Охарактеризувати повні господарські товариства, їх економічну суть та особливості діяльності. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Охарактеризувати повні господарські товариства, їх економічну суть та особливості діяльності.Розкрити форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва.

Визначити види об’єднань підприємства малого бізнесу.

4.Побудуйте схему прав, обов’язків та відповідальності підприємця. Визначте на конкретних прикладах, як саме виконуються права, обов’язки та відповідальність підприємців. Які основні причини такого стану?

 

ВАРІАНТ 21

 

Пояснити порядок створення фірми виробничого профілю.

Визначити види і характеристику інформації.

Розкрити сутність виробничого потенціалу фірми.

4. Фірма функціонує в машинобудівній промисловості. Найбільша частина її витрат іде на придбання й утримання обладнання та будівель. Друга фірма функціонує як юридична, профіль якої визначають висококваліфіковані й високооплачувані фахівці. Третя фірма тільки розпочинає свою діяльність і шукає власне місце на ринку. Які фактори збільшення підприємницького доходу мають, на ваш погляд, першочергове значення для кожної з цих фірм?

ВАРІАНТ 22

 

1. Охарактеризувати бізнес-планування у підприємницької

Діяльності

Розкрити сутність бухгалтерського обліку і його роль у формуванні інформації.

Дати характеристику виробничої потужності фірми.

4. З метою доставки овочів у місто із сільських районів ви з двома друзями створили товариство з додатковою відповідальністю. Один ваш товариш зробив внесок у статутний фонд у сумі 10 тис. грн., другий – 7 тис. грн., а ви передали право користуватися власним автомобілем впродовж 3 років (вартість автомобіля – 24тис. грн.), оцінивши цей внесок в 8,5тис.грн. Як буде розподілено прибуток в сумі 5300грн., після першого року діяльності підприємства. Обґрунтуйте яку відповідальність вам прийдеться нести, якщо підприємство збанкрутує, в якій сумі кожен засновник буде нести відповідальність?

ВАРІАНТ 23

 

Охарактеризувати виробничі ресурси фірми.

Розкрити інвестиційну політику фірми.

Обґрунтувати концепцію собівартості і класифікацію витрат на виробництво і реалізацію продукції.

4. З метою доставки овочів у місто із сільських районів ви з двома друзями створили товариство з обмеженою відповідальністю. Один ваш товариш зробив внесок у статутний фонд у сумі 10 тис. грн., другий – 7 тис. грн., а ви передали право користуватися власним автомобілем впродовж 3 років (вартість автомобіля – 24тис. грн.), оцінивши цей внесок в 8,5тис.грн. Як буде розподілено прибуток в сумі 5300грн., після першого року діяльності підприємства. Чи прийдеться вам нести відповідальність за своїми зобов'язаннями особистим майном, якщо ваше підприємство збанкрутує? Якщо так, то в якій сумі кожен засновник буде нести відповідальність? Якщо ні, то обґрунтуйте чому?

 

ВАРІАНТ 24

Обґрунтувати концепцію умовно-змінних та умовно-постійних витрат.

Охарактеризувати прибуток підприємства, його види.

Дати характеристику фінансам фірми та фінансовому менеджменту.

4. Конструктор сконструював новий вид кімнатної електроплитки, має початковий капітал, має бажання створити мале підприємство для її виготовлення і наступного продажу. Для цього він вибрав форму одноосібного підприємства:

· чи є оптимальною ця форма підприємства;

· які труднощі його очікують?

· чи можуть на такому підприємстві за наймом працювати інші особи?

Що може змусити його відмовитись від цієї форми підприємства?

ВАРІАНТ 25

Проаналізувати склад статей калькуляції собівартості одиниці продукції у виробничому підприємництві.

Обґрунтувати концепцію маржинального прибутку підприємницької діяльності.

Охарактеризувати виручку від підприємницької діяльності, фінансовий результат від підприємницької діяльності.

4. Розкрийте принципову схему виробничого підприємництва. Назвіть основні ресурси виробничого підприємництва та його фактори. Чому, на вашу думку, перед Україною постала гостра потреба у виробничому підприємництві?

ВАРІАНТ 26

 

Розкрити облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.

Дати пофакторну характеристику загального прибутку.

Привести алгоритм визначення фінансових результатів від підприємницької діяльності.

