Рекомендований для використання в навчальному процесіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендований для використання в навчальному процесіМАКРОЕКОНОМІКА

 

Курс лекцій

 

Курс лекцій “Макроекономіка”

Рекомендований для використання в навчальному процесі

Рішенням Вченої ради ЧДІЕіУ

Протокол № 7 від 29 квітня 2002 р.

 

Чернігів 2002


ББК 65.012.2

Л-33

 

Л-33 Лебединська Л.Д.

МАКРОЕКОНОМІКА.Курс лекцій для студентів еко-номічних спеціальностей вищого навчального закладу. - Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2002. - 128 с.

 

 

Рецензенти: Ю.В. Кирилюк,

кандидат економічних наук, доцент;

 

Л.О. Коваленко,

кандидат економічних наук, доцент

 

 

Курс лекцій “Макроекономіка”

Рекомендований для використання

В навчальному процесі

Рішенням Вченої ради ЧДІЕіУ

Протокол № 7 від 29 квітня 2002 р.

 

Лебединська Л.Д.

Л-33 МАКРОЕКОНОМІКА.

Курс лекцій для студентів економічних спеціальностей вищого навчаль-ного закладу. - Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2002. - 128 с.

 

ISBN 966-533-179-5

 

Посібник містить курс лекцій, в якому розглядаються теоре-тичні положення макроекономіки, її сутність та механізм реаліза-ції. Досліджуються провідні концепції та аналізуються моделі макроекономічної рівноваги, виявляються причини, що спонука-ють до кон’юнктурних коливань в економіці. Розкриваються особливості інфляційних процесів, безробіття, грошово-кредитної та фіскальної політики держави. Матеріал лекцій викладається у формі структурно-логічних схем.

Курс лекцій призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищого навчального закладу.

 

ББК 65.012.2

 

ISBN 966-533-179-5 Ó Лебединська Л.Д., 2002

 

ЗМІСТ

 

стор.

 

Тема 1. Теоретичні основи макроекономіки ..........................
   
Тема 2. Макроекономічні показники та методи їх вимірю-вання .............................................................................
   
Тема 3. Система національних рахунків і національне ба-гатство ..........................................................................
   
Тема 4. Товарний ринок та економічна рівновага .................
   
Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції ..................
   
Тема 6. Інфляція ........................................................................
   
Тема 7. Фіскальна політика .....................................................
   
Тема 8. Грошово-кредитна політика ......................................
   
Тема 9. Ринок праці та соціальний захист населення ...........
   
Тема 10. Економічне зростання ..............................................
   
Тема 11. Макроекономічна політика в системі світового господарства ..............................................................
   
Тести .........................................................................................

 

Тема 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ

 

1.1. Зміст та структура макроекономіки.

1.2. Предмет та методологія вивчення курсу.

1.3. Задачі та функції макроекономіки.

1.4. Економічна система як об’єкт макроекономічного аналізу.

 

Рекомендована література

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - с. 5-14.

2. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1994. - с. 39-56.

3. Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С. Будаговської. - Київ, Основи, 1998. - с. 219-220.

4. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - с. 10-28.

5. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 14-18.

6. Шишов А.Л. Макроэкономика. - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАН-ДЭМ», Издательство ЭКМОС, 1997. - с. 4-28.

 

 

Зміст та структура макроекономіки

 
 
Макроекономіка досліджує господарську діяльність та взаємодію всієї сукупності економічних суб’єктів і формує наукові уявлення про функціонування еконо-міки на національному рівні.


 

 

 


Макроекономіка - це розділ сучасної економічної теорії, що вив-чає закономірності розвитку економіки як єдиного цілого.

 

Теоретичною основою дисципліни є:

· теорія грошей;

· теорія інфляції;

· теорія зайнятості;

· теорія економічних циклів;

· теорія економічного зростання;

· теорія економічної політики;

· теорія зовнішньоекономічних відносин та інші.

