Дискреційна фіскальна політикаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дискреційна фіскальна політика 

Дискреційна фіскальна політика -передбачає свідому маніпуля-цію державними доходами та витратами на підставі рішень парла-менту і уряду з метою цілеспрямованого впливу на обсяги вироб-ництва, рівень зайнятості, інфляцію тощо.

 

 

Збільшуючи державні витрати (державні закупки) в періоди еконо-мічного спаду, уряд сприяє зростанню попиту і обсягів ВВП.

 
 

 


де: Δ ВВП - приріст ВВП;

Δ ДВ - приріст державних витрат;

Mв - мультиплікатор витрат.

Зміна чистих податків за рахунок зміни податкових ставок і транс-фертів впливає на доходи населення і підприємств, а через них на сукупний попит і обсяг ВВП.

 
 

 


де: Δ Т - зміна податкового навантаження;

Mn - податковий мультиплікатор.

 
 

 

 


де: ГСС - гранична схильність до споживання.

     
   
 
 

 


Під час інфляції уряд за рахунок скорочення державних видатків та підвищення податків намагається зменшити сукупний попит з ме-тою стримання росту цін.

 

Þ Рестриктивна дискреційна політика - направлена на скоро-чення сукупних витрат з метою зменшення попиту і рівня ін-фляції.

 

Þ Експансіоністська дискреційна політика - направлена на роз-ширення сукупних витрат за рахунок збільшення державних видатків та зменшення податків, що призводить до пожвавлен-ня ділової активності, але при цьому зростає дефіцит держав-ного бюджету.

 

 

Автоматична фіскальна політика

 

В економічному механізмі існують внутрішні стабілізатори, які в автоматичному режимі впливають на зміну обсягів податків, що надходять до бюджету, під час циклічних коливань економіки краї-ни. Це обумовлено тим, що між величиною податків і обсягами ви-робництва існує пряма залежність, а між трансфертними платежами і обсягами виробництва - навпаки, зворотна залежність.

 
 
Автоматична фіскальна політика - це система внутрішніх стабілізаторів, які в режимі саморегулю-вання без будь-яких спеціальних заходів реагують на зміни стану економіки і сприяють пом’якшенню її циклічних коливань.


 

 

Автоматичні чисті податки - це податки які автоматично, без дер-жавних рішень, змінюються в залежності від зміни ВВП.

До них відносяться:

Ø прибутковий податок з громадян;

Ø податок на прибуток підприємств;

Ø податок на додану вартість;

Ø акцизний збір;

Ø відрахування в різні фонди тощо.

 

 

 

Фіскальна політика і державний бюджет

 

Державний бюджет - представляє собою грошове вираження зба-лансованого кошторису доходів та видатків держави за певний пе-ріод.

 

Регулюючи структуру і співвідношення між окремими частинами державного бюджету, фіскальна політика одночасно впливає і на економічний розвиток країни (ВВП, рівень зайнятості і т.і), і на стан державного бюджету. Таким чином поєднуються дві функції фіскальної політики:

Þ стабілізаційна;

Þ бюджетна.

 

 

Фактичне бюджетне сальдо (БСф) - різниця між доходами і ви-датками державного бюджету в умовах фактичного рівня зайнятос-ті (тобто фактичного ВВП).

 

Потенційне бюджетне сальдо (БСп) - різниця між доходами і ви-датками державного бюджету в умовах повної зайнятості (тобто потенційного ВВП).

 

Різниця між фактичним і потенційним бюджетним сальдо відобра-жає циклічний дефіцит державного бюджету (Дц):

 
 

 

 


 

 

Наслідком внутрішніх і зовнішніх позик є виникнення державно-го боргу і додаткових витрат на його обслуговування.

 

Грошово-кредитна емісія призводить до неконтрольованої інфля-ції, зменшення інвестиційних стимулів, знецінення доходів юри-дичних і фізичних осіб. В результаті бюджетний дефіцит, як прави-ло, навіть зростає.

 

З метою уникнення негативних наслідків дефіцитного фінансуван-ня фіскальна політика повинна бути виваженою, що передбачає по-стійне корегування державних витрат з урахуванням змін в отри-маних доходах. Державні позики можуть використовуватися лише за умови створення джерел для їх повернення в майбутньому.

 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

· Фіскальна політика

· Державні доходи

· Державні видатки

· Податки

· Фіскальна функція податків

· Розподільча функція податків

· Регулююча функція податків

· Державні і місцеві податки

· Загальні і спеціальні податки

· Прямі і непрямі податки

· Крива Лаффера

· Дискреційна фіскальна політика

· Державні закупки

· Чисті податки

· Податковий мультиплікатор

· Рестриктивна дискреційна політика

· Експансіоністська дискреційна політика

· Автоматична фіскальна політика

· Автоматичні чисті податки

· Державний бюджет

· Дефіцит державного бюджету


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

31. Яка основна мета та функції фіскальної політики?

 

32. Що є об’єктами фіскальної політики держави?

 

33. Які є види податків?

 

34. Які функції виконують податки?

 

35. Чим відрізняються пропорційні, прогресивні і регресивні податки?

 

36. Що характеризує крива Лаффера?

 

37. Які основні інструменти дискреційної фіскальної політики?

 

38. В чому полягає стабілізаційний механізм автоматичної фіскальної політики?

 

39. Як взаємозв’язані фіскальна політика і державний бюджет?

 

40. Які існують концепції регулювання державного бюджету?

 

Тема 8

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 

8.1. Пропозиція і попит на грошово-кредитному ринку.

8.2. Депозитний і грошовий мультиплікатори.

8.3. Методи грошово-кредитного регулювання економіки.

 

Рекомендована література

43. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - с. 134-153.

44. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1992. - с. 282-312.

45. Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С. Будаговської. - Київ, Основи, 1998. - с. 321-340, 345-355.

46. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - Київ: Либідь, 1999. - с. 194-218.

47. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 72-86.

48. Сакс Д. Джеффри, Ларрен Б. Филипс. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. - с. 324-363.

49. Фишер С., Дорнбуш Р., Шманелзи Д. Экономика. - М.: Дело, 1993. - с. 480-508.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.016 с.)