4. Обґрунтуйте які, на вашу думку, форми підприємницької діяльності найбільш притаманні юридичним особам? Розкрийте переваги та недоліки приватного та колективного підприємництва

 

ВАРІАНТ 27

 

Охарактеризувати ціноутворення, його методи.

Розкрити об’єктивну необхідність коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва.

Визначити види об’єднань підприємства малого бізнесу.

4.Обґрунтуйте об’єктивну необхідність державного регулювання підприємництва. Поясніть, чому без втручання держави, без державного регулювання підприємництво не в змозі виконувати свої соціально-економічні функції.

 

ВАРІАНТ 28

 

1. Зробити аналіз фінансів фірми.

2. Визначити форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва.

Розкрити етапи становлення громадських об’єднань підприємців в Україні.

4. З метою доставки овочів у місто із сільських районів ви з двома друзями створили товариство з додатковою відповідальністю. Один ваш товариш зробив внесок у статутний фонд у сумі 10 тис. грн., другий – 7 тис. грн., а ви передали право користуватися власним автомобілем впродовж 3 років (вартість автомобіля – 24тис. грн.), оцінивши цей внесок в 8,5тис.грн. Як буде розподілено прибуток в сумі 5300грн., після першого року діяльності підприємства. Чи прийдеться вам нести відповідальність за своїми зобов'язаннями особистим майном, якщо ваше підприємство збанкрутує? Якщо так, то в якій сумі кожен засновник буде нести відповідальність? Якщо ні, то обґрунтуйте чому?

 

ВАРІАНТ 29

 

Визначити альтернативні заходи фірми щодо виправлення фінансового стану малого підприємства.

Розкрити франчайзинг як виробничо-збутову форму кооперації суб’єктів господарювання, її відмінні риси.

Пояснити порядок створення фірми виробничого профілю.

4. З метою доставки овочів у місто із сільських районів ви з двома друзями створили товариство з повною відповідальністю. Один ваш товариш зробив внесок у статутний фонд у сумі 10 тис. грн., другий – 17 тис. грн., а ви передали право користуватися власним автомобілем впродовж 3 років (вартість автомобіля – 24 тис. грн.), оцінивши цей внесок в 8,5тис.грн. Як буде розподілено прибуток в сумі 5300грн., після першого року діяльності підприємства. Обґрунтуйте яку відповідальність вам прийдеться нести, якщо підприємство збанкрутує, в якій сумі кожен засновник буде нести відповідальність?

ВАРІАНТ 30

Визначити інструментарій фінансових розрахунків.

Розкрити лізинг як виробничо-фінансову форму кооперації суб’єктів підприємництва.

3. Логвиненко Л.К. планує створити аудиторську фірму у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Фірма має уставний фонд у сумі 42 тис.грн. Охарактеризуйте послідовність дій для відкриття цієї фірми (які документи необхідні для цього).

 

 


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Перелік питань

 

1. Назвіть та охарактеризуйте форми підприємницької діяльності.

2. Обґрунтуйте роль підприємства як юридичної особи і первинної ланки виробничої сфери.

3. Виділить проблеми визначення і обґрунтування цілей діяльності та охарактеризуйте принципи підприємницької діяльності

4. Покажіть значення юридичних актів, що слугують базою функціонування підприємства.

5. Надайте структури видів підприємств за формою власності в Україні.

6. Назвіть та охарактеризуйте форми підприємницької діяльності.

7. Охарактеризуйте принципи підприємницької діяльності.

9. Обґрунтуйте переваги та недоліки у діяльності лізингових підприємств.

11. Наведіть приклад компанії, яка, на Вашу думку, є товариством з обмеженою відповідальністю. Опишіть її переваги та недоліки.

12. Охарактеризуйте мотивацію створення підприємства з іноземним капіталом.

13. Обґрунтуйте, які іноземні інвестиції найбільш вигідні для України: прямі чи портфельні.

14. Дайте характеристику зовнішньому середовищу підприємств в Україні, покажіть їх адаптацію до умов ринкової економіки.

15. Наведить класифікацію зовнішнього середовища.

16. Висвітлить вплив факторів зовнішнього середовища на положення та діяльність підприємства, на його стратегію.

17. Покажить вплив зовнішніх чинників на результативність виробництва.

18. Методика діагностики галузі. Ємність ринку. Конкурентне середовище в галузі. Галузеві ключові фактори успіху. Аналіз привабливості галузі.

19. Покажіть пріоритети, узгодженість і взаємодію методів управління підприємствами.

