ТОП 10:

Українська асоціація прокурорів: мета створення та завдання.Статут Загальними зборами учасників Всеукраїнської громадської організаці "Українська асоціація прокурорів" Протокол від "20" січня 2005 року

 

Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація прокурорів" (надалі-Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, яку створено на основі об'єднання загальних інтересів її членів з метою реалізації завдань, окреслених цим Статутом.

Асоціація здійснює співробітництво з органами державної влади та управління, іншими громадськими організаціями, профспілками та науковими установами.

Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатку, штампи, бланки із своєю назвою та символікою, зразки якої затверджує виконком Асоціації.

Асоціація не відповідає по зобов'язанням своїх членів, так же як і члени Асоціації та місцеві осередки організації не відповідають по зобов'язаннях Асоціації.

Метою Асоціації є захист законних прав та інтересів своїх членів, які працювали чи працюють в органах прокуратури України та активна підтримка авторитету та позитивного іміджу прокуратури і прокурорів; сприяння здійсненню завдань прокуратури, як органу, діяльність якого спрямована на всемірне утвердження верховенства права, зміцнення правопорядку.

Для досягнення статутних цілей діяльність Асоціації спрямована на реалізацію наступних завдань: представництво інтересів членів Асоціації в державних органах та судах; сприяння активній профілактиці порушень членами Асоціації і активна пропаганда морально-етичних норм і правил серед прокурорських працівників;сприяння налагодженню зв'язків між прокурорами, органами прокуратури і прокурорськими асоціаціями в усьому світі з метою обміну досвідом у відстоюванні інтересів людини та держави;забезпечення підвищення рівня незалежності прокурорів, їх захист від будь-якого впливу, включаючи політичний; надання консультативної та практичної допомоги членам Асоціації у правовому захисті від посягань на їх законні права та інтереси;заохочення і підвищення освітнього та професійного рівня членів Асоціації шляхом обміну досвідом та інформацією; сприяння науковій діяльності членів Асоціації та проведення наукових конкурсів;розробка пропозицій щодо реформування та удосконалення системи органів прокуратури, законодавства про прокуратуру тощо;організація і фінансування спортивних, освітніх, культурних заходів для членів Асоціації;встановлення та вручення винагород Асоціації.

Для виконання поставлених завдань Асоціація має право: виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права; представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях;брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи ;ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;створювати установи та організації; одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань; вносити пропозиції до органів влади та управління; розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі; засновувати засоби масової інформації;засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

Членство в Асоціації може бути колективним та індивідуальним. Крім того, загальні збори Асоціації мають право обрати почесних членів Асоціації.Членство в Асоціації не накладає на своїх членів ніяких застережень щодо їх участі в інших об'єднаннях громадян, союзах, асоціаціях чи інших утвореннях.

Прийняття індивідуальних членів Асоціації здійснюється місцевим осередком Асоціації на підставі письмової на ім'я Президента Асоціації заяви особи, яка бажає вступити в Асоціацію.

Члени Асоціації мають право: приймати участь в управлінні Асоціацією;приймати участь в обговоренні та прийнятті рішень на Загальних зборах; обирати та бути обраними до керівних та інших органів Асоціації, вносити пропозиції щодо поліпшення її діяльності;отримувати своєчасну та повну інформацію про діяльність Асоціації;звертатися до органів Асоціації для захисту своїх законних прав та інтересів;здійснювати колективні заходи по захисту своїх інтересів;вимагати у встановленому порядку скликання позачергових зборів; у будь-який момент вільно вийти із складу членів Асоціації;

За порушення вимог законів України та цього Статуту до члена Асоціації можуть бути застосовані такі заходи впливу, як попередження та виключення з Асоціації.

Членство в Асоціації припиняється у випадках: - виходу з Асоціації за власною заявою;

- смерті індивідуального чи почесного члена Асоціації; - виключення з Асоціації.

Підставами для виключення є: - систематичне невиконання вимог цього Статуту; - вчинення дій, що суперечать меті та завданням Асоціації; - вчинення дій, що негативно впливають на репутацію члена Асоціації, органів прокуратури, держави; - звільнення з органів прокуратури України за вчинення дій, що дискредитують прокуратуру; - несплата членських внесків, що підлягають сплаті згідно з рішенням Асоціації, протягом 3-х місяців.

Основою Асоціації є її місцеві осередки, які створюються на території України з метою виконання статутних мети та завдань Асоціації, розвитку її структурної мережі.Діяльність місцевих осередків Асоціації здійснюється відповідно до чинного законодавства, Статуту Асоціації, статутів (положень) місцевих осередків, які приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються рішенням виконкому Асоціації. Статути (положення) місцевих осередків не можуть суперечити Статуту Асоціації.

Для забезпечення діяльності Асоціації створюються наступні органи управління: Загальні збори членів Асоціації; Виконавчий комітет Асоціації, Президент Асоціації та Секретар Асоціації, Ревізійна комісія. Усі керівні органи Асоціації обираються на 5 років. Одні і ті ж особи можуть займати керівні пости в Асоціації багаторазово без обмежень.Вищим колегіальним керівним органом Асоціації є Загальні збори членів Асоціації, далі – Загальні збори, які скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу у 2,5 роки. Дата, місце проведення, порядок денний Загальних зборів встановлюються виконкомом Асоціації. Позачергові збори можуть бути скликані виконкомом Асоціації за вимогою не менше ніж третини членів Асоціації, виконкому або Президента. Термін проведення таких зборів визначається не пізніше 30 днів від дня отримання виконкомом відповідної вимоги.Загальні збори є такими, що відбулися, якщо на них присутні представники 50% створених на час проведення Загальних зборів місцевих осередків. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на зборах членів Асоціації, окрім випадків передбачених цим Статутом.

