всевобуча затвердило «Положення про Вищу раду фізичної культури», в якому визначалось, що Вища рада фізичної культури є дорадчим органом при Головному управлінні Всевобуча і вона повинна об'єднувати роботу всіх відомств і установ, які керують фізичною культурою і спортом. В «Положенні» наголошувалося, що Рада відповідає за розробку програм, статутів, спеціального керівництва і проведення спортивних змагань.

Ще 2 липня 1919 р. В. І. Ленін підписав ухвалу Ради Оборони «Про організацію лижних частин». На базі петербурзьких і московських курсів інструкторів допризовної підготовки і спорту були відкриті відділення лижної підготовки. Вже до кінця 1919 р. було створене близько 75 лижних рот і команд розвідників на лижах, які успішно діяли на різних фронтах громадянської війни.

Для здійснення великої роботи загального військового навчання трудящих і розвитку фізичної культури і спорту необхідно було негайно почати підготовку викладачів і інструкторів. З цією метою у 1918 р. Головне управління Всевобуча відкрило в Петербурзі перші 9-місячні курси. Потім з'явилися такі ж курси інструкторів спорту в Москві, Ярославлі, Смоленську, Києві, Полтаві, Харкові, Нижньому Новгороді, Симбірську і Катеринбургу, які були згодом реорганізовані в окружні школи з річним терміном навчання.

У червні 1918 р. Народний комісаріат освіти організував у Москві 6-місячні курси з підготовки для шкіл інструкторів фізичного виховання.

Незабаром на базі цих курсів був створений інститут фізичної культури. Рада Народних Комісарів декретом від 1 грудня 1920 р., підписаним В. І. Леніним, затвердила московський інститут як вищий учбовий заклад — Державний інститут фізичної культури. Першим ректором інституту був професор В. Е.Їгнатьев. Він доклав багато зусиль для організації науково-педагогічної діяльності колективу нового вищого учбового закладу.

У жовтні 1919 р. в Петербурзі на базі Вищих курсів П. Ф. Лесгафта був створений Інститут фізичної освіти ім. П. Ф. Лесгафта (нині Державний ордену Леніна і ордену Червоного Прапора інститут фізичної культури ім. П. Ф. Лесгафта).

Таким чином, Всевобуч відіграв велику організаторську роль в становленні радянського фізкультурного руху в перші роки радянської влади. По суті, він повинен був вирішувати задачі військового характеру (підготовка резервів для Червоної Армії), але з'явився органом керівництва з фізичної культури, оскільки молода радянська держава не мала ще можливості створити спеціальної установи в цій області. Всевобуч сприяв формуванню ідейно-теоретичних, методичних і організаційних основ радянської фізичної культури.

Важливе місце в становленні радянського фізкультурного руху займав комсомол.

Особливо активно Комуністичний Союз Молоді включився в роботу по розвитку радянської фізичної культури після II з'їзду РКСМ.

Ухвалою «Про фізичне виховання і скаутизм» II з'їзд (жовтень 1919 р.) зобов'язав всі організації РКСМ активно включитися у роботу з фізичної культури і спорту серед молоді. З'їзд визнав обов'язковою безпосередню участь всіх комсомольських організацій в діяльності Всевобуча.

Виключно важливу роль в історії розвитку радянської фізичної культури займає Ш з'їзд РКСМ (2-10 жовтня 1920 р.). Він намітав шляхи подальшого розвитку фізичної культури і спорту в нашій країні.

Ш з'їзд у своїй ухвалі так визначив основні задачі радянської системи фізичного виховання: «Фізичне виховання підростаючого покоління є одним з необхідних елементів загальної системи комуністичного виховання молоді, спрямованої на виховання гармонійно розвинутої людини, творця -- громадянина комуністичного суспільства. У даний час фізичне виховання переслідує також безпосередньо практичну мету: 1) підготовку молоді до трудової (виробничої) діяльності і 2) підготовку до озброєного захисту соціалістичної Вітчизни».

Ухвалою був виражений суспільно-політичний характер радянської системи фізичного виховання. Перед комсомолом були поставлені конкретні завдання з всебічного фізичного розвитку трудящих і підготовці їх до соціалістичної праці і захисту радянської Батьківщини.

