МОДУЛЬ І. Загальні засади економічного розвиткуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОДУЛЬ І. Загальні засади економічного розвиткуПлани семінарських занять

З дисципліни

«Основи економічної теорії»

МОДУЛЬ І. Загальні засади економічного розвитку

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Лекція

План

1. Виникнення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки

2. Предмет економічної теорії та його відмінність від політичної теорії.

3. Суть і структура виробничих відносин і продуктивних сил.

4. Економічні закони, категорії і їх класифікація.

5. Методи економічної теорії та її складові елементи.

Питання для самостійного опрацювання

1. Етапи розвитку економічних знань

2. Піраміда потреб А. Маслоу

Семінарське заняття № 1

Предмет і метод економічної теорії.

Мета:визначити предмет і метод економічної теорії. Охарактеризувати сутність та структуру продуктивних сил і виробничих відносин.

План

1. Виникнення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки

2. Предмет економічної теорії та його відмінність від політичної теорії.

3. Суть і структура виробничих відносин і продуктивних сил.

4. Економічні закони, категорії і їх класифікація.

5. Методи економічної теорії та її складові елементи.

Теми рефератів

1. Взаємозв’язок потреб і виробництва

2. Виникнення та становлення політичної економії.

3. Етапи розвитку політичної економії, сучасний етап розвитку.

4. Трактування предмета політичної економії різними школами.

5. Економічні системи як об'єкт дослідження в політичної економії.

6. Історичний та функціональний підходи до структуризації політичної економії.

7. Функції політичної економії.

Завдання для самостійної роботи

1. Поясніть, який з основних факторів виробництва є головним, вирішальним.

2. Наведіть приклад, коли національне виробництво вважається ефективним.

3. Спробуйте самостійно розробити структуру та ієрархію потреб.

4. Напишіть формулу рівня реалізації закону зростання потреб і прокоментуйте її складові.

5. Поясніть що таке економіка та яка її роль у житті суспільства?

Запитання для самоперевірки

1. Які сучасні економічні теорії Ви знаєте і в чому полягає принципова відмінність між ними?

2. Дайте визначення предмета економічної теорії та охарак­теризуйте еволюцію його трактування.

3. Дайте визначення суті економічного закону і назвіть основні види.

4. Які Ви знаєте методи пізнання економічних процесів?

5. Охарактеризуйте основні їх види.

6. Розкрийте функції економічної теорії.

7. Яке місце економічної теорії у системі економічних наук?

8. Чому, на Вашу думку, необхідно вивчати курс економічної теорії?

9. Яке практичне значення має економічна теорія?

Література: 1, 2, 4, 10.

Тема 2. Економічна система суспільства

Лекція

План

1. Сутність економічної системи.

2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи.

4. Типи економічних систем та критерії їх класифікації.

Питання для самостійного опрацювання

1. Місце і роль людини в економічній системі

Семінарське заняття № 2

Економічна система суспільства

Мета:З’ясувати сутність економічної системи та визначити критерії класифікації типів економічних систем.

План

1. Сутність економічної системи.

2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи.

4. Типи економічних систем та критерії їх класифікації.

Питання для самостійного опрацювання

1. Місце і роль людини в економічній системі

Теми рефератів

1. Поняття економічної системи та її структура.

2. Функціонально-історичні типи економічних систем.

3. Поняття перехідної економічної системи. Типологізація перехідних економічних систем.

4. Особливості функціонування перехідної економічної системи України.

Завдання для самостійної роботи

1. Поясніть роль продуктивних сил в економічній системі.

2. Назвіть етапи розвитку продуктивних сил.

3. Охарактеризуйте типи власності.

4. Чому суспільна (общинна) власність первіснообщинного ладу поступилась місцем приватній власності?

5. Розкажіть, як практично реалізується суспільна форма власності.

6. Назвіть відмінності у нинішніх формах капіталістичної власності.

7. Поясніть зміст категорії «системи власності».

