Балансуюча стаття – валовий національний наявний дохід (ВНДн).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Балансуюча стаття – валовий національний наявний дохід (ВНДн).ВНДн = 1 + 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 – 8

 

4. Рахунок використання доходів (показує, як ВНДн використову-ється на кінцеве споживання і валові національні заощадження).

 

Використання Ресурси
2. Затрати на кінцеве споживання, в т.ч.: - домашніх господарств - органів державного управління - некомерційних організацій, що об-слуговують домашні господарства 3. Валові національні заощадження 1. Валовий національний наявний до-хід
Разом Разом

 

Балансуюча стаття – валові національні заощадження (ВНЗ).

 

ВНЗ = 1-2

 

5. Рахунок капіталу (характеризує процес реального накопичення основних і оборотних засобів, нематеріальних і фінансових ак-тивів, а також джерел фінансування).

Використання Ресурси
6. Валове нагромадження основного капіталу і заміна запасів матеріаль-них оборотних коштів 7. Споживання основного капіталу 8. Чисті купівлі землі та нематеріаль-них активів 9. Чисте придбання цінностей 10. Чисті кредити (+) або чисті запози-чення, борги (-) 1. Валові національні заощадження 2. Чисті капітальні трансферти (трансферти, отримані від інших країн, за мінусом трансфертів, пе-реданих іншим країнам)
Разом Разом

 

Балансуюча стаття – чисті кредити (ЧК) або чисті борги (ЧБ).

 

ЧК(ЧБ)= 1+2-3-4+5-6-7

 

6. Фінансовий рахунок (відображає операції з фінансовими інстру-ментами).

 

Зміни в активах Зміни у зобов’язаннях (пасивах) і чистій вартості
1. Золото і спеціальні права запози-чення 2. Готівка і депозити 3. Цінні папери (крім акцій) 4. Позики і кредити 5. Акції 6. Технічні страхові резерви 7. Інші види одержуваних рахунків 1. Золото і спеціальні права запозичен-ня 2. Готівка і депозити 3. Цінні папери (крім акцій) 4. Позики і кредити 5. Акції 6. Технічні страхові резерви 7. Інші види одержуваних рахунків 8. Чисті кредити(+) або чисті борги (-)
Разом Разом

 

Балансуюча стаття – чисті кредити (ЧК) або чисті борги (ЧБ).

 

ЧК(ЧБ)= фінансові активи - фінансові зобов’язання

 

7. Рахунок продуктів і послуг (характеризує загальні ресурси про-дуктів і напрями їх використання)

 

Використання Ресурси
4. Проміжне споживання 5. Кінцеве споживання 6. Валове нагромадження 7. Експорт продуктів і послуг 1. Валовий випуск продуктів і послуг 2. Чисті податки на продукти 3. Імпорт продуктів і послуг
Разом Разом

 

Балансування цього рахунку здійснюється за визначенням.

Національне багатство та методика його обчислення

 

Національне багатство (НБ) -це сукупність нагромаджених мате-ріальних благ, створених працею попередніх і нинішнього поколінь людей та залучених до економічного обороту природних ресурсів і фінансових коштів.

 

Згідно до вимог нової СНР категорія валового нагромадження основного капіталу була суттєво розширена за рахунок включення:

Ø витрат на бурові і геологопошукові роботи;

Ø витрат на створення та придбання програмного забезпечення ЕОМ;

Ø витрати на придбання оригіналів літературних і художніх творів;

Ø чистого придбання цінностей (дорогоцінних матеріалів і ка-міння, ювелірних виробів, антикваріату, колекцій тощо)

 

У складі СНР показники наявних елементів національного ба-гатств (у СНР їх називають запасами) повинні бути взаємопов’язані з показниками всіх поточних операцій (у СНР їх називають потока-ми).

У складі СНР складається рахунок наявності запасів на початок року в розрізі основних елементів НБ:

¨ природні ресурси, залучені в економічний оборот;

¨ основний капітал;

¨ матеріальні оборотні активи;

¨ домашнє майно населення;

¨ золото і валюта;

¨ наявні гроші та рахунки в банках;

¨ цінні папери, акції, технічні страхові фонди та ін.

 

Крім того по кожному елементу НБ складаються рахунки поточ-них операцій за наступною схемою:

 

Рахунок поточних операцій

 

Використання Ресурси
4. Споживання 5. Експорт 6. Втрати 7. Нагромадження 8. Переоцінка 1. Виробництво 2. Імпорт 3. Інші надходження
Разом Разом

 

Цей рахунок дозволяє визначити, яка частина того чи іншого еле-менту НБ нагромаджена за поточний рік (Н).

 

Н = 1+2+3-4-5-6

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

· Система національних рахунків

· Потоки

· Запаси

· Класифікація СНР

· Інституційна одиниця

· Галузь

· Економічна операція

· Класифікація економічних операцій

· Консолідовані рахунки

· Поточні рахунки

· Рахунки нагромадження

· Рахунок виробництва

· Рахунок утворення доходу

· Рахунок розподілу доходів

· Рахунок капіталу

· Фінансовий рахунок

· Рахунок продуктів і послуг

· Національне багатство

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Що представляє собою система національних рахунків (СНР)?

Які методологічні принципи побудови СНР?

Хто є користувачами інформації, наведеної в СНР?

Які основні підходи застосовуються в процесі обробки і упоряд-кування інформації в СНР?

Яки основні типи класифікацій використовуються в СНР?

Як класифікуються економічні операції?

Яка структура СНР?

З якою метою складаються консолідовані рахунки внутрішньої економіки?

Для чого розмежовуються запаси і потоки у складі СНР?

Який склад національного багатства суспільства?

 

Тема 4

ТОВАРНИЙ РИНОК ТА ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

 

4.1. Структура національного ринку.

4.2. Сукупний попит.

4.3. Сукупна пропозиція.

4.4. Моделі економічної рівноваги.

 

Рекомендована література

19. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - с. 37-57.

20. Кемпбелл Р. Макконелл, Стенлі Л. Брю. Макроекономіка. Львів: Просвіта, 1997. - с. 264-274.

21. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - с. 98-123.

22. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 32-39.

23. Самюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка. - Київ: Основи, 1995. - с. 156-212.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.124.56 (0.015 с.)