Основи підприємницької діяльності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основи підприємницької діяльності 

Навчально-методичний посібник

 

Дніпропетровськ – 2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Основи підприємницької діяльності

 

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

6.030508 «Фінанси і кредит»

 

Дніпропетровськ – 2012


ББК 65.291.9-23

Б 83 «Основи підприємницької діяльності»: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит». –Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 227.

Навчально-методичний посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, методичні рекомендації до семінарських та практичних занять, самостійної роботи, індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання, банк проблемних питань з окремих тем, а також рекомендовану літературу з кожної теми дисципліни.

Склад і зміст завдань відповідає програмі курсу. Зміст тестів і виробничих ситуацій відповідає сучасним умовам.

Укладачі: І.Д. Падерін   д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії
  Л.В. Михальчук доцент кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії
Рецензенти: М.О.Бородін   к.т.н., доцент кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії
  О.Б. Ватченко к.е.н., професор кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск: І.Д. Падерін – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки

підприємств Дніпропетровської державної

фінансової академії

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол №від 2012р.

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

економіки підприємств

Протокол№11від 11.06.2012р


ЗМІСТ

   
Вступ  
1. Програма навчальної дисципліни  
2. Методичні рекомендації до самостійної роботи  
3. Методичні рекомендації до семінарських занять  
4. Методичні рекомендації до практичних занять  
5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань  
6. Підсумковий контроль 7. Список рекомендованої літератури  

Вступ

 

Навчальним планом підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит»передбачено вивчення дисципліни «Основи підприємницької діяльності», яка є вибірковою для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів вищих навчальних закладів.

Мета: формування системних знань з теорії та практики створення і ведення власної справи та визначення ефективності її функціонування.

Завдання: вивчення теоретичних та практичних засад заснування та розвитку власної фірми, забезпечення науково-методичної підготовки студентів для вирішення проблемних аспектів створення, функціонування та ліквідації власної справи.

Предмет: процес створення та розвитку малих фірм різних організаційно-правових форм.

При викладанні навчальної дисципліни акцентується увага на опануванні сучасних засад заснування та розвитку власної фірми, забезпечення науково-методичної підготовки студентів для вирішення проблемних аспектів створення, функціонування та ліквідації власної справи, отримання стабільного прибутку в умовах постійно змінної ситуації в економіці країни та світу.

Послідовність вивчення програмного матеріалу обумовлена внутрішньою логікою тем дисципліни: на попередніх поняттях ґрунтується вивчення наступних тем. Вивчення навчальної дисципліни „Основи підприємницької діяльності” базується на знаннях, одержаних студентами при вивченні дисциплін „Політична економія”, „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”, «Економіка підприємства”, „Економіка підприємства ІІ”, „Планування і контроль на підприємстві”, „Бухгалтерський облік”, „Проектний аналіз», „Регіональна економіка” та ін., в яких необхідні знання і компетенції, сформовані при вивченні навчальної дисципліни „Основи підприємницької діяльності”.

Навчальний процес з дисципліни „Основи підприємницької діяльності” на денному факультеті здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекційні, практичні та семінарські заняття) самостійна робота студентів, виконання індивідуальних занять, контрольні заходи.

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, вона покликана формувати у студентів основи знань з відповідної наукової галузі, а також визначити напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи підприємницької діяльності», а також зв’язок з іншими дисциплінами.

У методичних рекомендаціях наведені плани семінарських занять і завдання для перевірки рівня знань студентів з курсу “Основи підприємницької діяльності”

Семінарські заняття автор посібника рекомендує проводити після вивчення відповідних тем курсу, що дозволять забезпечити комплексний та системний підхід до організації навчання.

У методичних рекомендаціях посібника наводяться плани семінарських занять, що включають:

- перелік питань, винесених на розгляд семінарського заняття;

- перелік питань проблемного характеру для обговорення на семінарському занятті;

- методичні рекомендації по підготовці до семінарського заняття з переліком основних понять, які студенти повинні твердо засвоїти;

- питання для повторення матеріалу;

- теми для підготовки доповідей;

- ситуаційні завдання і тести для перевірки якості засвоєння матеріалу;

- список рекомендованої літератури.

Підготовка до практичного та семінарського заняття повинна проводитись студентами згідно з завданнями і методичними вказівками до їх виконання, що розроблені викладачами кафедри у даному навчально-методичному посібнику.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від обов’язкових навчальних занять час. Самостійна підготовка передбачає вивчення основного тексту підручників, додаткових джерел, поточної інформації. Самостійна робота виконується відповідно до завдань та методичних вказівок, які доводяться до відома студентів заздалегідь.

З метою поглиблення знань студентів рекомендується виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальні завдання є формою організації навчального процесу, вони проводяться у поза навчальний час за окремим графіком. Індивідуальні завдання передбачають створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності.

Після вивчення дисципліни «Основи підприємницької діяльності» передбачається підсумковий контроль, який проводиться у формі поточного-модульного контролю.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Основи підприємницької діяльності”

Мета: формування системних знань з теорії та практики створення і ведення власної справи та визначення ефективності її функціонування.

 

Після вивчення дисципліни «Основи підприємницької діяльності» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції

- здатність отримувати з різних джерел та аналізувати, систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни;

- здатність до самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань оцінки зовнішнього середовища та нормативного регулювання діяльності підприємств;

- здатність ефективно організовувати свій час при вивченні програмного матеріалу дисципліни.

Міжособистісні компетенції

- здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

- здатність працювати та знаходити рішення проблем у команді;

- здатність здійснювати управління ефективністю підприємства та знаходити ефективні управлінські рішення на підприємстві.

Системні компетенції

- здатність застосовувати знання з питань створення, функціонування, реструктуризації у процесі діяльності підприємства.

Спеціальні компетенції

 

- здатність до набуття теоретичних та практичних знань про створення підприємств різних організаційно-правові форм;

- здатність отримувати, опрацьовувати та аналізувати нормативну базу з питань створення, діяльності, банкрутства, злиття і поглинання підприємств;

- здатність здійснювати кількісну оцінку показників господарчих, економічних та фінансових результатів діяльності підприємця та малого підприємства;

- вміння вирішувати практичні задачі, пов'язані з управлінням ресурсним забезпеченням діяльності підприємства та ліквідації фірми;

- здатність до оволодіння навичками аналітичного обґрунтування ефективності діяльності підприємства.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва модуля, змістового модуля, теми
Модуль І. Основи підприємницької діяльності
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи регулювання підприємництва
Тема 1. Основи підприємництва в ринкових умовах
Тема 2. Державне регулювання підприємництва
Тема 3. Види підприємницької діяльності
Тема 4. Організаційно-правові форми підприємництва
Змістовий модуль 2. Організація бізнесу та його економічні результати
Тема 5. Коопераційні зв’язки суб’єктів підприємництва
Тема 6. Інформаційне забезпечення підприємництва
Тема 7. Організація бізнесу та заснування власної фірми
Тема 8. Маркетинг у підприємницької діяльності
Тема 9. Формування та ефективність використання виробничого потенціалу
Тема 10. Економічне регулювання підприємницької діяльності
Тема 11. Фінансово-економічні результати підприємницької діяльності
Модуль ІІ Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)
Підсумковий контроль: ПМК

 


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 432; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.130 (0.027 с.)