8. Поясніть, яке значення має розуміння процесу ціноутворення на ресурси.

Запитання для самоперевірки

1. У чому полягає відмінність формаційного і цивілізаційного підходів до періодизації суспільного розвитку?

2. Дайте визначення поняття «цивілізація».

3. Які критерії роз­витку цивілізації існують в науці?

4. У чому полягає сутність економічної системи? Назвіть структурні елементи економічної системи і роз­крийте їхній взаємозв'язок.

5. Дайте визначення категорії «власність».

6. Що означає поняття «людина економічна»?

Література: 1, 2, 10.

Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

Лекція

План

1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства.

2. Товарна форма організації суспільного виробництва.

3. Товар і його властивості.

Питання для самостійного опрацювання

1. Особливості розвиненого товарного виробництва.

Семінарське заняття № 3

Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

Мета:Охарактеризувати натуральне та товарне виробництво.

План

1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства.

2. Товарна форма організації суспільного виробництва.

3. Обмін та його форми.

Питання для самостійного опрацювання

1. Особливості розвиненого товарного виробництва.

Теми рефератів

1. Технологічні можливості суспільства.

2. Ефективність виробництва як ознака господарської діяльності людей.

3. Економічні ресурси в сфері розширення виробничих можливостей суспільства.

4. Науково-технічний прогрес в умовах підвищення економічної ефективності.

5. Ознаки натурального виробництва.

6. Місце і роль людини в економічній системі.

7. Особливості приватної власності та її значення в економіці України.

8. Колективна власність та її суть.

9. Державна власність та її роль в умовах глобалізації національної економіки.

Завдання для самостійної роботи

1. Підберіть і проаналізуйте визначення натурального виробництва, які наводяться в працях економістів.

2. Визначити сутнісні відмінності натурального та товарного виробництва.

3. Доведіть, що міжнародний поділ праці є основою розвитку світового господарства.

Література: 1, 2, 3, 5, 9.

Тема 4. Теорія грошей

Лекція

План

1. Гроші як економічна категорія.

2. Грошова система та її елементи.

3. Сутність інфляції та її наслідки.

Питання для самостійного опрацювання

1. Конвертованість грошей.

2. Попит і пропозиція грошей.

Семінарське заняття № 4

Теорія товару і грошей

Мета:Пояснити сутність категорій товар та гроші

План

1. Гроші як економічна категорія.

2. Грошова система та її елементи.

3. Сутність інфляції та її наслідки.

Питання для самостійного опрацювання

1. Конвертованість грошей.

2. Попит і пропозиція грошей.

Теми рефератів

1. Історичні аспекти походження гривні.

2. Роль грошей у ринковій економіці.

3. Якісні властивості грошей.

4. Основні положення раціоналістичної концепції походження грошей.

5. Еволюційна концепція походження грошей, передумови її виникнення та представники.

6. Показники визначення грошової маси. Особливості їх побудови.

7. Грошово-кредитна політика України.

8. Номіналістичне трактування теорії грошей. Оцінка концепції та представники.

9. Ідеї та автори «кембриджської версії» кількісної теорії грошей.

10. Зміст теорії «касових залишків» та аналіз кембриджського рівняння.

11. Кейнсіанське розуміння сукупного попиту на гроші.

12. Кейнсіансько-неокласичний та неокейнсіанський напрямки теорії грошей.

13. Етапи творення грошової системи в Україні.

14. Особливості та етапи проведення грошової реформи в Україні

15. Інфляція та безробіття. Крива Філіпса

16. Грошовий ринок та інфляція

17. Методи регулювання інфляції

18. Знецінення грошової одиниці в умовах інфляційного процесу

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть схему, що відображає взаємозв’язок елементів грошової системи.

2. Назвіть країни, які входять до групи країн з перехідною економікою.

3. Визначте, опираючись на праці науковців, що дає для економіки України конвертованість валюти?

Запитання для самоперевірки

1. У чому полягає зміст і структура суспільного вироб­ництва?