 

Макроекономіка дозволяє знайти відповідь на питання:

 

? Ø Яким чином взаємодіють такі сукупні величини як безробіття та інфляція і як вони впливають на зрос-тання національних обсягів виробництва?
   
  Ø Які причини та наслідки інфляції і як її можна подо-лати?
   
  Ø Чим обумовлюється рівень зайнятості і як можна зменшити безробіття?
   
  Ø Від чого залежить економічна кон’юнктура?
   
  Ø Які причини макроекономічної нестабільності?
   
  Ø Чому одна нація багатша або бідніша від інших?
   
  Ø Яка роль держави в регулюванні макроекономічних процесів?
   
  Ø Який вплив міжнародних процесів на національну економіку?

 

Структурно-логічна схема курсу «Макроекономіка»

 

Задачі курсу

 
 

 

  виявити:  
  Ø як формується і функціонує ринковий механізм;   Ø як досягається рівновага між виробництвом і споживанням;   Ø які важелі використовуються державою для підтримки економічного зрос-тання і подолання спаду виробництва;   Ø які важелі використовуються для регулювання інфляції, безробіття, боротьби з бідністю, підтримки життєвого рівня населення;   Ø на яких принципах будується зовнішньоекономічна діяльність держави;   Ø яким чином підтримується конкуренція, обмежується монополізм і створю-ється сприятливе середовище для розвитку бізнесу і т.і.  

 

 
 

 


Функції макроекономіки

 

v Пізнавальна функція - вивчення стійких причинно-на-слідкових зв’язків в економічному механізмі і побудова моделей економічних процесів на макрорівні.

 

v Практична (прикладна) функція - розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення економічної системи з метою більш ефективного використання наявних ресурсів і кращого задо-волення суспільних потреб.

 

v Виховна функція - формування нового типу економічного мислення і сучасного світогляду людини.

 

 

Економічна система

Таблиця 1.1

Альтернатив виробництва

 
 


Альтер-натива Машини, тис. шт. Масло, млн. кг.
A
B
C
D
E
F

 

Рис. 1.1.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

 

· Макроекономіка

· Об’єкт макроекономіки

· Предмет макроекономіки

· Методи макроекономічних досліджень

· Макроекономічний аналіз

· Задачі макроекономіки

· Економічна система

· Закон зростання обов’язкових витрат

· Закон убуваючої дохідності

· Закон попиту

· Закон пропозиції

· Ринкова економіка

· Командно-адміністративна економіка

· Змішана економіка

· Перехідна економіка

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1. Що вивчає макроекономіка?

 

2. Яке місце займає макроекономіка в системі економічних наук?

 

3. Що є предметом і об’єктом макроекономіки?

 

4. Які основні методи використовуються в процесі макроекономіч-них досліджень?

 

5. Що відноситься до суб’єктів і об’єктів макроекономічного ана-лізу?

 

6. В чому полягає зміст пізнавальної, практичної та виховної функцій макроекономіки?

 

7. Що таке економічна система і на яких принципах вона функціо-нує?

 

8. В чому полягає зміст фундаментальних законів макроекономі-ки?

 

9. Як відбувається кругообіг доходів і витрат в економічній систе-мі?

 

10. Які можна виділити основні типи економічних систем в залеж-ності від форми власності на засоби виробництва і способу управління економічною діяльністю?

 

Тема 2

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ТА МЕТОДИ ЇХ ВИМІРЮВАННЯ

 

2.1. Основні макроекономічні показники та їх взаємозв’язок.

2.2. Методика визначення ВВП.

2.3. Вплив динаміки цін на макроекономічні показники.

 

Рекомендована література

7. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - с. 15-36.

8. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс.: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1992. - с. 176-192.

9. Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С.Будаговської. - Київ, Ос-нови, 1998. - с. 233-237.

10. Основи економічної теорії: Підручник. Кн. 1. Ю. Ніколенко та ін. - К.: Либідь, 1994. - с. 69-84.

11. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - с. 36-55.

12. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 18-26.

 

 

Та їх взаємозв’язок

 

 

 

       
 
   
Валовий випуск (ВВ) - сукупна ринкова вартість товарів та послуг, вироблених резидентами країни за рік у базових цінах (без ПДВ, акцизів, мита і т.і.)
 
Валовий випуск (ВВ)

 

Чистий внутрішній продукт (ЧВП)

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Валовий національний наявний дохід (ВНДн)
Валовий національний дохід (ВНД)

Чистий національний наявний дохід (ЧНДн)
Чистий національний дохід (ЧНД)

 

 


Валовий випуск продукції

 

Валовий випуск неринкових послуг (державних установ та некомерційних організацій)

Валовий випуск страхових компаній

 

       
 
   
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - сукупна ринкова вартість кінцевої продукції, виробленої резидентами країни за рік.
 

 

Валовий випуск банківських установ

 


Кінцева продукція- це та частина ВВ, яка виходить із сфери ви-робництва і спрямовується на невиробниче споживання, інвестування та експорт.

 

З метою уникнення подвійного рахунку при обчисленні ВВП не враховується проміжне споживання (ПС).

 

Проміжне споживання включає:

 

витрати сировини, матеріалів, палива, енергії, насіння, кормів, спецодягу, продуктів харчування, медикаментів і т.і.;

 

платежі за оренду приміщень, устаткування і машин;


оплату робіт і послуг, що надаються іншими одиницями (в то-му числі фінансовими посередниками);

 

витрати на відрядження у частині оплати проїзду та ін.

 

 

Різниця між валовим випуском (ВВ) і проміжним споживанням (ПС) визначає валову додану вартість(ВДВ), що створена в про-цесі виробництва.

 

 
 
ВДВ = ВВ - ПС

 

 


ВВП у ринкових цінах можна обчислити трьома методами: вироб-ничим, кінцевого використання (за затратами) і розподільчим (за доходами). Методику обчислення ВВП детально розглянуто в на-ступному питанні.

 

                   
 
   
Якщо від ВВП відняти амортизацію (А), отрима-ємо ВВП на чистій основі або чистий внутріш-ній продукт (ЧВП).
 
 
   
ЧВП = ВВП + А
 
   
Валовий національний дохід
     
Валовий національний дохід (ВНД) - це су-ма внутрішніх первинних доходів (ВВП) та чистих зовнішніх первинних доходів (ЧПДЗ), отриманих резидентами даної країни.
 
 
   
ВНД = ВВП + ЧПДЗ

 


До первинних доходів належать доходи, отримані від первинного розподілу сукупного доходу.

 

Чисті зовнішні первинні доходи (ЧПДЗ) визначаються як різниця (сальдо) між первинними доходами, які отримані від інших країн, і первинними доходами, які передані іншим країнам.

           
 
   
Валовий національний наявний дохід (ВНДН) формується з урахуванням руху по-точних трансфертів у грошовій і натураль-ній формах
 
 
   
ВНДН = ВНД + ЧПТЗ

 


де ЧПТЗ - чисті поточні зовнішні трансферти (різниця між поточни-ми трансфертами, отриманними із-за кордону, і переданними за кордон).

 

           
 
   
Якщо від ВНД і ВНДН відрахувати спо-живання основного капіталу (амортиза-цію), то отримаємо чистий національ-ний дохід (ЧНД) і чистий наявний націо-нальний дохід (ЧНДН).
 
 
   
ЧНД = ВНД - А
 
   
ЧНДН = ВНДН - А

 


Методика визначення ВВП

 

       
 
   
Згідно з виробничим методом ВВП обчислю-ється як сума валової доданої вартості (ВДВ) всіх галузей економіки плюс продуктові по-датки за мінусом субсидій на продукти.
 

