ТОП 10:

Особливості синтаксису простого речення1) Переважає прямий порядок слів, який відображає логічну послідовність елементів документа і передає загальний зміст речення без наголошення його окремих елементів. У реченнях з прямим порядком слів підмет ставиться перед присудком, узгоджене означення знаходиться перед означуваним словом.

Наприклад: Я, викладач кафедри української мови Київського університету ім. Тараса Шевченка Тарасова Марія Семенівна, одержала ... .

Непрямий порядок слів у наукових і ділових текстах припускається в тому разі, коли логічний наголос падає на присудок і він стоїть перед підметом, або коли на початок речення виносяться обставини дії та додаток.

Наприклад:

1. За час практики провела 12 контрольних уроків (“Звіт про педагогічну практику”).

2. Просимо Вас надати довготерміновий цільовий кредит у сумі 20 000 000 грн.

2) Вставні слова вживаються на початку речення.

1. На жаль, в останньому рахунку ви припустилися двох помилок та ін.

2. Як зазначалося раніше, треба виходити із інтересів акціонерів.

3) У діловому мовленні більш продуктивними є прості речення, які переважно зустрічаються в таких документах, як розписка, заява, доручення, довідка, аудиторських висновках (тобто в особистих документах “малої” форми), поширені вони також у довідково-інформаційних документах.

5) Синтаксис простого речення важко уявити без нанизування відмінкових форм (родового, орудного).

Наприклад: положення про постачання продукції виробничо-технічного призначення; сплатити штраф за невикористання акредитива шляхом перерахування тощо.

Довжина і складність будови простого речення зростає за рахунок віддієслівних іменників, тих слів та зворотів, яких ці іменники вимагають після себе.

Сплатити – що ? кому ? за що ? коли ?

постачання – кого ? чого ? кому ?

Подібні "низки" відмінків ускладнюють сприймання речень.

5)Часто вживані в наукових текстах і документах іфінітивні конструкції. У розпорядчій документації рекомендують вживати дієслова інфінітивної форми (затвердити, зобов′язати, призначити, звільнити, попередити та ін.).

Наказові форми (наказую, пропоную) застосовують лише в першій особі однини і в тих документах, які відображують принцип єдиноначальності.

6) Поширеними є дієприслівникові та дієприкметникові звороти, які вживають з метою стислості висловлювання, точності відтвореноїінформації.

Але слід пам’ятати, що не можна передати значення причини, часу, умови дієприслівниковим зворотом. У такому випадку треба вживати складнопідрядні речення часу, умови, причини.

Крім того, дієприслівниковим зворотом слід починати, а не завершувати речення.

7) Особливістю текстів наукового ділового мовлення є переважне вживання непрямої мови, пряму мову вживають тоді, коли потрібно дослівно передати зміст деяких законодавчих актів.

 

ЗАВДАННЯ 2. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Запишіть його інформацію у вигляді реферату за темою "Синтаксис професійного мовлення".

Важко уявити професійне мовлення без складних речень, тому що за їх допомогою можна відтворити всю складність взаємозв’язків між фактами, подіями, перерахувати потрібні факти, аргументи, обґрунтувати усі деталі викладу інформації. У науковому стилі переважають складні причинові, часові, наслідкові та інші стосунки. А у діловому стилі здебільшого вживаються підрядні з’ясувальні . означальні, мети та умови.

При побудові складних речень треба дотримуватися таких правил:

а) означальні підрядні речення ставити поряд з тим іменником, до якого вони належать;

б) додаткові підрядні слід вживати поряд із присудком.

Обставинні речення умови, мети й причини розміщують перед головним або після нього залежно від призначення: якщо треба наголосити обставини дії, тоді підрядне речення ставлять попереду, а якщо ж воно пояснює, посилює головну думку, то його можна поставити після головного речення.

Наприклад: 1. Спортивний комплекс “Дружба” запрошує Вас відвідати конкурс “Міс Донбас”, який відбудеться 11 травня 2002 р. 2. Якщо повна або часткова втрата працездатності пов´язана з нещасним випадком на виробництві, то, крім пільг, передбачених чинним законодавством, видається одно-разова допомога. 3. У зв´язку з тим, що токарні верстати нам потрібні терміново, просимо вказати строк їх відвантаження. 4. Як відомо, ми дуже зацікавлені у верстатах марки Ш-10, тому просимо терміново надіслати нам їх креслення і докладний опис.

У науковому мовленні здебільшого вживаються складні підрядні речення, які виражають відношення часу і умови із сполучниками у зв’язку з чим, що..., за винятком.... у той час як..., то... .

 

 

ЗАВДАННЯ 3. Дайте відповіді на запитання в усній та писемній формах.

1). Що таке синтаксис ?

2). Що є одиницею синтаксису ?

3). Які типи речень вживаються у текстах наукового, офіційно-ділового мовлення?

4). З’ясуйте, які основні закономірності прямого порядку слів у реченні.

5). У яких випадках припускається інверсія (непрямий порядок)?

6). Аргументуйте своє твердження.

7). З якою метою вживають дієприслівникові звороти і що слід пам’ятати про вживання цих граматичних форм?

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.173.236 (0.004 с.)