Таким чином, комсомол чітко представляв в ці роки соціальну роль фізичної культури.

В Москві виникла комсомольська фізкультурна організація «Муравей», по типу якої і під тією ж назвою почали створюватися організації в Калузі, Владимирі та інших містах. Організації «Муравей» розповсюдили свій вплив на всю центральну частину РРФСР. В Петербурзі з'явилася комсомольська фізкультурна організація «Спартак». її гаслами були: «Оздоровлення, фізичний розвиток і спортизація трудящої молоді — справа самої молоді», «Спорт і фізична культура — масам, на службу робочому класу». Організації «Спартака» незабаром розповсюдилися по всій північно-західній частині РРФСР, а також на Україні і на Кавказі, а в Білорусії — «Червоний молодняк», Середній Азії — «Червоний джигіт», тобто комсомольські організації розгорнули широку практичну діяльність в області фізичної культури. У багатьох містах кращі земельні ділянки були виділені для будівництва споруди спортивних майданчиків, а комсомольці до 1922 р. побудували 2000 таких спортивних майданчиків в багатьох містах країни (Ф. І. Самоуков, 1967).

У зв'язку із завершенням громадянської війни і вигнання іноземних інтервентів з території нашої країни, Радянська держава переходить до мирної праці. Завершує свою роботу і Всевобуч. Виникла необхідність у докорінній перебудові фізкультурної роботи.

З цією метою у 1921 р. Всевобуч зробив спробу дещо перебудувати організацію фізкультурної роботи. Була висунута ідея «спортизации населення» через створення спортивних центрів. Проте, економічні можливості країни не дозволяли утримувати за рахунок держави широку сіть «спортцентрів». Тому Головне управління загального військового навчання у 1922 р. виступило з пропозицією створити єдину в країні громадську організацію — Російський союз червоних організацій фізичної культури. Проект статуту цього Союзу передбачав створення спортивних клубів по видах спорту за територіальним принципом.

Центральний Комітет Комуністичного Союзу Молоді і його місцеві організації рішуче заперечували проти заснування Російського союзу червоних організацій фізичної культури, вважаючи, що недоцільно створювати нову молодіжну організацію, паралельну комсомолу. (По статуту РСКОФК повинен був стати класовою організацією пролетарської молоді).

В країні розвернулася дискусія про шляхи подальшого розвитку фізкультурного руху. Для вивчення стану справ з фізичної культури була створена спеціальна комісія ЦК РКП (б), яка прийшла до висновку про недоцільність створення РСКОФК як самостійної організації — керівника фізкультурним рухом країни. Комісія заявила про необхідність негайної ліквідації вже створених органів РСКОФК, а також про доцільність створення єдиного центрального державного органу з керівництва фізичною культурою при ЦВК РРФСР.

У першій половині 1923 р. організації РСКОФК на всій територія країни були знищені.

При всеросійському центральному Виконавчому Комітеті 27 червня 1923 р. була заснована для здійснення державного керівництва подальшим розвитком фізичної культури і спорту в країні Вища рада фізичної культури (ВСФК). Одночасно передбачався розпуск спортивних союзів і ліг, які залишилися ще від дореволюційного періоду.

ВСФК був заснований на правах постійної комісії при ВЦВК для узгодження і об'єднання наукової, учбової і організаційної діяльності різних відомств і організацій РРФСР з фізичного виховання трудящих. В республіках були створені республіканські ради фізичної культури. Головою Вищої ради фізичної культури був призначений видатний діяч в області радянської охорони здоров'я народний комісар охорони здоров'я М. А. Сємашко.

Важливе значення для активізації фізкультурного руху мав лист ЦК РКП (б) від 23 серпня 1923 р. «Про роботу в області фізичного виховання», в якому пропонувалося всім партійним організаціям надавати більше уваги питанням фізичного виховання, забезпечувати ідейний вплив у фізкультурних організаціях і не допускати їх відособлення від загальної культурно-масової роботи.

