Структура навчального процесу з фізичної культуриМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура навчального процесу з фізичної культуриСтруктура навчального процесу з фізичної культури

Навчальна програма «Фізична культура. 5–9 кл.» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної за-гальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію прин-ципу варіативності, який передбачає планування навчального ма-теріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального про-цесу (спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення.

Навчальна програма побудована за модульною системою. Во-на складається з двох інваріантних, або обов’язкових модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і де-кількох варіативних модулів. Практично кожен вид спорту може бути представлений у вигляді варіативного модуля. Фахівці фі-зичної культури можуть розробляти свої варіативні модулі до цієї програми. Програми варіативних модулів мають пройти екс-пертизу, отримати гриф Міністерства освіти і науки України та бути оприлюдненими для загального користування. Отже, кіль-кість варіативних модулів з часом має зростати.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчаль-ний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного класу до кожно-го варіативного модуля. У 5–6 класах учні мають опанувати 4–6 варіативних модулів, у 7–8 класах — 3–5, у 9 класі — 3–4 модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Так, у 5-му класі з обраними шістьма модулями і 105 годинами фізичної культури на рік на один модуль відво-диться близько 18 навчальних годин. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості го-дин на вивчення окремих модулів.

Програми варіативних модулів розроблено на п’ять років. Во-ни містять пояснювальну записку, зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання, необхід-ного для освоєння модуля.

Перед початком навчального року протоколом шкільного ме-тодичного об’єднання затверджується план-графік розподілу варіативних модулів вивчення фізичної культури у кожному кла-сі. У плані-графіку зазначаються варіативні модулі, які опанову-ватимуть учні, рік їх вивчення та кількість відведених на вивчен-ня годин. Відлік року вивчення варіативного модуля за цією про-грамою розпочинається з 5-го класу.

Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність мате-ріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обо-в’язковим письмовим опитуванням наприкінці навчального року. Результати опитування додаються до протоколу шкільного мето-дичного об’єднання.

Варіативні модулі протягом навчання у різних класах можуть змінюватися.

Наприклад, учні вивчають:

у 5 класі — футбол (1 рік вивчення), волейбол (1 рік вивчен-ня), легку атлетику (1 рік вивчення), плавання (1 рік вивчення) та лижну підготовку (1 рік вивчення);

у 6 класі — футбол (2 рік вивчення), волейбол (2 рік вивчен-ня), плавання (2 рік вивчення), легку атлетику (2 рік вивчення) та бадмінтон (1 рік вивчення);

у 7 класі — футбол (3 рік вивчення), легку атлетику (3 рік ви-вчення), плавання (3 рік вивчення) та бадмінтон (2 рік вивчення);

у 8 класі — футбол (4 рік вивчення), настільний теніс (1 рік вивчення), гімнастику (1 рік вивчення) та баскетбол (1 рік вивчен-ня);

у 9 класі — футбол (5 рік вивчення), гімнастику (2 рік ви-вчення) та баскетбол (2 рік вивчення).

За потреби у 6–9 класах у межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.

У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального року та у випадку, коли вивчення модуля розпочи-нається не з 5-го класу, учитель повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання.

 

Організація навчального процесу з фізичної культури

Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок.

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:

— забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здій-снення міжпредметних зв’язків;

— забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості навчального процесу;

— формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами;

— забезпечення диференційованого підходу до організації навчального процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізич-ного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, урахування мотивів та інтересів учнів до заняття фізичними вправами;

— використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів, методів і прийомів навчання;

— досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів про-тягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я.

За результатами медичного огляду учні тимчасово поділяють-ся на медичні групи для занять фізичною культурою.

Учні, які за станом здоров’я не віднесені до основної медич-ної групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують коригувальні вправи і вправи для загального фізич-ного розвитку, які їм не протипоказані.

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, до-сягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту. У разі відставання в розвитку фізичних якостей учитель (а у 8-му і 9-му класах разом з учнем) складає індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, послідов-ність їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про виконання завдання. Само-стійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі до-даткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень.

При складанні розкладу навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі.

