Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторіЛекція

План

1. Аграрні відносини та їх особливості

2. Рентні відносини і форми земельної ренти. Ціна землі

3. Агропромисловий комплекс, його структура і функції

Питання для самостійного опрацювання

1. Державне регулювання АПК

Семінарське заняття № 9

Ринкові відносини в аграрному секторі

Мета: визначити особливості ринкових відносин в аграрному секторі

План

1. Аграрні відносини та їх особливості

2. Рентні відносини і форми земельної ренти. Ціна землі

3. Агропромисловий комплекс, його структура і функції

Питання для самостійного опрацювання

1. Державне регулювання АПК

Теми рефератів

1. Аграрна політика держави в системі заходів по поліпшенню умов життя і побуту мешканців села.

2. Агропромисловий комплекс як один із найважливіших секторів економіки.

3. Конкурентність у сфері сільськогосподарського вироб­ництва.

4. Специфіка сільськогосподарського виробництва.

5. Роль агропромислового комплексу у розвитку соціально-політичного життя суспільства

Завдання для самостійної роботи

1. Визначте у чому полягають особливості сільськогосподарського виробництва?

2. Розкрийте механізм утворення абсолютної земельної ренти.

3. Накресліть структуру АПК.

4. Визначте розмір орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій знаходяться будівлі і споруди вартістю 10 млн грн, щорічна амортизація яких складає 0,5 млн грн, відсоткова ставка складає 10%, а щорічний розмір земельної ренти — 1,2 млн грн.

5. Визначте розмір диференціальної і абсолютної ренти з ділянки, на якій індивідуальна ціна продукції становить 100 тис. грн, ринкова її вартість — 150 тис. грн, а індивідуальна ціна продукції з подібної за розміром ділян­ки, але з найнижчою родючістю — 130 тис. грн.

6. Представники класичної політичної економії і деяких течій сучасної економічної теорії не визнають існування абсолютної ренти. Яка ваша позиція з цього питання? Обґрунтуйте її.

Запитання для самоперевірки

7. Розкрийте специфіку аграрних відносин.

8. У чому суть рентних відносин?

9. Чи отримує ренту власник землі з високою родючістю, якщо сам здійс­нює на ній підприємницьку діяльність?

10. Що є причиною існування абсолютної земельної ренти?

11. Чому монополія на землю як об'єкт господарювання є причиною диференціальної ренти?

12. Охарактеризуйте механізм утворення диференціальної ренти.

13. Які є види диференціальної ренти? Розкрийте їх.

14. Як утворюється рента в добувній промисловості і будівництві?

15. Чи відрізняється орендна плата від земельної ренти?

16. Якими факторами визначається ціна землі?

17. Яка тенденція характерна для динаміки ціни землі у тривалому періоді часу?

18. У чому суть агропромислової інтеграції і які її форми?

19. Охарактеризуйте структуру АПК.

20. Які причини зумовлюють державне регулювання АПКК?

Література: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11.

Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл

Лекція

План

1. Ринок праці та його особливості.

2. Суть заробітної плати та її функції.

3. Безробіття, його типи та наслідки.

Питання для самостійного опрацювання

1. Необхідність і сутність системи соціального захисту насе­лення.

Семінарське заняття № 10

Доходи населення, їх формування та розподіл

Мета:Дати характеристику ринку праці та пояснити механізм його функціонування

План

4. Ринок праці та його особливості.

5. Суть заробітної плати та її функції.

6. Безробіття, його типи та наслідки.

Питання для самостійного опрацювання

1. Необхідність і сутність системи соціального захисту насе­лення.

Теми рефератів

1. Реальна заробітна плата, доходи населення та їх використання.

2. Основні тенденції розвитку праці.

3. Сутність доходу як економічної категорії.

4. Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці.

5. Функціональний і персональний розподіл доходів.

6. Структура і джерела сімейних доходів.

Завдання для самостійної роботи

1. Визначте, як змінилася реальна заробітна плата, якщо номінальна зросла на 20%, а ціни підвищились на 10%?

2. Ознайомтесь з нормативними документами, що характеризують зміну рівня заробітної плати за останні 15 років. Поясніть якими причинами вона обумовлена.

3. Які чинники впливають на величину доходів населення?

4. Визначте межу бідності. Який рівень бідності в Україні?

5. Яка форма зайнятості в Україні є основною і яка найбільш прогресивною?

6. Багато західних економістів вважає, що з розвитком економіки і науково-технічного прогресу рівень природного безробіття має тенденцію до зростання. Чи є правомірною така теорія?

Запитання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте види доходів та відмінності між ними.

2. У чому сутність розподілу доходів?

3. Назвіть принципи розподілу доходів у суспільстві за марк­систською та маржиналістською концепціями.

4. Розкрийте суть ринку праці.

5. Які фактори визначають пропозицію праці?

6. Охарактеризуйте функції ринку праці.

7. Які особливості ринку праці порівняно з іншими ринками?

