Методи грошово-кредитного регулювання економікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи грошово-кредитного регулювання економіки 

Грошово-кредитне регулювання- це комплекс заходів, спрямова-них на зміну грошової маси в обігу, обсягів наданих кредитів, рівня процентних ставок та інших показників, за допомогою яких держа-ва може впливати на економічний розвиток країни. Грошово-кре-дитне регулювання в Україні втілюється через грошово-кредитну політику НБУ.

 

       
 
   
Суть регулювання полягає у впливі на пропози-цію грошей шляхом купівлі-продажу НБУ дер-жавних цінних паперів на відкритому ринку.
 

 

 


 

       
 
   
Даний інструмент застосовується як засіб швидкого скорочення або збільшення кредит-ної маси в грошово-кредитній системі країни. Користуватися цим інструментом необхідно дуже обережно, так як норма обов’язкових ре-зервів впливає на рівень грошового мульти-плікатора.
 

 


ï При збільшенні НБУ норми грошових резервів скорочується грошова пропозиція, підвищується відсоткова ставка і гро-ші стають "дорогими" (рестриктивна політика).

 

ï При зменшенні НБУ норми грошових резервів, навпаки, збільшується пропозиція грошей, зменшується відсоткова ставка і гроші стають "дешевими" (експансіоністська по-літика).

 

       
 
   
Облікова ставка - це відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам.
 

 

 


Політика облікової ставки є інструментом прямого регулювання грошово-кредитного обігу і застосовується НБУ для управління кредитною активністю. Розмір облікової ставки встановлюється з урахуванням кон’юнктурних коливань в економіці.

 

Дисконтна облікова політика - полягає у встановленні низької об-лікової ставки, що призводить до:

· збільшення резервів у комерційних банків;

· зростання пропозиції грошей;

· зниження відсоткової ставки на грошовому ринку.

 

Підвищення облікової ставки призводить до протилежних резуль-татів.

 

Монетарна політика регулювання економіки надає перевагу при-росту грошової маси в обігу як визначальної ланки господарського механізму. Зміна пропозиції грошей впливає на сукупний попит, а через нього на обсяги національного виробництва, зайнятість, ціни.

 

 


ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

 

· Гроші

· Готівкові гроші

· Безготівкові гроші

· Грошова маса

· Грошовий ринок

· Кредитний ринок

· Грошово-кредитний ринок

· Пропозиція грошей

· Грошові агрегати

· Грошовий попит

· Попит на гроші для угод

· Попит на гроші як активи

· Депозит

· Грошова база

· Мінімальні банківські резерви

· Кредитні ресурси

· Депозитний мультиплікатор

· Грошовий мультиплікатор

· Грошово-кредитне регулювання

· Операції на відкритому ринку

· Зміна рівня облікової ставки

· Рестриктивна політика

· Політика експансії

· Дисконтна облікова політика

· Монетарна політика

· Основне монетарне правило

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

41. Які функції виконують гроші?

 

42. Чим відрізняється грошовий, кредитний і грошово-кредитний ринки?

 

43. Що показують грошові агрегати М0, М1, М2 і М3?

 

44. Від чого залежить попит і пропозиція грошей?

 

45. Яким чином попит на гроші для угод і попит на гроші як активи залежать від ставки відсотка і швидкості обертання грошей?

 

46. Чим відрізняється грошова маса від грошової бази?

 

47. Що характеризують депозитний і грошовий мультиплікатори?

 

48. Які основні інструменти грошово-кредитного регулювання?

 

49. В чому полягає політика “дорогих” і “дешевих” грошей?

 

50. Який зміст основного монетарного правила?

 

Тема 9

РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

 

9.1. Механізм функціонування ринку праці.

9.2. Склад працездатного населення та види безробіття. Закон Оукена.

9.3. Взаємозвязок зайнятості та інфляції.

9.4. Методи державного регулювання зайнятості.

9.5. Соціальний захист населення в умовах ринку праці.

 

Рекомендована література

50. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - с. 169-189.

51. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1992. - с. 157-162, 194-200.

52. Мікроекономіка і макроекономіка. /Кол. авт. під ред. С. Будаговської. - Київ, Основи, 1998. - с. 147-207.

53. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - Київ: Либідь, 1999. - с. 244-263.

54. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 93-100.

55. Самюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка. - Київ: Основи, 1995. - с. 388-342.

56. Сакс Д. Джеффри, Ларрен Б. Филипс. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. - с. 521-556, 786-820.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.146.141 (0.006 с.)