Причини та наслідки інфляціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Причини та наслідки інфляції 

Концепції першопричин інфляції:

 

1. Структурна концепція - інфляція неминуча в умовах струк-турних “вузьких місць” в економіці (диспропорції суспільного відтворення, дефіцит державного бюджету, переміщення по-питу, що супроводжується зростанням цін тощо). Зростання грошової маси лише дає змогу інфляції проявитися.

 

2. Монетарна концепція - інфляція є чисто грошовим феноме-ном, зумовленим неефективною грошовою та бюджетною по-літикою держави (дефіцитне фінансування, надмірне розши-рення внутрішнього кредиту, помилкова емісійна та валютна політика Національного банку тощо). Структурні проблеми в економіці є результатом монетарних процесів.


 


Соціально-економічні наслідки інфляції:

 

  • зниження реальних доходів населення;

 

  • знецінення фінансових активів з фіксованим доходом;

 

  • знецінення кредитів і дебіторської заборгованості при по-верненні;

 

  • перерозподіл доходів між верствами населення;

 

  • зниження мотивації до довгострокового інвестування;

 

  • прискорення матеріалізації грошей;

 

  • зниження стимулів до праці;

 

  • скорочення обсягів виробництва і банкрутство підпри-ємств;

 

  • порушення процесу управління економікою в цілому.

 

 

Антиінфляційна політика

 

 


ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

· Інфляція

· Темп інфляції

· Помірна інфляція

· Галопуюча інфляція

· Гіперінфляція

· Відкрита інфляція

· Подавлена інфляція

· Інфляція попиту

· Інфляція витрат

· Структурна інфляція

· Очікувана інфляція

· Неочікувана інфляція

· Імпортована інфляція

· Стагфляція

· Структурна концепція першопричин інфляції

· Монетарна концепція першопричин інфляції

· Антиінфляційна політика

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

21. В чому полягає сутність інфляції?

 

22. Як можна виміряти рівень інфляції?

 

23. Які є види інфляції?

 

24. Який річний приріст цін спостерігається при помірній інфляції, галопуючий та гіперінфляції?

 

25. В якому випадку може виникнути стагфляція?

 

26. Чим відрізняються структурна та монетарна концепції першо-причин інфляції?

 

27. Які основні причини інфляції?

 

28. Які можуть виникнути соціально-економічні наслідки інфляції?

 

29. Які антиінфляційні заходи можуть розроблятися на рівні держа-ви?

 

30. Охарактеризуйте сучасний стан інфляційних процесів в нашій країні та зміст антиінфляційної політики держави.

 

Тема 7

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Зміст та функції фіскальної політики.

7.2. Дискреційна фіскальна політика.

7.3. Автоматична фіскальна політика.

7.4. Фіскальна політика і державний бюджет.

 

Рекомендована література

36. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - с. 115-132.

37. Долан Дж.Э. Макроэкономика. - М.: АОЗТ «Литера плюс», 1994. - с. 143-170.

38. Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С. Будаговської. - Київ, Основи, 1998. - с. 305-315.

39. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - Київ: Либідь, 1999. - с. 170-193.

40. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 62-72.

41. Сакс Д. Джеффри, Ларрен Б. Филипс. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. - с. 254-325, 364-383, 405-412.

42. Самюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка: Перекл. з англ. - Київ: Основи, 1995. - с.213-231, 387-412.

 

 

Зміст та функції фіскальної політики

 

Фіскальна (бюджетно-податкова) політика - це су-купність заходів держави по регулюванню державних доходів і витрат.

 

Мета фіскальної політики - згладження коливань ділових циклів і стабілізація економіки через механізм цілеспрямованого впливу на державні доходи і видатки.

 

 

       
 
   
Податки -це обов’язкові платежі, які вно-сять юридичні та фізичні особи для по-криття державних витрат.
 

 

 


Функції податків:

 

1. Фіскальна - централізація частини ВВП у бюджеті на загальносу-спільні потреби.

2. Розподільча - перерозподіл створеного ВВП між державою та юридичними і фізичними особами.

3. Регулююча - цілеспрямований вплив на економічну діяльність платників податків в залежності від загальнодержавних пріори-тетів.

 

В залежності від того, як змінюється середня ставка податку при зростанні доходів, розрізняють три види податків (рис. 7.1):

 

 

Рис. 7.1. Залежність між ставкою податку і доходом

 

 

Взаємозв’язок між розміром податкової ставки та обсягом податко-вих надходжень ілюструє крива Лаффера (рис. 7.2):

 

 

Рис. 7.2. Крива Лаффера

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.124.56 (0.032 с.)