 

Клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретико-методичні знання
Загальна характеристика здо-рового способу життя. Правила гігієни та санітарії під час занять фізичною культурою. Види порушень постави та їх профілактика. Фізичне виховання в Старо-давній Греції. Поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості. Основи самоконтролю під час занять фізичними вправами. Правила безпеки на уроках і під час позакласних фізкуль-турних занять.   Учень, учениця: н а в о д и т ь п р и к л а д иособливостей фізичного ви-ховання в Стародавній Греції; п о я с н ю є правила гігієни та санітарії під час занять фізичною культурою; х а р а к т е р и з у є здоровий спосіб життя, види порушень постави, поняття фізичного розвитку та фізичної підго-товленості; д о т р и м у є т ь с яправил гігієни та санітарії, техніки безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять; в о л о д і є методами само-контролю за дотриманням правильного положення тіла; основними прийомами само-контролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами;
Загальна фізична підготовка
Стройові прийоми; шикуван-ня та перешикування; ходьба; біг; стрибки; загальнорозви-вальні вправи (вправи на міс-ці та в русі, без предмета, з предметами — м’ячами, гім-настичними палицями, скакал-ками, у парах); вправи для формування постави та запо-бігання плоскостопості; вправи для розвитку швид-кості: повторний біг на від-різках 10–30 м; прискорення до 10 м із різних вихідних по-ложень; біг зі зміною швид-кості і напрямку за сигналом; вправи для розвитку сприт-ності: різновиди стрибків із завданнями;стрибки з пово-ротом на 90–180°; метання малого м’яча в ціль; акроба-тичні вправи; подолання сму-ги перешкод, «човниковий» біг 4×9 м; рухливі ігри. в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки, загальнорозвивальні вправи, вправи для формування поста-ви та запобігання плоскосто-пості, танцювальні вправи, вправи для розвитку швидкос-ті та спритності.

Клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретико-методичні знання
Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини. Особливості фізичного роз-витку і функціонального ста-ну організму в підлітковому періоді. Олімпійські ігри у Стародав-ній Греції. Засоби розвитку витривалості та методи контролю. Правила поведінки під час занять плаванням у басейнах та водоймищах. Учень, учениця: н а в о д и т ь п р и к л а д ивпливу шкідливих звичок на здоров’я людини; п о я с н ю є значення дотри-мання правил поведінки під час плавання у басейнах та водоймищах; х а р а к т е р и з у єОлім-пійські ігри у Стародавній Греції;особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у підлітково-му віці; засоби і методи конт-ролю витривалості; д о т р и м у є т ь с яправил безпеки на уроках і під час позаурочних фізкультурних занять; в о л о д і є методами само-контролю фізичного стану під час занять вправами, спрямова-ними на розвиток витривалості;
Загальна фізична підготовка
Стройові прийоми; шикуван-ня та перешикування; ходьба; біг; стрибки; загальнорозви-вальні вправи (вправи на міс-ці та в русі, без предмета, з предметами — м’ячами, гім-настичними палицями, ска-калками, у парах); вправи для формування постави та запо-бігання плоскостопості; вправи для розвитку швид-кості: повторний біг на від-різках 10–30 м; прискорення до 10 м із різних вихідних по-ложень; біг зі зміною швид-кості і напрямку за сигналом; вправи для розвитку сприт-ності: багаторазовістрибки з поворотами на 90о, 180о, 360°; метання малого м’яча в ціль; акробатичні вправи; вправи на підвищеній опорі; подо-лання смуги перешкод; біг з різних вихідних положень; «човниковий» біг 4×9 м; рух-ливі ігри; вправи для розвитку витривалості: рівномірний біг до 700 м; перемінний біг 200–400 метрових відрізків по черзі з прискореною ходь-бою 30–50 м; стрибки зі ска-калкою; рухливі ігри. в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи, вправи для формування поста-ви та запобігання плоскосто-пості, танцювальні вправи, вправи для розвитку швидкос-ті, спритності, витривалості.

Клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретико-методичні знання
Раціональний руховий режим школяра (добовий, тижневий та протягом року). Форми занять рекреаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості. Відродження Олімпійських ігор сучасності. Засоби розвитку сили, гнуч-кості та методи контролю. Ознаки перевтоми та засоби їх попередження. Учень, учениця: п о я с н ю є значення раціо-нального рухового режиму для здоров’я людини; н а з и в а є форми занять рекреаційної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості; х а р а к т е р и з у євідро-дження Олімпійських ігор сучасності, засоби та методи розвитку сили, гнучкості, ознаки перевтоми; в о л о д і є методами контро-лю за розвитком сили, гнуч-кості; засобами самоконтролю за адекватністю фізичних на-вантажень за суб’єктивними відчуттями; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпекина уроках і під час позаурочних фізкуль-турних занять;
Загальна фізична підготовка
Стройові прийоми; шикуван-ня та перешикування; ходьба; біг; стрибки; загальнорозви-вальні вправи (вправи на міс-ці та в русі, в парах, без пред-мета, з предметами — м’яча-ми, гімнастичними палицями, скакалками, набивними м’я-чами — 1 кг, у парах); вправи для формування постави; вправи для розвитку швидко-сті: повторний біг на відріз-ках 15–30 м; прискорення до 15 м із різних вихідних поло-жень зі зміною швидкості і напрямку за сигналом; вправи для розвитку сприт-ності: різновиди стрибків із завданнями зі зміною напря-му;стрибки з поворотами, через різноманітні предмети; метання малого м’яча в ціль; акробатичні вправи; вправи на рівновагу; подолання сму-ги перешкод; «човниковий» біг 4×9 м; рухливі ігри; вправи для розвитку витри-валості: рівномірний біг до 1000 м; перемінний біг 200–400 метрових відрізків зі швид-кістю 2–3,5 м/с і 30–50 м при-скореного бігу зі швидкістю 4–4,5 м/с; стрибки зі скакал-кою; рухливі та спортивні ігри; вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на пере-кладині; присідання на одній та двох ногах; згинання та розгинання рук в упорі стоя-чи біля стіни під кутом 45–50°; кидання і ловіння набив-ного м’яча в парах; вправи для розвитку гнучкос-ті: вправи з широкою амплі-тудою рухів руками і ногами; махові рухи; активні та пасив-ні нахили; відведення ніг та рук за допомогою партнера; вправи на розтягування. в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи, вправи для формування поста-ви та запобігання плоскосто-пості, танцювальні вправи, вправи для розвитку швидкос-ті, спритності, витривалості, сили та гнучкості.  

Клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретико-методичні знання
Правила загартування холо-довими та тепловими проце-дурами. Значення занять фізичною культурою та спортом для підтримання розумової працездатності. Основні цінності олімпізму. Визначні спортивні досягнен-ня олімпійців. Засоби розвитку швидкісно-силових якостей та методи контролю. Допомога при обмороженнях та опіках.   Учень, учениця: н а в о д и т ь п р и к л а д ивизначних спортивних досяг-нень олімпійців; н а з и в а є ознаки обморо-ження, опіків та профілактику їх попередження; п о я с н ю є значення занять фізичною культурою та спор-том для підтримання розумо-вої працездатності,правила загартування холодовими та тепловими процедурами; х а р а к т е р и з у є цінності олімпізму, засоби та методи розвитку швидкісно-силових якостей; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпекина уроках і під час позаурочних фізкуль-турних занять; в о л о д і є методамиконтро-лю за розвитком швидкісно-силових якостей;
Загальна фізична підготовка
Ходьба; біг; стрибки; загаль-норозвивальні вправи (впра-ви в русі, в парах, у трійках, без предмета, з предметами — набивними м’ячами, гімнас-тичними лавами, джгутами); вправи для формування по-стави; вправи для розвитку швид-кості: повторний біг на від-різках 15–30 м, прискорення до 20 м з різних вихідних по-ложень; біг зі зміною швид-кості і напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри; вправи для розвитку сприт-ності: різновиди стрибків із завданнями;стрибки з пово-ротами, через різноманітні предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні вправи; вправи на підвищеній опорі; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4×9 м; ес-тафети, що складаються із комбінованих вправ, рухливі та спортивні ігри; вправи для розвитку витри-валості: рівномірний біг до 1500 м; подолання дистанції до 2000 м у перемінному темпі, стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри; вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на пере-кладині; присідання на одній та двох ногах; пересування в упорі на руках; вправи з ган-телями, гумовими джгутами; вправи для розвитку гнучкос-ті: вправи з широкою амплі-тудою рухів руками і ногами; махові рухи; активні та па-сивні нахили; відведення ніг та рук за допомогою партне-ра; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною пали-цею або скакалкою, складе-ною вчетверо; вправи для розвитку швидкіс-но-силових якостей: стрибки на одній та двох ногах у дов-жину та висоту; перестрибу-вання через перешкоди, від-штовхуючись однією та дво-ма ногами; кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в па-рах; кидки набивного м’яча (1 кг) різними способами. в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи, вправи для формування поста-ви та запобігання плоскосто-пості, вправи для розвитку швидкості, спритності, витри-валості, сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей.

Клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретико-методичні знання
Основи раціонального харчу-вання. Олімпійська Україна. Правила самостійних занять та методика складання інди-відуальних програм занять фізичними вправами, скла-дання індивідуальних про-грам. Перша допомога при травмах (удар, вивих, перелом, розтяг-нення). Учень, учениця: п о я с н ю є основираціо-нальногохарчування; правила першої допомоги під час травм; н а з и в а є досягнення ук-раїнських олімпійців на між-народній арені, значення НОКУ для розвитку спорту; х а р а к т е р и з у є правила самостійних занять фізични-ми вправами; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпекина уроках і під час позаурочних фізкуль-турних занять; в о л о д і є методикою скла-дання індивідуальних про-грам занять фізичними впра-вами;
Загальна фізична підготовка
Ходьба; біг; стрибки; загаль-норозвивальні вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, у гру-пах, із предметами — набив-ними м’ячами, гімнастичними лавами, джгутами); вправи для формування та корекції постави; вправи для розвитку швид-кості: повторний біг на від-різках 30–60 м; прискорення до 30 м з різних вихідних по-ложень; біг зі зміною швид-кості й напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри; вправи для розвитку сприт-ності: різновиди стрибків із завданнями;стрибки з пово-ротами, через різноманітні предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні вправи; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4×9 м; рухливі та спортивні ігри; вправи для розвитку витри-валості: рівномірний біг до 1500 м; біг 300–400 м з інтер-валом по 1-2-3 рази; біг у пе-ремінному темпі до 1700 м; стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри; вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на пере-кладині; присідання на одній та двох ногах; вправи з ганте-лями, з подоланням ваги парт-нера, вправи на силових тре-нажерах; вправи для розвитку гнучкос-ті: вправи з широкою амплі-тудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасив-ні нахили; вправи на розтягу-вання; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, скла-деною вчетверо; вправи для розвитку швидкіс-но-силових якостей: стрибки з місця в довжину та висоту; серійні стрибки з поштовхом однієї та двох ніг; вистрибу-вання з присіду; стрибки «в глибину» з наступним ви-стрибуванням угору; кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах. в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи; вправи для формування по-стави та запобігання плоско-стопості; вправи для розвитку швидкості, спритності, витри-валості, сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей.  

 

Автор:

О. М. Лакіза — завідувач кафедри фізичного виховання ВСП НУБ і ПУ «Ніжинський агротехнічний інститут», кандидат пе-дагогічних наук.

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

5–9 класи

 

Варіативний модуль

 

БАСКЕТБОЛ

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист МОН України № 1/11-6353 від 30.07.2009 р.)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Варіативний модуль «Баскетбол» складається з змісту навчаль-ного матеріалу, державних вимог до рівня загальноосвітньої під-готовки учнів, орієнтовних навчальних нормативів та переліку обладнання.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, техніко-тактична підготовка.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготов-ки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та на-вичок поданого матеріалу.

При навчанні технічних прийомів з баскетболу необхідно на кожному уроці використовувати вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки, а також дотримуватися методики послідов-ності навчання атакуючих і захисних прийомів техніки гри. Ши-роко використовувати підвідні вправи. Під час навчання необхід-но застосовувати вправи ігрового характеру.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння технічних прийомів з баскетболу.