Тоді ж, у 1923 р. робота з масової фізичної культури була передана профспілкам, як масовій організації трудящих. У квітні 1924 р. Президія ВЦСПС затвердила положення про гуртки фізичної культури при профспілковому клубі. Комсомол передав свої організації профспілкам. В цілому встановилася організаційна єдність фізкультурного руху. Проте профспілки, не маючи досвіду роботи в області фізичної культури, слабо представляли, якою повинна бути фізична культура в соціалістичному суспільстві. Відчувалась відсутність методологічних основ радянської системи фізичного виховання. Керівники профспілкового фізкультурного руху ще не розуміли значення і подальших шляхів розвитку фізичної культури і спорту у країні. Вони повністю попали під вплив Пролеткульта і вважали за необхідне створити особливу «пролетарську фізичну культуру». Тим більше, що у країні з'явилися різні «системи» фізичної культури (система трудової гімнастики, індустріально-ритмічна гімнастика, «Спартак», «Радянська система фізкультури» та ін.). їх автори виходили лише із завдань оздоровлення і підготовки населення до трудової діяльності або були прихильниками гігієнічного напряму, насаджуючи практику так званих «нормальних уроків», в яких переважали корегуюча гімнастика, вільні вправи і рухливі ігри. ВЦСПС інструктивно зобов'язав вести в гуртках фізкультури всю роботу на принципах помірного фізичного навантаження, а під час проведення змагань наслідувати принципу «середніх нормальних групових досягнень», які полягали в тому, що замість боротьби чемпіонів за рекорди повинна вестися боротьба за середні норми досягнень в бігу, стрибках, метаннях, плаванні, веслуванні і т. ін., яких добивається ціла група.

Признавалися шкідливими такі види спорту, як футбол, боротьба, бокс, снарядова гімнастика. У профспілках затвердилося негативне відношення до спорту. На профспілкових зборах спортсменів лаяли, і називали «накипом капіталістичного світу», приклеювали образливі ярлики. Все це стримувало розвиток спорту серед робочої молоді, а також масовий фізкультурний рух, суперечило ідейно-теоретичним і методичним принципам радянської фізичної культури, що тільки визначались. До того ж ряд фізкультурних працівників дотримувався думки, що необхідно у радянській фізичній культурі використовувати зарубіжні системи фізичного виховання. На цьому фоні більш закінченою виглядала «Радянська система фізкультури», яка була розроблена у Центральному інституті фізичної культури під керівництво А. А. Зікмунда, але на практиці вона не отримала широкого розповсюдження.

В цих умовах пошуку оптимальних шляхів розвитку фізичної культури у молодій державі вигідно виділялася позиція деяких керівників Радянської держави, Червоної Армії. Саме вони багато в чому сприяли розробці і визначенню принципів радянської системи фізичного виховання, вели велику практичну роботу в цій області, були прихильниками спорту.

За ініціативою Ф. Е. Дзержинського у 1923 р. в Москві було відкрито пролетарське спортивно-стрілецьке товариства «Динамо». Перші організатори і керівники радянської армії М. В. Фрунзе, С. М. Кіров, Г. К. Орджонікідзе, Г. Т. Котовський сприяли розвитку в широкому масштабі не тільки фізичної підготовки бійців, але і постановці самодіяльної роботи у фізкультурних організаціях Червоної Армії. В Червоноармійських фізкультурних організаціях склався прекрасний досвід організації і методики фізкультурної роботи, який згодом став цінним внеском у розробку теоретичних і методичних основ радянської системи фізичного виховання.

З метою підготовки кваліфікованих викладачів для військових шкіл і частин Червоної Армії у 1920 р. в Москві була відкрита Головна військова школа фізичної освіти трудящих — вищий спеціальний учбовий заклад. В ньому займалося більше 200 слухачів. Школа комплектувалася з командного складу Червоної Армії та з інструкторів спорту, що закінчили місцеві школи. В школі був заснований науковий відділ, який став перший центром науково-дослідної роботи з фізичної культури і спорту. Керівником цього відділу був запрошений професор Валентин Владиславович Горіненський.