2. Охарактеризуйте фактори виробництва та їх класифікацію. Що таке виробнича функція?

3. Що таке ефективність суспільного виробництва?

4. Назвіть форми організації суспільного виробництва.

5. Охарактеризуйте товар та його властивості.

6. Дайте визначення закону вартості. Назвіть його функції.

7. Охарактеризуйте основні теорії виникнення грошей.

8. У чому полягає суть грошей?

9. Розкрийте співвідношення основних функцій грошей.

10. Наведіть визначення ліквідності грошей.

11. Що таке грошова маса і які її показники?

12. Що слід розуміти під грошовою системою і які її еле­менти?

13. Сформулюйте закони обігу грошей.

14. Що таке валютний курс і якими методами він визна­чається?

15. Які причини інфляції?

16. У чому суть інфляції? Назвіть її основні типи.

Література: 1, 2, 3, 4, 10, 16, 17, 19, 20.

Лекція

План

1. Поняття ринку та його функції.

2. Структура ринку.

3. Попит, пропозиція та закони, що їх регулюють.

4. Формування ціни у ринковій економіці.

Питання для самостійного опрацювання

1. Сучасні моделі ринкової економіки.

2. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки.

 

Семінарське заняття № 5

Мета:Пояснити сутність та структуру ринкової, соціально ринкової та змішаної економік та механізму їх функціонування

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Сучасні моделі ринкової економіки.

2. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки.

Теми рефератів

1. Ефективність функціонування конкурентної ринкової системи. Загальна формула економічної ефективності.

2. Проблема ефективності конкурентного ринку в західних
економіках.

3. Поняття конкурентного ринку. Функціональні типи конкурентного
ринку.

4. Крива попиту. Зміщення по кривій попиту, зміщення кривої попиту.

5. Суть закону попиту.

6. Індивідуальний та ринковий попит.

7. Поняття пропозиції, шкала пропозиції.

8. Ринкова ціна як детермінанта формування ринкової пропозиції.

9. Крива ринкової пропозиції та її властивості.

10. Суть закону пропозиції.

11. Зміщення кривої ринкової пропозиції під впливом дії нецінових
факторів.

Завдання для самостійної роботи

1. Уважно розгляньте дані, наведені в таблиці:

Таблиця

Структура держбюджету

 

Доходи %
Індивідуальний 44,1
Корпоративний 11,1
Інші види оподаткування 44,8
Витрати %
Національна оборона 26,3
Фундаментальні науки 1,2
Охорона праці 4,5
Інші статті витрат 68,0

 

Проаналізуйте дані, сформулюйте відповіді на такі питання

а) що таке суспільні блага?

б) у чому полягає особливість споживання суспільних благ на відміну від інших?

в) хто і чому фінансує виробництво і задоволення суспільних благ?

Запитання для самоперевірки

1. Що являє собою ринковий механізм, які його основні елементи?

2. Що характеризує взаємодія попиту і пропозицій

3. Дайте коротку характеристику основних суб'єктів ринкової економіки.

4. У чому полягає особлива роль ціни у ринковій економіці^

5. Розкрийте сутність кон'юнктурної функції ринку.

6. Наведіть визначення категорії «ринок» запропоновані різ­ними вченими.

7. Обґрунтуйте відмінність категорій попиту і пропозиції.

8. Назвіть функції ринкової інфраструктури.

Література: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15.

Лекція

План

1. Суть підприємництва та умови його здійснення.

2. Організаційні основи підприємництва в Україні.

3. Підприємство та його види.

Питання для самостійного опрацювання

1. Проблема банкрутства підприємств.

2. Законодавство про банкрутство.

Семінарське заняття № 6

План

1. Суть підприємництва та умови його здійснення.

2. Організаційні основи підприємництва в Україні.

3. Підприємство та його види.

Питання для самостійного опрацювання

1. Проблема банкрутства підприємств.

2. Законодавство про банкрутство.

Теми рефератів

1. Перспективи розвитку підприємництва в Україні.

