Тема 11: Фінансово-економічні результати підприємницької діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11: Фінансово-економічні результати підприємницької діяльності 

Тема заняття: Визначення показників фінансово-економічної діяльності підприємства

 

Кількість годин: 2

 

Мета заняття: закріплення теоретичних знань на основі здійснення практичних навичок у студентів щодо розрахунку показників, що характеризують фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

 

Обладнання: ЕКОМ “СІТІZEN”

Методичні рекомендації

Прибуток- це одна з форм вартості додаткового продукту, яка виступає як різниця між продажною ціною товару та витратами на його відтворення, джерело доходів бюджету, фінансування розширеного відтворювання і стимулювання працівників.

Походження прибутку зв’язано з отриманням валового доходу підприємства від реалізації продукції за цінами, що складаються на основі попиту і пропозиції.

Валовий дохід підприємства - це виручка від реалізації продукції, за вирахуванням матеріальних витрат, яка представляє собою форму чистої продукції підприємства і включає оплату праці та прибуток, тобто:

 

  Валовий дохід підприємства
Матеріальні витрати Оплата праці Прибуток
Витрати виробництва (собівартість) Чистий дохід
Обсяг реалізованої продукції

 

Планування прибутку полягає в розрахунку балансового і чистого прибутку. В умовах функціонування ринкової економіки економічний прибуток є джерелом всіх фінансових ресурсів підприємства.

Балансовий прибуток включає в себе:

1. Прибуток від реалізації товарної продукції, робіт і послуг. Його можна розрахувати двома методами:

1.1. Методом прямого розрахунку як різниця між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво та реалізацію. Вона є однією з форм вартості додаткового продукту, створюваного на підприємстві:

 

(3.46)

 

де Ці, Сі - оптова ціна підприємства і собівартість одиниці продукції;

Ві - обсяг випуску продукції і-го виду;

n - номенклатура виготовленої продукції.

 

1.2. Пофакторним методом (враховується вплив на величину прибутку таких факторів, як ріст обсягу продукції, зниження її собівартості, зміна цін, зміна асортименту і тощо).

Послідовність розрахунку по даній методиці буде у визначенні впливу на прибуток чотирьох головних факторів, тобто:

 

1.2.1. Вплив обсягу реалізованої продукції:

 

DПв = , (3.47)

 

де Вп - плановий обсяг продукції (тис. грн.);

Вф - фактичний обсяг реалізованої продукції (тис. грн.);

Пф - фактичний прибуток (тис. грн.).

1.2.2. Вплив зміни цін на продукцію:

 

DПц = (Цп - Цф) × Вф, (3.48)

 

де DПц - зміна обсягу прибутку за рахунок цін (тис. грн.);

Цп - планові ціни;

Цф - фактична ціна на продукцію;

Вф - фактичний обсяг продукції по асортименту.

 

1.2.3. Вплив зміни асортименту продукції:

 

DПас = , (3.49)

 

де DПас - зміна прибутку за рахунок зміни асортименту продукції;

Rп - рентабельність виробів, що плануються до випуску;

Rф - рентабельність фактично випущених виробів;

Пф - сума прибутку, фактично одержаного за певний період.

 

1.2.4. Вплив зниження собівартості:

 

DПс= (сф - сп) × Вф, (3.50)

 

де DПс - зміна суми прибутку за рахунок зниження собівартості;

сф, сп - відповідно фактична та планова собівартість одиниці продукції;

Вф - обсяг фактично реалізованої продукції у звітному році у натуральному вимірі.

1.2.5. Загальна зміна суми прибутку DП(на базі пофакторного методу):

 

DП=DПв + DПц + DПас + DПс (3.51)

 

2. Прибуток від іншої реалізації - це прибуток від реалізації продукції або послуг непромислових господарств, які числяться на балансі підприємства; доходи від реалізації товарно-матеріальних цінностей, які не брали участь у виробничому процесі.

Розраховується даний прибуток аналогічно, як і прибуток від реалізації товарної продукції.

3. Позареалізаційний прибуток (збитки) включає в себе прибуток від спільної діяльності підприємств, проценти по реалізації цінних паперів (акцій, облігацій), штрафи, що сплачують інші підприємства за порушення договірних зобов’язань. Сума цього прибутку (збитку) визначається, виходячи із її частки в прибутку від реалізації товарної продукції у звітному році.

Прибуток показує абсолютний ефект діяльності без урахування використаних при цьому ресурсів, тому він доповнюється показником рентабельності.

