ТОП 10:

Менеджер – це людина, яка достатньо розумна для того, щоб вести вашу справу, і достатньо мудра, щоб не мати власної.Костянтин Душенко (Москва)

 

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 

УПРАВЛІННЯ–це цілеспрямована дія на об’єкт з метоюзмінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин.

 

МЕНЕДЖМЕНТ–це цілеспрямований вплив на колективпрацівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей.

 

ЗАКОНИ МЕНЕДЖМЕНТУ–це“оптимізовані з урахуванняммінливості та перспектив розвитку зовнішнього середовища (сталі та незаперечні) ((канони, постулати, правила,....)) норми управління організаціями”. Менеджмент ґрунтується на таких законах: спеціалізації управління, інтеграції управління, оптимального поєднання центра-лізації і децентралізації управління, демократизації управління, економії часу в управлінні, пропорційного розвитку систем управління тощо.

 

ПІДПРИЄМЕЦЬ–це людина такого типу,яка готова йти наризик, схильна до новаторства, примноження багатства; регулює створення чого-небудь нового, яке має цінність; бере на себе фінансову, моральну та соціальну відповідальність; отримує грошовий дохід та особисте задоволення від своїх досягнень.

 

МЕНЕДЖЕР–це управлінець ринкової орієнтації,який активновпроваджує ефективні умови господарювання, нововведення та досягнення науково-технічного прогресу, виважено враховує зміни в міжнародних відносинах, своєчасно впливає на кон’юнктуру і динаміку попиту та пропозиції, вміло перебудовує виробничо-господарську діяльність з урахуванням вимог ринку.

* Більшість афоризмів, окрім тих, на які є посилання на літературні дже-рела, взято з [41–43].


 


РІВНІ УПРАВЛІННЯ–це ієрархія управлінських посад:найви-щий рівень управління – інституційний: директор та його заступники, президент та віце-президенти тощо; середній рівень управління – управлінський: начальник відділу, декан тощо; найнижчий рівень управління – технічний: начальник дільниці, старший майстер тощо.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Дати визначення управління та менеджменту. Яка різниця між ними?

2. Якими законами менеджменту керуються в управлінській діяль-ності?

 

3. Які ви знаєте управлінські ролі за Мінцбергом?

 

4. Горизонтальний і вертикальний поділи праці.

 

5. Рівні управління. Графічне зображення рівнів. Характеристика.

 

6. Які визначення поняття “менеджмент” дає Оксфордський словник англійською мовою?

7. Що необхідно розуміти під поняттям “менеджмент” з позиції функціонального підходу?

 

8. Які з принципів менеджменту ви можете назвати? Обґрунтуйте їхню роль у процесі управління.

9. Якими, на вашу думку, якостями повинен бути наділений менеджер?

 

10. Хто такий підприємець і яка його роль у процесі управління діяльністю організації?

11. Чи може менеджер бути підприємцем? Поясніть на прикладі.

 

12. Назвіть основні відмінності та спільні риси менеджера та підприємця.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

1. За напрямами здійснення менеджмент поділяється на такі види:

 

а) плановий, організаційний, в) виробничий, фінансовий,

 

виробничий; кадровий;

 

б) плановий, організаційний, г) виробничий, фінансовий,

 

мотиваційний; маркетинг;

 

2. За напрямом здійснення менеджмент поділяють на:

 

а) міжособистісний, інформаційний, в) технічний, інституційний, мотиваційний; управлінський; б) виробничий, фінансовий, маркетинг; г) стратегічний, тактичний,

оперативний


 


3. Управлінські рівні в організації виникають в результаті:

 

а) великої чисельності працівників; б) вертикального поділу праці і координації дій;

 

в) горизонтального поділу праці і необхідності спеціалізації підрозділів.

 

4. Відмінності між менеджером та підприємцем полягають у:

 

а) пріоритетності міжособистісних в) стратегічній орієнтації та

 

ролей; фінансовому стані;

 

б) особистих якостях; г) способі та манері

 

спілкування з людьми.

 

5. Відмінність між менеджером і підприємцем полягає у:

 

а) приналежності до певного рівня управління, розмірі оплати праці, повазі, прихильності підлеглих; б) ставленні до залученого капіталу, процесі розподілу прибутку;

в) стратегічній орієнтації, можливостях здійснення задуманого, залу-ченні ресурсів, використанні організаційної структури.

 

6. У результаті вертикального поділу праці за Парсонсом утворю-ються три рівні управління:

 

а) стратегічний, оперативний, тактичний; в) технічний, управлінський, інституційний;

 

б) спеціальний, лінійний, функціональний; г) формальний, неформаль-ний, змішаний.

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

 

1. В організації виникла потреба найняти фахівця управлінського рівня управління. Кандидатури на вакантне місце відрізняються одна від одної взаємовідносинами з вищим керівництвом.

 

А. Перший швидко погоджується з думкою, вказівкою вищого керівника, беззастережно і пунктуально виконує будь-яке його завдання.

 

Б. Другий може швидко погоджуватися з думкою, вказівкою ке-рівника і беззастережно, пунктуально виконувати будь-яке його завдан-ня, але тільки в тому разі, якщо сам керівник авторитетний до нього.

