Повнозначні дієслова, які мають модальне значення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повнозначні дієслова, які мають модальне значення.Повнозначні дієслова brauchen, lassen, scheinen, glauben, verstehen, wissen, vermögen, pflegenіsuchenіноді мають лексичне модальне значення, і тоді, як і модальні дієслова, вживаються з інфінітивом повнозначного дієслова. З дієсловом lassen інфінітив повнозначного дієслова вживається без частки zu, а після інших названих вище дієслів інфінітив вживається з часткою zu.

 

§ 35. Das Verb „lassen“:

 

Дієслово „lassen“ (ließ, gelassen) може вживатись як перехідне дієслово (vt) самостійно, так і з інфінітивом (як модальне дієслово).

1. Як перехідне дієслово (vt) „lassen“ завжди має прямий додаток в знахідному відмінку (Akk.) і означає “залишати”, “забувати” (Synonym: verlassen“); або „lassen“ перекладається як “переставати щось робити”.

• Ich lasse meine Bücher zu Hause. – Я залишаю свої книжки вдома.

• Ich habe meinen Regenschirm in der Straßenbahn gelassen. – Я забув (залишив) свою парасольку в трамваї.

Lass das bitte! Peter, lass das, das tut dem Kater weh! – Припини це! Петер, припини, коту боляче!

 

2. Як модальне дієслово „lassen“ вживається з Infinitiv I іншого дієслова і перекладається на українську мову “веліти, наказувати що-небудь зробити”, “просити”.

• Er lässt dich grüßen. – Він просить тебе привітати.

• Der Professor ließ das neue Gerät prüfen. – Провесор просив (велів) перевіріти новий прилад.

 

3. За допомогою дієслова „lassen“ можна передати також дію, що виконується не самим суб’єктом, а іншою особою.

• Ich ließ mir einen Anzug nähen. – Я пошив собі костюм (віддав шити).

• Ich muss mein Auto reparieren lassen. – Мені потрібно відремонтувати свою машину. ( = Я маю віддати свій автомобіль в ремонт.)

 

4. Дієслово „lassen“ вживається з Infinitiv I іншого дієслова і перекладається на українську мову “дозволяти” (Synonym: „erlauben“). Досить часто „lassen“ вживається для опису деяких форм Impera-tiv наказового способу. В цьому випадку воно перекладається як “дай(те)/ дозвольте що-небудь (з)робити”.

• Er ließ mich hier bleiben. – Він дозволив мені тут залишитись.

Lässt du mich mal mit deinem Rad fahren, Jan? – Яне, дозволиш мені покататися на твоєму велосипеді?

Lassen Sie mir Ihnen helfen! - Дозвольте (дайте) мені Вам допомогти!

Lass ihn tun, was er will. - Нехай він робить, що хоче.

 

5. Конструкція „lassen sich (Akk.) + Infinitiv“ має пасивне значення із:

a) вказівкою на можливість або на неможливість виконання (реалізації) якоїсь дії (Synonym: „man kann + Infinitiv“або конструкціїї „haben“/“sein“ + zu + Infinitiv);

b) дозвіл або відсутність заборони.

• Diese Regel lässt sich leicht verstehen. – Це правило (можна) легко зрозуміти.

• Dieser Text lässt sich ohne Wörterbuch übersetzen. – Цей текст можна перекласти без словника. або: ... може бути перекладений без словника. (дослівно: Цей текст дозволяє себе перекласти ...)

• Erst nach zwei Tagen ließ er sich sehen. - Тільки через два дні він дав (дозволив) себе побачити. або: ... його можна було побачити.

§ 36. Das Verb „brauchen“:

 

Дієслово „brauchen“ в конструкції zu + Infinitiv досить часто вживається в заперечних реченнях з запереченням „nicht“, „kein“.Дієслово „brauchen“ тоді вживається замість дієслова „müssen“.

Для перекладу на українську мову при цьому вживається крім прислівників дієслово “повинен” + заперечення.

