ТОП 10:

ТЕМА 4. МОТИВУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Чи вартує напружуватись заради того, щоб прожити нещасне життя?... [3]

 

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 

МОТИВУВАННЯ–це вид управлінської діяльності,якийзабезпечує спонукання себе та інших працівників до діяльності, що спрямована на досягнення особистих цілей та цілей організації.


 


ПОТРЕБА–це відчуття фізіологічної або психологічної нестачічого-небудь.

ВИНАГОРОДА–це те,що людина вважає цінним для себе тапрагне отримати за затрачені зусилля та виконану роботу.

ТЕОРІЇ МОТИВУВАННЯ –це сукупність положень,принци-пів, законів, закономірностей, що відображають зміст та аналіз потреб людини, стимулювання, умови забезпечення ефективного мотивування та встановлення обґрунтованих винагород з метою досягнення очіку-ваних результатів.

 

ТЕОРІЇ МОТИВУВАННЯ ЗМІСТОВНІ–це сукупність поло-

 

жень, законів, закономірностей, принципів, які відображають зміст потреб та концентрують свою увагу на аналізі потреб людини, що забезпечує обґрунтоване установлення винагород.

 

ТЕОРІЇ МОТИВУВАННЯ ПРОЦЕСІЙНІ–це сукупністьположень, законів, закономірностей, принципів, що відображають процес винагородження.

 

МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІє процесом фор-

 

мування і використання систем матеріальних стимулів праці і заробітної плати відповідно до дії закону розподілу за кількістю і якістю праці.

 

ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА (ЄТС)–це єдиний уніфікованийпідхід до оцінки складності робіт і диференціації умов оплати праці усіх категорій персоналу.

 

НАДБАВКИ–це додаткові виплати працівникам за високупрофесійну майстерність; високі досягнення в праці; вислугу років (зазвичай стосується військових та працівників правоохоронних органів); виконання особливо важливої чи особливо термінової роботи; знання й використання в роботі іноземних мов; класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів; роботу в умовах режимних обмежень тощо.

 

ДОПЛАТИ –це кошти,що виплачуються понад встановлені та-рифні ставки, нормативи, ліміти у зв’язку з виникненням особливих умов чи обставин. Доплати установлюються за: роботу у понаднормовий час; суміщення професій (посад); розширення зони обслуговування або збіль-шення обсягу виконуваних робіт; виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника; роботу у важких та шкідливих умовах праці; роботу в нічний час; перевезення небезпечних вантажів; роботу у вихідні дні; багатозмінний режим роботи; роз’їзний характер праці тощо.


 


ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ–це спосіб оплати праці працівни-ків, основою якого є ідея стимулювання процесу та певних результатів трудової діяльності (продуктивності праці, використання робочого часу, зменшення собівартості, збільшення прибутку тощо). Розрізняють відрядну, почасову, комбіновану (почасово-відрядну), комісійну.

 

ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ВІДРЯДНА–це спосіб оплати пра-

 

ці, відповідно до якого розмір заробітної плати визначається кількістю виготовленої продукції.

 

ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ПОЧАСОВА–це спосіб оплатипраці, відповідно до якого розмір заробітної плати працівника залежить від кількості відпрацьованого часу.

 

ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ КОМБІНОВАНА–це спосіб опла-

 

ти праці, відповідно до якого заробітна плата працівника складається з трьох частин: почасової (містить тарифну оплату, доплати, надбавки); відрядної (формується як доплата за виконання нормованих завдань); преміальної (складається з премій за виконання певних показників).

 

ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ КОМІСІЙНА –це спосіб оплатипраці, відповідно до якого заробітна плата визначається на підставі нормативу у відсотках до показника, поліпшенню якого сприяє трудова діяльність працівника.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Поясність на прикладі етапи історичного розвитку мотивування як економічної категорії.

2. Яка відмінність між поняттями “потреби” та “винагорода”?

 

3. Чому потреби поділяються на первинні та вторинні? Як можна задовольнити ці потреби працівників підприємства?

4. Вкажіть етапи мотивування.

 

5. Назвіть відомі вам змістовні теорії мотивування. Чому їх об’єднано саме під такою назвою?

6. Яка зі змістовних теорій мотивування, на вашу думку, найповніше відображає потреби працівників вітчизняних підприємств?

7. Назвіть складові заробітної плати.

 

8. Що таке Єдина тарифна сітка, і з якою метою її було запроваджено?

 

9. Що таке премія, надбавка, доплата? Дайте визначення та поясніть на прикладі

10. Назвіть відомі вам форми та системи оплати праці. У чому їх відмінність?


 


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

1. Система заробітної плати, яка передбачає зменшення норма-тивної ставки винагороди на певних етапах поліпшення результу-ючого показника, називається:

а) регресивною комісійною винагородою; б) лінійною комісійною винагородою; в) акордною відрядною; г) непрямою відрядною; д) почасово-преміальною.

2. Теорія мотивації А. Маслоу передбачає:

 

а) необхідність задоволення потреб людини високою заробітною платою та іншими матеріальними стимулами; б) задоволення лише фізіологічних потреб;

 

в) задоволення поетапно первинних і вторинних потреб людини; г) задоволення насамперед потреб у владі, успіху та причетності.

 

3. Згідно з теорією мотивації Д. Мак-Клелланда:

 

а) першочергового задоволення потребують потреби фізіологічні та без-пеки; б) первинні потреби уже задоволені, і необхідно задовольняти потреби

 

влади, успіху та причетності; в) насамперед необхідно задовольняти потреби існування, зростання та зв’язку;

 

г) доцільно враховувати очікування працівників щодо їхньої винаго-роди.

 

4. Відрядна прогресивна заробітна плата передбачає:

 

а) зменшення розцінки у разі нарощування обсягів виробництва; б) збільшення розцінки у разі нарощування обсягів виробництва; в) використання фіксованого відсотка від певного показника; г) застосування комбінованої форми оплати.

 

5. До систем комісійної форми заробітної плати працівника нале-жить:

 

а) преміальна; б) акордна; в) проста; г) комбінована; д) лінійна.


 

 


6. Потреби як одна з категорій функції мотивування поділяються на:

 

а) внутрішні і зовнішні; б) змістовні та процесійні;

 

в) особові та загальні; г) первинні та вторинні.

 

7. До факторів, які визначають системи матеріальних стимулів праці, належать:

 

а) моральні, економічні та організаційні; б) соціально-психологічні, технологічні, економічні та організаційні; в) моральні, ринкові та організаційні;

г) соціально-психологічні, ринкові, організаційні; д) соціально-психологічні, економічні та організаційні;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.016 с.)