Das Verb (дієслово), Grundformen des VerbsМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Das Verb (дієслово), Grundformen des Verbs(основні форми дієслова)

 

Дієслово (das Verb) – це повнозначна, змінна частина мови, що означає дію як процес, виражає її в категоріях особи, способу і виступає в реченні переважно в ролі присудка.

За семантичним значенням дієслова поділяються на чотири групи: повнозначні (Vollverben) модальні (Modalverben), дієслова - зв’язки (kopu-lative Verben) і допоміжні. (Hilfsverben)

Дієслова в німецькій мові мають: а) три особи в однині і множині; б) два числа – однину і множину (Singular und Plural); в) шість часових форм: das Präsens (теперешній час), das Präteritum або das Imperfekt (простий розповідний минулий час), das Perfekt (складний розмовний минулий час), das Plusquamperfekt (складний минулий час), das Futur I (майбутній час), das Futur II (форма закінченого майбутнього часу, або умовного минулого); г) три способи: дійсний (der Indikativ), наказовий (der Imperativ) і умовний (der Konjunktiv); д) дві форми стану: активний (das Aktiv) і пасивний (das Passiv). Всі ці граматичні категорії утворюються від трьох основ дієслова, які називаються о с н о в н и м и формами.

der Infinitiv (неозначена форма дієслова) – перша основна форма;

das Imperfektoder das Präteritum– друга основна форма;

das Partizip II– третя основна форма.

 

Infinitiv Präteritum Partizip II Ukrainisch
glauben glaubte geglaubt вірити; думати
spielen spielte gespielt грати
sagen sagte gesagt говорити
gehen* ging gegangen іти
sitzen* saß gesessen сидіти
sterben* starb gestorben помирати

Примітка: зірочка «*» після дієслова, наприклад, sterben*, нагадує, що це дієслово має форму сильної або неправильної дієвідміни.

За способом утворення основних форм дієслова діляться на дієслова сильної(die starken Verben), неправильної(die unregelmäßigen Verben) і слабкої (die schwachen Verben) дієвідміни.

Beachten Sie! У слабких дієслів коренева голосна у всіх трьох формах залишається однаковою (також: ie, ei, au). У сильних дієслів коренева голосна змінюється. Щоб краще запам’ятати форми сильних і неправиль-них дієслів, їх можна згрупувати за змінами голосних в корені слова. Див. Tabelle 1.„Typen der Zusammenstellung der Konjugationsformen der starken und unregelmäßigen Verben“:

 

Stammvokale Infinitiv   Präteritum Partizip II Ukrainisch
a – i – a / fangen fing gefangen ловити
a – ie – a halten hielt gehalten тримати
 
a – u – a fahren fuhr gefahren їхати
  schaffen schuf geschaffen створювати
 
e – a – e essen gegessen їсти
  sehen sah gesehen бачити
 
e – a – o treffen traff getroffen зустрічати
  sprechen sprach gesprochen розмовляти
 
e – a – a brennen brannte gebrannt горіти
  denken dachte gedacht думати
 
i – a – u finden fand gefunden знаходити
  trinken trank getrunken пити
 
i – a – o beginnen begann begonnen починати
  schwimmen schwamm geschwommen плавати
 
ie – o – o biegen bog gebogen гнути
  bieten bot geboten пропонувати
  ,,,
ei – i – i / greifen griff gegriffen хапати
ei – ie – ie leihen lieh geliehen позичати
 
e – o – o bewegen bewog bewogen схиляти
  schmelzen schmolz geschmolzen плавити
 
a – o – o erschallen ersсholl erschollen звучати
  saufen soff gesoffen пити, лакати
 
i – a – e bitten bat gebeten просити
  sitzen saß gesessen сидіти
 
i – u – u schinden schund geschunden мучити
  wissen wußte gewußt знати
 
ö – o – o erlöschen erlosch erloschen гаснути
  können konnte gekonnt могти
 
ü – o – o lügen log gelogen брехати
  trügen trog getrogen обманювати
 

 

Merken Sie sich! Деякі дієслова мають форми слабкої і сильної дієвідміни, при цьому їх значення різне. Порівняйте:

