Споживчий попит та заощадження населенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Споживчий попит та заощадження населення 

Споживчий попит є головним компонентом сукупного попиту і представляє собою платоспроможний попит населення на споживчі товари.

 

 
 
Споживання(споживчі витрати) - це витрати домо-господарств на придбання товарів і оплату послуг для задоволення особистих потреб.


 

 

  Послуги
Основні закономірності споживання:

 

Ø чим менший безподатковий дохід домогосподарств, тим більша його частка витрачається на поточне споживання та житло;

Ø із зростанням доходу збільшуються витрати на більш якіс-не харчування (проте існує межа витрачання додаткових грошей на харчування);

Ø споживчі витрати на одяг, товари тривалого користування, відпочинок зростають швидшими темпами, ніж дохід;

Ø за умов платності освіти і охорони здоров’я їх частка у спо-живчих витратах дедалі збільшується.

 

Заощадження - це неспожита частина особистого безподаткового доходу.

 

Графічне зображення функцій споживання і заощаджень представ-лено на рис. 5.1.


 

Функція споживання
Функція заощаджень
Рис. 5.1. Функції споживання і заощадження

                       
 
   
 
 
   
Середня схильність до заощадження
     
Середня схильність до заощадження(ССЗ) - частка безподаткового доходу (Д), яка спрямовується на заощадження (З), ви-ражена у відсотках.
 
 
   
 
   
Так як   Д = С + З
 
ССС + ССЗ = 100% або ССС + ССЗ = 1
     
 

 


Закономірність - середня схильність до споживання перевищує граничну схильність до заощаджень.

                   
 
   
ССС > ССЗ
 
 
   
Гранична схильність до споживання
     
Гранична (додаткова) схильність до спожи-вання(ГСС) - показує, яка частка додатково-го доходу спрямовується на додаткове спожи-вання.
 
 
   

 


 

                       
 
   
Гранична (додаткова) схильність до за-ощадження(ГСЗ) - показує, яка частка до-даткового доходу направляється на додаткові заощадження.
 
 
   
 
   
ГСС + ГСЗ = 100% або ГСС + ГСЗ = 1
   
Так як DД = DС + DЗ
     
 

 


Тенденція - із зростанням доходу зростають одночасно і спожи-вання, і заощадження, але при цьому гранична схиль-ність до споживання зменшується, а гранична схиль-ність до заощаджень, навпаки, збільшується. Нижче наведена схематична інтерпретація цієї загальносвіто-вої тенденції:

 

 
 

 


Недохідні фактори споживання та заощадження

 

Крім доходу на обсяги споживання і заощадження впливають на-ступні фактори:

 

1. Багатство - чим більше розмір вже накопиченого багат-ства (нерухомого майна і фінансових засо-бів), тим менше стимули до заощаджень.
       
2. Податки - чим менший розмір податків, тим більший безподатковий дохід і відповідно збільшу-ється можливості як споживання, так і за-ощадження.
       
3. Відраху-вання на соціаль-не стра-хування - збільшення цих відрахувань призводить до скорочення поточного споживання і за-ощадження, але водночас чим краща систе-ма соціального забезпечення, тим менші за-ощадження населення протягом трудового життя.
       
4. Рівень цін - зростання цін веде до скорочення спожи-вання і заощадження, та навпаки.
       
5. Очіку-вання - якщо очікування населення щодо майбут-ніх змін цін, доходів, виникнення дефіциту несприятливі, домашні господарства зму-шені створювати резервні запаси, тим са-мим збільшуючи поточне споживання і зменшуючи заощадження. Очікування при-росту грошових доходів у майбутньому та-кож активізує споживчий попит в поточно-му періоді.
       
6. Спожив-ча забор-гованість - чим більша споживча заборгованість, тим менш обсяги споживання і заощаджень, і навпаки.
       
7. Відсотко-ва ставка - при зростанні відсоткової ставки поточне споживання зменшується, а заощадження зростають, що водночас збільшить майбут-нє споживання.

Додатковий обсяг споживання (DС) можна знайти за формулою:

 
 
DС = DСА + ГСС ´ DД

 

 


де СА - автономне споживання, яке залежить лише від недохідних факторів.

 

Додатковий обсяг заощадження (DЗ) можна обчислити за форму-лою:

 
 
DЗ = DЗА + ГСЗ ´ DД

 

 


де ЗА - автономне заощадження, яке залежить тільки від недохідних факторів.

 

Під впливом недохідних факторів криві споживання і заощаджень зміщуються вниз або вгору.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.011 с.)