20. Охарактеризуйте функції управління підприємством, покажіть їх адаптацію до умов ринкової економіки.

21. Охарактеризуйте організаційно-розпорядчі методи управління, наведіть приклади.

22. На базі прикладів покажіть соціальні методи управління.

23 Покажіть роль держави і підприємств у формуванні ринкових відносин в України.

24. Доведіть необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами.

25. Покажіть зарубіжний досвід централізованого управління первинними ланками національної економіки.

26. Охарактеризуйте принципи, методи планування діяльності та розвитку підприємства.

27. Охарактеризуйте систему планів підприємства в Україні

28. Охарактеризуйте стратегічне планування на підприємстві: сутність, основні етапи, методи вибору стратегії підприємства.

29. Покажіть сутність і призначення бізнес-планування.

30. Покажіть стадії формування бізнес-плану.

31. Розкрийте сутність ринку через його функції

32. Охарактеризуйте ринок залежно від ступеня розвиненості ринкових відносин.

33. Охарактеризуйте ринок за характером продажу.

34. Охарактеризуйте структуру ринку за адміністративно-територіальною ознакою або за географічним положенням.

35. Інфраструктура ринку і система інститутів.

36. Покажіть класифікацію об'єктів ринкових відносин відповідно до чинного законодавства виділяють

37. Наведіть приклади і проаналізуйте методи оцінки й підбору персоналу підприємств.

38. Дайте характеристику системі розрахунків підвищення продуктивності праці за рахунок дії певної сукупності та окремих чинників.

39. Сформулюйте резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання за сучасних умов господарювання.

40. Вибір оптимальних форм і систем оплати праці на підприємствах різних форм власності.

41. Світовий досвід використання моделей мотивації трудової діяльності у підприємницькій діяльності фірм.

42. Формування внутрішньофірмової політики оплати праці.

43. Вибір форм і систем оплати праці на підприємствах різних форм власності.

44. Проаналізуйте взаємозв’язок засобів виробництва і виробничих фондів.

45. Проаналізуйте відмінні ознаки основних і оборотних фондів.

46. Покажіть роль виробничих основних (оборотних) фондів у здійсненні процесу виробництва продукції.

47. Охарактеризуйте класифікацію основних фондів за певними ознаками.

48. Обґрунтуйте існуючі проблеми ефективного використання оборотних фондів підприємств і можливі шляхи їх розв’язання.

49. Обґрунтуйте сучасні проблеми амортизаційної політики держави і підприємств різних форм власності.

50. Охарактеризуйте існуючі проблеми ефективного використання оборотних коштів підприємства.

51. Покажіть шляхи розв’язання проблеми ефективного використання оборотних коштів.

52.Наведить характеристику нематеріальних ресурсів підприємства.

53. Обґрунтуйте вплив нематеріальних ресурсів на конкурентоспроможність продукції підприємства.

54. Охарактеризуйте об’єкти промислової власності.

55. Наведіть приклади оцінки нематеріальних активів фірми.

56. Види застосовуваних на підприємстві цінних паперів, порядок їх випуску та обігу.

57. Роль і значення фінансових інвестицій у діючій системі господарювання.

58. Чи адекватні терміни: інвестиції; фінансові інвестиції; капітальні вкладення? Обґрунтуйте різницю між ними

59. Вкажіть джерела фінансування капітальних вкладень.

60. Чим відрізняються еволюційна та революційна форми НТП?

61. Охарактеризуйте кожен з чинників підвищення ефективності інвестицій.

62. Наведить характеристику інноваційних процесів на підприємствах в Україні.

63. Охарактеризуйте види інноваційних процесів.

64. Покажить сутність, загальні та пріоритетні напрями науково-технічного прогресу.

65. Обґрунтуйте методологічні засади визначення ефективності технічних нововведень

66. Назвіть ефективні шляхи формування на підприємстві техніко-технологічної бази.

67. Охарактеризуйте форми технічного розвитку підприємства.

68. Доведіть необхідність постійного технічного розвитку підприємства. Наведіть приклади.

69. Охарактеризуйте основні показники технічного розвитку підприємства:

70. Визначити напрямки удосконалення системи показників технічного розвитку підприємства.

71. Які існують типи виробництва? Який тип виробництва потребує висококваліфікованих робітників-універсалів?

72. Які підприємства виготовлюють продукцію одиничними екземплярами.

73. Які елементи утворюють виробничий процес?