2. Організація процесу виробництва в сучасних умовах.

3. Обмеженість ресурсів та шляхи її подолання.

4. Продукція підприємств та її економічні форми.

5. Підприємництво і бізнес.

6. Соціально-економічна характеристика підприємств.

Завдання для самостійної роботи

1. Обґрунтуйте роль домогосподарств у функціонуванні підприємств?

2. За яких умов підприємство одержує максимальний прибуток?

3. Яка форма підприємництва найбільш характерна для аграрного сектору України?

4. Чому в умовах монополістичного капіталізму існує багато немонополістичних (середніх, малих і дрібних) підприємств? Наведіть приклади.

5. В економічній літературі розрізняють поняття «підприємець» і «бізнес­мен». Бізнесменом вважають людину, що здійснює якусь економічну діяльність із метою максимізації прибутку. Підприємець — це особливий тип бізнесмена, який постійно генерує нові ідеї в економічній діяль­ності, створює нові ресурси, управлінські рішення і ринки. Яка ваша думка щодо цього?

6. Щодо визначення підприємства немає єдиної точки зору. Деякі еконо­місти та юристи вважають, що підприємство — це лише майновий ком­плекс, який використовується для підприємницької діяльності. Воно є об'єктом господарювання і права. Ця позиція знайшла відображення у Цивільному кодексі України. Представники іншої точки зору переконані, що підприємство є організаційно-правовою формою підприємни­цької діяльності і як така є суб'єктом господарювання і права. З таких позицій трактується підприємство в Господарському кодексі України. Яка ваша точка зору з цієї проблеми? Обґрунтуйте її.

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення підприємництва.

2. Розкрийте функції підприємництва.

3. Які умови підприємницької діяльності? Чи створені вони в Україні?

4. Назвіть види підприємництва.

5. Хто не може бути суб'єктом підприємництва в Україні і чому?

6. Які права підприємця в Україні? Які обов'язки?

7. Визначте поняття підприємства.

8. Які ознаки характерні для підприємства як організаційно-технологічної одиниці?

9. Який критерій поділу підприємств за їх розміром?

10. Яку роль відіграють малі підприємства у ринковій економіці?

11. Які основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності в ринковій економіці?

12. Назвіть переваги та недоліки корпорації.

13. Розкрийте класифікацію підприємств залежно від форм власності

Література: 2, 4, 10, 16, 19, 20, 21, 24, 26.

 

Лекція

План

1. Суть капіталу.

2. Виробничі фонди підприємств та їх кругообіг.

3. Затрати виробництва. Собівартість продукції та шляхи її зниження.

4. Прибуток, його норма і фактори підвищення.

Питання для самостійного опрацювання

1. Фізичний і моральний знос основного капіталу.

2. Механізм відтворення основного капіталу.

3. Обіговий капітал. Час і швидкість обігу.

Семінарське заняття № 7.

Теми рефератів

1. Амортизаційний фонд як одне з джерел відтворення основного капіталу.

2. Оборотні засоби та їх структура.

3. Рентабельність виробництва в умовах ринкової економіки.

4. Поняття капіталу та його форми.

5. Капітал як фактор виробництва.

6. Структура капіталу та його оборот.

7. Суть кругообігу капіталу

8. Продуктивність капіталу як важлива якісна ознака обороту.

9. Дисконтування вартості капіталу як соціально-економічне явище.

10. Інвестиції та капіталоутворення.

Завдання для самостійної роботи

1. Обґрунтувати поняття капіталу.

2. Складіть огляд періодичної літератури, починаючи з 2000р., присвяченої швидкості обороту капіталу.

3. Накресліть схему структури продуктивного капіталу.

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття «капітал».

2. Що таке капітал як фактор виробництва?

3. Дайте визначення авансованого капіталу, наведіть його структуру.

4. В яких конкретних формах та за якою схемою функціонує промисловий капітал.

5. Розкрийте поняття «людський капітал», «інтелектуальний капітал», «соціальний капітал».