 

 

 

    ВВП за методом кінцевого використання    
    ВВП = СВ + ВІ = ДЗ + ЧЕ    
   
               
СВ   ВІ   ВІ   ЧЕ
Споживчі витрати домогос- подарств (населен- ня)   Валові внутрішні інвестиції приватного сектора економіки (валові інвестиції)   Державні закупки товарів і послуг для загальносу- спільних потреб   Чистий експорт
     
     
     
     
     
     
     
                   
    ВІ=ЧІ+А   ДЗ=ДВ-Т   ЧЕ=Е-І
         
                                 
ЧІ   А   ДВ   Т   Е   ЧІ
Чисті інвес- тиції (на при- ріст капі- талу і запа- сів)   Аморти- тизація (інвести-ції на віднов- лення зноше- ного капіталу)   Дер-жавні витрати   Транс- ферні платежі   Екс-порт   Ім- порт
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                                 

           
 
   
Згідно з розподільчим методом (за дохода-ми) ВВП обчислюється як сума первинних доходів, створених резидентами країни за рік.
     
 
 

 

 

    ВВП за розподільчим методом      
    ЗП + ВКП + ЗД + ЧНП      
     
                 
ЗП   ВКП   ЗД   ЧНП  
Заробітна плата найманих робітників (включаючи відрахування до страхових фондів)   Валовий корпора- тивний прибуток   Змішаний дохід (дохід некорпоративного (індивідуального) бізнесу)   Чисті неприбуткові податки  
       
  ВКП = ПКП + Д + НрП   ЧНП = НП - С  
       
               
ПКП   Д   НрП   НП   С
Податок на корпора- тивний прибуток   Дивіденди   Нерозподі- лений при- буток як власне джерело інвестуван- ня вироб- ництва   Непри- буткові податки на вироб- ництво та імпорт   Субсидії на вироб- ництво та імпорт
                                                                           

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

 

· Валовий випуск

· Валовий внутрішній продукт

· Чистий національний дохід

· Кінцева продукція

· Проміжне споживання

· Чистий внутрішній продукт

· Валовий національний дохід

· Поточні трансферти

· Виробничий метод визначення ВВП

· Метод кінцевого використання (за затратами)

· Розподільчий метод (за доходами)

· Номінальний ВВП

· Реальний ВВП

· Дефлятор ВВП

· Інфліювання

· Дефліювання

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що входить до складу валового випуску?

 

2. Як визначити валовий і чистий внутрішній продукт?

 

3. Що включає проміжне споживання і як воно впливає на величи-ну ВВП?

4. Яка методика визначення валового (чистого) національного до-ходу, валового (чистого) національного наявного доходу?

 

5. Що таке поточні трансферти і яким чином вони впливають на величину основних макроекономічних показників?

 

6. Як визначити величину ВВП: виробничим методом, методом кінцевого використання, розподільчим методом?

 

7. Чим відрізняється номінальний ВВП від реального?

 

8. Що показує дефлятор ВВП?

 

9. Що показує індекс споживчих цін?

 

10. Який вплив інфліювання та дефліювання на величину реального ВВП?

 

 

Тема 3

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

І НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО

3.1. Сутність та основні принципи побудови СНР.

3.2. Основні класифікації СНР.

3.3. Структура СНР.

3.4. Національне багатство та методика його обчислення.

 

Рекомендована література

13. Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С. Будаговської. - Київ, Основи, 1998. - с. 233-237.

14. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 1999 - с. 29-35.

15. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 18-26.

16. Швець В.Г. Макроекономічний облік у системі національних рахунків // Фінанси України. - 1997. - № 7.

17. Шишов А.Л. Макроэкономика. - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАН-ДЭМ», Издательство ЭКМОС, 1997. - с. 114-124.

18. Экономика и бизнес / Под ред. В.Д. Камаева. - М.: Изд-во МНГУ им. Н.Э. Баума-на, 1993. - с. 21-223.