74. Який тип виробництва є найбільш ефективним?

75. Вкажіть напрямки підвищення серійності (масовості) виробництва.

76. Як обчислюється рівень спеціалізації робочих місць?

77. Розкрийте методику обчислення тривалості виробничого циклу при:

- послідовному поєднанні операцій;

- паралельному поєднанні операцій;

- паралельно-послідовному поєднанні операцій.

78. Назвіть два методи організації виробництва. Розкажіть про них та виділить їх характерні ознаки.

79. Які існують тенденції розвитку потокового виробництва?

80. Обміркуйте значення якості продукції (послуг) як основи конкурентоспроможності продукції підприємства.

81. Розкрийте методику обчислення показників й методів оцінки якості продукції (послуг).

82. Охарактеризуйте технічні, організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й конкурентоспроможності продукції (послуг) вітчизняних товаровиробників

83. Пояснить для чого складаються калькуляції на продукцію і яка їх роль в управлінні витратами?

84. Охарактеризуйте які види калькуляцій розробляються на промисловому підприємстві та яке їх призначення?

85. Пояснить в якому випадку методи обчислення собівартості продукції за повними і неповними витратами призводять до різної величини операційного прибутку за певний період часу?

86. Розкрийте як обчислюється собівартість одиниці продукції в однопродуктовому виробництві?

87. Розкрийте у чому специфіка і проблема калькулювання у багатопродуктовому виробництві?

88. Пояснить як можна розподілити адміністративні витрати і витрати на збут у разі калькулювання за повними витратами?

89. З'ясуйте можливі методи визначення собівартості окремих продуктів у сукупному (комплексному) виробництві.

90. Дайте характеристику операційних витрат і витрат, пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

91. Товарна політика підприємства. Товар та його характеристика та класифікація.

92. Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці.

93. Види цін та сфери їх застосування.

94. Методи встановлення ціни

95. Що таке беззбитковий або критичний обсяг виробництва? Як він обчислюється?

96. За рахунок яких факторів можна досягти економії витрат підприємства?

97. Зміст та форми фінансової діяльності підприємств

98. Проаналізуйте сутність та відмінність між прибутком і дохідністю.

99. Охарактеризуйте джерела формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства.

100. Складіть типову схему використання прибутку підприємства. Наведіть приклад.

101. Дайте загальну характеристику рентабельності ресурсів, продукції, виробництва.

102. Покажіть динаміку та проаналізуйте шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей господарства України.

103. Обгрунтуйте важливість оцінки фінансово-економічного стану підприємства.

104. Охарактеризуйте методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства.

105. Охарактеризуйте загальний методологічний підхід до вимірювання ефективності виробництва.

106. Охарактеризуйте систему показників ефективності виробництва.

107. Наведіть класифікацію чинників зростання ефективності виробництва.

108. Охарактеризуйте головні організаційні заходи стратегічного розвитку підприємств.

109. Обґрунтуйте форми стратегічного розвитку.

110. Обґрунтуйте механізм формування вертикально та горизонтально інтегрованих бізнес-структур.

111. Чому, з Вашої точки зору, у системі виживання і виходу з економічної кризи головною є диверсифікація та інтеграція у діяльності підприємств?

112. Визначте як можна визначити орієнтовну собівартість нових виробів на етапі їх розроблення (проектування)?

113. Що таке економічна безпека в системі діяльності фірми за ринкових умов господарювання?

114. Обґрунтуйте функціональні цілі економічної безпеки фірми.

115. Яку шкоду підприємству може завдати розголошення комерційної таємниці? Які міри покарання призначаються за такі дії?

116. Які заходи слід передбачати для збереження комерційної таємниці?

117. Назвіть основні види тактики оздоровлення фінансового становища підприємства.

118. Назвіть внутрішні й зовнішні загрози економічній безпеці підприємств та визначте основні інструменти їх подолання.

119. Обґрунтуйте доцільність створення та функціонування служби безпеки фірми за ринкових умов господарювання?

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Конституція України. – Х.: ігвіні; 2005. – 56с.

1. Господарський Кодекс України. – Х.: ігвіні; 2005. – 216с.

2. Про господарські товариства: Закон України (зі змінами та доповненнями) від 7 липня 2011 р. № 3610 – VI.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435- IV із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 19 червня 2003 року №980- IV, від 18 листопада 2003 року №1255- IV..