Рентабельність застосованих (інвестованих) ресурсів, залежно від охоплення останніх, може обчислюватися як рентабельність:

- виробничих фондів;

- сукупних активів;

- власного (акціонерного) капіталу.

1. Рентабельність виробничих фондів (Rф) відображає ефективність використання авансованих підприємством фондів, обчислюється за формулою:

 

Rф = , (3.52)

 

де П - загальний (валовий) прибуток підприємства за рік, тис. грн.;

Ф+НОК - середня величина основних виробничих фондів і оборотних коштів підприємства за рік, тис. грн.

 

2. Рентабельність сукупних активів (Rа) характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства:

 

Rа = × 100, (3.53)

 

де Ка - середня сума активів балансу підприємства, тис. грн.

 

3. Рентабельність власного (акціонерного) капіталу (Rв) показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів:

 

Rв = , (3.54)

 

де Пч - чистий прибуток за вирахуванням сплати процентів за кредит, тис. грн.;

Кв - власний капітал, тис. грн.

Величину власного капіталу беруть за даними балансу. Вона дорівнює сумі активів за мінусом всіх боргових зобов’язань. Цей показник рентабельності цікавить в першу чергу акціонерів, оскільки він визначає верхню межу дивідендів.

 

4. Рентабельність виробництва продукції на підприємстві визначається за формулою:

Rрп = , (3.55)

де Прп - прибуток від реалізації за певний період, тис. грн.;

Срп - повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

Цей показник характеризує ефективність витрат на виробництво і збут продукції.

 

5. У багатономенклатурному виробництві визначається рентабельність окремих її різновидів (Rі):

 

Rі = , (3.56)

 

де Ці, Сі - відповідно ціна і повна собівартість і-го виробу, грн.

Прибуток і рентабельність, як основні показники фінансових результатів, не можуть повністю характеризувати фінансовий стан підприємства і можливі тенденції його зміни.

Фінансовий стан підприємства відображає всі сторони його виробничо-торгівельної діяльності. Для цього за даними балансу здійснюється аналіз:

- дохідності (рентабельності);

- фінансової стійкості;

- фінансових коефіцієнтів;

- ліквідність балансу;

- ділової активності.

Джерелом інформації для розрахунку показників фінансового стану є бухгалтерський баланс, додаток до нього, статистична та оперативна звітність.

Розрахунок показників рентабельності був розглянутий вище.

За результатами розрахунків фінансової стійкості необхідно зробити висновки щодо платоспроможності і ліквідності підприємства.

Одним з найважливіших показників фінансової стійкості підприємства є показник ліквідності (спроможність підприємства платити по своїм короткостроковим зобов’язанням).

Система показників ліквідності:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (коефіцієнт терміновості (kал)):

 

kал = , (3.57)

 

де Кал - поточні активи високої ліквідності (ІІІ розділ активу балансу);

Кбк - короткострокові зобов’язання (ІІІ розділ пасиву балансу).

 

2. Коефіцієнт поточної ліквідності (kпл):

kпл = , (3.58)

 

де Кап - поточні активи підприємства (ІІ розділ активу балансу + ІІІ розділ активу балансу).

Нормальними значеннями для цього показника є співвідношення від 2 : 1 до 3 : 1, якщо ці відношення нижчі ніж 1 : 1, то можна казати про високий фінансовий ризик.

При цьому необхідно знати, яка частина джерел власних коштів вкладена в найбільш маневрені активи. Це відношення характеризує коефіцієнт маневреності (kм):

 

kм= , (3.59)

 

де Коборот. - оборотний капітал, який визначається як різниця поточних активів і короткострокових зобов’язань (поточні активи - підсумок р ІІ + підсумок р ІІІ активу балансу).

Звичайно підприємство вважається платоспроможним, якщо його активи перевищують його зовнішні зобов’язання. Таким чином, чим більше загальні активи перевищують зовнішні зобов’язання, тим вищий ступінь платоспроможності, яка визначається за формулою:

 

kзб = , (3.60)

 

де kзб - коефіцієнт забезпечення боргів;

Кв - власний капітал, тис. грн.;

Кб - боргові зобов’язання підприємства.

Вважається, що нормальним є співвідношення 2 : 1, при якому 33 % загального фінансування здійснюється за рахунок позичених коштів.

Ступінь заборгованості (kзаб) обчислюється шляхом поділу боргових зобов’язань на активи підприємства:

 

kзаб = , (3.61)

 

де Кб - боргові зобов’язання підприємства, тис грн.;

Ка - сукупні активи підприємства, тис. грн.

Якщо kзаб > 0,5, то сильно зростає ризик щодо сплати боргів.

