Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементиЛекція

План

1. Поняття ринку та його функції.

2. Структура ринку.

3. Попит, пропозиція та закони, що їх регулюють.

4. Формування ціни у ринковій економіці.

Питання для самостійного опрацювання

1. Сучасні моделі ринкової економіки.

2. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки.

 

Семінарське заняття № 5

Мета:Пояснити сутність та структуру ринкової, соціально ринкової та змішаної економік та механізму їх функціонування

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Сучасні моделі ринкової економіки.

2. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки.

Теми рефератів

1. Ефективність функціонування конкурентної ринкової системи. Загальна формула економічної ефективності.

2. Проблема ефективності конкурентного ринку в західних
економіках.

3. Поняття конкурентного ринку. Функціональні типи конкурентного
ринку.

4. Крива попиту. Зміщення по кривій попиту, зміщення кривої попиту.

5. Суть закону попиту.

6. Індивідуальний та ринковий попит.

7. Поняття пропозиції, шкала пропозиції.

8. Ринкова ціна як детермінанта формування ринкової пропозиції.

9. Крива ринкової пропозиції та її властивості.

10. Суть закону пропозиції.

11. Зміщення кривої ринкової пропозиції під впливом дії нецінових
факторів.

Завдання для самостійної роботи

1. Уважно розгляньте дані, наведені в таблиці:

Таблиця

Структура держбюджету

 

Доходи %
Індивідуальний 44,1
Корпоративний 11,1
Інші види оподаткування 44,8
Витрати %
Національна оборона 26,3
Фундаментальні науки 1,2
Охорона праці 4,5
Інші статті витрат 68,0

 

Проаналізуйте дані, сформулюйте відповіді на такі питання

а) що таке суспільні блага?

б) у чому полягає особливість споживання суспільних благ на відміну від інших?

в) хто і чому фінансує виробництво і задоволення суспільних благ?

Запитання для самоперевірки

1. Що являє собою ринковий механізм, які його основні елементи?

2. Що характеризує взаємодія попиту і пропозицій

3. Дайте коротку характеристику основних суб'єктів ринкової економіки.

4. У чому полягає особлива роль ціни у ринковій економіці^

5. Розкрийте сутність кон'юнктурної функції ринку.

6. Наведіть визначення категорії «ринок» запропоновані різ­ними вченими.

7. Обґрунтуйте відмінність категорій попиту і пропозиції.

8. Назвіть функції ринкової інфраструктури.

Література: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15.

Модуль II. Ринкова економіка

Тема 6. Підприємство та підприємництво

Лекція

План

1. Суть підприємництва та умови його здійснення.

2. Організаційні основи підприємництва в Україні.

3. Підприємство та його види.

Питання для самостійного опрацювання

1. Проблема банкрутства підприємств.

2. Законодавство про банкрутство.

Семінарське заняття № 6

Підприємство та підприємництво

Мета: Охарактеризувати зміст, основні принципи та ознаки підприємництва

План

1. Суть підприємництва та умови його здійснення.

2. Організаційні основи підприємництва в Україні.

3. Підприємство та його види.

Питання для самостійного опрацювання

1. Проблема банкрутства підприємств.

2. Законодавство про банкрутство.

Теми рефератів

1. Перспективи розвитку підприємництва в Україні.

2. Організація процесу виробництва в сучасних умовах.

3. Обмеженість ресурсів та шляхи її подолання.

4. Продукція підприємств та її економічні форми.

5. Підприємництво і бізнес.

6. Соціально-економічна характеристика підприємств.

Завдання для самостійної роботи

1. Обґрунтуйте роль домогосподарств у функціонуванні підприємств?

2. За яких умов підприємство одержує максимальний прибуток?

3. Яка форма підприємництва найбільш характерна для аграрного сектору України?

4. Чому в умовах монополістичного капіталізму існує багато немонополістичних (середніх, малих і дрібних) підприємств? Наведіть приклади.

5. В економічній літературі розрізняють поняття «підприємець» і «бізнес­мен». Бізнесменом вважають людину, що здійснює якусь економічну діяльність із метою максимізації прибутку. Підприємець — це особливий тип бізнесмена, який постійно генерує нові ідеї в економічній діяль­ності, створює нові ресурси, управлінські рішення і ринки. Яка ваша думка щодо цього?

6. Щодо визначення підприємства немає єдиної точки зору. Деякі еконо­місти та юристи вважають, що підприємство — це лише майновий ком­плекс, який використовується для підприємницької діяльності. Воно є об'єктом господарювання і права. Ця позиція знайшла відображення у Цивільному кодексі України. Представники іншої точки зору переконані, що підприємство є організаційно-правовою формою підприємни­цької діяльності і як така є суб'єктом господарювання і права. З таких позицій трактується підприємство в Господарському кодексі України. Яка ваша точка зору з цієї проблеми? Обґрунтуйте її.

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення підприємництва.

2. Розкрийте функції підприємництва.

3. Які умови підприємницької діяльності? Чи створені вони в Україні?

4. Назвіть види підприємництва.

5. Хто не може бути суб'єктом підприємництва в Україні і чому?

6. Які права підприємця в Україні? Які обов'язки?

7. Визначте поняття підприємства.

8. Які ознаки характерні для підприємства як організаційно-технологічної одиниці?