4. Кодекс законів про працю: За станом на 01.02.2004 р. – Х.: ТОВ. Одісей: 2004. – 1660с.

5. Державний класифікатор України „Класифікація організаційно-правових форм господарювання”, затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року №97.

6. Державний класифікатор України: Класифікація основних фондів. (Запроважений з 01.01.1998 р.)

7. Про держану реєстрацію юридичних і фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року №755-IV.

8. Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальностю: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1182.

9. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” // Голос України.-2001.- №98.-­ С. 14-32.

10. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Проект Закону № 9202 від 22.12.2011 р.

11. Александрюк, Т.Ю. та ін. Оподаткування підприємницької діяльності : Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання з напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Т. Ю. Александрюк, Т.О. Дулік. та ін..– Дніпропетровськ : ДДФА, 2009. – 88с.

12. Александрюк, Т.Ю. та ін.. Оподаткування підприємницької діяльності : Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Т. Ю. Александрюк, Т.О. Дулік. та ін.. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2009. – 115с.

13. Березін, О. В. Економіка підприємства :практикум [Текст] : Навчальний посібник / О. В. Березін, Н. В. Бутенко ; Мін.освіти і науки України. – Київ : Знання, 2009. – 254 с. .

14. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навчальний посібник – К.: Знання-Прес, 2002. –239 с.

15. Варналій, З. С. Мале підприємництво. Основи теорії і практики : Монографія / З. С. Варналій. – 4-те вид. – Київ: Знання, 2008. – 302 с.

16. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. Курсом реформ до конкурентоспроможної економіки і сильної консолідованої держави // Засідання регіонального комітету з економічних реформ у Дніпропетровської обл. за участю В.Ф. Януковича. 12.10.2010р.

17. Мочерний, С. В. Основи підприємницької діяльності [Текст] : Навчальний посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чеботар ; Мін.освіти і науки України. – Київ : Академія, 2005. – 280 с. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-088-4

18. Основи підприємництва [Текст] : Навчальний посібник для дистанційного навчання / С. М. Кваша, В. В. Лавринович, Н. В. Лавринович [та ін.]. – Київ : Університет, 2004. – 452с. – с.371-448. – додатки, економічний словник термінів. – ISBN 966-7979-58-Х :

19. Політична економія [Текст] : Навчальний посібник /К.Т.Кривенко,В.С.Савчук,О.О.Бєляєв та ін.; За ред.д-ра екон.наук, проф. К.Т.Кривенка / Міністерство освіти і науки України. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 508с. – с.501-508. – вступ,. – ISBN 966-574-293-0.

20. Політична економія [Текст] : Навчальний посібник /К.Т.Кривенко,В.С.Савчук,О.О.Бєляєв та ін.; За ред.д-ра екон.наук, проф. К.Т.Кривенка / Міністерство освіти і науки України. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 508с. – с.501-508. – вступ,. – ISBN 966-574-293-0.

21. Постсоветский институционализм : Монография /Под ред. Р.М.Нуреева, В.В.Дементьева. – Донецк : "Каштан", 2005. – 480 с. – ISBN 966-8292-89-8.

22. Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання : Монографія /За ред. д-ра екон. наук І.В.Крючкової. – Київ : Експрес, 2007. – 520 с. – ISBN 978966-8674-11-2.

23. Шваб, Л. І. Економіка підприємства [Текст] : Навчальний посібник / Л. І. Шваб. – 4-ге вид. – Київ : "Каравела", 2006. – 584 с.

 

Додаткова література

1. Балакірєва, О. Розвиток підприємництва в Україні : інвестиційне середовище та громадська думка населення [Текст] / О. Балакірєва, А. Ноур // Економіка і прогнозування. – 2008. – 2. – С.7-23.

2. Большаков, А. В. Что такое безопасность предпринимательской деятельності [Текст] / А. В. Большаков // Грані. – 2011. – № 2. – С.90-92.

3. Бондарчук К. Мале підприємництво як засіб розширення сфери зайнятості економічно активного населення [Текст] / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2011. – №1. – С.18-24.

4. Булана, О. О. Бюджетно-податкові механізми стимулювання посткризової активізації підприємницької діяльності [Текст] / О. О. Булана // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 2. – С.53-62.

5. Варналій З. Інститути фінансової підтримки малого підприємництва України: сутність, ґенеза, перспективи // Вісник КНТЕУ. – 2008. - №5. – с. 14-24

6. Ватаманюк -Зелінська, У.З. Заходи регіональної політики для сприяння розвитку підприємництва у промисловому секторі економіки [Текст] / - У.З. Зелінська - Ватаманюк // Економічний часопис - ХХІ. – 2011. – №1-2. – С.59-62.