 

В. Третій, схильний до суперечок, але дуже досвідчений спеціа-ліст, вмілий організатор, творчо виконує будь-яку роботу і досягає оптимальних результатів.


 


Г. Четвертий має багатий досвід і фахові здібності в галузі май-бутньої роботи, але завжди прагне усе вирішувати самостійно, уникає особистих контактів із керівником, не любить, коли йому заважають, має високе почуття відповідальності і власної гідності.

 

Виберіть і обґрунтуйте одну із кандидатур.

 

2. Ви – керівник великого рекламного агентства. На вашому підприємстві звільнилося місце начальника відділу замовлень. Ваші дії:

А. Звернетеся на біржу праці.

 

Б. Призначите на цю посаду симпатичну вам особу. В. Проведете анкетування на підприємстві.

Г. Попросите друзів знайти потрібну вам особу.

 

Д. Будете шукати кандидата на відповідну посаду за оголошенням. Е. Призначите на цю посаду працівника цього відділу, який, на

вашу думку, відповідає вимогам та заслуговує на підвищення. Відповідь обґрунтуйте.

 

3. Використовуючи власні і позичені фінансові кошти та інші ре-сурси, особа започатковує справу, зорієнтована на пошук нових можли-востей, бажає примножити своє багатство, ризикує, залучає ресурси для поставленої мети, виявляє гнучкість, бере кредити, орендує приміщення для своєї діяльності.

 

Визначте, ким є ця особа, і вкажіть ознаки, за якими ви зара-хували цю людину до вказаної вами категорії.

 

4. У 1991 році на інженерно-економічному факультеті Львівсько-го політехнічного інституту (тепер – Інститут економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”) було створено кафедру менеджменту і підприємництва у виробничій інфраструктурі, завідувачем якої призначено професора, д-ра екон. наук Олега Євгеновича Кузьміна, який і дотепер очолює її. Кафедра швидко розвивалась та активно розширювала коло наукових інтересів. Оскільки

 

з часом акцент було зроблено на питаннях зовнішньоекономічної діяльності, то у 1996 році кафедру перейменовано відповідно до сфери діяльності на кафедру менеджменту і міжнародного підприємництва. У 1995 році на загальних зборах колективу факультету більшістю голосів було обрано нового декана факультету (тепер директора ІНЕМ) О.Є. Кузь-міна. Під керівництвом Олега Євгеновича інститут динамічно розви-вається, досягнуто вагомих успіхів у створенні та впровадженні багаторівневої системи підготовки фахівців з напрямів “Економіка і


 


підприємництво”, “Менеджмент”, ліцензовано та акредитовано понад сім спеціальностей. У колективі, який очолює О.Є. Кузьмін, панує атмосфера творчого пошуку у вирішенні навчальних, методичних, наукових і виховних проблем, належна увага приділяється вирішенню проблем соціального захисту працівників інституту, розвитку матері-ально-технічної бази навчання.

 

Вкажіть, до якого рівня управління належить О.Є. Кузьмін в ієрархії Національного університету “Львівська політехніка”та ієрархії ІНЕМ. Відповідь обґрунтуйте.

 

5. Тест Ейнштейна (За допомогою цього тесту А. Ейнштейн підбирав собі учнів)

 

Вам, як справжньому майбутньому менеджеру, доведеться не-одноразово зіткнутись з різноманітними управлінськими ситуаціями, для вирішення яких, безумовно, потрібен гнучкий і розвинутий інте-лект, наприклад, такий, що дав змогу відомому вченому створити тео-рію відносності. Пропонується розв’язати цей тест та оцінити свої можливості стати учнем А. Ейнштейна та справжнім успішним менеджером.

 

УМОВИ:

 

1. Є п’ять будинків різного 2. У кожному будинку живе один
кольору. мешканець, що відрізняється від
  сусіда за національністю: німець,
3. Кожен мешканець
споживає лише один англієць, швед, датчанин,
визначений напій. норвежець.
4. У кожного мешканця є 6. Жоден з п’яти мешканців не п’є
якась тваринка. однакові з іншими напої, не курить
  однакових сигарет і не має однако-
5. Кожен мешканець курить
сигарети визначеної марки. вих тварин, не живе в однакових
  будинках.
ПІДКАЗКИ:  
Англієць живе в червоному Норвежець живе в першому
будинку. будинку.
У шведа є собака. Той, хто курить “Marlboro”, живе
  біля того, хто має котика.
Датчанин п’є чай. Людина, яка має коника, живе біля
  того, хто курить “Dunhіll”.
Зелений будинок стоїть Той, хто курить сигарети
ліворуч від білого. “Wіnfіeld”, п’є пиво.

 


Мешканець зеленого Норвежець живе біля блакитного
будинку п’є каву. будинку.
Людина, що курить “Pall Німець курить “Rothmans”.
Mall”, має пташку.  
Мешканець із середнього Той, хто курить “Marlboro”, –
будинку п’є молоко. сусід людини, що п’є воду.
Мешканець жовтого  
будинку курить “Dunhіll”.  

 

ЗАПИТАННЯ:У кого ж живе рибка?

ТЕМА 2. ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ

 

УПРАВЛІННЯ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.205.93.2 (0.014 с.)