Вплив динаміки цін на макроекономічні показникиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вплив динаміки цін на макроекономічні показники 

На величину ВВП одночасно впливають як зміни фізичних обсягів виробництва, так і динаміка цін. З метою нівелювання цінового фактора на величину макроекономічних показників розраховують номінальний і реальний ВВП.

       
 
   
ВВПН - загальний обсяг виробництва в поточних (фактичних) цінах даного ро-ку.
 

                   
 
   
ВВПР - загальний обсяг виробництва в постій-них (базових) цінах, тобто це ВВП, скорегова-ний на індекс цін (ІЦ).
 
 
   
ВВПН = ВВПР ´ ІЦ
 
   
     
  Індекс оптових цін
 

 

 


 

 


Дефлятор ВВП показує темп зростання номінального ВВП за рахунок цін в аналізуємому році в порівнянні з попереднім.

           
 
   
     
 
 

 

 


За допомогою дефлятора ВВП можна визначити приріст (зменшен-ня) номінального ВВП за рахунок цін.

 

 

де DВВПН(ц) - приріст (зменшення) номінального ВВП за рахунок цін.

 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

 

· Валовий випуск

· Валовий внутрішній продукт

· Чистий національний дохід

· Кінцева продукція

· Проміжне споживання

· Чистий внутрішній продукт

· Валовий національний дохід

· Поточні трансферти

· Виробничий метод визначення ВВП

· Метод кінцевого використання (за затратами)

· Розподільчий метод (за доходами)

· Номінальний ВВП

· Реальний ВВП

· Дефлятор ВВП

· Інфліювання

· Дефліювання

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що входить до складу валового випуску?

 

2. Як визначити валовий і чистий внутрішній продукт?

 

3. Що включає проміжне споживання і як воно впливає на величи-ну ВВП?

4. Яка методика визначення валового (чистого) національного до-ходу, валового (чистого) національного наявного доходу?

 

5. Що таке поточні трансферти і яким чином вони впливають на величину основних макроекономічних показників?

 

6. Як визначити величину ВВП: виробничим методом, методом кінцевого використання, розподільчим методом?

 

7. Чим відрізняється номінальний ВВП від реального?

 

8. Що показує дефлятор ВВП?

 

9. Що показує індекс споживчих цін?

 

10. Який вплив інфліювання та дефліювання на величину реального ВВП?

 

 

Тема 3

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

І НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО

3.1. Сутність та основні принципи побудови СНР.

3.2. Основні класифікації СНР.

3.3. Структура СНР.

3.4. Національне багатство та методика його обчислення.

 

Рекомендована література

13. Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С. Будаговської. - Київ, Основи, 1998. - с. 233-237.

14. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 1999 - с. 29-35.

15. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 18-26.

16. Швець В.Г. Макроекономічний облік у системі національних рахунків // Фінанси України. - 1997. - № 7.

17. Шишов А.Л. Макроэкономика. - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАН-ДЭМ», Издательство ЭКМОС, 1997. - с. 114-124.

18. Экономика и бизнес / Под ред. В.Д. Камаева. - М.: Изд-во МНГУ им. Н.Э. Баума-на, 1993. - с. 21-223.

 

Сутність та основні принципи побудови СНР

 

Система національних рахунків (СНР) - це система взаємо-пов’язаних економічних показників, які характеризують найбільш загальні і важливі аспекти економічного розвитку, пов’язані з:

· виробництвом і споживанням продуктів та послуг;

· утворенням, розподілом та використанням доходів;

· формуванням національного багатства країни.

 

За своїм змістом СНР представляє собою комплекс балансових таблиць (рахунків) та систему взаємопов’язаних показників, що відображають функціонування економіки.

 

Користувачі інформації, наведеної в СНР:

 

Þ органи державного управління (для розробки економічної полі-тики);

Þ підприємці, менеджери, керівники компаній, представники біз-несу (для оцінки макроекономічного середовища);

Þ науково-дослідні інститути (для розробки теоретичних основ макроекономіки і прогнозування економічних процесів);

Þ вищі навчальні заклади (для навчання студентів);

Þ міжнародні економічні організації - ООН, МВФ, МБРР, ЄС, ЄБРР та інші (для розробки міжнародних стандартів у галузі СНР, аналізу і прогнозування розвитку світової і регіональної економіки).

 

 

Основні підходи щодо обробкиПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.008 с.)