Задачі системи соціального захистуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задачі системи соціального захисту 

u Забезпечення системи ефективної зайнятості (відповідно до рів-ня кваліфікації та здібностей).

v Забезпечення ефективної системи формування доходів (в залеж-ності від якості та результатів праці).

w Макроекономічне регулювання через податковий механізм про-цесу диференціації рівня доходів та особистого споживання.

x Встановлення реального рівня прожиткового мінімуму та його регулярна індексація.

y Соціальна підтримка безробітних.

z Захист інтересів споживачів.

 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

· Ринок праці

· Пропозиція робочої сили

· Попит на робочу силу

· Заробітна плата

· Працездатне населення

· Трудові ресурси

· Повна зайнятість населення

· Природна норма безробіття

· Фрикційне безробіття

· Структурне безробіття

· Циклічне безробіття

· Інституційне безробіття

· Закон Оукена

· Крива Філліпса

· Активна політика зайнятості

· Пасивні заходи

· Соціальний захист населення

· Державні соціальні гарантії

· Державна соціальна допомога

· Соціальне страхування

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

51. Які основні важелі ринку праці?

 

52. Які чинники впливають на формування попиту і пропозиції ро-бочої сили?

 

53. Які сегменти можна виділити у складі ринку праці?

 

54. Чим відрізняється працездатне населення від трудових ресурсів?

 

55. Чим обумовлена природна норма безробіття?

 

56. Які основні причини фрикційного, структурного, циклічного та інституційного безробіття?

 

57. В чому полягає закон Оукена?

 

58. Яку взаємозалежність характеризує крива Філліпса?

 

59. Які методи може використовувати держава з метою збалансу-вання кількісно-якісних параметрів попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці?

 

60. Яке основне призначення та задачі системи соціального захисту населення?

 

 

Тема 10

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

 

10.1. Поняття економічного зростання та фактори, що його об-умовлюють.

10.2. Типи економічного зростання.

10.3. Протиріччя економічного зростання.

10.4. Економічні цикли та державне антициклічне регулювання економіки.

 

Рекомендована література

57. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - с. 96-114.

58. Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С. Будаговської. - Київ, Основи, 1998. - с. 470-485.

59. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. - Київ: Таксон, 1996. -
с. 193-232.

60. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - Київ: Либідь, 1999. - с. 276-284.

61. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 100-105.

62. Сакс Д. Джеффри, Ларрен Б. Филипс. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. - с. 560-63.

63. Шишов А.Л. Макроэкономика. - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАН-ДЭМ», Издательство ЭКМОС, 1997. - с. 156-178

 

 

Поняття економічного зростання та фактори,

Що його обумовлюють

 

 

Поняття “економічне зростання” більш вузьке ніж поняття “економічний розвиток”.


 

 

Для вимірювання економічного зростання використовуються річні темпи росту:

1) реального ВВП: ;

2) реального ВВП на душу населення.

 

 

Мета економічного зростання - збільшення споживання насе-лення.

 

Значення економічного зростання - зростаюча еконо-міка в більшій мірі спроможна задовольнити нові по-треби суспільства і вирішувати соціально-економічні проблеми як в самій країні, так і на міжнародному рів-ні. В першу чергу це стосується вирішення проблеми обмеженості ресурсів.

 

 

 

Фактори, які стримують економічне зростання:

законодавчі акти, що регулюють охорону навколиш-нього середовища, охорону праці, техніку безпеки;

недопропорядне ставлення до праці;

господарчі правопорушення;

страйки і т.і.

 

Фактори, від яких залежіть економічне зростання:

забезпеченість країни різними видами ресурсів;

кількість та якість земельних угідь;

кліматичні умови;

соціальна та культурна атмосфера в суспільстві, націо-нальні традиції;

міжнародна спеціалізація та зовнішня торгівля;

політична стабільність в країні в цілому і стабільність законодавства зокрема і т.і.

 

Загальне уявлення про взаємодію всіх факторів економічного зро-стання дає крива виробничих можливостей (рис. 10.1). Вона від-ображає максимальну кількість варіантів різноманітної продукції, яка може бути вироблена при даній кількості та якості ресурсів і основного капіталу на основі існуючого технологічного потенціалу.

 

 

Рис. 10.1. Крива виробничих можливостей

 

Зміщення кривої виробничих можливостей вправо характеризує економічне зростання. Але при цьому можливості економіки пов-ністю реалізувати свій виробничий потенціал обмежуються факто-рами попиту і пропозиції.

 

 

Типи економічного зростання

 

Високі темпи економічного зростання не завжди можна оцінювати позитивно. Так, зокрема, неможна визнати задовільними високі темпи росту ВВП при значній част-ці засобів виробництва і деформованій структурі вироб-ництва товарів народного споживання.
Інтенсивне економічне зростання

 

 

Екстенсивний тип економічного зростання Збільшення обсягів виробництва досягається за рахунок залучення додаткових виробничих ресурсів. При цьому продуктивність праці в суспільстві не змінюється.
Інтенсивний тип економічного зростання Приріст виробництва забезпечуєть-ся за рахунок застосування більш якісних факторів виробництва. При цьому збільшується продуктивність праці і ефективність використання основних засобів, а результати ви-робництва зростають більшими темпами, ніж виробничі витрати.

 

Насправді дуже важко розмежувати екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. В ре-альному житті вони співіснують і поєднуються.

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.012 с.)