Властивості об’єкта: ідентичність, стан, поведінка. Інспектор об'єктів. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Властивості об’єкта: ідентичність, стан, поведінка. Інспектор об'єктів.За допомогою інспектора об'єктів можна за­давати початкові значення властивостей об'єкта та їхню реакцію на стандартні події. Вікно інспектора об'єктів містить список компонен­тів поточної форми, а також дві закладки: властивостей (Properties) та подій (Events). Щоб активізувати вікно інспектора об'єктів, використовують клавішу F11.Розглянемо це вікно (рис. 2). Закладка властивостей складається з двох стовпців: лівий містить назви властивостей компонентів, а правий — їхні значення. Властивості можуть бути простими або комплексними. Комплексні властивості складаються з набору інших властивостей. Такі властивості в інспекторі об'єктів позначені символом "+", наприклад, +Font.

Закладка подій також має два стовпці. У лівому відображаються Імена

 

стандартних подій, на які об'єкт може реагувати, а в правому t— імена методів-обробників (процедур), які будуть реалізовувати реакцію на подію. Кожній стандартній події відповідає назва мето­ду, яка з'являється після подвійного клацання мишею у правому стовпці. У цей момент у вікно тексту програми додається шаблон базового коду (процедури) для відповідного методу, який треба за­повнити.

Для введення значень властивостей числового та текстового типу (Width, Name тощо) використовується стандартне поле введення. Значення властивостей перерахованого типу (Align, Cursor тощо) за­даються комбінованим списком, звідки вибирають потрібне. Деякі комплексні властивості (Font, Picture, Glyph тощо) використовують діалогові вікна, набір керуючих елементів яких залежить від конк­ретної властивості.

Вікно форми.Форма — це вікно Windows, яке утворюється в одному з можливих для вікон стилів. Увесь внутрішній простір є робочою областю, яка має сітку вирівнювання для зручного розта­шування компонентів на формі. Для виконання групових операцій декілька компонентів можна об'єднувати. Для цього необхідно на-

тиснути на ліву клавішу миші і переміщенням вказівника охопити всі потрібні компоненти. У групу долучаються компоненти, які хо­ча б частково попадають в охоплену область. Можна також долучи­ти/вилучити окремий елемент. Для цього необхідно натиснути на І клавішу Shiftта, не відпускаючи її, вибрати мишею потрібний ком-| понент на формі. Вилучення виокремлених компонентів чи групи виконується клавішею Delete.Переміщення виокремленого компо­нента в межах форми здійснюється мишею. Над компонентами ти їхніми групами можна виконувати операції вирізання, копіювання* в буфер обміну та вставляння з буфера.

Вирівнювати компоненти можна як відносно вікна форми, так Щ один відносно одного. Для цього використовується команда Edit =>f Align головного меню або палітра вирівнювання (команда View Щ Alignment Palette головного меню). Інша можливість — задати властивості Left та Тор компонентів. Компоненти у групі ви­рівнюються відносно того компонента, який попав у групу першим.

Структура проекту.

Проектом називають сукупність файлів, з
яких Delphi створює готову для виконання програму. До складу*
кожного проекту обов'язково входять наступні файли:

· файл проекту *.dpr. Це невеликий файл з програмним кодом
мовою Object Pascal, який містить посилання на всі файли!
проекту та ініціалізує програму;

· файли опису всіх форм, які входять у проект: файл модуля *.pas і файл форми *.dfm. Будь-якій формі проекту! відповідає власний модуль;

· файл ресурсів програми *.res. У ньому описані ресурси, які не входять у форму, наприклад, піктограма програми;

· файл параметрів проекту *.dof;

· файли параметрів середовища *.drf, *.dsk, *.dsm. Ці файли створюються лише після компіляції проекту.

Для збереження Delphi-проекту необхідно задати імена модулів (автоматично пропонуються імена Unitl.pas, Unit2.pas, ...) та ім'я проекту (Projectl.dpr). Ці імена можна змінити на власні. Для;переміщення Delphi-проекту на інший комп'ютер необхідно мати лише файли таких типів: *.dpr, *.dfm, *.pas, *.res. Інші файли створюються автоматично.

Редактор коду. Редактор коду є в окремому вікні. Це вікно ор­ганізоване як багатосторінковий блокнот відкритих у даний момент файлів. Під час відкривання нового проекту в модуль Unitl.pas, який відповідає формі Forml, редактор автоматично заносить програмний код опису цієї форми. Під час додавання нових компонентів у вікно форми у програму автоматично заноситься коди з описами параметрів цих компонентів (висота, ширина, розташу­ вання, стиль тощо). Долучення певного об'єкта чи застосування методу до нього веде до появи заготовки базового коду відповідної процедури у вікні редактора. Заготовка (шаблон) складається з заголовка процедури та ключових слів begin і en£l- Заготовку заповнює користувач. Завершується модуль влаСною командою end. Отже, модуль Unitl має такий загальний вигляд

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.022 с.)