Infinitiv Imperfekt Partizip II Ukrainisch
hängen* 1. hing gehangen висіти
hängen 2. hängte gehängt вішати
schaffen* 1. schuf geschaffen створювати
schaffen 2. schaffte geschaft робити, працювати
laden* 1. lud geladen вантажити, заряджати
laden 2. ladete geladet запрошувати
schmelzen* 1. schmolz geschmolzen танути, плавитися
schmelzen 2. schmelzte geschmelzt плавити, топити,
erschrecken* 1. erschrack erschrocken лякатись
erschrecken 2. erschreckte erschreckt лякати
schleifen* 1. schliff geschliffen загострювати
schleifen 2. schleifte geschleift тягнути
stecken* 1. stak gesteckt перебувати, бути
stecken 2. steckte gesteckt втикати, встромляти

 

Merken Sie sich!

Основні формі дієслів „haben“, „sein“, „werden“ слід вивчити напам’ять!

Infinitiv Präteritum Partizip II Ukrainisch
haben hatte gehabt мати
sein war gewesen бути
werden wurden geworden ставати

 

§ 2. Präsens (Gegenwart)

 

Präsens – це часова форма дієслова теперішнього часу. Він служить для вираження дії, яка відбувається:

a) в момент мовлення (актуальний Präsens):

• Jetzt wohnen wir hier, gar nicht weit vom Stadtbahnhof. (Gegenwart)

• Die Sonne geht auf. (Gegenwart)

• Ich studiere seit zwei Jahren in München. („immer noch“)

b) постійно (розповідний Präsens):

• Die Sonne geht im Osten auf. („immer“)

• Die Erde bewegt sich auf ihrer Bahn um die Sonne mit einer Geschwindigkeit von dreißig Kilometern in der Strunde. („immer“)

c) для вираження майбутньої дії (фуральний Präsens):

• Wir arbeiten morgen im Laboratorium.

d) у зв’язній розповіді (вживається досить рідко) для вираження дії, що вже відбулася. (У цьому разі Präsens є засобом пожвавлення розповіді і наближення до слухача або читача подій, фактів, щоб підкреслити їх важливість і загострити на них увагу (історичний Präsens):

• 4. August 1782: Mozart heiratet Constanze Weber.

e) інколи в наказовому способі (імперативний Präsens):

• Sofort kommst du herunter!

Präsens = Stamm des Verbes + Personalendung

  1. Präsens більшості дієслів утворюється від основи дієслова і особового закінчення:
Infinitiv(неозначена форма дієслова): Stamm des Verbes (основа дієслова): Personalendung (особове закінчення дієслова)   Singular (однина): Plural (множина):  
fragen(запитувати) antworten(відповідати)   frag   antwort   1. ich (я) 2. du (ти) 3. er (він), sie (вона), es (воно) –e –(e)st –(e)t   1. wir (ми) 2. ihr (ви) 3. sie (вони) Sie (Ви) –en –(e)t –en –en
             

z. B.: ich frage; du fragst; er/sie/es fragt; wir fragen; ihr fragt; sie/Sie fragen

 

  1. Дієслова, корінь (або основа) яких закінчується на -d, -t, dm, tm, bn, chn, fn, приймають у другій особі однини закінчення -est,а в третій особі однини і в другій особі множини – закінчення -et:

z. B.: ich antworte; du antwortest; er/sie/es antwortet; wir antworten; ihr antwortet; sie/Sie antworten

 

  1. Сильні дієслова (starken Verben ) з голосними корені a, (au), oу 2-й та 3-й особі однини отримають умлаут, а кореневу голосну eу 2-й та 3-й особі однини змінюють на ie [i:]або наi [i]. Наприклад:
fahren(їхати) – halten(тримати) – laufen(бігти) – geben(давати) – sehen(бачити) – (a→ä); (a→ä); (au→äu); (e→i); (e→ ie); treten(зайти) – nehmen (брати) – stoßen(штовхати) – gebären(народжувати) – erlöschen(гаснути) – (e→ i); (e→ i); (o→ö); (ä→ie); (ö→i).

 

z.B.: ich fahre; halte; laufe; gebe; sehe;
  du fährst; hältst; läufst; gibst; siehst;
  er/sie/es fährt; hält; läuft; gibt; sieht;

 

z.B.: ich trete; nehme; stoße; gebäre; erlösche;
  du trittst nimmst stößt; gebierst; erlisch(e)st;
  er/sie/es tritt; nimmt; stößt; gebiert; erlischt

 

Merken Sie sich! Деякі сильні дієслова (їх ще називають неправильними дієсловами unregelmäßige Verben) з кореневим голосним -е-не змінюють його в Präsens: stehen, gehen, senden, bewegen, weben, rennen, genesen, nennen, denken, schaffen та ін.