6. Охарактеризуйте кругооборот капіталу.

7. З яких частин складається час обороту капіталу?

8. Що входить до основного капіталу?

9. Чим відрізняється основний і оборотний капітали та капітал обігу в структурі промислового капіталу?

10. Охарактеризуйте витрати виробництва як економічну категорію.

11. Які види зносу основного капіталу?

12. Чим зумовлений моральний знос основного капіталу і які його форми?

13. Розкрийте суть амортизації.

14. Якою є сутність прибутку?

15. Яка економічна роль та способи виміру прибутку?

Література: 1, 2, 3, 4, 9, 15, 25, 27.

Тема 8. Капітал сфери обігу

Лекція

План

1. Сфера обігу в ринковій економіці.

2. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов.

3. Позичковий капітал і позичковий процент.

Питання для самостійного опрацювання

1. Функціональна структура торговельного капіталу

Семінарське заняття № 8

Капітал сфери обігу

Мета: з’ясувати сутність сфери обігу та визначити особливості сфери функціонування торговельного капіталу.

План

1. Сфера обігу в ринковій економіці.

2. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов.

3. Позичковий капітал і позичковий процент.

Питання для самостійного опрацювання

1. Функціональна структура торговельного капіталу

Теми рефератів

1. Виникнення сфери товарного обігу в процесі ево­люції товарно-грошових відносин.

2. Сутність, функції та місце сфери обігу у ринковій еконо­міці.

3. Сфера обігу як сфера функціонування торговельно-мінових та кредитних відносин, торговельного та позичкового капіталу.

4. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов.

5. Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури.

6. Позичковий капітал як відокремлена частина грошових функціональних форм промислового і торговельного капіталу.

7. Роль і функції кредиту в сучасній ринковій економіці. Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки.

Завдання для самостійної роботи

1. Підберіть і проаналізуйте визначення сфери обігу, які наводяться в працях економістів.

2. Визначити сутнісні відмінності капіталу підприємства та торгівельного капіталу.

Запитання для самоперевірки

1. Що являє собою сфера обігу у суспільному відтворювальному процесі?

2. Як і чому виникає сфера обігу в процесі еволюції товарно-грошових відносин?

3. Що таке товарний обіг як фактор утворення і відтворення макроекономічних структур?

4. За яких умов виникає і функціонує купецький капітал як первісна самостійна форма торговельного капіталу?

5. Чому за сучасних умов торговельний капітал функціонує як відокремлена частина промислового капіталу?

6. Яким є механізм отримання торговельного прибутку?

7. Чому за сучасних умов позичковий капітал функціонує як відокремлена частина промислового капіталу?

8. Яким є джерело і механізм утворення позичкового про­цента?

Література: 1, 2, 3, 4, 10.

Лекція

План

1. Аграрні відносини та їх особливості

2. Рентні відносини і форми земельної ренти. Ціна землі

3. Агропромисловий комплекс, його структура і функції

Питання для самостійного опрацювання

1. Державне регулювання АПК

Семінарське заняття № 9

План

1. Аграрні відносини та їх особливості

2. Рентні відносини і форми земельної ренти. Ціна землі

3. Агропромисловий комплекс, його структура і функції

Питання для самостійного опрацювання

1. Державне регулювання АПК

Теми рефератів

1. Аграрна політика держави в системі заходів по поліпшенню умов життя і побуту мешканців села.

2. Агропромисловий комплекс як один із найважливіших секторів економіки.

3. Конкурентність у сфері сільськогосподарського вироб­ництва.

4. Специфіка сільськогосподарського виробництва.

5. Роль агропромислового комплексу у розвитку соціально-політичного життя суспільства

Завдання для самостійної роботи

1. Визначте у чому полягають особливості сільськогосподарського виробництва?

2. Розкрийте механізм утворення абсолютної земельної ренти.

3. Накресліть структуру АПК.