Фінансове положення підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, на скільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.

Фінансова активність підприємства характеризується такими показниками, як середній період оплати дебіторської, кредиторської заборгованості та оборотності товарно-матеріальних запасів.

Для оцінки оборотності дебіторської заборгованості застосовується формула:

kдз= , (3.62)

 

де kдз - коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

РП - виручка від реалізації продукції, тис. грн.;

- середня дебіторська заборгованість (тис. грн.), яка визначається:

 

= , (3.63)

 

де Дзп, Дзк - дебіторська заборгованість на початок і кінець періоду.

Середній період оплати дебіторської заборгованості покупцями продукції підприємства обчислюється за формулою:

 

Тдз = , (3.64)

 

де Тдз - середній період оплати дебіторської заборгованості покупцями, дні;

Кдз - заборгованість покупців (дебіторська заборгованість), тис. грн.;

Т - кількість календарних днів у періоді, за який обчислюється показник (рік - 360, квартал - 90);

РП - обсяг продажів за розрахунковий період, тис. грн.

Позитивно оцінюється зниження цього коефіцієнта.

Середній період оплати кредиторської заборгованості постачальникам визначається співвідношенням:

 

Ткз = , (3.65)

 

де Ткз - середній період оплати кредиторської заборгованості постачальникам, днів;

Ккз - заборгованість підприємства постачальникам, тис. грн.;

Взак - обсяг закупівлі сировини і матеріалів за розрахунковий період, тис. грн.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (kкз) визначається за формулою:

 

kкз = , (3.66)

 

де - середня кредиторська заборгованість.

 

 

Тести

 

1.Фінансова діяльність підприємства – це:

а) здійснення регулярних виплат до бюджету та інших цільових фондів;

б) заходи, спрямовані на збільшення доходу підприємства;

в) грошові відносини, пов’язані з обігом коштів підприємства;

г) витрачання грошових коштів на придбання ресурсів виробництва.

2. Частина виручки, що залишається на підприємстві після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність, - це:

а) рентабельність;

б) прибуток;

в) ефективність виробництва.

 

3. Відносний показник ефективності роботи підприємства - це:

а) прибуток;

б) рентабельність;

в) ефективність виробництва.

 

4. Операційна діяльність підприємства – це:

а) основна діяльність підприємства, що відображає профіль його роботи;

б) діяльність підприємства, пов’язана з випуском та реалізацією продукції;

в) діяльність, пов’язана з функціями оператора на фондовому ринку;

г) операції з необоротними активами та інвестиційними ресурсами підприємства.

 

5. Операційний прибуток підприємства включає:

а) витрати на виробництво, доставку і реалізацію продукції;

б) прибуток від реалізації продукції, що вироблена на даному підприємстві;

в) невиробничі витрати;

г) вірних відповідей немає.

 

6. Прибуток від звичайної діяльності – це операційний прибуток підприємства, скоригований на величину:

а)фінансових та інших доходів і фінансових та інших витрат;

б) надзвичайного прибутку;

в) сплачених акціонерам дивідендів;

г) податку на прибуток.

 

7. Маржинальний прибуток підприємства – це:

а) за величиною завжди відповідає валовому прибутку підприємства, коли калькулювання здійснюватиметься за змінними витратами;

б) загальна сума прибутку підприємства за всіма видами виробничої та невиробничої діяльності

в) валовий (балансовий) прибуток за мінусом першочергових платежів до бюджету.

 

8. Фінансові результати:

а) розкривають ціль виробничої діяльності;

б) розкривають рівень прибутковості виробництва;

в) всі відповіді вірні.

 

9. Ліквідність виражається у:

а) можливості підприємства швидко мобілізувати свої власні кошти для погашення у відповідні строки поточних зобов’язань;

б) можливості підприємства швидко придбати кошти для виробництва власної продукції;

в) можливості підприємства придбати кошти для виробництва, перевезення своїх товарів на ринок збуту продукції.

 

10. Який показник показує, наскільки власні засоби виробництва здатні покривати залучений у виробництво капітал:

а) kзаборгованості;

б) k автономії;

в) k маневреності

 

11. Рівень коефіцієнта заборгованості не повинен бути:

а) k < 1;

б) k > 1;

в) k > 0;

г) вірної відповіді немає.

Завдання

На основі даних, що використовувались при розробці попередніх завдань визначити ефективність діяльності підприємства, розрахувати показники прибутковості підприємства, рентабельності та показники фінансового стану, надати рекомендації щодо покращення цього стану.

 

Бібліографічний список

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.01 с.)