8. Якими методами регулюються трудові відносини?

9. Охарактеризуйте соціально-трудові відносини.

10. У чому різниця між номінальним та реальним доходами?

11. Розкрийте зміст заробітної плати. Яких форм вона набуває?

12. Чому існує нерівність у розподілі доходів?

13. Чим зумовлюється закономірний характер безробіття?

14. За допомогою яких методів держава регулює рівень зайнятості?

15. Що таке безробіття і які його показники і причини?

16. Які ви знаєте види безробіття? Охарактеризуйте їх.

17. Розкрийте соціально-економічні наслідки безробіття

18. Чому необхідне регулювання безробіття і як воно здійснюється?

Література: 1, 2, 3, 4, 9, 11.

Тема 11. Держава та її економічні функції

Лекція

План

1. Необхідність економічної діяльності держави.

2. Функції держави.

3. Форми і методи державного регулювання.

Питання для самостійного опрацювання

1. Державний сектор економіки та державне підприємництво

Семінарське заняття № 11

Держава та її економічні функції

Мета:Пояснити необхідність державного регулювання економіки. Розкрити основні напрямки та межі державного впливу на економіку.

План

1. Необхідність економічної діяльності держави.

2. Функції держави.

3. Форми і методи державного регулювання.

Питання для самостійного опрацювання

1. Державний сектор економіки та державне підприємництво.

Теми рефератів

1. Необхідність і межі державного регулювання ринкової економіки.

2. Держава як суб’єкт економічної системи.

3. Інструменти державного регулювання економіки.

4. Оцінка розмірів державного сектору економіки.

5. Підтримка конкуренції як вид діяльності держави.

6. Соціальний захист населення в системі державного регулювання економіки.

7. Стабілізація економіки в умовах ринкових відносин.

Завдання для самостійної роботи

1. Лауреат Нобелівської премії з економіки М. Фрідмен вважає найкращими способами впливу держави на економіку такі: «не чіпати бізнес» і «нехай ринок робить свою справу».

Продумайте економічний зміст цих тезисів і дайте відповіді на такі питання:

а) у чому полягає ефективність функціонування ринку?

б) які межі державного втручання в ринковий механізм?

2. Чи має зростати роль Української держави у відтворенні робочої сили?

3. Які основні функції державних форм господарського механізму?

Запитання для самоперевірки

1. Що таке державне регулювання економіки?

2. Чим відрізняються основні типи макроекономічного регулювання?

3. Назвіть основні елементи змішаної системи макроеконо­мічного регулювання.

4. У чому полягає специфіка національних систем держав­ного регулювання економіки?

5. Які головні економічні функції держави у ринковій еко­номіці змішаного типу?

6. Які основні цілі державне регулювання економіки?

7. Що є об'єктами державне регулювання економіки?

8. Хто є суб'єктами державне регулювання економіки?

9. Наведіть класифікацію методів державного регулювання економіки.

10. Що є інструментами прямих методів державного регулю­вання економіки?

11. Що є інструментами непрямих методів державного регу­лювання економіки?

12. Назвіть види державних підприємств.

Література: 4, 7, 9, 13, 15, 16.

Тема 12. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Лекція

План

1. Світове господарство: сутність та структура.

2. Міжнародний поділ праці і спеціалізація.

3. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил.

4. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації.

Питання для самостійного опрацювання

1. Міжнародна торгівля і особливості її розвитку в сучасних умовах.

2. Сутність економічних законів світового господарства.

Семінарське заняття № 12

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Мета: Розкрити сутність категорій світове господарство, міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів, міграція робочої сили

План

5. Світове господарство: сутність та структура

6. Міжнародний поділ праці і спеціалізація

7. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил

8. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації

Питання для самостійного опрацювання

3. Міжнародна торгівля і особливості її розвитку в сучасних умовах.

4. Сутність економічних законів світового господарства.

Теми рефератів

1. Світові валютні відносини.

2. Україна та світове господарство.

3. Міжнародний рух капіталів та закономірності його розвитку.

4. Міжнародна торгівля, її теоретичні основи.

5. Регулювання та вплив світового господарства на національну економіку.

6. Міграція робочої сили та її наслідки.

Завдання для самостійної роботи

1. Доведіть, що міжнародний поділ праці є основою розвитку світового господарства.

2. Наведіть приклад, коли міжнародна торгівля вважається ефективною.

Запитання для самоперевірки

1. Назвіть сучасні форми міжнародних економічних відносин.

2. Що таке міжнародна економічна інтеграція та які її орга­нізаційні форми?

3. Охарактеризуйте торговельний баланс як відображення економічного стану України.

4. Розкрийте зміст теорій зовнішньої політики та їхню ево­люцію.

5. Проаналізуйте сутність і роль світової валютної системи.

6. У чому полягає необхідність і які основні напрями інтегра­ції економіки України у світове господарство?

Література: 4, 6, 7, 9, 13, 15, 16.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.011 с.)