7. Верховская, О. Р. Факторы формирования нарождающегося предпринимательства : особенности России [Текст] / О. Р. Верховская // Вестник Санкт-Петербургского университета : Менеджмент. – 2009. – Вип.3. – С.32-51. – Досвід Росії.

8. Внукова, Н. Застосування методів ранжування в управлінні розвитком підприємництва [Текст] / Н. Внукова // Вісник КНТЕУ. – 2006. – 4. – С.24-30.

9. В’ялець О.В. Забезпечення прибутковості підприємства в умовах нестабільності ринкового середовища // Формування ринкових відносин. – 2010. - №6 .- с. 153-157

10. Гавяда, В. Аналіз розвитку теоретичних шкіл організаційної поведінки в системі підприємництва [Текст] / В. Гавяда // Вісник ДДФА: Економічні науки. – Дніпропетровськ, 2006. – 1(15). – С.35-43.

11. Гальцова, О. Перспективи українського малого та середнього бізнесу в контексті європейського вибору [Текст] / О. Гальцова // Держава та регіони. – 2008. – 3. – С.65-71.

12. Говорушко, Т. А. Особливості механізму державного регулювання ефективності розвитку малого підприємництва в харчовій промисловості України [Текст] / Т. А. Говорушко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – 1. – С.77-82.

13. Грицак, М. І. Розвиток та проблеми правового регулювання малого підприємництва в Україні [Текст] / М. І. Грицак // Економічний вісник Донбасу. – 2008. – 1(11). – С.49-52.

14. Грицино, О. М. Фінансові аспекти організації малого бізнесу в Україні [Текст] / О. М. Грицино // Економіка та держава. – 2011. – № 6. – С.32-33.

15. Гуманецька, В. Адаптація малого та середнього бізнесу до господарювання в умовах кризи [Текст] / В. Гуманецька // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – 2(12). – С.13-15.

16. Данилишин, Б. М. Податкове регулювання підприємницької діяльності в Україні / думка науковця [Текст] / Б. М. Данилишин, О. М. Кондрашов // Вісник податкової служби. – 2010. – 10. – С.1-16.

17. Джуліан, Едвардз Саморегулювання бізнесу [Текст] / Едвардз Джуліан // Маркетинг в Україні. – 2008. – 1. – С.61-68.

18. Дрига, А. Теоретичні основи розбудови ефективної системи підприємництва в Україні [Текст] / А. Дрига // Вісник КНТЕУ. – 2008. – 6. – С.5-14.

19. Дрига, А. С. Антиінноваційний стан вітчизняної системи підприємництва [Текст] / А. С. Дрига // Вісник КНТЕУ. – 2009. – 5. – С.54-65.

20. Економіка підприємства [Текст] : Підручник /За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 528с. – ISBN 966-574-148-9

21. Заруба, П. І. Окремі питання правового регулювання реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності [Текст] / П. І. Заруба // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №11. – С.33-36.

22. Збірник нормативно-інструктивних матеріалів проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та підприємництва, проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна. : Методичні рекомендації / Дніпропетровська облдержадміністрація, Дніпропет. облрада, управління фінан. ринків облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області. Т.7. – Дніпропетровськ : ДОДА, 2006. – 36 с.

23. Інформаційний довідник щодо термінів, розмірів та порядку справляння окремих податків, зборів та інших обов'язкових платежів [Текст] : (відповідно до положень законодавчих та нормативно-правових актів станом на 01.02.2007) / Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Головне фінансове управління області. – Дніпропетровськ, 2007. – 84с.

24. Кашуба, Я. М. Застосування системного підходу при управлінні розвитком підприємництва [Текст] / Я. М. Кашуба // Держава та регіони. – 2010. – 6. – С.110-113.

25. Корнецький, А. О. Особливості малого підприємництва України [Текст] / А. О. Корнецький // Економіка та держава. – 2011. – № 5. – С.83-85.

26. Корнєв, Ю. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення підприємницької діяльності [Текст] / Ю. Корнєв // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5. – С.30-36.

27. Костецька, І. І. Особливості бізнес-планування в деяких зарубіжних країнах [Текст] / І. І. Костецька // Держава та регіони. – 2009. – 4. – С.110-113.