9. Який критерій поділу підприємств за їх розміром?

10. Яку роль відіграють малі підприємства у ринковій економіці?

11. Які основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності в ринковій економіці?

12. Назвіть переваги та недоліки корпорації.

13. Розкрийте класифікацію підприємств залежно від форм власності

Література: 2, 4, 10, 16, 19, 20, 21, 24, 26.

 

Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг

Лекція

План

1. Суть капіталу.

2. Виробничі фонди підприємств та їх кругообіг.

3. Затрати виробництва. Собівартість продукції та шляхи її зниження.

4. Прибуток, його норма і фактори підвищення.

Питання для самостійного опрацювання

1. Фізичний і моральний знос основного капіталу.

2. Механізм відтворення основного капіталу.

3. Обіговий капітал. Час і швидкість обігу.

Семінарське заняття № 7.

Капітал підприємства, його кругообіг

Мета: визначити суть капіталу, пояснити його необхідність, зміст та структуру.

План

1. Суть капіталу.

2. Виробничі фонди підприємств та їх кругообіг.

3. Затрати виробництва. Собівартість продукції та шляхи її зниження.

4. Прибуток, його норма і фактори підвищення.

Питання для самостійного опрацювання

1. Фізичний і моральний знос основного капіталу.

2. Механізм відтворення основного капіталу.

3. Обіговий капітал. Час і швидкість обігу.

Теми рефератів

1. Амортизаційний фонд як одне з джерел відтворення основного капіталу.

2. Оборотні засоби та їх структура.

3. Рентабельність виробництва в умовах ринкової економіки.

4. Поняття капіталу та його форми.

5. Капітал як фактор виробництва.

6. Структура капіталу та його оборот.

7. Суть кругообігу капіталу

8. Продуктивність капіталу як важлива якісна ознака обороту.

9. Дисконтування вартості капіталу як соціально-економічне явище.

10. Інвестиції та капіталоутворення.

Завдання для самостійної роботи

1. Обґрунтувати поняття капіталу.

2. Складіть огляд періодичної літератури, починаючи з 2000р., присвяченої швидкості обороту капіталу.

3. Накресліть схему структури продуктивного капіталу.

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття «капітал».

2. Що таке капітал як фактор виробництва?

3. Дайте визначення авансованого капіталу, наведіть його структуру.

4. В яких конкретних формах та за якою схемою функціонує промисловий капітал.

5. Розкрийте поняття «людський капітал», «інтелектуальний капітал», «соціальний капітал».

6. Охарактеризуйте кругооборот капіталу.

7. З яких частин складається час обороту капіталу?

8. Що входить до основного капіталу?

9. Чим відрізняється основний і оборотний капітали та капітал обігу в структурі промислового капіталу?

10. Охарактеризуйте витрати виробництва як економічну категорію.

11. Які види зносу основного капіталу?

12. Чим зумовлений моральний знос основного капіталу і які його форми?

13. Розкрийте суть амортизації.

14. Якою є сутність прибутку?

15. Яка економічна роль та способи виміру прибутку?

Література: 1, 2, 3, 4, 9, 15, 25, 27.

Тема 8. Капітал сфери обігу

Лекція

План

1. Сфера обігу в ринковій економіці.

2. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов.

3. Позичковий капітал і позичковий процент.

Питання для самостійного опрацювання

1. Функціональна структура торговельного капіталу

Семінарське заняття № 8

Капітал сфери обігу

Мета: з’ясувати сутність сфери обігу та визначити особливості сфери функціонування торговельного капіталу.

План

1. Сфера обігу в ринковій економіці.

2. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов.

3. Позичковий капітал і позичковий процент.

Питання для самостійного опрацювання

1. Функціональна структура торговельного капіталу

Теми рефератів

1. Виникнення сфери товарного обігу в процесі ево­люції товарно-грошових відносин.

2. Сутність, функції та місце сфери обігу у ринковій еконо­міці.

3. Сфера обігу як сфера функціонування торговельно-мінових та кредитних відносин, торговельного та позичкового капіталу.

4. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов.

5. Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури.

6. Позичковий капітал як відокремлена частина грошових функціональних форм промислового і торговельного капіталу.

7. Роль і функції кредиту в сучасній ринковій економіці. Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки.

Завдання для самостійної роботи

1. Підберіть і проаналізуйте визначення сфери обігу, які наводяться в працях економістів.

2. Визначити сутнісні відмінності капіталу підприємства та торгівельного капіталу.

Запитання для самоперевірки

1. Що являє собою сфера обігу у суспільному відтворювальному процесі?

2. Як і чому виникає сфера обігу в процесі еволюції товарно-грошових відносин?

3. Що таке товарний обіг як фактор утворення і відтворення макроекономічних структур?

4. За яких умов виникає і функціонує купецький капітал як первісна самостійна форма торговельного капіталу?

5. Чому за сучасних умов торговельний капітал функціонує як відокремлена частина промислового капіталу?

6. Яким є механізм отримання торговельного прибутку?

7. Чому за сучасних умов позичковий капітал функціонує як відокремлена частина промислового капіталу?

8. Яким є джерело і механізм утворення позичкового про­цента?

Література: 1, 2, 3, 4, 10.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.012 с.)