 

  1. Präsensдопоміжних дієслів „haben“, „sein“, „werden:
ich habe маю /у мене є bin є werde буду/ стану
du hast маєш /у тебе є bist є wirst будеш/ станеш
er/sie/es hat має /у нього є ist є wird буде/ станеш
wir haben маємо /у нас є sind є werden будемо/ станемо
ihr habt маєте /у вас є seid є werdet будете/ станете
sie haben мають /у них є sind є werden будуть/ стануть
Sie haben маєте /у Вас є sind є werden будете/ станете

Merken Sie sich!

Дієслова haben „мати“,sein„бути“, werden„ставати“,в формі теперішнього часу Präsensвживаються в самостійному значенні.

• Ich habe keine Zeit.(У мене немає часу).

• Ich bin heute zu Hause. (Я сьогодні вдома).

• Die Kinder werden älter, aber nicht immer vernünftiger. (Діти стають старши-ми, однак не завжди розумнішими).

 

  1. В німецькій мові є дієслова з відокремлюваними та не відокрем-люваними префіксами (Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen).

Tabelle 2. „Trennbare und untrennbare Präfixe:

ab- abwärts- an- auf- aufwärts- aus- be- bei- da- daran- darauf- daraußen- durch- ein- einander- ent- entgegen- entlang- emp- empor- er- fort- für- ge- gegenüber- gleich- heim- her- herein- hier- hin- hinaus- hinter- los- miss- mit- nach- nahe- über- um- unter- ver- voll- vor-   weg- wider- wieder- zer- zu- zurück- zusammen- zwischen-

Merken Sie sich!

В словнику якщо наголос падає на корінь слова, то префікс не від-окремлюється, якщо наголос падає на префікс, то префікс відокремлюється. Порівняйте:

Deutsch Ukrainisch Deutsch Ukrainisch
stehen áufstehen bestéhen entstéhen verstéhen - стояти - вставати - складатись - походити - розуміти sprechen aússprechen bespréchen verspréchen fréisprechen - розмовляти - вимовляти (звуки) - обговорювати - обіцяти - виправдати

У дієслів з відокремлюваними префіксами в часовій формі Präsens (і Imperfekt) префікс завжди стоїть в кінці речення (і в питальному і в розповідному реченні, а другорядні члени речення стоять між основою дієслова і префіксом):

• Am Ende Januar legen die Studenten die Prüfungen ab. (ablegen „здавати“)

• Wann kommst du heute zurück? (zurückkommen„повертатися“)

 

  1. Präsens модальних дієслів (Modalverben): müssen„мусити, бути змушеним“;sollen„бути зобов’язаним“;können„могти“, „бути в змозі“,„ вміти “;dürfen„могти“, „сміти“, „мати дозвіл“; wollen„хотіти“; möchten„хотіти б“; mögen„подобатися“:
  müssen sollen können dürfen wollen möchten mögen
ich du er,sie, es wir ihr sie, Sie muss musst muss müssen müsst müssen soll sollst soll sollen sollt sollen kann kannst kann können könnt können darf darfst darf dürfen dürft dürfen will willst will wollen wollt wollen möchte möchtest möchte möchten möchtet möchten mag magst mag mögen mögt mögen

Beachten Sie! Значення і вживання модальних дієслів дивись § 31 стор 40.

 

  1. Präsens зворотних дієслів (Reflexsivverben).

Зворотні дієслова називають дію, спрямовану на особу, що її виконує. Ознакою зворотних дієслів є зворотний займенник sich, який вживається у 3-й особі однини і множини, а в інших особах вживається Akkusativ відповідного особового займенника: sich interessieren –цікавитися.

z. B.: ich du er/sie/es interessiere mich interessierst dich interessiert sich wir ihr sie/Sie interessieren uns interessiert euch interessieren sich

 

Деякі дієслова вживаються із зворотним займенником sich у Dativ: sich vorstellen –уявляти собі.

z. B.: ich du er/sie/es stelle mir vor stellst dir vor stellt sich vor wir ihr sie/Sie stellen uns vor stellt euch vor stellen sichr vor

