Наукові основи побудови податкових систем 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наукові основи побудови податкових системНаукові основи побудови податкових систем

Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що утримуються на території країни з юридичних і фізичних осіб, виступають вагомими фіскальними, бюджетоформуючими чинниками, що визначають фінансову політику держави.

Наукові основи побудови податкової системи в умовах ринкового середовища вперше були розроблені та запропоновані широкому загалу провідними фахівцями Київського національного економічного університету при підготовці першого за умов незалежності України підручника енциклопедичного спрямування з основ оподаткування

1). Принцип системності податкової системи полягає в органічній єдності та взаємодоповнюваності її складових елементів, комплексній реалізації фіскальної й регулюючої природи податків. Всі податки мають бути взаємопов'язані між собою органічно, доповнювати один одного, не вступати в суперечність із системою загалом та окремими її елементами.

2). Встановлення визначальної бази системи оподаткування: з позицій організації фінансової діяльності держави вихідною умовою побудови податкової системи є обсяг бюджетних видатків. Пріоритетним принципом фінансової політики є збалансування обсягу державних видатків з обсягом державних доходів.


3). Формування правової основи і вихідних принципів побудови податкової системи. Правову основу системи доходів бюджету становлять відносини власності. останні необхідно враховувати під час формування доходів суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності та встановлення відповідних їм об’єктів оподаткування. Вихідними принципами побудови податкової системи є:

- формування доходів бюджету в процесі перерозподілу створеного в суспільстві ВВП.

- встановлення рівноцінних обов’язків і прав перед бюджетом для всіх платників податків

- свідоме і цілеспрямоване застосування податків як фінансових інструментів регулювання соціально-економічних пропорцій у суспільстві.

 

Поняття податкової системи і вимоги до неї.

Податкова система – це сукупність податків, зборів, та інших платежів, що стягуються у встановленому законом порядку до бюджету і державних цільових фондів, а також принципи, форми і методи побудови самих податків.

Податкова система характеризується:

- по-перше – порядком встановлення і введенням в дію податків і зборів та їх скасування;

- по-друге – класифікацією податків;

- по-третє – правами та обов’язками платників податків;


- по-четверте – порядком розподілу податків між бюджетами різних рівнів;

- по-п’яте – відповідальністю учасників податкових відносин.

Побудова податкової системи повинна відповідати таким вимогам:

- системність – полягає в тому, що податки повинні бути взаємопов’язані між собою й органічно доповнювати один одного;

- встановлення визначальної бази податкової системи – визначальною базою побудови податкової системи є обсяг коштів, якого потребує держава для виконання покладених на неї функцій;

- формування правової основи – правову основу системи становлять відносини власності, адже форма власності відбивається на формуванні доходів відповідних юридичних і фізичних осіб, а особливості формування доходів повинні враховуватись при встановленні об’єкта оподаткування;

- формування вихідних принципів.

 

Податкова система України: склад і структура.

Податкова система України – сукупність податків і зборів. також принципів і форм їх встановлення, порядку їх визначення і стягнення, враховуючи організаційні роботи за їх контролем.

В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори.

До загальнодержавних належать податки та збори, що є обов’язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених законодавством.

До загальнодержавних належать такі податки та збори:

1. податок на прибуток підприємств;

2. податок на доходи фізичних осіб;

3. податок на додану вартість;

4. акцизний податок;

5. збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

6. екологічний податок;

7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

8. рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

9. плата за користування надрами;

10. плата за землю;

11. збір за користування радіочастотним ресурсом України;

12. збір за спеціальне використання води;

13. збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

14. фіксований сільськогосподарський податок;

15. збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

16. мито;

17. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

18. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених податковим законодавством, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.

До місцевих податків належать:

1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

2. єдиний податок.

До місцевих зборів належать:

1. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

2. збір за місця для паркування транспортних засобів;

3. туристичний збір.

 

Оподаткування доходів громадян від заняття підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, можуть сплачувати податок авансовими платежами з оцінюючого доходу, а за окремими видами діяльності — з розрахункового доходу за фіксованими розмірами прибуткового податку (патентами) з наступним перерахунком податку з фактичного річного доходу, якщо він перевищує розрахований у 1,5 рази.

Перелік видів діяльності, які можуть здійснюватись за умов фіксованих оплат прибуткового податку (шляхом придбання патенту), і розміри фіксованої суми податку (плати за патент) за ними затверджуються урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Придбання патенту здійснюється в податковій адміністрації.

Розмір фіксованого податку для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, не може бути меншим від 20 грн і перевищувати 100 грн за календарний місяць.

Якщо платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю в підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50 % за кожну особу. У такому разі платник фіксованого податку має право самостійно доплатити 50 % суми встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу і повідомити про це податковий орган, який зобов'язаний внести відповідні зміни в патент у строки, передбачені для його видачі.

Платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, звільняються від сплати нарахувань на

фонд оплати праці, утримань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України, податком на промисел, збором у Фонд соціального захисту населення, збору на обов'язкове соціальне страхування, обов'язкове державне пенсійне страхування та ін.