28. Костюк, О. М. Самостійне існування малого бізнесу [Текст] / О. М. Костюк // Формування ринкових відносин. – 2010. – 5. – С.133 -137.

29. Криштоф, Н. Формування та реалізація дієвої державної політики розвитку українського підприємництва [Текст] / Н. Криштоф // Вісник КНТЕУ. – 2009. – 5. – С.26-38.

30. Кудласевич, О. М. Основні віхи історії вітчизняного підприємництва : ретроспективний аналіз [Текст] / О. М. Кудласевич // Формування ринкових відносин. – 2011. – 3. – С.100-104.

31. Кукіна, Н. Альтернативні теорії підприємництва [Текст] / Н. Кукіна // Держава та регіони. – 2007. – 4. – С.125-129.

32. Куликов, А. В. Внутрифирменные ориентации и их влияние на рост : опыт российских малых и средних предприятий [Текст] / А. В. Куликов, Г. В. Широкова // Российский журнал менеджмента. – 2010. – Т.8, №3. – С.3-34.

33. Лігоненко, Л. Світові тенденції розвитку підприємницької активності та українські реалії [Текст] / Л. Лігоненко // Вісник КНТЕУ. – 2009. – 5. – С.46-54.

34. Ляпін, Д. Лібералізація економіки та розвиток малого підприємництва в Україні [Текст] / Д. Ляпін // Вісник КНТЕУ. – 2009. – 5. – С.66-73.

35. Мадзігон, В.М..Вачевський М.В. Підприємництво: причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підприємницької діяльності [Текст] / В.М..Вачевський М.В. Мадзігон // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С.3-11.

36. Мамонова, Г.В. Розвиток малого та середнього підприємництва як основа забезпечення стабільності економіки України в умовах кризи [Текст] / Г. В. Мамонова, О. І. Піжук, Г. Л. Ляшенко // Формування ринкових відносин. – 2009. – 9. – С.32-35.

37. Маркова, Л.Г. Оподаткування підприємницької діяльності : Конспект лекцій для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (спеціалізація "Оподаткування") / Л. Г. Маркова, Н. І. Захарова. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2009. – 155с.

38. Масна, О. Особливості розвитку малого підприємництва в економіці Великобританії [Текст] / О. Масна, Є. Парфенюк // Регіональна економіка. – 2008. – 2. – С.114-120.

39. Медончак, М.М. Установчі документи юридичних осіб - суб'єктів підприємництва [Текст] / М. М. Медончак // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2008. – 1(8). – С.66-69.

40. Мельник, М.І. Проблеми та напрямки удосконалення регуляторної політики та дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності [Текст] / М. І. Мельник // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 9. – С.6-10.

41. Михальська, В. Підготовка підприємців та підприємницька кадрова політика держави. Освітній аспект [Текст] / В. Михальська // Економіст. – 2011. – 3. – С.49-51.

42. Мізіна, Т. Проблеми захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності [Текст] / Т. Мізіна // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 10. – С.157-160.

43. Могильницький, Р. А. Програми кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку у сфері підтримки малого бізнесу [Текст] / Р. А. Могильницький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – 1. – С.49-54.

44. Онищенко, В. О. Напрями вдосконалення управління процесом фінансового забезпечення регіонального розвитку підприємництва [Текст] / В. О. Онищенко, Ю. О. Заборовець // Формування ринкових відносин. – 2010. – 1. – С.143-146.

45. Пивоваров, М. Г. Перші кроки реформ у напрямі дерегуляції та розвитку малого й середнього бізнесу [Текст] / М. Г. Пивоваров // Держава та регіони. – 2010. – 3. – С.132-138.

46. Приходько, Н. Роль держави у регулюванні та підтримці підприємництва в сучасних умовах [Текст] / Н. Приходько // Вісник ДДФА: Економічні науки. – Дніпропетровськ, 2007. – 1(17). – С.74-77.

47. Редина, Н. И. Методы и опыт исследования развития малого предпринимательства промышленного региона [Текст] / Н. И. Редина, И. Д. Падерин // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С.128-132. – Дніпропетровський регіон.

48. Розвиток підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності Дніпропетровської області у 2007 році по містах та районах [Електронний ресурс] : Статистичний збірник. – Дніпропетровськ, 2008. – : 150,75.

49. Романовський, О. О. Особливості і складові підприємницького університету [Текст] / О. О. Романовський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С.160-176.