У Головній військовій школі фізичної освіти разом з науковою велася і велика спортивна робота. Ця школа була одним із перших осередків радянського спорту. В ній займались кращі легкоатлети, борці, боксери, стрілки і гімнасти. Школа організувала перші масові кроси своїх слухачів на дистанції Ходинськє поле — Воробйови гори. За ініціативою спортивного клубу школи (спортивний клуб «Академія») у травні 1922 р. була проведена перша легкоатлетична естафета по бульварному кільцю столиці. Надалі це змагання стало традиційним.

У справі становлення радянської фізичної культури в перший період її розвитку, формування її достовірно наукових основ неоціниму роль зіграли представники науки — педагоги, психологи, лікарі, гігієністи, фізіологи, анатоми.

Особливо вагомий внесок в створення нової системи фізичного виховання внесли М. І. Подвойській і М. А. Сємашко, які керували розвитком фізкультурного руху в нашій країні у перші роки радянської влади.

Творчо запроваджуючи в життя прогресивні ідеї про охорону здоров'я трудящих і фізичної культури, М. І. Подвойській виступив в якості не тільки видатного організатора, але і пристрасного пропагандиста фізичної культури. Він був одним з її перших теоретиків. У працях М. І. Подвойського вперше в радянській науці про фізичне виховання був здійснений класовий аналіз розвитку фізичної культури з найдавніших часів. Виявляючи нерозривний зв'язок радянського фізкультурного руху з класовими інтересами трудящих, М. І. Подвойській відзначив, що воно «немислиме без того, щоб не стало засобом, чинником і знаряддям класової боротьби пролетаріату». У своїх працях «До літньої роботи по фізичному оздоровленню робочого класу», «Про масове самооздоровлення», «Робочий клас, сонце, чисте повітря і вода» та ряді інших він в яскравій, переконливій і дохідливій формі пропагував фізичну культуру і спорт, природні сили природи, як важливі чинники зміцнення здоров'я робітників і селян. Доклад М. І. Подвойського «Фізична культура пролетаріату», зроблений на нараді ВЦСПС в 1923 р., зіграв значну роль у формуванні основ радянської системи фізичного виховання.

Вагомий внесок у створення ідеологічних і природничо-наукових основ радянської системи фізичного виховання вніс перший Народний комісар охорони здоров'я М. А.Сємашко. Автор вітчизняної соціальної гігієни і видатний організатор справи охорони здоров'я, він вів плідну наукову і публіцистичну діяльність як теоретик медицини і фізичної культури.

У своїх працях М. А.Сємашко розвинув прогресивні ідеї про соціальний характер охорони здоров'я і фізичної культури. У фізичній культурі М. А. Сємашко бачив важливий засіб боротьби за здоров'я трудящих, одну з найдоступніших і дієвих форм масової профілактики.

Підкреслюючи важливу роль фізичної культури в підвищенні продуктивності праці, він відзначав, що наукова організація праці немислима без широкого впровадження фізичної культури. Його роботи заклали основи соціологічних досліджень впливу фізичної культури і спорту на ефективність виробництва. Важливе значення мали думки М. А. Сємашко про зв'язок фізичної культури із загальною культурою. Він вважав, що «шлях до культури лежить через фізичну культуру». М. А. Сємашко багато що зробив для теоретичної розробки і впровадження в практику фізкультурного руху лікарського контролю.

Існує думка, що М. І. Подвойській і М. А. Сємашко були супротивниками спорту. Проте, найімовірніше вони лише не сприймали спорт як соціальне явище і засіб фізичного виховання, а мали більш широкий підхід до радянської фізичної культури, як частини загальної культури соціалістичного суспільства

Важливу роль в розробці медико-біологічних і теоретичних проблем фізичної культури і спорту зіграв учень і послідовник П. Ф. Лесгафта професор В. В. Горіневський (1857-1937 рр.). Він був одним з піонерів наукових досліджень в області фізичного виховання в СРСР. Його роботи з питань фізичного виховання в школі, гігієни фізичних вправ, з питань спортивного тренування, лікарського контролю, блискуче аргументовані даними медичних, фізіологічних і педагогічних досліджень, увійшли до золотої фундації радянської науки про фізичне виховання. У своїх працях з наукових основ спортивного тренування В. В. Горіневський, на противагу багатьом теоретикам і практичним працівникам, що заперечували спорт, доводив його цінність. Він рішуче виступав на захист таких видів спорту, як бокс, боротьба, футбол, спортивна гімнастика, які підлягали найзапеклішій критиці.