4. Визначте розмір орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій знаходяться будівлі і споруди вартістю 10 млн грн, щорічна амортизація яких складає 0,5 млн грн, відсоткова ставка складає 10%, а щорічний розмір земельної ренти — 1,2 млн грн.

5. Визначте розмір диференціальної і абсолютної ренти з ділянки, на якій індивідуальна ціна продукції становить 100 тис. грн, ринкова її вартість — 150 тис. грн, а індивідуальна ціна продукції з подібної за розміром ділян­ки, але з найнижчою родючістю — 130 тис. грн.

6. Представники класичної політичної економії і деяких течій сучасної економічної теорії не визнають існування абсолютної ренти. Яка ваша позиція з цього питання? Обґрунтуйте її.

Запитання для самоперевірки

7. Розкрийте специфіку аграрних відносин.

8. У чому суть рентних відносин?

9. Чи отримує ренту власник землі з високою родючістю, якщо сам здійс­нює на ній підприємницьку діяльність?

10. Що є причиною існування абсолютної земельної ренти?

11. Чому монополія на землю як об'єкт господарювання є причиною диференціальної ренти?

12. Охарактеризуйте механізм утворення диференціальної ренти.

13. Які є види диференціальної ренти? Розкрийте їх.

14. Як утворюється рента в добувній промисловості і будівництві?

15. Чи відрізняється орендна плата від земельної ренти?

16. Якими факторами визначається ціна землі?

17. Яка тенденція характерна для динаміки ціни землі у тривалому періоді часу?

18. У чому суть агропромислової інтеграції і які її форми?

19. Охарактеризуйте структуру АПК.

20. Які причини зумовлюють державне регулювання АПКК?

Література: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11.

Лекція

План

1. Ринок праці та його особливості.

2. Суть заробітної плати та її функції.

3. Безробіття, його типи та наслідки.

Питання для самостійного опрацювання

1. Необхідність і сутність системи соціального захисту насе­лення.

Семінарське заняття № 10

Доходи населення, їх формування та розподіл

Мета:Дати характеристику ринку праці та пояснити механізм його функціонування

План

4. Ринок праці та його особливості.

5. Суть заробітної плати та її функції.

6. Безробіття, його типи та наслідки.

Питання для самостійного опрацювання

1. Необхідність і сутність системи соціального захисту насе­лення.

Теми рефератів

1. Реальна заробітна плата, доходи населення та їх використання.

2. Основні тенденції розвитку праці.

3. Сутність доходу як економічної категорії.

4. Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці.

5. Функціональний і персональний розподіл доходів.

6. Структура і джерела сімейних доходів.

Завдання для самостійної роботи

1. Визначте, як змінилася реальна заробітна плата, якщо номінальна зросла на 20%, а ціни підвищились на 10%?

2. Ознайомтесь з нормативними документами, що характеризують зміну рівня заробітної плати за останні 15 років. Поясніть якими причинами вона обумовлена.

3. Які чинники впливають на величину доходів населення?

4. Визначте межу бідності. Який рівень бідності в Україні?

5. Яка форма зайнятості в Україні є основною і яка найбільш прогресивною?

6. Багато західних економістів вважає, що з розвитком економіки і науково-технічного прогресу рівень природного безробіття має тенденцію до зростання. Чи є правомірною така теорія?

Запитання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте види доходів та відмінності між ними.

2. У чому сутність розподілу доходів?

3. Назвіть принципи розподілу доходів у суспільстві за марк­систською та маржиналістською концепціями.

4. Розкрийте суть ринку праці.

5. Які фактори визначають пропозицію праці?

6. Охарактеризуйте функції ринку праці.

7. Які особливості ринку праці порівняно з іншими ринками?

8. Якими методами регулюються трудові відносини?

9. Охарактеризуйте соціально-трудові відносини.

10. У чому різниця між номінальним та реальним доходами?

11. Розкрийте зміст заробітної плати. Яких форм вона набуває?

12. Чому існує нерівність у розподілі доходів?