 

Основні класифікації СНР

 

Базова одиниця обліку і класифікації в СНР - інституційна одини-ця, під якою розуміють економічну одиницю, що характеризується єдністю поведінки і самостійністю у прийнятті рішень у сфері своєї основної діяльності.

 

Усі інституційні одиниці об’єднуються у сектори:

Ø підприємства, що виробляють товари і послуги (крім фінансо-вих послуг);

Ø фінансові установи;

Ø державні установи;

Ø громадські та приватні організації;

Ø домашні господарства;

Ø зовнішньоекономічні зв’язки.

 

Галузь -група одиниць з однорідним виробництвом незалежно від інституційного статусу цих одиниць.

 

На макроекономічному рівні виділяють:

§ 9 основних галузей;

§ близько 100 підгалузей з різним ступенем агрегування.

 

Економічна операція - відображає групування елементарних пото-ків за їхнім змістом.

 

Структура СНР

 

 

Балансуюча стаття – ВВП.

 

ВВП= 1 + 2 – 3

 

2. Рахунок утворення доходу (відображає розподільчі операції, безпосередньо пов’язані з процесами виробництва).

 

Використання Ресурси
3. Оплата праці, в т.ч.: - резидентів - нерезидентів 4. Інші податки на виробництво та імпорт (неприбуткові податки) 5. Валовий корпоративний прибу-ток (змішаний дохід) 1. Валовий випуск продуктів у рин-кових цінах 2. Інші субсидії на виробництво та імпорт  
Разом Разом

Яка структура СНР?

Тема 4

Рекомендована література

19. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - с. 37-57.

20. Кемпбелл Р. Макконелл, Стенлі Л. Брю. Макроекономіка. Львів: Просвіта, 1997. - с. 264-274.

21. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - с. 98-123.

22. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 32-39.

23. Самюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка. - Київ: Основи, 1995. - с. 156-212.

 

Сукупний попит

Сукупний попит - це обсяг товарів та послуг, які готові купити для кожного рівня цін (Р) макроекономічні субєкти (домогосподарства, підприємства, уряд) з метою задоволення своїх платоспроможних потреб.

У грошовій формі сукупний попит (АД) представляє собою су-купні витрати економіки на закупівлю товарів та послуг.

       
   
 
Сукупний попит знаходиться в оберненій залеж-ності від рівня цін (рис. 4.1). Чим нижчий рівень цін, тим більший обсяг національного виробницт-ва зможуть купити макроекономічні субєкти.
 

 

 


 

 

Рис. 4.1. Крива сукупного попиту


 

 

v Ефект процентної ставки - збільшення цін підвищує попит на гроші, а отже веде до зростання процентної ставки, і відповідно зменшується реальний обсяг національного продукту, який мо-жуть купити макроекономічні субєкти.

 

 

v Ефект багатства або реальних касових залишків - при збіль-шенні цін купівельна спроможність населення зменшується, во-но бідніє і зменшує свої витрати, і навпаки при зменшенні цін споживчий попит населення зростає.

 

 

v Ефект імпортних закупок - при інших незмінних умовах під-вищення внутрішніх цін на товари і послуги веде до збільшення імпорту і зменшення експорту. Відповідно зменшується сукуп-ний попит на вітчизняні товари.


Нецінові фактори зміщують криву сукупного попиту АД
(рис. 4.2):

 
 
Q


Рис. 4.2. Вплив нецінових факторів на криву сукупного попиту

 

 

Сукупна пропозиція

 

Сукупна пропозиція - це обсяг товарів і послуг, який економіка пропонує для продажу при кожному можливому рівні цін з метою отримання прибутку.

 

Крива сукупної пропозиції AS складається з трьох відрізків (рис. 4.3)

Рис. 4.3. Крива сукупної пропозиції


Qp - реальний обсяг виробництва

Qf - потенційний обсяг виробництва

 

 

1. Горизонтальний або кейнсіанський відрізок - характеризує зміни в обсязі виробництва в умовах неповної зайнятості і не-змінного рівня цін (депресійний стан економіки).