Згальні збори мають право розглянути будь-яке питання, що стосується діяльності Асоціації. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

- затвердження Статуту, змін та доповнень до нього;

- визначення основних напрямків діяльності Асоціації;

- розгляд найважливіших поточних та перспективних питань діяльності Асоціації;

- затвердження планів роботи Асоціації:

- обрання прямим відкритим голосуванням Президента Асоціації, Секретаря Асоціації, членів виконавчого комітету Асоціації, Ревізійної комісії;

- реалізація права власності;

- заслуховування та затвердження звітів Президента Асоціації, Секретаря Асоціації, виконкому Асоціації та Ревізійної комісії;

- прийняття рішень про реорганізацію чи ліквідацію діяльності Асоціації, створення ліквідаційної комісії;

- зупинення діяльності місцевих організацій Асоціації, за ініціативою виконкому Асоціації.

У проміжок часу між засіданнями Загальних зборів керівництво діяльністю Асоціації здійснює виконком Асоціації.

Виконавчий комітет Асоціації - колегіальний виконавчий орган Асоціації. Виконком скликається Президентом у разі необхідності, але не рідше 1 разу на 6 місяців. На засіданнях виконкому головує Президент. Кількісний склад Виконкому визначається Загальними зборами.

Виконком Асоціації приймає рішення, віднесені Статутом до його компетенції, якщо в засіданні беруть участь не менше 2/3 від загального складу виконкому. Рішення приймаються більшістю голосів членів виконкому, присутніх на засіданні. Якщо кількість голосів "за" та "проти" збігається, вирішальне значення має голос Президента.

У разі виникнення необхідності у терміновому прийнятті рішення, Секретар за дорученням Президента проводить невідкладне опитування членів виконкому Асоціації шляхом надання їм для ознайомлення проекту рішення. Таке опитування може бути проведено по телефону, а проект рішення переданий факсом або електронною поштою. Члени виконкому протягом 2 діб мають або схвалити проект, або відхилити його, подавши свої зауваження. Рішення вважається прийнятим, якщо його схвалило не менше половини членів виконкому Асоціації. Про результати опитування Президент інформує членів виконкому не пізніше 5 діб після подання останнього зауваження.

Виконавчий комітет Асоціації: виконує рішення Загальних зборів$ представляє Асоціацію в державних органах, інших організаціях та за кордоном;організує діяльність Асоціації в період між засіданнями Загальних зборів; приймає рішення про створення місцевих осередків та затверджує їх статути (положення);координує діяльність місцевих осередків; за поданням Секретаря Асоціації призначає місце, дату, порядок денний чергових та позачергових Загальних зборів;приймає рішення про прийом та виключення колективних, індивідуальних, почесних членів Асоціації відповідно до вимог цього Статуту; приймає рішення про надання особам статусу почесного члена Асоціації за визначні особисті досягнення відповідно до мети та завдань Асоціації;затверджує Положення про порядок сплати та розмір вступного та членських внесків; затверджує зразки печаток та штампів, емблеми, нагороди та іншу символіку з назвою Асоціації;вирішує усі питання, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів;розпоряджається майном Асоціації в порядку, визначеному Статутом; приймає рішення про створення підприємств, госпрозрахункових організацій, установ тощо;

Члени виконкому виконують свої обов'язки на громадських засадах. Президент Асоціації обирається із членів Асоціації Загальними зборами строком на 5 років.Президент:представляє інтереси Асоціації без спеціального доручення у відносинах з органами державної влади, управління, політичними партіями, рухами та громадськими організаціями, міжнародними громадськими організаціями та іншими структурами тощо; очолює, організує та спрямовує роботу виконкому Асоціації, головує на його засіданнях; подає на розгляд виконкому Асоціації питання про виключення колективних членів Асоціації за порушення вимог цього Статуту;має право внесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, що стосується діяльності Асоціації;має право першого підпису усіх фінансових документів Асоціації;має право делегувати окремі повноваження Секретарю Асоціації.

Секретар Асоціації обирається Загальними зборами строком на 5 років. Секретар: організовує та контролює діловодство Асоціації, у разі відсутності Президента головує на засіданнях виконкому Асоціації;подає на розгляд загальних зборів кандидатури членів Ревізійної комісії; розробляє та затверджує положення про штатний апарат Асоціації, керує його роботою: організує засідання виконкому Асоціації; забезпечує роботу Ревізійної комісії Асоціації; має право винести на обговорення Загальних зборів будь-якого питання, що стосується діяльності Асоціації;вирішує, усі інші питання організації поточної діяльності Асоціації, які не віднесено цим Статутом до компетенції інших органів;

Ревізійна комісія Асоціації здійснює контроль за додержанням Статуту Асоціації, виконанням прийнятих програм та рішень керівних органів Асоціації, витратами коштів Асоціації. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості, визначеній на засіданні Загальних зборів.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.008 с.)