Достатньо сказати, що ці види спорту були виключені з програми І профспілкового свята фізичної культури.

Питання лікарського контролю в спорті розглядалися так само в працях В. Е. Ігнатьєва, Г. К. Бірзіна, Н. Д. Корольова, М. Г. Собецького, В. В. Бунака. Зусиллями учених була створена в ті роки комплексна методика лікарського обстеження, що включала клінічні, лабораторні та антропологічні методи. Наукова діяльність А, А. Красусської, Е. А. Котікової, П. І. Карузіна, Л. А. Орбелі, А. Н. Крєстовнікова, В. В. Ефімова, К. X. Кекчєєва та інших фахівців сприяла створенню аиатомо-фізіологічних основ фізичного виховання. Питаннями гігієни фізичних вправ займався А. Ф. Сулімо-Самойлов, фізичного виховання дітей — Л. І. Чулицька.

У листопаді 1925 р. в Москві відбулася І Всесоюзна науково-методична конференція, на якій розглядалися питання подальшого розвитку в країні масового фізкультурного руху і вдосконалення радянської системи фізичного виховання.

Гострою проблемою в ці роки була проблема фізичного виховання молоді, створення єдиної програми з фізичного виховання. Достатньо відзначити, що тільки в 1927 р. Наркомпрос РРФСР, а потім наркомпроси інших республік склали єдині і обов'язкові для всіх шкіл учбові плани і програми з фізичного виховання. Основними формами фізичного виховання стали обов'язкові учбові заняття і необов'язкові, позашкільні, заняття у формі спортивних розваг, ігор, танців, екскурсій. У практику роботи шкіл почали входити спартакіади, свята, різні змагання.

З другої половини 20-х рр. почався значний підйом фізкультурно-масової роботи серед середніх і вищих навчальних закладів. Всеросійська нарада ректорів у 1926 р. ухвалила спеціальне рішення «Про фізкультуру у вузах», в якому зобов'язало керівників вищих і середніх навчальних закладів розвивати фізкультуру і спорт серед радянського студентства.

У 1926 р. почалося впровадження фізичної культури в учбові плани вузів і технікумів, які мали відповідні умови для занять нею.

У вересні 1927 р. І Всесоюзний з'їзд військових керівників цивільних вищих учбових закладів, відзначивши недостатньо високий стан здоров'я студентства, рекомендував Наркомпросу РРФСР ввести фізичне виховання в навчальні плани вузів країни. Наркомпрос РРФСР підтримав цю пропозицію з'їзду і ухвалив рішення організувати у вузах при військових кафедрах відділення з фізичної культур з тим, щоб з часом виділити їх в самостійні кафедри. У липні 1929 р. СНК РРФСР виніс ухвали про введення фізичного виховання як обов'язкового предмету у всіх навчальних закладах. З 1930-1931 навчального року в університетах і інститутах стали створюватися кафедри фізичного виховання.

Документом, що визначив подальші шляхи розвитку радянської фізичної культури була ухвала Оргбюро ЦК РКП (б) від 13 липня 1925 р. «Про завдання партії в області фізичної культурі». Цей документ мав певне методологічне значення. Застерігаючи від одностороннього трактування фізичної культури, він указував, що «фізичну культуру необхідно розглядати не тільки з погляду фізичного виховання і оздоровлення і як одну із сторін культурно-господарської і військової підготовки молоді, але і як один з методів виховання мас (оскільки фізична культура розвиває волю, виробляє колективні навички, наполегливість та інші цінні якості) і, разом з тим, як засіб об'єднання широких робочих і селянських мас навкруги тих або інших партійних, радянських або професійних організацій, через які робітничо-селянські маси залучаються до суспільно-політичного життя».

Визначаючи ідейну спрямованість і конкретний зміст фізичної культури партійні та урядові органи відзначали, що фізична культура повинна складати невід'ємну частину загальнополітичного, культурного виховання і освіти, оздоровлення мас і повинна бути включена у загальний план діяльності відповідних суспільних і державних організацій і установ (профспілок, РЛКСМ, Червоної Армії, школи, органів охорони здоров'я і т. ін.).

