Протиріччя економічного зростанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Протиріччя економічного зростання 

Розрізняють дійсне економічне зростання та потенційне. Відхилен-ня від повної зайнятості із-за недостатнього сукупного попиту спричиняє відставання дійсних темпів зростання від потенційно можливих.

 

 

 

Негативні наслідки економічного зростання для розвинутих країн

 

© Забруднення навколишнього середовища, промисловий шум, порушення архітектурних комплексів населених пунктів, транс-портні пробки і т.і.

 

© При зростанні загрози економічної кризи економічне зростання може означати задоволення неіснуючих потреб.

 

© Економічне зростання не вирішує проблему бідності, так як це проблема розподілу, а не виробництва.

 

© Відсутність гарантій для працівників, які вже мають певний ви-робничий досвід, з причини його швидкого старіння по мірі впровадження нових досягнень НТП.

 

 

Аргументи на користь економічного зростання

 

Підвищення рівня життя населення.

 

Прогрес засобів виробництва дозволяє вирішувати пробле-ми захисту навколишнього середовища (забруднення є не стільки результатом економічного зростання, скільки ре-зультатом неправильного ціноутворення).

Основним засобом покращення економічного стану бідних є підвищення загального рівня доходів в результаті еконо-мічного зростання.

Покращюються умови праці, техніка безпеки, більше мож-ливостей для освіти, розвитку, культури.

 

 

Економічні цикли

Та державне антициклічне регулювання економіки

 

Економіка розвивається циклічно.

 

Економічний цикл - це підйоми та спади економічної активності, що чередуються на протязі кількох років.

 

Економічні цикли розрізняються тривалістю та інтенсивністю, але всі вони мають однакові фази (рис. 10.2).

 

Рис. 10.2 Фази економічного циклу

 

Пік
- стан повної зайнятості, виробництво працює на повну потужність, але рівень цін підвищується, а зростання ділової активності припиняється.

 

Спад
- скорочення промислового виробництва та ВВП, зайнятості, попиту.

Депресія


- найнижча точка спаду.

 

Підйом
- пожвавлення виробництва і сукупних валових ін-вестицій, підвищення рівня зайнятості населення.

В залежності від тенденції зміни національного доходу виділяють три основні типи економічного зростання (рис. 10.3):

 

Ø постійне зростання (Рп);

Ø нерівномірне зростання (Рн1, Рн2, Рн3);

Ø коливання - зміна росту спадом в процесі економічного розвитку (Рк).

 

 

Рис. 10.3. Типи економічного зростання

 

 

В залежності від тривалості виділяють цикли:

 

¨ столітні - описують тенденції і зміни найважливіших аг-регатів економіки за 100 років;

¨ довгохвильові - характеризують тенденції економічних зру-шень за декілька десятиліть (50-річні цикли відомі як хвилі Кондратьєва);

¨ великі цикли - 8-10 років;

¨ малі цикли (або цикли Китчина) - 2-3 роки.

 

При виявленні сутності економічних циклів застосовують три ос-новних підходи:

Цикл розглядається як зовнішнє явище відносно еконо-мічних систем.

 

 

Цикл розглядається як внутрішнє явище, притаманне економічним системам.

 

 

Цикл розглядається як синтез внутрішнього стану та зовнішніх факторів, які постійно або випадково прояв-ляються при переході від однієї фази розвитку до іншої.

 

 

До ендогенних (внутрішніх) чинників відносяться коливання по-питу (споживчого та інвестиційного).

 

До екзогенних (зовнішніх) чинників відносяться наукові та тех-нічні відкриття, міграція, динаміка населення, відкриття природних родовищ, війни, сонячна активність і т.і.

 

Зовнішні чинники створюють початкові імпульси циклу, а внут-рішні чинники перетворюють ці імпульси у фазові коливання.

 

 
 
Мета державного антициклічного регулювання - до-сягнення та підтримка економічної стабільності в суспі-льстві.


 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

 

· Економічне зростання

· Економічний розвиток

· Крива виробничих можливостей

· Екстенсивне економічне зростання

· Інтенсивне економічне зростання

· Регресія економічного зростання

· Переважно інтенсивний тип економічного зростання

· Економічний цикл

· Фази економічного циклу (пік, спад, депресія, підйом)

· Постійне зростання

· Нерівномірне зростання

· Коливання

· Столітні цикли

· Великі цикли

· Малі цикли

· Анти циклічне регулювання

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

61. Чим відрізняються поняття “економічне зростання” і “економіч-ний розвиток”?

 

62. Яким чином можна вимірювати економічне зростання?

 

63. Які фактори пропозиції, попиту та розподілу обумовлюють еко-номічне зростання?

 

64. Які фактори стримують економічне зростання?

 

65. Що характеризує крива виробничих можливостей?

 

66. Як можна класифікувати економічне зростання за темпами і ти-пами?

 

67. Які фактори обумовлюють екстенсивне та інтенсивне економіч-не зростання?

 

68. В чому полягають основні протиріччя економічного зростання?

 

69. Чим відрізняються окремі фази економічного циклу?

 

70. Які існують методи анти циклічного регулювання у фазі спаду та в період економічного підйому?

 

Тема 11

МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКАПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.012 с.)