ТОП 10:

Вживання займенників у науковому і діловому тексті1) У наукових текстах різних жанрів і офіційно-ділових документах, які пишуть від імені установи, підприємства, організації (тобто від 1-ї особи множини), займенник ми пропускається. Наприклад, ділові листи, як правило, починають дієсловами просимо, надсилаємо, повідомляємо, лише інколи можуть вживатися форми третьої особи однини (Фірма оголошує конкурс).

2) Займенник Ви вживають в усному й писемному мовленні для підкреслення поваги, пошани, ввічливості. В офіційному усному спілкуванні спеціалістів, а також в ділових документах (заявах, офіційних листах) і у приватних листах, адресованих старшій за віком особі), вживаємо займенник Ви: Прошу Вашого дозволу на поїздку… Одержав Вашого листа… При займеннику Ви дієслово-присудок вживається у формі множини: Ви прийшли, Ви сказали.

3) Займенник Вам у ділових паперах пропускають, коли треба висловити категоричну й безапеляційну вимогу. Введення цього зай-менника в текст документа помякшує категоричність вимоги. На-приклад: … пропоную з´явитисьпропоную Вам з´явитись; … прошу уточнити – прошу Вас уточнити. Це стосується і усної форми наукового спілкування.

4) Щодо ділового спілкування, то вживання займенника я оминається, розпорядження й накази розпочинають дієсловом у першій особі однини (Наказую… Пропоную…). Займенник я вживають тільки в особистих паперах і в деяких видах документів (автобіографіях, дорученнях). Як правило, у науковому спілкуванні цю форму займенника не використовують.

5) І у науковому, і у діловому тексті присвійний займенник свій не вживають, якщо він дублює вже наявне в тексті слово, наприклад: Технолог не справився зі своїми обов΄язками (з доповідної записки).

6) Стилістично розрізняють конструкції з присвійними займенниками їхній, їхня, їхні, їхнє і конструкції, в яких у присвійній функції виступає форма родового відмінка займенника вони – їх, наприклад:

їхні проблеми – їх проблеми, їхня машина – їх машина.

Стилістично нейтральну форму їх уживають в офіційно-діловому, науковому стилях. В інших стилях перевагу віддають присвійним займенникам.

Отже, присвійний займенник їхній і займенник їх вживаються паралельно. Перший з них має відтінок розмовності, другий – книжності.

7) Паралельні форми означального займенника кожний і кожен використовують у всіх стилях мови, але в офіційно-діловій мові надають перевагу формі кожний.

8) Російські займенники любой, другой мають омонімами в українській мові прикметник (любий) і числівник (другий). Міжмовна омонімія є причиною вживання слів любий і другий у невластивому їм значенні. Отже, слід розрізняти відповідники у двох мовах:

р о с і й с ь к а м о в ау к р а ї н с ь к а м о в а

любой будь-який

дорогой, любимый любий

другой інший

второй другий

9) Запам΄ятайте стійкі словосполучення із займенниками, при вживанні яких у результаті калькування російських відповідників іноді трапляються помилки:

р о с і й с ь к а м о в ау к р а ї н с ь к а м о в а

в одном и том же (месте) у тому самому (місці)

один и тот же той самий

в подобном случае у такому разі

подобным образом таким чином

и тому подобное і таке інше

ни под каким видом ні в якому разі

в другой раз іншим разом

Відповідниками російського відносно-питального займенника который є в українській мові слова який, що, котрий. Займенник котрий не властивий науковому й офіційно-діловому мовленню. Займенники який, що використовуються без будь-яких стилістичних обмежень. У складних реченнях з неоднорідними підрядними слід варіювати займенники, наприклад: Як правило, ухвали складаються із вступної частини, в якій констатується стан питання, що розглядається, і постановчої,якамістить перелік заходів із значенням термінів виконання й перелік службових осіб, що відповідають за втілення їх у життя.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.22.210 (0.005 с.)