 

2.Проміжний відрізок - в умовах обмеженості ресурсів збіль-шення обсягів виробництва супроводжується зростанням цін на виробничі фактори.

 

3.Вертикальний відрізок - коли економіка знаходиться в точці своїх виробничих можливостей, зростання обсягів виробництва вже не відбувається, а спостерігається підвищення цін на еконо-мічні ресурси.

 

 

Форма кривої сукупної пропозиції відображає зміни витрат на одиницю продукції при збільшен-ні обсягів національного виробництва.

 

 

Всі нецінові фактори змінюють середні витрати, в результаті чого крива сукупної пропозиції (AS) змі-щується (рис. 4.4):

 

 

Рис. 4.4. Вплив нецінових факторів на сукупну пропозицію

 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

 

· Ринок

· Ринок продуктів

· Ринок ресурсів

· Національний ринок

· Товарний ринок

· Сукупний попит

· Споживчий попит

· Інвестиційний попит

· Попит держави на товари і послуги

· Попит інших країн

· Цінові і нецінові фактори сукупного попиту

· Ефект процентної ставки

· Ефект багатства або реальних касових залишків

· Ефект імпортних закупок

· Сукупна пропозиція

· Горизонтальний відрізок кривої сукупної пропозиції

· Проміжний відрізок кривої сукупної пропозиції

· Вертикальний відрізок кривої сукупної пропозиції

· Цінові і нецінові фактори сукупної пропозиції

· Моделі економічної рівноваги

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1. Що таке ринок як економічна категорія?

 

2. Які основні сегменти і суб’єкти національного ринку?

 

3. Що представляє собою сукупний попит в натуральній і грошовій формі?

 

4. Яким чином сукупний попит залежить від рівня цін?

 

5. Яка структура сукупного попиту?

 

6. Який вплив здійснюють цінові і нецінові фактори на сукупний попит?

 

7. Чим характеризуються горизонтальний, проміжний і вертикальний відрізки кривої сукупної пропозиції?

 

8. Які цінові і нецінові фактори впливають на сукупну пропозицію?

 

9. В якому випадку досягається економічна рівновага на товарному ринку?

 

10. Чим відрізняються моделі економічної рівноваги на різних відрізках кривої сукупної пропозиції?

 

 

Тема 5

Рекомендована література

24. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1994. - с. 211-224.

25. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - Київ: Либідь, 1999. - с. 77-97.

26. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 40-48.

27. Сакс Д. Джеффри, Ларрен Б. Филипс. Макроэкономика. Глобальный подход. - М.: Дело, 1996. - с. 117-139.

28. Самюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка. - Київ: Основи, 1995. - с. 156-212.

 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

 

· Споживчий попит

· Споживання

· Заощадження

· Середня схильність до споживання

· Середня схильність до заощадження

· Гранична схильність до споживання

· Гранична схильність до заощадження

· Недохідні фактори споживання та заощадження

· Інвестиції

· Мультиплікатор витрат

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

11. Який економічний зміст споживання і заощадження населення?

 

12. Яка структура споживання?

 

13. В чому полягають основні закономірності споживання?

 

14. Як визначити середню схильність населення до споживання і за-ощадження?

 

15. Що показує гранична схильність населення до споживання і за-ощадження?

 

16. Чому середня схильність до споживання перевищує середню схильність до заощадження?

 

17. Яка тенденція зміни граничної схильності до споживання і за-ощадження при зростанні доходу?

 

18. Які основні перехідні фактори споживання і заощадження і як проявляється механізм їх дії в перехідній економіці?

 

19. Які основні фактори інвестиційного попиту?

 

20. В чому полягає ефект мультиплікатора витрат?

 

 

Тема 6

ІНФЛЯЦІЯ

 

6.1. Сутність та види інфляції.

6.2. Причини та наслідки інфляції.

6.3. Антиінфляційна політика.

 

Рекомендована літератураПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.11 с.)