 

 

Пільги щодо ПДВ

Термін «податкова пільга» і підстави для надання пільг установлено Податковим кодексом, відповідно до яких податкова пільга — це передбачене податковим і митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку і збору, сплата ним податку і збору в меншому розмірі за наявності підстав. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Платник податків має право відмовитись від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Пільги щодо ПДВ, якими користуються платники при здійсненні імпортних операцій, обліковуються митними органами.

За нульовою ставкою оподатковуються операції з:

- вивезення товарів за межі митної території України: у митному режимі експорту; у митному режимі безмитної торгівлі; у митному режимі вільної митної зони.

- постачання товарів: для заправки або забезпечення морських суден, що використовуються для рятування або подання допомоги в нейтральних або територіальних водах інших країн; входять до складу Військово-Морських Сил України; для заправки або забезпечення повітряних суден, що: виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату; входять до складу Повітряних Сил України та відправляються за межі повітряного кордону України, у тому числі у місця тимчасового базування; для заправки (дозаправки) та забезпечення космічних кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників Землі;

- постачання таких послуг: міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

-послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси.

Не є об'єктом оподаткування операції з:

- випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади.

- передачі майна у схов (відповідальне зберігання), у концесію, а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг; повернення майна із схову;

- надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності;

- обігу банківських металів, інших валютних цінностей;

- виплат у грошовій формі заробітної плати, а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій;

- виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;

- постачання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти;

Звільняються від оподаткування операції з:

- постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят ;

- постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів.

постачання:

- технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів),напівфабрикаті для їх виготовлення;

- легкових автомобілів для інвалідів;

- постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню;

- постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я;

- утримання дітей у дошкільних навчально-виховних закладах, школах-інтернатах, будинках для людей похилого віку, соціальні послуги бездомним;

- постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового призначення за переліком;

-надання благодійної допомоги.

 

 

Платники акцизного податку.

212.1.1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

212.1.2. Особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

212.1.3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.

212.1.4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави

212.1.5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку,

212.1.6. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог.

212.1.7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов.

212.1.8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов.

212.2. Замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують податок виробнику.

212.3. Реєстрація осіб як платників податку.

212.3.1. Реєстрація в органах державної податкової служби як платника податку суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб'єкту відповідної ліцензії.

 

Ставки акцизного податку.

ставки податку встановлюються відповідно:

адвалорні,

специфічні,

адвалорні та специфічні одночасно;

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Одиниця виміру Ставки податку
Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 0,81
Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) гривень за 1 літр 2,33
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 45,87

 

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
  специфічна адвалорна
Сигарети без фільтра, цигарки   за 1 тис. штук 49,48   %
Сигарети з фільтром   Грн. 1тис. штук   110,64 %  

Мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби

Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук - 70,69

Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук - 184,40

нафтопродукти, скраплений газ:

бензини авіаційні євро за 1 тис. кілограмів - 30

Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) євро за 1 тис. кілограмів - 44

автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби

з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:

нові-----0,05 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

- - - - не більш як п'ять років 1,09 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

- - - - понад п'ять років 1,36 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:

- - - нові 0,05 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

- - - - не більш як п'ять років 1,36 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

- - - - понад п'ять років 1,63 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:

- - - - не більш як п'ять років 1,91 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

- - - - понад п'ять років 2,18 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

 

 

Платники єдиного податку

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Платники єдиного податку звільняються від сплати:

) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали єдиний податок з ПДВ.

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 

Група Види діяльності Обмеження   Ставка
Кількість найманих працівників Обсяг річного доходу Види діяльності
ФОП Без найманих працівників 150 тис. грн. Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та, або надання побутових послуг насел 1-10 % МЗП
ФОП 1 млн. грн. Надання послуг, в т.ч. побутових, платникам єдиного податку та\або насел;виробн. та\або продаж товарів; ресторане говпод 2-20 % МЗП
ФОП 3 млн. грн. Всі види діяльності з урахув обмежень (п.291.5) 3% від доходу з ПДВ; 5% від доходу без ПДВ до складу єдиного податку.
ЮО 5 млн. грн. Всі види діяльності з урахув обмежень (п.291.5)
ФОП-підпр 20 млн. грн. Всі види діяльності з урахув обмежень (п.291.5) 7% від доходу з ПДВ, , 10% з доходу з ПДВ
ЮО 20 млн. грн. Всі види діяльності з урахув обмежень (п.291.5)

 

 

Ставки єдиного податку

Ставки єдиного податку:

Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3) Для третьої і четвертої груп платників єдиного податку:

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість ;

- 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

4) Для п'ятої і шостої груп платників єдиного податку:

- 7 відсотків доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

- 10 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі (в залежності від приналежності до групи):

- 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку (3 – 4 група платників єдиного податку).

- 10 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку (5 – 6 група платників єдиного податку).

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, для відповідної групи таких платників єдиного податку.

 

Місцеві податки і збори.