В реченні з присудком в часовій формі Präsens дієслово „brauchen“ вживається з інфінітивом змістового дієслова з часткою zu(іноді, якщо воно стоіть з прийменниковим інфінітивом без zu), а в Perfekt – як після модального дієслова – з неозначеною формою (Infinitiv) замість Partizip II.

• In diesem Semester brauchenwir keine Jahresarbeit zu schreiben. – В цьому семестрі ми не повинні (нам не потрібно) писати контрольну роботу.

• Ich habe keinen Brief zu schreiben brauchen. – Я не повинен був писати листа.

• Dass sich die organischen Reste auch in sehr feinkörnigen Kalken nicht immer zu erhalten brauchen, zeigt der vorliegende Schiefer. – Те, що органічні залишки не обов’язково повинні (мають) зберігатися навіть в дуже подрібненому вапні, показує даний (наявний) сланець.

Дієслово „brauchen“ вживається також з прислівниками “nur“/ „kaum“/ „wenig“ + zu + Infinitiv, які обмежують значення дієслова в інфінітивній формі і перекладаються безособовими реченнями “треба лише”, “потрібно лише”, рідше “є доцільним лише” або модальними прислівниками: “обов’язково лише”, “необхідно лише”, “слід лише”, “достатньо лише/тількі”:

• Er braucht seinem Vater nur zu schreiben, wenn er Geld haben will. – Йому достатньо лише написати батькові, коли він хоче мати гроші.

• Du hast schweigen brauchen. – Тобі слід було помовчати.

В науковій літературі дієслово „brauchen“ часто вживається в конструкції з Infinitiv Passiv.

• Die Aufbiegungen brauchen nicht symmetrisch zur Kraftebene vorgenommen zu werden. – Відгибання не повинно обов’язково проводитись симетрично до площини прикладання сил.

 

§ 37. Модальні конструкції з дієсловами „scheinen“ і „glauben“:

 

Дієслово „scheinen“(сяяти) в конструкції „scheinen“ + zu + Infinitivнабуває іншого значення і виражає припущення сторонньої особи (об’єктивне припущення).

Конструкція дієслова „scheinen“ + zu + Infinitivперекладається:

a) безособовою формою дієслова “здається”;

• Der Kellner scheint uns nicht zu sehen. – Офіціант, здається, нас не бачить.

b) додатковим підрядним реченням, що починається словами “здається, що ....”.

• Er scheint eine Reihe wichtiger Experimente durchzuführen. (модальна конструктція дієслова „scheinen“ + zu + Infinitiv I) → Es scheint, dass er eine Reihe wichtiger Experimente durchführt. (підрядне додаткове речення із сполучником „dass“-“що”). = Здається, (що) він проводить ряд важливих експеріментів.

• Er schien eine Reihe wichtiger Experimente durchgeführt zu haben. (модальна конструкція дієслова „scheinen“ + zu + Infinitiv II) → Es schien, dass er eine Reihe wichtiger Experimente durchführt hat. (підрядне додаткове речення із сполучником „dass“-“що”). = Здавалося, (що) він провів ряд важливих експеріментів.

 

Merken Sie sich!

Якщо дієслово „scheinen“ виступає у супроводі інфінітива іменного присудка: sein + прикметник (або іменник), то дієслово „sein“ в перекладі: а) або зовсім опускається; або б) перекладається дієсловом “являти собою”, “є”:

• Das Buch scheint für die Praktiker des Kraftmaschinenbetriebs ein wertvolles Helfer zu sein. – Ця книга, здається, є цінним посібником для практика в галузі експлуатації двигунів.

 

Конструкція дієслова „glauben“ + zu + Infinitivвиражає припущення дійової особи/ граматично-го суб’єкта (суб’єктивне припущення) і перекладається дієсловом “вважати”/”думати”. Інфінітивна група, що стоїть після цього дієслова, перекладається додатковим підрядним реченням із сполучником „dass“ (що).

• Sie glaubt, dass sie sich mit einem neuen Problem beschäftigt. (підрядне додаткове речення із сполучником „dass“-“що”). → Sie glaubt sich mit einem neuen Problem zu beschäftigen. (модальна конструкція дієслова „glauben“ + zu + Infinitiv I) – Вона думає, що займається новою проблемою.

