ТОП 10:

Ціль підлеглого – не виконати завдання начальства, а зняти важкість з його серця.Авессалом Підводний

 

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 

ПЛАНУВАННЯ–це вид управлінської діяльності(трудовихпроцесів), який визначає перспективу і майбутній стан організації.

 

ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНЕ–це різновид планування,

 

який полягає у розробленні стратегії діяльності організації.


 


ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАТИВНЕ–це різновид планування,

 

який полягає у розробленні комплексного оперативного плану з метою реалізації визначеної стратегії діяльності організації.

 

СТРАТЕГІЯ–це напрям розвитку організації,який відобра-жений у комплексному плані, що призначений для здійснення її місії та досягнення цілей. Стратегії класифікують за такими ознаками: ієрар-хією, функціональним спрямуванням, термінами реалізації, стадіями економічного розвитку, напрямами можливого розвитку, місцем орга-нізації у конкурентній боротьбі, ступенем глобалізації, “наступальними діями”, характеристиками виробничо-господарської діяльності, галузе-вою орієнтацією, експортно-імпортною політикою тощо.

 

МІСІЯ–це чітко виражена причина існування організації,якаможе охоплювати такі напрями: турботу про працівників; турботу про виробництво; політику зростання та фінансування фірми; технології, які використовуватимуться у виробництві; методи виходу і функціонування на ринку, пошуку потенційних ринків; задоволення потреб споживачів; публічне проголошення переконань та цінностей тощо.

 

ЦІЛІ–це конкретний кінцевий стан або очікуваний результатдіяльності організації (групи).

 

БЮДЖЕТ–це багатопланове поняття,яке можна розглядати зрізних позицій, а саме:

 

1) з позиції передбачення майбутнього стану організації бюджет є планом-прогнозом;

2) з позиції відображення діяльності підприємства чи його окремих підрозділів бюджет є розписом надходжень та видатків, що повинні в ідеалі бути збалансованими;

 

3) з позиції реалізації контрольної функції менеджменту бюджет

 

є найважливішою складовою внутрішнього контролю, що характеризує формування та рівень цільового використання ресурсів організації;

 

4) з фінансового погляду бюджет є оперативним фінансовим планом, який відображає надходження та використання коштів для забезпечення функціонування організації.

 

Бюджети класифікуються за такими ознаками: періодом дії, об’єктом бюджетування, формою вираження, відповідністю видатків та надходжень, сферами діяльності, видами витрат, моментом відобра-ження надходжень та видатків, способом врахування витрат тощо.

БЮДЖЕТУВАННЯ–це процес розроблення бюджету в орга-нізації.

 

ТАКТИКА–короткотермінова стратегія.

 

ПОЛІТИКА–це загальне керівництво для дій і прийняттярішень, які сприяють досягненню цілей організації.


 


ПРОЦЕДУРИ–це дії,які необхідно виконувати в конкретнійситуації.

 

ПРАВИЛО–це порядок дій,які повинні бути виконані успецифічній одноразовій ситуації. Правило розраховане на конкретне й обмежене питання.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Що таке планування?

 

2. Які види планування ви знаєте?

 

3. Які етапи передбачає процес стратегічного планування?

 

4. Дайте визначення місії організації. Яка її роль на підприємстві?

 

5. Наведіть приклади цілей організації. Які вимоги ставляться до цілей організації? Як здійснюється їхнє формування?

6. Що охоплює оцінка й аналіз факторів внутрішнього середовища організації? Наведіть приклади сильних та слабких сторін організації.

 

7. Що таке стратегія? За якими ознаками класифікують стратегії?

 

8. Якими критеріями оптимальності необхідно оперувати, вибираючи стратегії?

 

9. Що є кінцевим результатом стратегічного планування?

 

10. Назвіть основні етапи оперативного планування.

 

11. Що ви розумієте під поняттям “бюджет”? Наведіть класифікацію бюджетів.

12. Які економічні показники діяльності підприємства ви можете назвати?

 

13. Яка відмінність між поняттями “бюджет” та “бюджетування”?

 

14. Дайте визначення поняттям “тактика”, “політика”, “процедури”, “правила”.

 

15. Як ви розумієте елемент адміністративного напряму “Управління за цілями”?

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

1. Стратегічне планування в організації полягає у:

 

а) розподілі витратної частини бюджету; б) аналізі міжнародного оточення; в) використанні форм влади; г) конкретизації політики організації;

 

д) встановленні стандартів контролю; е) розробленні стратегії.


 


2. Етапами процесу стратегічного планування є:

 

а) встановлення місії та цілей організації, оцінка й аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, вибір та аналіз стратегічних альтернатив; б) визначення цілей організації, формування бюджету та системи

економічних показників, вибір політики, тактики, процедур та правил; в) установлення місії та цілей організації, визначення чисельності працівників, розроблення короткострокових і довгострокових планів; г) формування місії, оцінка та аналіз сильних та слабких сторін орга-нізації, розроблення методів менеджменту.

