Крива виробничих можливостейМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Крива виробничих можливостей 

Кількість одних продуктів, від яких треба відмовиться, щоб отри-мати певну кількість іншого продукту, називається обов’язковими витратами виробництва цього продукту. Зміст закону зростаючих обов’язкових витрат полягає у відсутності завершеної взаємозамін-ності ресурсів, які переходять із виробництва одного продукту для отримання більшої кількості одиниць іншого продукту.

 

} Закон убуваючої дохідності

 

Цей закон визначає взаємозв’язок між витратами на виробництво і обсягом випуску продукції. Економічний зміст закону - додаткові витрати дають зменшений обсяг додаткової продукції.

 

} Закон попиту

 

Попит (англ. demand) - це кількість товару, яку споживач в змозі купити по певній ціні за певний проміжок.


Зміст закону попиту - між ціною та величиною попиту (кількістю проданого товару) існує обернено пропорційна залежність (крива D-D на рис. 1.2).

 
 

 

 


Рис. 1.2. Графічне зображення законів попиту і пропозиції

 

 

} Закон пропозиції

 

Пропозиція (англ. supply) - характеризує взаємозв’язок між ринко-вою ціною товару та його кількістю.

 

Зміст закону пропозиції - між ціною і кількістю запропонованого товару існує прямо пропорційний зв’язок (крива S-S на рис. 1.2).

 

Для кожного виду товарів на ринку є своя рівноважна ціна (точка PF на рис. 1.2), завдяки чому підтримується загальна рівновага еко-номічної системи і цілому.


 

Кругообіг доходів і витрат

 


 

Рис. 1.3. Схема кругообігу доходів та витрат

 

Із схеми кругообігу витікає основне правило обліку: усі витрати придбання продуктів та послуг обов’язково є доходом виробників цих продуктів. Кінцевий результат - зустрічні потоки економічних ресурсів та товарів і послуг (проти годинникової стрілки) та грошо-ві потоки доходів та споживчих витрат.

 

В залежності від форм власності на засоби виробництва і способу управління економічною діяльністю виділяють наступні типи еко-номічних систем:

 

· Ринкова економіка - характеризується приватною формою власності на економічні ресурси і базується на використанні ринкового механізму регулювання економічних процесів.

 

· Командно-адміністративна (планова) економіка - заснована на суспільній (державній) власності і базується на централізова-ному директивному державному плануванні діяльності всіх суб’єктів економічної діяльності.

· Змішана економіка - передбачає існування альтернативних форм власності і поєднання ринкового і державного механізмів макроекономічного регулювання. Найтиповіші моделі змішаної економіки: американська, японська, шведська.

 

· Перехідна економіка - проміжний період економічного розвит-ку в країнах, які здійснюють перехід від командно-адміністра-тивної (планової) економіки до змішаної економіки.

 

 

Особливості перехідної економіки:

 

Ø нестабільність умов господарювання;

 

Ø несформованість ринкової інфраструктури;

 

Ø відсутність механізму саморегуляції економіки;

 

Ø незавершеність процесів приватизації і роздержавлення власності;

 

Ø недостатній рівень керованості макроекономічними про-цесами.

 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

 

· Макроекономіка

· Об’єкт макроекономіки

· Предмет макроекономіки

· Методи макроекономічних досліджень

· Макроекономічний аналіз

· Задачі макроекономіки

· Економічна система

· Закон зростання обов’язкових витрат

· Закон убуваючої дохідності

· Закон попиту

· Закон пропозиції

· Ринкова економіка

· Командно-адміністративна економіка

· Змішана економіка

· Перехідна економіка

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1. Що вивчає макроекономіка?

 

2. Яке місце займає макроекономіка в системі економічних наук?

 

3. Що є предметом і об’єктом макроекономіки?

 

4. Які основні методи використовуються в процесі макроекономіч-них досліджень?

 

5. Що відноситься до суб’єктів і об’єктів макроекономічного ана-лізу?

 

6. В чому полягає зміст пізнавальної, практичної та виховної функцій макроекономіки?

 

7. Що таке економічна система і на яких принципах вона функціо-нує?

 

8. В чому полягає зміст фундаментальних законів макроекономі-ки?

 

9. Як відбувається кругообіг доходів і витрат в економічній систе-мі?

 

10. Які можна виділити основні типи економічних систем в залеж-ності від форми власності на засоби виробництва і способу управління економічною діяльністю?

 

Тема 2

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ТА МЕТОДИ ЇХ ВИМІРЮВАННЯ

 

2.1. Основні макроекономічні показники та їх взаємозв’язок.

2.2. Методика визначення ВВП.

2.3. Вплив динаміки цін на макроекономічні показники.

 

Рекомендована література

7. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - с. 15-36.

8. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс.: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1992. - с. 176-192.

9. Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С.Будаговської. - Київ, Ос-нови, 1998. - с. 233-237.

10. Основи економічної теорії: Підручник. Кн. 1. Ю. Ніколенко та ін. - К.: Либідь, 1994. - с. 69-84.

11. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - с. 36-55.

12. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 18-26.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.031 с.)