13. Чим зумовлюється закономірний характер безробіття?

14. За допомогою яких методів держава регулює рівень зайнятості?

15. Що таке безробіття і які його показники і причини?

16. Які ви знаєте види безробіття? Охарактеризуйте їх.

17. Розкрийте соціально-економічні наслідки безробіття

18. Чому необхідне регулювання безробіття і як воно здійснюється?

Література: 1, 2, 3, 4, 9, 11.

Лекція

План

1. Необхідність економічної діяльності держави.

2. Функції держави.

3. Форми і методи державного регулювання.

Питання для самостійного опрацювання

1. Державний сектор економіки та державне підприємництво

Семінарське заняття № 11

План

1. Необхідність економічної діяльності держави.

2. Функції держави.

3. Форми і методи державного регулювання.

Питання для самостійного опрацювання

1. Державний сектор економіки та державне підприємництво.

Теми рефератів

1. Необхідність і межі державного регулювання ринкової економіки.

2. Держава як суб’єкт економічної системи.

3. Інструменти державного регулювання економіки.

4. Оцінка розмірів державного сектору економіки.

5. Підтримка конкуренції як вид діяльності держави.

6. Соціальний захист населення в системі державного регулювання економіки.

7. Стабілізація економіки в умовах ринкових відносин.

Завдання для самостійної роботи

1. Лауреат Нобелівської премії з економіки М. Фрідмен вважає найкращими способами впливу держави на економіку такі: «не чіпати бізнес» і «нехай ринок робить свою справу».

Продумайте економічний зміст цих тезисів і дайте відповіді на такі питання:

а) у чому полягає ефективність функціонування ринку?

б) які межі державного втручання в ринковий механізм?

2. Чи має зростати роль Української держави у відтворенні робочої сили?

3. Які основні функції державних форм господарського механізму?

Запитання для самоперевірки

1. Що таке державне регулювання економіки?

2. Чим відрізняються основні типи макроекономічного регулювання?

3. Назвіть основні елементи змішаної системи макроеконо­мічного регулювання.

4. У чому полягає специфіка національних систем держав­ного регулювання економіки?

5. Які головні економічні функції держави у ринковій еко­номіці змішаного типу?

6. Які основні цілі державне регулювання економіки?

7. Що є об'єктами державне регулювання економіки?

8. Хто є суб'єктами державне регулювання економіки?

9. Наведіть класифікацію методів державного регулювання економіки.

10. Що є інструментами прямих методів державного регулю­вання економіки?

11. Що є інструментами непрямих методів державного регу­лювання економіки?

12. Назвіть види державних підприємств.

Література: 4, 7, 9, 13, 15, 16.

Лекція

План

1. Світове господарство: сутність та структура.

2. Міжнародний поділ праці і спеціалізація.

3. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил.

4. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації.

Питання для самостійного опрацювання

1. Міжнародна торгівля і особливості її розвитку в сучасних умовах.

2. Сутність економічних законів світового господарства.

Семінарське заняття № 12

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Мета: Розкрити сутність категорій світове господарство, міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів, міграція робочої сили

План

5. Світове господарство: сутність та структура

6. Міжнародний поділ праці і спеціалізація

7. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил

8. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації

Питання для самостійного опрацювання

3. Міжнародна торгівля і особливості її розвитку в сучасних умовах.

4. Сутність економічних законів світового господарства.

Теми рефератів

1. Світові валютні відносини.

2. Україна та світове господарство.

3. Міжнародний рух капіталів та закономірності його розвитку.

4. Міжнародна торгівля, її теоретичні основи.

5. Регулювання та вплив світового господарства на національну економіку.

6. Міграція робочої сили та її наслідки.

Завдання для самостійної роботи

1. Доведіть, що міжнародний поділ праці є основою розвитку світового господарства.

2. Наведіть приклад, коли міжнародна торгівля вважається ефективною.

Запитання для самоперевірки

1. Назвіть сучасні форми міжнародних економічних відносин.