 

3. Місія організації – це:

 

а) чітко виражена причина існування організації; б) конкретний кінцевий стан організації; в) довгостроковий план діяльності підприємства; г) короткотермінова стратегія.

 

4. Вибирати стратегію доцільно на підставі оцінки таких факто-рів:

а) рівень ризику, вплив адміністративних важелів, вплив факторів вну-трішнього і зовнішнього середовищ; б) рівень ризику, вплив економіки, вплив факторів внутрішнього середовища;

в) рівень ризику, вплив власників, вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ; г) рівень ризику, вплив мотиваційних факторів, вплив факторів

внутрішнього і зовнішнього середовищ, вплив минулих стратегій.

5. Оцінка стратегічних альтернатив відбувається за такими крите-ріями:

а) забезпечення конкурентних переваг; б) обмеженість інформації, швидкість зміни навколишнього середовища;

в) ступінь відповідності місії та цілям організації; г) система економічних показників.

6. Планування реалізації стратегії (оперативне планування) підприємства ґрунтується на:

 

а) оцінці стану конкурентів; в) формуванні місії організації;

 

б) мотивуванні працівників; г) встановленні форм і систем

 

заробітної плати;

 

д) використанні відповідних правил та процедур.


 


7. Політика як складова адміністративного напряму планування реалізації стратегії – це:

 

а) загальне керівництво для дій і прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей; б) дії, які необхідно виконувати в конкретній ситуації;

 

в) вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації; г) дії, які необхідні в одноразовій специфічній ситуації.

 

 

8. Тактика як складова стратегічного планування – це:

а) короткотермінова стратегія; б) загальне керівництво для дій і прийняття рішень;

в) дії, які необхідно виконувати в конкретній ситуації; г) метод розподілу ресурсів;

д) підхід, згідно з яким кожен керівник організації повинен мати чіткі цілі, що забезпечить досягнення цілей керівників вищого рівня.

9. Кінцевим результатом стратегічного планування на підприємстві

є:

 

а) тактичні та оперативні плани; в) довгострокові рішення;

 

б) вибір та оцінка стратегії; г) методи менеджменту;

 

д) конкретні рішення і показники.

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

 

1. Ви підприємець, маєте бажання заснувати власне підприєм-ство, очоливши його. Ви вже визначилися з профілем діяльності, набрали працівників на роботу. Під час розроблення стратегії постало питання про доцільність чи недоцільність формування місії організації. Ваше розуміння і дії стосовно вирішення цього питання:

 

А. Залучити до формування місії організації всіх працівників підприємства.

 

Б. Скликати лише командну групу, яка займеться розробленням місії організації.

В. Місія організації зрозуміла сама по собі і на цьому питанні взагалі не варто акцентувати увагу.

 

Г. Місію організації повинні знати лише працівники управлін-ського апарату. Усі решта – тільки виконавці.

 

Відповідь обґрунтуйте.


 


2. Ви керівник підприємства, і вже вкотре помічаєте, що не можете реалізувати вибрану вами стратегію. Внаслідок цього засноване вами підприємство зазнає збитків. Ваші дії:

А. До розроблення нової стратегії залучити зовнішнього консультанта.

Б. Розробити нову стратегії підприємства, залучивши до цього працівників інституційного рівня управління.

В. Переглянути стару стратегію. Виявити та усунути знайдені в ній недоліки.

Г. Створити відділ зі стратегічного планування, який би займався тільки питаннями розроблення та реалізації стратегії.

Д. Впровадити на підприємстві нововведення, згідно з яким роз-роблення і реалізацію стратегії необхідно документально оформляти.

Е. На певному етапі стратегічного планування розробити страте-гічний набір, який складався би з альтернативних стратегій на випадок непередбачених змін.

 

Відповідь обґрунтуйте.

 

3. Для новоствореного приватного підприємства чисельністю до 15 ос. в галузі деревообробки та меблевиробництва, одним із заснов-ників якого ви є, сформулюйте правильно, адекватно до умов сього-дення місію, стратегію, тактику та політику. Продемонструйте процес формування бюджету, управління за цілями. Вкажіть, на які економічні показники ви покладатиметесь у процесі планування та контролювання діяльності.

 

4. Ви, пересічний громадянин України, прагнете започаткувати власну справу. У вас виникає ідея створити підприємство, на якому виготовлялися б вироби з гутного скла. Ви вже отримали дозвіл на ведення такої виробничої діяльності та набрали команду працівників.

 

1. Сформулюйте місію організації.

 

2. Визначте цілі.

 

3. Проаналізуйте вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на ваше підприємство.

4. Виберіть стратегію розвитку.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.205.93.2 (0.009 с.)