• Sie glaubt, dass sie sich mit einem neuen Problem beschäftigt hat. (підрядне додаткове речення із сполучником „dass“-“що”). → Sie glaubt sich mit einem neuen Problem beschäftigt zu haben. (модальна конструкція дієслова „glauben“ + zu + Infinitiv II) – Вона думає, що займалася новою проблемою.

 

Merken Sie sich!

Якщо дія, що передається інфінітивною групою, передує дії основного речення, слід вживати Infinitiv II. В даному випадку в основному реченні може стояти будь яка часова форма.

§ 38. Модальні значення дієслів „verstehen“,

„wissen“ і „vermögen“:

 

Дієслова verstehen(розуміти)і wissen(знати)+ zu + Infinitivнабувають значення “вміти”, отже, за модальним значенням наближаються до дієсловаkönnen. Вони виражають можливість зумовлену наявністю знань або вмінь:

• Er weiss (versteht) immer einen guten Rat zu geben. – Він завжди вміє (може) дати гарну пораду.

• Wir werdenund vor trügerischen Ideenverbindungen zu bewahren wissen. – Ми зуміємо (зможемо) уберегтись від оманливих (ілюзорних) об’єднань за інтересами.

 

Дієслово vermögen + zu + Infinitivвиражає можливість і за модальним значенням наближається до дієсловаkönnen:

• Er vermochte nur stumm den Kopf zu schütteln. – Він міг лише тупо хитати головою.

 

§ 39. Інфінітивна група з дієсловами „pflegen“ і „suchen“:

 

Дієслово „pflegen“ (доглядати за ким.небудь, турбуватися про кого-небудь) + zu + Infinitivперекладається словами “мати звичку” або “звичайно”з інфінітивом іншого дієслова або відповідної особової форми:

• Goethe pflegteoft nach Ilmenau zu fahren, um sich dort ein wenig zu erholen. – Ґете звичайноїздив до Ільменау, щоб там відпочити.

• Er pflegte nachts zu arbeiten. – Він мав звичку працювати вночі.

 

Дієслово „suchen“ (шукати) + zu + Infinitivперекладається як “на-магатися щось зробити”:

• Ich suchte meinen kranken Freund zu überzeugen, zu Hause zu bleiben. – Я намагався переконати свого хворого дуга залишитись вдома.

 

§ 40. Konstruktionen “haben” + zu + Infinitiv und

“sein” + zu + Infinitiv

 

Конструкція „haben ... zu + Infinitiv“ виражає необхідність або обов’язковість за наявності активного підмета. Така конструкція за своїм значенням відповідає дієсловам sollenабо müssen + Infinitiv I Aktiv. У конструкції „haben...zu + Infinitiv“ дієслово haben перекладається словосполученням бути повинним, дієсловами мусити і мати:

• Ich habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. = Ich soll (muss) Ihnen etwas Wichtiges sagen. – Я повинен (мушу, маю) сказати Вам щось важливе.

Конструкція „sein ... zu + Infinitiv“ має пасивне значення і виражає:

a) можливість/ неможлівість:

• Von dort aus warendas Haus und die beleuchteten Wege gut zu beobachten. – Звідти можна було добре спостерігатиза будинком і освітленими доріжками.

Така конструкція близька за значенням до конструкції з модальним дієсловом können + Infinitiv I Passiv. Конструкція „sein ... zu + Infinitiv I“ , що виражає можливість, перекладається на українську мову модальним словом можна та інфінітивом активного стану або дієсловом могти та інфінітивом пасивного стану.

• Diese Hidernisse sind leicht zu beseitigen. → Ці перешкоди можна легко усунути.

• Diese Hidernisse können leicht beseitigt werden. → Ці перешкоди мужуть бути легко усунуті.

b) необхідність:

• Dieser Artikel ist von ihm zu übersetzen.