50. Русяева, Е. Розработка программных продуктов для малого предпринимательства : анализ методологических подходов [Текст] / Е. Русяева // Преблемы теории и практики управления. – 2011. – № 4. – С.102-109.

51. Сергієнко, О. М. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні [Текст] / О. М. Сергієнко // Формування ринкових відносин. – 2011. – 2. – С.100-104.

52. Система оподаткування в Україні в контексті міжбюджетних відносин : Звіт про науково-дослідну роботу. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2009. – 185 с.

53. Соболь, С. Розвиток малого бізнесу в Україні [Текст] / С. Соболь // Вісник КНТЕУ. – 2009. – 6. – С. 48-59.

54. Соломенко, О. Є. Методологічні аспекти оцінки ризику на малих підприємствах легкої промисловості [Текст] / О. Є. Соломенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С.165-169.

55. Трушенко, О. Шанси та ризики використання франчайзингу для суб'єктів підприємницької діяльнсті [Текст] / О. Трушенко // Держава та регіони. – 2008. – 3. – С.248-251.

56. Ульяницька, О. В. Особливості фінансування підприємництва бізнес-янголами [Текст] / О. В. Ульяницька, Т. В. Ярошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 7. – С.154-160.

57. Хамайдюк, О. Організація кадрового діловодства у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності [Текст] / О. Хамайдюк // Довідник кадровика. – 2010. – 6. – С.42-51.

58. Шаповал, В. Підприємництво як суспільне явище і його соціальна складова [Текст] / В. Шаповал // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 3. – С.67-81.

59. Шевчук, О. А. Державний фінансовий контроль бюджетних установ [Текст] : Навчальний посібник /За ред. Є.В.Мниха / О. А. Шевчук. – Київ : КНТЕУ, 2007. – 216 с. – ISBN 966-629-260-2.

60. Яцко, В. В. Місце і роль підприємницької діяльності в трансформації цільової моделі ринкової економічної системи [Текст] / В. В. Яцко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – 1. – С.109-112.

 


 

Бібліографічний список

1. Конституція України // Голос України, 1996. - № 138.

2. Господарчий Кодекс України. - К.: Атіка, 2003. – 208 с.

3. О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом: Закон Украины // Все о бухгалтерском учете, 1999. - № 119.

4. Національні Стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37. С. 4 – 63.

5. Про господарські товариства: Закон України (зі змінами та доповненнями) від 7 липня 2011 р. № 3610 – VI.

6. Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальностю: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1182.

7. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України // Голос України.-2001.- №98.-­ С. 14-32.

8. Збірник нормативно-інструктивних матеріалів проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та підприємництва, проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна. : Методичні рекомендації / Дніпропетровська облдержадміністрація, Дніпропет. облрада, управління фінан. ринків облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області. Т.7. – Дніпропетровськ : ДОДА, 2006. – 36 с.

9. Інформаційний довідник щодо термінів, розмірів та порядку справляння окремих податків, зборів та інших обов'язкових платежів [Текст] : (відповідно до положень законодавчих та нормативно-правових актів станом на 01.02.2007) / Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Головне фінансове управління області. – Дніпропетровськ, 2007. – 84с.

10. Александрюк, Т.Ю. та ін. Оподаткування підприємницької діяльності : Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання з напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Т. Ю. Александрюк, Т.О. Дулік. та ін..– Дніпропетровськ : ДДФА, 2009. – 88с.

11. Александрюк, Т.Ю. та ін. Оподаткування підприємницької діяльності : Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Т. Ю. Александрюк, Т.О. Дулік. та ін.. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2009. – 115с. – : 39,80.

12. Балакірєва, О. Розвиток підприємництва в Україні : інвестиційне середовище та громадська думка населення [Текст] / О. Балакірєва, А. Ноур // Економіка і прогнозування. – 2008. – 2. – С.7-23.

13. Березін, О. В. Економіка підприємства :практикум [Текст] : Навчальний посібник / О. В. Березін, Н. В. Бутенко ; Мін.освіти і науки України. – Київ : Знання, 2009. – 254 с.

14. Большаков, А. В. Что такое безопасность предпринимательской деятельності [Текст] / А. В. Большаков // Грані. – 2011. – № 2. – С.90-92.

15. Бондарчук К. Мале підприємництво як засіб розширення сфери зайнятості економічно активного населення [Текст] / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2011. – №1. – С.18-24.

1

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.012 с.)