Інвестиційний попит та мультиплікатор витратМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інвестиційний попит та мультиплікатор витрат 

Попит на інвестиції (І) є найбільш мінливою частиною сукупного попиту (АД).

 

Під інвестиціями розуміють економічні ресурси, направленні на розширення і модернізацію виробничого потенціалу.

 

 

       
 
   
 

 

 


Рівновага на товарному ринку при використанні методу вилу-чень (ін’єкцій) наступає у випадку, коли сума заощаджень (З) урів-новажується сумою запланованих інвестицій (І), тобто З = І.

 

Заощадження розглядаються як зменшення потенційних спо-живчих витрат, а інвестиції доповнюють споживання, оскільки во-ни витрачаються на придбання інвестиційних товарів.

 

 

Приріст обсягів національного виробництва відбуваєть-ся у значно більших обсягах, ніж приріст витрат. Це по-яснюється дією мультиплікатора витрат, який пока-зує, у скільки разів збільшаться обсяги виробництва при збільшенні витрат на одну грошову одиницю.

 

 

       
   
 
  Мультиплікатор витрат (m)
 

 

 


=

 

 

m > 1

 

 

Приріст (скорочення) обсягів національного виробництва визнача-ється за формулами:

 

DQ = D I ´ m

 

DQ = D C ´ m

 

 

Модель мультиплікатора зображена графічно на рис. 5.2.

 

Рис. 5.2. Модель мультиплікатора витрат (за Кейнсом)

 

Ефект мультиплікатора витрат проявляється в умовах кризової економіки (високий рівень безробіття і недовикористані виробничі потужності). В цьому випадку зростання інвестицій під дією мультиплікатора веде до більш повного використання наявних виробничих ресурсів, зростання зайнятості та реального ВВП.

 

І навпаки, в умовах повної зайнятості під дією мультиплікатора будуть підвищуватися ціни і рівень інфляції, що викликано надлишковим попитом при незмінних обсягах виробництва.

 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

 

· Споживчий попит

· Споживання

· Заощадження

· Середня схильність до споживання

· Середня схильність до заощадження

· Гранична схильність до споживання

· Гранична схильність до заощадження

· Недохідні фактори споживання та заощадження

· Інвестиції

· Мультиплікатор витрат

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

11. Який економічний зміст споживання і заощадження населення?

 

12. Яка структура споживання?

 

13. В чому полягають основні закономірності споживання?

 

14. Як визначити середню схильність населення до споживання і за-ощадження?

 

15. Що показує гранична схильність населення до споживання і за-ощадження?

 

16. Чому середня схильність до споживання перевищує середню схильність до заощадження?

 

17. Яка тенденція зміни граничної схильності до споживання і за-ощадження при зростанні доходу?

 

18. Які основні перехідні фактори споживання і заощадження і як проявляється механізм їх дії в перехідній економіці?

 

19. Які основні фактори інвестиційного попиту?

 

20. В чому полягає ефект мультиплікатора витрат?

 

 

Тема 6

ІНФЛЯЦІЯ

 

6.1. Сутність та види інфляції.

6.2. Причини та наслідки інфляції.

6.3. Антиінфляційна політика.

 

Рекомендована література

29. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - с. 154-168.

30. Макроэкономика / Под ред. Л.С. Тарасевича. - СПб.: Экономическая школа, 1994. - с. 210-247.

31. Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С. Будаговської. - Київ, Основи, 1998. - с. 244-255.

32. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - с. 68-76.

33. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 28-32.

34. Сакс Д. Джеффри, Ларрен Б. Филипс. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. - с. 364-392, 486-520.

35. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 1993. - с. 613-652.

 

 

Сутність та види інфляції

 

Під інфляцією розуміють стійке та безперервне зростання цін, викликане надлишком грошей по відношенню до випуску продук-ції. В результаті перевантаження сфери обігу грошовою масою, не-забезпеченою матеріальними цінностями, гроші знецінюються.

 

Виміряти рівень інфляції можна за допомогою:

· індекса споживчих цін;

· індекса оптових цін;

· дефлятора ВВП (див. тему 2);

· темпа інфляції.

 

  * 100
Темп

Інфляції

= Індекс поточного року - Індекс базового року * 100%
Індекс цін базового року

 

 

¿ Помірна інфляція - річний приріст цін не пере-вищує 10%.
       
¿ Галопуюча інфляція - річний приріст цін від 10% до 200%.
       
¿ Гіперінфляція - річний приріст цін до 1000% і більше.

 

 

 
 

 


¨ Відкрита інфляція - характеризується постійним підвищен-ням цін і дією механізму адаптивних інфляційних очікувань.

 

¨ Подавлена інфляція - характеризується тимчасовим заморо-жуванням цін і встановленням їх граничного рівня, жорстким адміністративним контролем за цінами.

¨ Інфляція попиту - виникає у випадку, коли ціни зростають у відповідь на підвищення попиту.

 

¨ Інфляція витрат - має місце у випадку, коли ціни зростають в результаті збільшення витрат на виробництво одиниці продук-ції.

 

¨ Структурна інфляція - виникає в результаті макроекономіч-ної міжгалузевої незбалансованості.

 

¨ Очікувана інфляція - викликана закономірними тенденціями економічного розвитку і запланованими державними захода-ми.

 

¨ Неочікувана інфляція - є результатом непередбачуваних змін у сукупному попиті та сукупній пропозиції.

 

 Читайте также:
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.034 с.)