 

Рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Історія розвитку баскетбо-лу. Основні правила гри. Поняття про техніку гри. Гігієна тіла, одягу, спор-тивної форми, режиму дня. Правила безпеки під час занять баскетболом. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єосновні ета-пиісторії розвитку баскетболу; п о я с н ю єпринципи гігієни та санітарії баскетболіста; в и з н а ч а єосновні елементи техніки і правила гри; д о т р и м у є т ь с яправил без-пеки під час занять баскетболом;
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні фізичні вправи та рухливі ігри. в и к о н у єприскорення на 5, 10, 15 м з різних стартових поло-жень за зоровим і звуковим сиг-налами, «човниковий» біг 4 5 м; в о л о д і єсерійними стрибка-ми з діставанням високо підвіше-них предметів;
Техніко-тактична підготовка
Стійки, способи пересу-вань, зупинки, повороти на місці, ведення м’яча, по-двійний крок, передачі, кидки м’яча. в и к о н у єстійки баскетболіс-та та різноманітні пересування в нападі й захисті; зупинки стриб-ком та двома кроками; повороти на місці; подвійний крок,кидки м’яча однією рукою від плеча, двома руками від грудей з місцята в русі; в о л о д і єловінням і передача-ми м’яча двома руками від гру-дей, однією рукою від плеча на місці та в русі; веденням м’яча на місці, у русі, з обведенням предметів; з а с т о с о в у єтехнічні прийо-ми нападу і захисту у взаємодіях з партнерами під час гри.
2 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Історія розвитку баскетбо-лу в Україні. Організація самостійних занять з баскетболу. Раціональне харчування спортсменів. Шкідливі звички та їх нега-тивний вплив на досягнен-ня у спорті. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єісторію роз-витку баскетболу в Україні; п о я с н ю єметодику організа-ції самостійних занять баскетбо-лом; о б ґ р у н т о в у єособливості харчування баскетболіста; н а в о д и т ь п р и к л а д инегативного впливу шкідливих звичок на досягнення у спорті; д о т р и м у є т ь с яправил без-пеки під час занять баскетболом;
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні вправи для роз-витку фізичних якостей, рухливі ігри та естафети. в и к о н у єприскорення з місця на 5, 10, 15 м з різних вихідних положень; «човниковий» біг 4 9 м; чергування прискорень, зупинок, поворотів, бігу зі змі-ною напрямку за зоровим сигна-лом; вправи для розвитку сили м’язів тулуба, плечового пояса та кистей рук, гнучкості; з а с т о с о в у єсерійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг із діставанням високих предметів; вистрибування з присіду; еста-фети, рухливі ігри;
Техніко-тактична підготовка
Пересування; ловіння і пе-редачі м’яча однією рукою від плеча; ведення м’яча; кидки однією рукою звер-ху; штрафний кидок, фінти. в и к о н у є чергування вивче-них способів пересувань; кидки однією рукою зверху з місця (з відскоком від щита в кошик), двома руками від голови (дівча-та) та в русі (з двох кроків); техніку виконання штрафного кидка; фінти; протидію нападаю-чому гравцю з м’ячем; з а с т о с о в у є ловіння і пере-дачі м’яча однією рукою від пле-ча в парах, трійках; оптимальний вибір місця для одержання пере-дачі м’яча; технічні прийоми нападу й захисту у взаємодії з партнерами під час гри; з д і й с н ю є ведення м’яча (правою та лівою рукою почер-гово) з наступною передачею в колонах, парах, трійках; ведення з опором захисника.
3 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Українській баскетбол на сучасному етапі; методика виховання витривалості; самоконтроль на заняттях баскетболом. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єстан укра-їнського баскетболу на сучас-ному етапі; н а з и в а єпровідні баскетболь-ні клуби країни, області, міста; видатних баскетболістів України; п о я с н ю єзасоби фізичної підготовки баскетболіста; методику виховання витривалості; н а в о д и т ь п р а в и л асамоконтролю під час занять спортом; зовнішні ознаки втоми і перевтоми та засоби її запобі-гання; д о т р и м у є т ь с яправил без-пеки під час занять баскетболом;
