Протокол № 7 від 29 квітня 2002 р.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Протокол № 7 від 29 квітня 2002 р. 

Чернігів 2002


ББК 65.012.2

Л-33

 

Л-33 Лебединська Л.Д.

МАКРОЕКОНОМІКА.Курс лекцій для студентів еко-номічних спеціальностей вищого навчального закладу. - Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2002. - 128 с.

 

 

Рецензенти: Ю.В. Кирилюк,

кандидат економічних наук, доцент;

 

Л.О. Коваленко,

кандидат економічних наук, доцент

 

 

Курс лекцій “Макроекономіка”

Рекомендований для використання

В навчальному процесі

Рішенням Вченої ради ЧДІЕіУ

Протокол № 7 від 29 квітня 2002 р.

 

Лебединська Л.Д.

Л-33 МАКРОЕКОНОМІКА.

Курс лекцій для студентів економічних спеціальностей вищого навчаль-ного закладу. - Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2002. - 128 с.

 

ISBN 966-533-179-5

 

Посібник містить курс лекцій, в якому розглядаються теоре-тичні положення макроекономіки, її сутність та механізм реаліза-ції. Досліджуються провідні концепції та аналізуються моделі макроекономічної рівноваги, виявляються причини, що спонука-ють до кон’юнктурних коливань в економіці. Розкриваються особливості інфляційних процесів, безробіття, грошово-кредитної та фіскальної політики держави. Матеріал лекцій викладається у формі структурно-логічних схем.

Курс лекцій призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищого навчального закладу.

 

ББК 65.012.2

 

ISBN 966-533-179-5 Ó Лебединська Л.Д., 2002

 

ЗМІСТ

 

стор.

 

Тема 1. Теоретичні основи макроекономіки ..........................
   
Тема 2. Макроекономічні показники та методи їх вимірю-вання .............................................................................
   
Тема 3. Система національних рахунків і національне ба-гатство ..........................................................................
   
Тема 4. Товарний ринок та економічна рівновага .................
   
Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції ..................
   
Тема 6. Інфляція ........................................................................
   
Тема 7. Фіскальна політика .....................................................
   
Тема 8. Грошово-кредитна політика ......................................
   
Тема 9. Ринок праці та соціальний захист населення ...........
   
Тема 10. Економічне зростання ..............................................
   
Тема 11. Макроекономічна політика в системі світового господарства ..............................................................
   
Тести .........................................................................................

 

Тема 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ

 

1.1. Зміст та структура макроекономіки.

1.2. Предмет та методологія вивчення курсу.

1.3. Задачі та функції макроекономіки.

1.4. Економічна система як об’єкт макроекономічного аналізу.

 

Рекомендована література

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - с. 5-14.

2. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1994. - с. 39-56.

3. Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С. Будаговської. - Київ, Основи, 1998. - с. 219-220.

4. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - с. 10-28.

5. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 14-18.

6. Шишов А.Л. Макроэкономика. - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАН-ДЭМ», Издательство ЭКМОС, 1997. - с. 4-28.

 

 

Зміст та структура макроекономіки

 
 
Макроекономіка досліджує господарську діяльність та взаємодію всієї сукупності економічних суб’єктів і формує наукові уявлення про функціонування еконо-міки на національному рівні.


 

 

 


Макроекономіка - це розділ сучасної економічної теорії, що вив-чає закономірності розвитку економіки як єдиного цілого.

 

Теоретичною основою дисципліни є:

· теорія грошей;

· теорія інфляції;

· теорія зайнятості;

· теорія економічних циклів;

· теорія економічного зростання;

· теорія економічної політики;

· теорія зовнішньоекономічних відносин та інші.

 

Макроекономіка дозволяє знайти відповідь на питання:

 

? Ø Яким чином взаємодіють такі сукупні величини як безробіття та інфляція і як вони впливають на зрос-тання національних обсягів виробництва?
   
  Ø Які причини та наслідки інфляції і як її можна подо-лати?
   
  Ø Чим обумовлюється рівень зайнятості і як можна зменшити безробіття?
   
  Ø Від чого залежить економічна кон’юнктура?
   
  Ø Які причини макроекономічної нестабільності?
   
  Ø Чому одна нація багатша або бідніша від інших?
   
  Ø Яка роль держави в регулюванні макроекономічних процесів?
   
  Ø Який вплив міжнародних процесів на національну економіку?

 

Структурно-логічна схема курсу «Макроекономіка»

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.5.103 (0.005 с.)