Було виділено питання щодо проведення спортивних змагань. Відмічалось, що змагання, які проводяться відповідно до наукових вимог (лікарський і педагогічний контроль), цілком допустимі. Більш того, вони повинні бути одним із засобів залучення до занять спортом нових верств населення і підвищення спортивних досягнень, як індивідуальних, так і колективних.

Вказувалося на велике значення розвитку спортивних зв'язків радянських спортсменів із спортсменами зарубіжних країн; підкреслювалося, що ці зв'язки сприяють зміцненню дружніх відносин між різними народами.

В цілому ухвала «Про завдання партії в області фізичної культури» розкривала соціальний зміст фізичної культури в соціалістичному суспільстві.

До початку 1926 р. основною формою організації фізкультурної і спортивної робота були гуртки фізичної культури, які створювалися за територіальною, а іноді і за відомчою ознакою.

У вересні 1925 р. І Всесоюзна нарада професійних спілок з фізичної культури ухвалила рішення про перехід фізкультурних організацій на секційну форму занять.

У грудні 1925 р. ВЦСПС затвердив «Положення про клубні гуртки фізичної культури», в якому передбачалося використовування нових форм і методів організації роботи. Проте, деякі фізкультурні та профспілкові працівники продовжували недооцінювати розвиток окремих видів спорту. Заняття в багатьох гуртках зводилися до корегуючої гімнастики, до театралізування і показових виступів на вечорах відпочинку.

У листопаді 1926 р. відбулась XV партійна конференція, яка надала суворій критиці керівництво профспілок за «кабінетний», «раціональний» підхід» до фізичної культури, який значно звужував розмах роботи, зводячи її до «гігієнічного напряму». «Профспілки, — вказувалось у рішенні конференції, — відстоюючи і рекомендуючи робітникам найбільш здорові і гігієнічні методи фізкультури, борючись проти всяких її збочень і потворності, в той же самий час повинні рішуче відмовитися від спроби нав'язування тих або інших видів фізичної культури кожному окремому робітнику».

Все гостріше встає проблема масовості фізкультурного руху. Кількісні ж показники виглядали так: 1924 р. — 311.200 фізкультурників, 1926 р. — 874.00,1927 р. -- 911.000,1928 р. — 600.000. Тоді ж комсомол виступив з пропозицією усунути у фізкультурному русі недоліки. VIII з'їзд ВЛКСМ (1928 р.) відзначив, що основним гальмом розвитку фізкультурного руху є його структура, яка не відповідає суспільно політичним задачам, що висуваються перед фізкультурниками. З’їзд запропонував замість клубних кружків створити єдине всесоюзне Фізкультурне добровільне товариство. Ця пропозиція, проте, була визнана передчасною.

ЦК ВКП (б) 23 вересня 1929 p., обговоривши питання про стан фізкультурної роботи у країні, прийняв Ухвалу, в якій ця робота була визнана незадовільною. Було вказано на основні недоліки: слабкий обхват широких мас робочого класу, рекордсменський ухил, відомчий різнобій, паралелізм у роботі, недостатня фізкультурна робота на селі.

В Ухвалі указувалося на необхідність посилення державного керівництва фізкультурним рухом. З цією метою було вирішено створити всесоюзну раду фізичної культури при ЦК СРСР і реорганізувати всі місцеві ради фізичної культури до органів державного керівництва.

Таким чином, багаторічні пошуки шляхів розвитку фізкультурного руху завершувалися переходом до загальнодержавної системи керівництва фізичною культурою і спортом. В історії радянської фізичної культури починався новий етап.

4 Вже у перші місяці після Жовтневої революції розгорнулася спортивна • робота, стали проводитися змагання. Першим змаганням на першість Республіки був чемпіонат з ковзанярському спорту, розіграний 20-21 січня 1918 р. Всі чотири дистанції виграв Яків Мельников, який став першим чемпіоном РРФСР. Через рік на цих же змаганнях він встановив рекорд, пробігши 10 000 м за 17.06.1 (рекорд був побитий лише в 1938 p.).Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1002; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.44.30 (0.068 с.)