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні вправи для роз-витку фізичних якостей, рухливі ігри та естафети. в и к о н у єприскорення з міс-ця на 5, 10, 15, 20 м з різних стартових положень; «човнико-вий» біг 4 9 м; серійні стрибки поштовхом двох і однієї ноги з діставанням високих предметів; вправи з обтяженнями, набивни-ми м’ячами; вправи для розвитку сили м’язів тулуба, плечового пояса та кистей рук, гнучкості; рухливі ігри та естафети з бігом і стрибками;
Техніко-тактична підготовка
Чергування різних спосо-бів пересувань, ведень, пе-редач та кидків м’яча. Гра в захисті: протидія атакуючим прийомам суперника. в и к о н у єрізноманітні спосо-би пересувань, бігу, стрибків під час активної протидії захисників; чергування різних прийомів ловіння, передач м’яча двома ру-ками зверху та знизу; накриван-ня і відбивання м’яча; з а с т о с о в у єчергування різ-них способів ведення м’яча без зорового контролю; кидки однією рукою з місця, в русі й у стрибку; штрафний кидок;технічні прийо-ми нападу і захисту у взаємодіях з партнерами під час гри.
4 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Спеціальна фізична підго-товка баскетболіста. Методика виховання швидкісно-силових якос-тей, спритності. Техніка безпеки. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єспеціальну фізичну підготовку баскетболіста; швидкісно-силові якості, сприт-ність; техніку безпеки. д о т р и м у є т ь с яправил без-пеки під час занять баскетболом;
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні вправи для роз-витку фізичних якостей, рухливі ігри та естафети. в и к о н у єприскорення з різ-них вихідних положень на 5, 10, 15, 20 м; «човниковий» біг 4 9 м; серійні стрибки поштовхом двох і однієї ноги з діставанням висо-ких предметів; вправи з обтя-женнями, набивними м’ячами; естафети; вправи для розвитку сили м’язів тулуба, плечового пояса та кистей рук, гнучкості;
Техніко-тактична підготовка
Різні способи пересувань, зупинок, ведень, передач, кидків м’яча; протидії ата-куючим діям суперників. в и к о н у єпоєднання різних способів пересування, зупинок, стійок із технічними прийомами нападу й захисту; асинхронне ве-дення м’яча без зорового контро-лю; «перекладання» м’яча при опорі захисника; кидки однією рукою зверху в стрибку, двома руками зверху (дівчата) з місця та у русі, з опором захисника, штрафний кидок; з а с т о с о в у єпередачі м’яча у стрибку; асинхронне ведення м’яча без зорового контролю; «перекладання» м’яча при опорі захисника; технічні прийоми нападу й захисту у взаємодіях з партнерами під час гри; з д і й с н ю є накривання м’яча; боротьбу за м’яч, що відскочив від щита.
5 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Методика виховання сприт-ності. Профілактика травматизму і надання першої долікар-ської допомоги. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єметодику виховання спритності; п о я с н ю єпрофілактику трав-матизму на заняттях баскетболом; н а в о д и т ь п р и к л а д ипершої долікарської допомоги; д о т р и м у є т ь с яправил без-пеки під час занять баскетболом.
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальні вправи для роз-витку фізичних якостей, рухливі ігри та естафети. в и к о н у єприскорення з міс-ця на 5, 10, 15, 20 м з різних ви-хідних положень; «човниковий» біг 4 9 м; вправи з обтяження-ми, набивними м’ячами; естафе-ти; вправи для розвитку сили м’язів тулуба, плечового пояса та кистей рук, гнучкості; з а с т о с о в у є зупинки, пово-роти, біг зі зміною напрямку за зоровим сигналом; серійні стриб-ки поштовхом однієї та двох ніг із діставанням високих предме-тів; вистрибування з присіду; стрибки «вглибину» з наступним вистрибуванням угору;
Техніко-тактична підготовка
Різні способи пересувань, ловіння і передач м’яча в умовах жорст­кого опору захисників. в и к о н у єрізні способи пере-сувань, зупинок у поєднанні з технічними прийомами нападу й захисту у тактичних взаємодіях і при активному опорі суперників; накривання м’яча і блокування при боротьбі за м’яч, що відско-чив від щита; з а с т о с о в у єасинхронне ве-дення м’яча без зорового конт-ролю; передачі м’яча різними способами при опорі захисника кидки однією рукою зверху в стрибку із середньої і далекої дис-танцій в русі з опором захисника; р а ц і о н а л ь н о в и к о р и с- т о в у єтехнічні прийоми напа-ду й захисту у взаємодіях з парт-нерами під час гри.

