ТОП 10:

Вибір прийменника у науковому і діловому текстіУ ділових паперах використовують дуже багато різноманітних словосполучень прийменникового типу. Вони теж вимагають особливої уваги до себе.

Перш за все складнощі виникають при вживанні словосполучень з прийменниками У(В), ДО, ДЛЯ, НА. Щоб уникнути помилок, треба пам‘ятати, що прикметники У(В),ДО

вживаються:

– при позначенні напряму руху чи дії: поїхати в місто (до міста), подати заяву в

університет (до університету);

– при позначенні групи чи розряду осіб, предметів і т. ін., до складу яких хтось чи щось входить: балотуватися в депутати, входити до складу членів комісії.

Прийменники ДЛЯ, НА, ЗАРАДИ вживаються:

– при зазначенні мети дії: акція на користь знедолених, заходи для розвитку економіки;

– при указанні на часові параметри здійснення чогось: одержувати 200 гривень на місяць, проводити нараду два рази на тиждень.

Деякі труднощі виникають і при використанні в ділових паперах прийменників ПРОТИ, ЗАВДЯКИ, ВСУПЕРЕЧ. Прийменник ПРОТИ у діловому мовленні вживається при порівнянні. Наприклад: Рівень інфляції знизився в 3 рази проти 1995 року.

Вживаючи прийменники ЗАВДЯКИ, ВСУПЕРЕЧ, слід пам'ятати, що вони мають значення причини і вимагають давального відмінку: завдяки науковій організації праці, всупереч прогнозам аналітики.

Для українського ділового мовлення є важливим і питання щодо правильного вживання прийменника по, особливо при перекладі текстів з російської мови на українську. Наприклад, російські конструкції з прийменником по перекладаються:

– конструкціями з прийменником за: за свідченням; за власним бажанням; за дорученням; за наказом; за вказівкою і т. д.;

- конструкціями з прийменником з: з питань комерційної торгівлі, з ініціативи,

дослідження з уфології, курс лекцій з украінської мови і т.д.;

- конструкціями з прийменником на: на замовлення, на вимогу на

пропозицію;

- конструкціями з прийменником після: після одержання посвідчення, після

повернення;

- конструкціями з прийменником у(в): викликати у службових

справах, у вихідні;

- конструкціями з прийменником для: курси для вивчення, комісія

для складання актів;

- конструкціями з прийменником по: черговий по району, наказ по

відділенню, колеги по роботі;

- безприйменниковою конструкцією (з орудним відмінком іменника): демократична змістом, повідомити телефоном.

 

 

ЗАВДАННЯ 4. Прочитайте текст. Дайте йому назву. Зверніть увагу на співвідношення перекладу словосполучень з прийменником "в" (у) в українській і російській мовах.

?

Прийменник в (у) залежно від значення у словосполученні може перекладатися різними способами. Так, наприклад, на позначання образу дії, мети, періоду протікання чогось використовуються конструкції без прийменика: платить в валюте – платити валютою; в тот день – того дня.

На позначення напряму дії, руху, розряду осіб, предметів, до складу яких хтось або щось використовується прийменник до. Слід зауважити, що семантика цього прийменника досить своєрідна: він виступає у значенні трьох давньоруських прийменників, фіксуючи межу руху (рос. до), наприклад: під’їхати до цеху; рух у бікпредмета: вернуться к станку - повернутися до верстата; рух із проникненням всередину об'єкта: зайти в университет - зайти до університету; зайти в цех - зайти в цех або зайти до цеху.

На позначення зовнішньої ознаки, властивості, якості, подібності використовується прийменник в(у) з іменником у знахідному відмінку, наприклад: бумага в клетку - папір у клітинку.

На кількісні ознаки, вагу, розмір, співвідношення величин можна використовувати прийменники в, у,з, на (кого-що), а також конструкції без прийменників. Наприклад:

в два рази больше - удвічі більше (у два рази більший);

весом в пять тонн - вагою п 'ять тонн;

висотою в десять метров - заввишки десять метрів;

дом в два этажа - будинок на два поверхи.

Під час перекладу прийменникових конструкцій на позначення знаряддя, образу дії, мети в українській мові використовуються прийменники на, в, у, за (кого-що), для (чого), а також конструкції без прийменників:

взять в пример - узяти за приклад;

в ответ - у (на) відповідь, відповідаючи;

в пользу (кого-чего) - на користь (кого-чого).

Конструкції на позначення моменту, періоду протікання чогось перекладаються прийменниками в(у), на (кого-що), за (чого,кого-що), під(що); у сполученні з порядковими числівниками на позначення часу - о, об (перед голосними), а також конструкцією без прийменника, наприклад:

в выходной день - вихідного дня;

во время отпуска - під (за) час відпустки;

в правление президента - за правління президента;

во второй раз - удруге, другого разу, за другим разом, у другий

раз;

в один день - за (в) один день;

в осеннюю пору - осінньої пори, об осінній порі, в осінню

пору, восени;

начало в три часи - початок о третій (годині);

получать две тысячи в день - одержувати дві тисячі на день;

в тот год - того року (місяця, дня), у той рік (місяць, день).

Прийменник у сполученні з іменником у місцевому відмінку передається українськими в (у)(кому-чому), іноді на (кому-чому),за (чим), а також безприйменниковими конструкціями:

быть в полной зависимости от кого - цілком залежати

від кого;

в неделе семь дней - тиждень має сім днів; время прошло в разговорах - час минув (пройшов) за розмовами;

состоять в переписке - листуватися;

служить во флоте - служити на флоті;

стоять в стороне - стояти збоку.

На позначення міри відстані від (кого-чого) використовуються прийменники за (скільки), у сполучені з порядковим числівником; наприклад:

в пяти метрах от нас-за п'ять метрів від нас;

в одиннадцатом часу - об одинадцятій (годині).

Базуючись на цих прикладах можна зробити висновок, що прийменник має граматичне й лексичне значення.

Неоднозначність вживання прийменникових конструкцій у наукових спеціальних текстах вимагає подальшого їх вивчення.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.007 с.)