1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – платниками є фізичні особи – власники житлової нерухомості. Базою оподаткування є площа об’єкта житлової нерухомості і обчислюється органами ДПС. Ставки встановлюються органами місцевого самоврядування в залежності від площі квартири або жилого будинку (1 % та 2,7 %).

2. Збір за місця для паркування транспортних засобів - платниками є юридичні та фізичні особи – підприємці, які проводять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів, які побудовані за кошти місцевого бюджету. Ставки - від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати за 1кв. м площі за кожний день діяльності

3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (торговий патент)Строк дії торгового патенту - 60 місяців.Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

Ставка прив’язана до розміру мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня звітного року.

4.Туристичний збір - платниками є громадяни України, іноземці, які прибувають на територію відповідної громади і отримують послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити територію.Не є платниками особи: які постійно проживають, у т.ч. на умовах договорів найму; які прибули у відрядження; інваліди, діти-інваліди; ветерани війни; учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; особи, які прибули за путівками. База оподаткування - вартість усього періоду проживання за вирахуванням ПДВ. Ставка - від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.

 

Плата за землю.

Платниками податку є:

269.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

269.1.2. землекористувачі.

269.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Об'єктами оподаткування є:

270.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

270.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування є:

271.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

271.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

271.2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах: 272.1.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; 272.1.2. для багаторічних насаджень - 0,03.

272.2. За сільськогосподарські угіддя, що надані в установленому порядку і використовуються за цільовим призначенням, у тому числі військовими сільськогосподарськими підприємствами, незалежно від того, до якої категорії земель вони віднесені.

273.1. Податок за лісові землі справляється як складова плати за спеціальне використання лісових ресурсів, що визначається податковим законодавством.

273.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються: 273.2.1. за сільськогосподарські угіддя - відповідно до статті 272 цього Кодексу; 273.2.2. за ділянки, зайняті виробничими, культурно-побутовими, житловими будинками та господарськими будівлями і спорудами

274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок

Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб

Ставка податку, гривень за 1 кв. метр

Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення

|До 3 | 0,26 | |

|Від 3 до 10 | 0,52 | |

|Від 10 до 20 | 0,84 | |

|Від 20 до 50 | 1,3 | 1,2 |

|Від 50 до 100 | 1,57 | 1,4 |

|Від 100 до 250 | 1,83 | 1,6 |

|Від 250 до 500 | 2,09 | 2 |

|Від 500 до 1000 | 2,61 | 2,5 |

|Від 1000 і більше | 3,66 | 3 |

281.1. Від сплати податку звільняються для фізичних осіб:

281.1.1. інваліди першої і другої групи;

281.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

281.1.3. пенсіонери (за віком);

281.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

281.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

282.1. Від сплати податку звільняються для юридичних осіб:

282.1.1. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади

282.1.2. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

282.1.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування та Державна прикордонна служба України,

282.1.4. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

282.1.5. релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

282.1.6. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

282.1.7. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

282.1.8. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

282.1.9. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби

282.1.10. платник фіксованого сільськогосподарського податку за земельні ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

282.1.11. новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п'яти років

Не сплачується податок за:

сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій

землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування

земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення

земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

285.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року

Порядок обчислення плати за землю

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають под декларацію на поточний рік

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб

Строк сплати плати за землю

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується щомісяця протягом 30 календарних днів

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у новій звітній податковій декларації сплачується щомісяця протягом 30 кал днів

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

 

 

Платники збору

323.1. Платниками збору є водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

323.2. Не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку.

Стаття 324. Об'єкт оподаткування збором

Об'єктом оподаткування збором є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

324.4. Збір не справляється:

324.4.1. за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення

324.4.2. за воду, що використовується для протипожежних потреб;

324.4.3. за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів;

324.4.4. за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах і кар'єрах;

324.4.5. за воду, що забирається науково-дослідними установами

324.4.6. за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних систем та магістральних водогонах;

324.4.7. за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод

324.4.8. за воду, що забирається для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риби та інших водних живих ресурсів у водні об'єкти

324.4.9. за морську воду, крім води з лиманів;

324.4.10. за воду, що використовується садівницькими та городницькими товариствами (кооперативами);

324.4.11. за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів

Стаття 325. Ставки збору

325.3. Ставка збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики становить 5,83 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.

325.4. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю, становлять:

325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,1 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;

325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,01113 гривні за 1 місце-добу експлуатації.

325.5. Ставки збору за спеціальне використання води для потреб рибництва становлять:

325.5.1. 30,63 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;

325.5.2. 36,83 гривні за 10 тис куб. метрів підземної води.

325.6. Ставки збору за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, становлять:

325.6.1. 28,49 гривні за 1 куб. метр поверхневої води

325.6.2. 33,23 гривні за 1 куб. метр підземної води.

325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної, кар'єрної та дренажної води становить 6,6 гривні за 100 куб. метрів води.

325.8. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання збір за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005.

325.9. До ставок збору житлово-комунальні підприємства застосовують коефіцієнт 0,3.

Стаття 326. Порядок обчислення збору

Водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання води та збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим пі
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.076 с.)