Модуля «Баскетбол»

 

№ п/п Обладнання Кіль-кість
Спортивний зал із розміткою для гри «Баскетбол»  
Літній майданчик із розміткою, зі стійками і щитами  
Сітки для баскетбольних кілець 4 шт.
Баскетбольні м’ячі 15 шт.
Міні-баскетбольні або волейбольні м’ячі 15 шт.

 

Автори:

В. Г. Гусєв — завідувач кабінету фізичної культури та основ здоров’я Вінницького обласного інституту післядипломної осві-ти педагогічних працівників.

Н. С. Кравченко — вчитель Червоноградської ЗОШ І–ІІІ сту-пенів № 1 м. Червонограда Львівської області, «Заслужений вчи-тель України».

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

5–9 класи

 

Варіативний модуль

 

ВОЛЕЙБОЛ

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист МОН України № 1/11-6353 від 30.07.2009 р.)

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Варіативний модуль «Волейбол» складається з змісту, навчаль-ного матеріалу, державних вимог до рівня загальноосвітньої під-готовки учнів, навчальних нормативів та переліку обладнання, яке необхідне для вивчення цього модуля.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, спеціальна фізична підготовка волейболістів, техніко-тактична підготовка.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготов-ки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та на-вичок поданого матеріалу.

При навчанні технічних прийомів з волейболу необхідно на кожному уроці використовувати вправи спеціальної фізичної під-готовки, такі як: прискорення з різних вихідних положень, біг зі зміною швидкості та напрямку за сигналом, багаторазові стрибки через перешкоди різної висоти, стрибки із присіду вгору, «човни-ковий біг» 4 9 м, вправи з набивними м’ячами (0,5–1 кг) і т.д., а також дотримуватися методики послідовності навчання передач, прийомів, подач, нападаючих ударів та блокування, використову-ючи підвідні вправи.

З метою профілактики травматизму при вивченні передач двома руками зверху та прийомів м’яча двома руками знизу слід звертати увагу на правильну постановку рук, застосування учнем стійки волейболіста та правильного пересування учнів по волей-больному майданчику.

Під час першого та другого років навчання можна використо-вувати рухливі ігри, які за своїми правилами наближені до гри волейбол — «Малюкбол» («Піонербол»).

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння технічних прийомів з волейболу: передач, при-йомів та подач. При виконанні таких навчальних нормативів, як передачі м’яча двома руками зверху та прийом і передача двома руками знизу, оцінюється виконання цього технічного елементу кожною дитиною окремо. При цьому в пару з учнем може стати вчитель чи дитина, яка займається в секції волейболу у дитячо-юнацькій спортивній школі або учень, який володіє цими навич-ками на високому рівні.


Рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Історія розвитку українсь-кого волейболу. Загальна характеристика гри волейбол (розмітка ігрового майданчика, роз-міщення гравців, основні правила гри). Правила техніки безпеки на ігровому майданчику. Санітарно-гігієнічні вимо-ги до спортивного інвен-тарю. Особиста гігієна спортсме-на. Учень, учениця: х а р а к т е р и з у єісторію розвитку українського волейбо-лу; н а з и в а єзагальну характе-ристику гри волейбол, назви лі-ній, розміщення гравців та пра-вила переходу на майданчику; правила техніки безпеки на ігровому майданчику; санітарно-гігієнічні вимоги до спортивного інвентарю та вимоги особистої гігієни; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки та правил гри;
Спеціальна фізична підготовка
Стрибкові вправи, спеці-альні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечо-вого пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини; вправи на розтягування; вправи для розвитку швидкості, спритності. в и к о н у єстрибкові вправи; спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спи-ни; вправи на розтягування; вправи для розвитку швидкості, спритності;
Техніко-тактична підготовка
Стійка волейболіста. Роз-міщення та перехід гравців на ігровому майданчику. Пересування в стійці волей-боліста приставними крока-ми (вправо, вліво, вперед, назад), вибір вихідного положення для виконання передач та прийому м’яча. Передача м’яча двома ру-ками зверху над собою на місці, від стіни, в парах, в колонах, в зустрічних ко-лонах. Прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накидання партнера. Рухлива гра «Малюкбол». х а р а к т е р и з у єрозміщен-ня гравців на майданчику, пра-вила переходу; в и к о н у єпересування в стійці волейболіста (вправо, вліво, впе-ред, назад), вибір вихідного поло-же


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.02 с.)