Конструкція „sein ... zu + Infinitiv І“близька за значенням до конструкції з модальними дієсловами müssen/ sollen + Infinitiv I Passiv. Вона виражає необхідність, перекладається на українську мову модальними словами та інфінітивом активного стану або слово-сполученням бути повинним, дієсловом мусити та інфінітивом пасивного стану:

• Dieser Motor ist verzüglich zu reparieren. → Цей мотор треба (слід) негайно відремонтувати.

• Dieser Motor soll (muss) unverzüglich repariert werden. → Цей мотор повинен (має) бути негайно відремонтованим.

Merken Sie sich! Значення можливості має також сполучення дієслова sich lassen + Infinitiv I Aktiv(без частки zu!) (див. стор.45)

 

§ 41. Infinitivkonstruktionen „um ... zu“,

„(an)statt ... zu“, „ohne ... zu“

 

У німецькій мові є три інфінітивні конструкції (Infinitivkonstruktionen), що складаються із сполучників um, (an)statt, ohne та інфінітива із залежними від нього словами:

Конструкція „um...zu“ + Infinitiv виконує в реченні функцію обставини мети (відповідає на питання wozu? - для чого?) і перекладається сполучником для того щоб або щоб + інфінітив:

Um eine konzentrierte Lösung zu erhalten, muss man viel Salz nehmen. – Щоб отримати концентрований розчин, потрібно взяти багато солі.

Конструкція „um...zu“ + Infinitiv за значенням співпадає з підрядним реченням мети із сполучником damit для того щоб, або щоб яке має той самий підмет, що й головнє речення.

• Ich muss für meinen Aufsatz viel Material sammeln, um die Leser zu überzeugen. = Ich muss für meinen Aufsatz viel Material sammeln, damit ich die Leser überzeuge. – Я маю зібрати великий матеріал для своєї статті, для того щоб переконати читачів.

 

Конструкція „(an)statt ...zu“ + Infinitiv виконує в реченні функцію обставини способу дії, яке виникло внаслідок заміни дії, що очикувалась іншою дією; за значенням ця конструкція співпадає з підрядним реченням способу дії із сполучником (an)statt, dass ...замість того, щоб ... (відповідає на питання wie? – як? auf welche Weise? – яким способом? яким чином?) і яке має той самий підмет, що й головнє речення. Для перекладу конструкції „(an)statt ...zu“ + Infinitiv використовується складний сполучник замість того щоб:

Statt nach zehn Tagen zurückzukehren, blieb er noch eine Woche in Berlin. – Замість того щоб повернутися через десять днів, він пробув у Берліні ще тиждень.

• Statt dem jungen Schriftsteller die Mängel seines Dramas zu zeigen, lobten ihn die Kritiker. = Statt dass die Kritiker dem jungen Schriftsteller die Mängel seines Dramas zeigten, lobten sie ihn. – Замість того, щоб показати молодому письменнику недоліки його драми, критики хвалили його.

 

Конструкція „ohne ... zu“ + Infinitiv означає відсутність очікуваної дії, за значенням відповідає заперечному підрядному реченню способу дії із сполучником ohne dass (відповідає на питання wie? – як? auf welche Weise? – яким чином?), яке має той самий підмет, що й головнє речення. Конструкція „ohne ... zu“ + Infinitiv виконує в реченні функцію обставини способу дії і перекладається дієприслівниковим зворотом із заперечним словом не:

• Er ging fort, ohne seinen Freund zu warten. – Він пішов, не чекаючи на свого друга.

• Ich verbringe meine freie Zeit interessant, ohne mir jedoch viel Zerstreuungen zu erlauben. = Ich verbringe meine freie Zeit interessant, ohne dass ich mir jedoch viel Zerstreuungen erlaube. – Я проводжу свій вільний час цікаво, не дозволяючи собі, однак, багато розваг.

 

Merken Sie sich!

В конструкції „ohne ... zu“ + Infinitiv частіше вживається Infinitiv I Aktiv, однак можливо й вживання Infinitiv II Aktiv,а саме для вказівки, що одна дія передувала в минулому іншій:

• Ich verbringe meinen Urlaub interessant, ohne mir einen bestimmten Plan gemacht zu haben. – Я провожду свою відпуску цікаво, не склавши собі, однак, певного плану.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.014 с.)