2. Що таке міжнародна економічна інтеграція та які її орга­нізаційні форми?

3. Охарактеризуйте торговельний баланс як відображення економічного стану України.

4. Розкрийте зміст теорій зовнішньої політики та їхню ево­люцію.

5. Проаналізуйте сутність і роль світової валютної системи.

6. У чому полягає необхідність і які основні напрями інтегра­ції економіки України у світове господарство?

Література: 4, 6, 7, 9, 13, 15, 16.

Лекція

План

1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем.

2. Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством.

3. Економічна і фінансова безпека України та шляхи її підвищення в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків.

Питання для самостійного опрацювання

1. Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства.

Семінарське заняття № 13

Теми рефератів

1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем.

2. Глобальні проб­леми і шляхи їх вирішення людством.

3. Сучасні глобальні проблеми.

4. Паливно-енергетична та сировинна проблеми.

5. Екологічна криза та форми її прояву.

6. Демографічні проблеми світу та шляхи їх вирішення.

7. Проблема та шляхи скорочення зон зубожіння, голоду і хвороб у світі.

8. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

Завдання для самостійної роботи

1. Розкажіть, як практично реалізується вирішення глобальних проблем в нашій державі.

2. Визначте, опираючись на праці науковців, що дає для економіки забезпечення економічної безпеки?

3. Складіть схему, що відображає взаємозв’язок елементів економічної безпеки.

4. Поняття глобалізації трактується в літературі неоднозначно. Прихильники глобалізації трактують цей термін як комплекс, що охоплює різні сфери світового співтовариства і має переважно позитивні наслідки. Критики глобалізації вказують на розпливчастість і невизначеність цього поняття, акцентуючи увагу на негативах глобалізації. Який підхід, на вашу думку, більш обґрунтований?

5. Щодо суті економічної глобалізації єдності думок не досягнуто. Одні вважають її новою фазою прискорення розвитку світогосподарських зв'язків. Частина дослідників зводить економічну інтеграцію до процесів інтеграції та інтернаціоналізації світового господарства, в результаті яких світова економіка із суми національних економік, пов'язаних потоками товарів та капіталів, перетворюється на єдину виробничу зону і єдиний ринок, відносини в якій регулюються уніфікованими законодавчими ак­тами. Яка позиція, на ваш погляд, ближче до істини?

6. Негативні наслідки, породжувані глобалізацією, привели до виникнення руху антиглобалістів, що протестують проти глобалізації. Прихильники глобалізації вважають, що це стихійний рух, який не має конструктивної програми дій. Чи можна погодитися з такою позицією? Яка ваша думка?

Запитання для самоперевірки

1. Розкрийте співвідношення понять «глобалістика» і «глобалізація».

2. Дайте визначення економічної глобалізації. Які її головні рушійні сили?

3. У чому суть інтернаціоналізації господарського життя?

4. Охарактеризуйте міжнародну економічну інтеграцію.

5. Що означає відкритість національної економіки? Які її наслідки?

6. Чому посилюється роль транснаціональних корпорацій у світовій економіці?

7. Як змінюється роль держави у національній економіці в процесі економічної глобалізації?

8. Дайте визначення глобалізації виробництва. Чим вона обумовлена?

9. Охарактеризуйте роль ТНК у глобалізації виробництва.

10. Поясніть суть глобалізації торгівлі товарами та послугами.

11. Дайте визначення фінансової глобалізації. Які фактори її зумовили?

12. Розкрийте тенденції глобалізації фінансових ринків.

13. Яка роль фінансової глобалізації у виникненні світових фінансових криз?

14. Які причини глобалізації економічного регулювання і яка роль у ній міжнародних економічних організацій?

15. У чому проявляються позитивні наслідки глобалізаційних процесів?

16. Які негативні ознаки економічної глобалізації?

Література: 3, 4, 9, 11, 17.

ЛІТЕРАТУРА

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. – К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000. – 4496.

2Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.013 с.)