Обладнання, необхідне для вивченняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обладнання, необхідне для вивченняМодуля «Настільний теніс»

 

№ п/п Обладнання Кіль-кість
Спортивний зал  
Тенісні столи 4 шт.
Ракетки для тенісу настільного 16 шт.
Сітки для тенісу настільного 4 шт.
Тенісні м’ячі 100 шт.

 

Автори:

Л. В. Копилова — вчитель фізичної культури Києво-Печер-ського ліцею № 171 «Лідер», учитель-методист, інструктор дитячо-юнацького туризму.

О. М. Макаров — учитель фізичної культури фізико-мате-матичної гімназії № 17 м. Вінниці, учитель-методист, відмінник освіти.

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

5–9 класи

 

Варіативний модуль

 

ТУРИЗМ

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист МОН України № 1/11-6353 від 30.07.2009 р.)

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Варіативний модуль «Туризм» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загаль-ноосвітньої підготовки учнів.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготов-ки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та на-вичок поданого матеріалу.

Туризм є невід’ємною складовою загальнодержавної системи фізичної культури та спорту і спрямований на зміцнення здо-ров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини через залучення її до участі у спортивних походах різної складності та змаганнях з техніки спортивного туризму. Спортивний туризм є важливим засобом сприяння під-вищенню соціальної і трудової активності людей, задоволення їхніх моральних, естетичних і творчих потреб, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. Туризм не має обмежень за віком і статтю.

Заняття туризмом, відносно дешевого й ефективного відпо-чинку, робить його соціально доступним та економічно приваб-ливим.

Основним змістом навчання туризму є засвоєння теоретичних і практичних навичок, до яких входять знання з:

— організації походів різного рівня складності;

— спортивного і туристського орієнтування та топографії;

— вивчення технічних прийомів подолання перешкод природ-ного і штучного характеру;

— надання долікарської допомоги і транспортування потер-пілого;

— виживання під час надзвичайних ситуацій та катастроф.

Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої і спе-ціальної медичної групи, на уроках працюють за завданням учи-теля з вивчення туристських вузлів, визначення азимутів, топо-графії або надання долікарської допомоги.

Рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Загальні відомості про ту-ризм та його види. Види природних перешкод. Правила техніки безпеки на уроках з елементами туризму. Учень, учениця: р о з к р и в а єзагальні відо-мості про туризм та його види; р о з п о в і д а єпро гігієну ту-риста, загальні гігієнічні вимоги; н а з и в а євиди природних перешкод; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять на уроках з елементами туризму;
Спеціальна фізична підготовка
Подолання горизонталь-них і вертикальних пере-шкод; подолання смуги перешкод, вправи на лазіння і перелазіння. з д і й с н ю єподолання гори-зонтальних і вертикальних пере-шкод у вигляді смуги перешкод, лабіринтів; в о л о д і єтехнікою виконання вправ на лазіння і перелазіння;
Технічна підготовка
Встановлення намету; в’я-зання туристських вузлів; технічні етапи. в о л о д і єтехнікою встанов-лення намету, технікою в’язання туристських вузлів «простий», «простий провідник»; з д і й с н ю єтехнічне прохо-дження туристських етапів: подо-лання умовних завалів (підлаз), подолання умовного болота по купинах.
2 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Спорядження туриста. Види туристського багаття. Основи орієнтування на місцевості. Правила техніки безпеки під час виконання вправ орієнтування на уроках фізичної культури. Учень, учениця: р о з п і з н а єтуристське спо-рядження; н а з и в а євиди туристського багаття; в о л о д і єосновами орієнту-вання, поняттями «контрольний пункт (КП)», «схема»; д о т р и м у є т ь с яправил тех-ніки безпеки під час виконання вправ орієнтування на місцевості;
Спеціальна фізична підготовка
Подолання смуги перешкод. Естафети з елементами ту-ристської техніки. з д і й с н ю єподолання смуги перешкод з технічними етапами, вивченими раніше; б е р е у ч а с т ьв естафетах з елементами туристської техніки;
Технічна підготовка
Орієнтування за схемою. В’язання туристських вузлів. Технічні етапи. Технічні дії з туристською самостраховкою. п о я с н ю єдії при виконанні вправ орієнтування за схемою; в о л о д і єтехнікою в’язання туристських вузлів «булінь», «ака-демічний»; технікою в’язання самостраховки (петлі «Прусіка»); з д і й с н ю єтехнічне прохо-дження туристських етапів: подолання умовного болота за допомогою жердин, подолання умовного яру за допомогою колоди («бума»).
3 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Правила, закони і традиції туристів. Організація туристського бівуака. Орієнтування у заданому напрямку. Умовні знаки. Фізична підготовка туриста. Учень, учениця: п о я с н ю єправила, закони і традиції туристів, техніку орга-нізації туристського бівуака; поняття «бівуак»; х а р а к т е р и з у єфізичну підготовку туриста; в о л о д і єелементами орієнту-вання у заданому напрямку; н а в о д и т ь п р и к л а д иумовних знаків; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять на уроках з елементами туризму;
Спеціальна фізична підготовка
Старти з різних стартових положень з виконанням технічних елементів спор-тивного туризму. Естафети з використанням туристського обладнання. Біг з елементами туристсь-кої техніки. в и к о н у єприскорення з різ-них стартових положень, вико-нуючи проходження технічних етапів, вивчених раніше; біг з додатковим завданням туристсь-кої техніки та елементами фізичної підготовки; б е р е у ч а с т ьв естафетах з технічним виконанням в’язання самостраховки (петлі «Прусі-ка»);
Технічна підготовка
Орієнтування за схемою у заданому напрямку. В’язання туристських вузлів. Технічні етапи. в и к о н у єдії при виконанні вправ орієнтування за схемою у заданому напрямку; з д і й с н ю єтехнічне прохо-дження туристських етапів: рух по схилах (підйом, траверс, спуск), подолання умовного яру за допомогою «маятника»; володіє:технікою в’язання ту-ристських вузлів: «вісімка», «ткацький».  

Рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Оздоровче значення туриз-му. Особливості топографіч-ної, туристичної та спор-тивної карти. Орієнтування за вибором. Комплектація похідної аптечки. Учень, учениця: р о з п і з н а єособливості топографічної, туристичної та спортивної карти; в о л о д і єелементами орієн-тування за вибором; н а з и в а єкомплектуючі по-хідної аптечки; о б ґ р у н т о в у єоздоровче значення туризму; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять на уроках з елементами туризму;
Спеціальна фізична підготовка
Естафети з технічним проходженням етапів. Вправи на розвиток уваги та зорової пам’яті. Проходження дистанції з елементами крос-походу. б е р е у ч а с т ьв естафетах з проходженням етапів, вивчених раніше; у проходженні дистан-цій 200–500 м з елементами крос-походу; в и к о н у євправи з картою, умовними знаками, топографіч-ними знаками на розвиток уваги і зорової пам’яті;
Технічна підготовка
Орієнтування по схемі за вибором. В’язання туристських вуз-лів. Технічні етапів. Крос-похід. Навчальні змагання. в и к о н у єдії при виконанні вправ орієнтування по схемі за вибором; з д і й с н ю єтехнічне прохо-дження туристських етапів: умовне подолання яру, річки за допомогою паралельних моту-зок, «ліан»; проходження дистанції крос-похід 1500–2000 м; в о л о д і єтехнікою в’язання туристських вузлів «зустріч-ний», «брамшкотовий»; б е р е у ч а с т ьу навчальних змаганнях з техніки орієнтуван-ня у заданому напрямку та пере-сування: підйом, траверс, спуск, подолання умовного болота, в’я-зання туристських вузлів.
5 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Перша медична допомога. Транспортування потерпілого. Види транспортування. Забезпечення страхування і самострахування при подоланні різних туристських перешкод. Похід вихідного дня. Учень, учениця: в і д т в о р ю єалгоритм надан-ня першої допомоги; в и з н а ч а єосновні принципи і прийоми транспортування по-терпілого; п о я с н ю єзабезпечення стра-хування і самострахування при подоланні різних перешкод; р о з к р и в а єпоняття «похід вихідного дня»; д о т р и м у є т ь с яправил техніки безпеки під час занять на уроках з елементами туризму;
Спеціальна фізична підготовка
Навчальні змагання. Крос-похід. Колове тренування. б е р е у ч а с т ьу навчальних змаганнях з орієнтування за ви-бором, у заданому напрямку; у проходженні дистанцій 500–1000 м з елементами крос-походу; в и к о н у єв’язання туристсь-ких вузлів і вправи з самостра-ховкою петлею «Прусіка» на швидкість і якість; з д і й с н ю єколове тренування для розвитку фізичної і спеціаль-ної підготовки;
Технічна підготовка
Техніка рятувальних робіт. Крос-похід. Навчальні змагання. Організація походу вихід-ного дня. в и к о н у єдії при наданні до-лікарської допомоги, вибирає спосіб транспортування і здій-снює транспортування потерпі-лого; з д і й с н ю єпроходження ди-станції крос-похід 2000–3000 м; б е р е у ч а с т ьу навчальних змаганнях з техніки орієнтуван-ня у заданому напрямку та за вибором; з техніки пішохідного туризму (ТПТ); в організації по-ходу вихідного дня; н а з и в а єосновні засади суд-дівства.


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.012 с.)