Beachten Sie! Більш докладніше про зворотній займенник sichдивись в темі „Reflexivpronomen“

 

  1. Präsensдієслів „tun“(робити) та „wissen“(знати)
z. B.: ich du er/sie/es tue; weiss; tust; weißt; tut; weiss; wir ihr sie/Sie tun; wissen; tut; wisst; tun; wissen

 

§ 3. Präteritum (= Imperfekt/ erzählende Vergangenheit)

 

Präteritum (форма розповідного минулого часу) означає дію, що відбувалась або відбулася до моменту мовлення. Частіше вживається в писемній мові і є основною дієслівною формою минулого часу в розповідях (розповідний Präteritum). Форми Präteritum означають:

a) дії або процеси, що відбувалися одночасно:

• Der Mond verbarg sich hinter Wolken, ein Käutzchen schrie – da fiel ein Schuss.

• Es war ein herrlicher Morgen. Der Himmel strahlte wolkenlos. Auf der See wehte eine leichte Briese. Mit zunehmender Geschwindigkeit hob sich der Rumpf des Bootes aus dem Wasser...

b) дії або процеси, що відбувалися послідовно (типова часова форма для оповідань, казок, коротких повідомлень, романів і т.п.)

• Stanislaus zog sich die Leibjacke aus, hängte sie an einen verstaubten Holunderstrauch, nahm die Schaufel, warf den mit dem Zement verheirateten Sand in den Betonmischer und begann sein Nachkriegsleben.

• Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin. Die lebte in einem märchenhaften Schloß. /.../

c) дію, що повторювалась. На повторюваність дії часто вказує обставина:

• Abend für Abend saßsie um die gleiche Stunde vor dem Radio.

Оскільки Präteritum може означати закінчену чи не закінчену в минулому дію, то на українську мову він перекладається дієсловом доконаного або недоконаного виду:

• Ich schrieb ihm einen Brief. → Я написав йому листа.
• Ich schriebihm oft Briefe. → Я часто писав йому листи.

 

1. Präteritum слабких дієслів утворюється від основи дієслова шляхом додавання суфікса -te- або, якщо основа дієслова закінчується на -d, -t, dm, tm, bn, chn, fn, суфікса -ete- і особового закінчення дієслова:

 

Präteritum =основа Infinitiv+Suffix-(e)te-

+Personalendung des Verbs

 

zum Beispiel:

a) sagen Endung b) antworten Endung
ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie sag-te sag-te-st sag-te sag-te-n sag-te-t sag-te-n – -st – -n -t -n ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie antwort-ete antwort-ete-st antwort-ete antwort-ete-n antwort-ete-t antwort-ete-n – -st – -n -t -n
           

 

2. Сильні та неправильні дієслова змінюють в Präteritum свою кореневу голосну і часто також свої приголосні.

geben e→a rufen u→ie gehen e→i Endung
ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie gab gab-st gab gab-en gab-t gab-en ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie rief rief-st rief rief-en rief-t rief-en ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie ging ging-st ging ging-en ging-t ging-en - -st - -en -t -en
             

(див. Tabelle 1. на стор. 4)

 

3. Якщо в Präsens і в Präteritum дієслова haben, sein і werden вживаються в самостійному значенні значенні, то в Perfekt і Plusquamperfekt Aktiv та в усіх часових формах Passiv вони вживаються як допоміжні.

  haben sein werden
ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie hatte(мав) hattest(мав) hatte(мав) hatten(мали) hattet(мали) hatten(мали) war(був) warst(був) war(був) waren(були) wart(були) waren(були) wurde(став) wurdest(став) wurde(став) wurden(стали) wurdet(стали) wurden(стали)

 

4. Деякі неправильні дієслова, наприклад: bringen, denken, kennen, nennen, rennen, senden, wenden, wissen і модальні дієслова: können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen, подібно до сильних дієслів змінюють в Präteritum кореневий голосний, але приймають суфікс слабких дієслів -te:

 

Infinitiv Präteritum 3.Pers. Sing. Infinitiv Präteritum 3.Pers. Sing. Infinitiv Präteritum 3.Pers. Sing.
bringen denken kennen nennen er brachte er dachte er kannte er nannte rennen wissen können dürfen er rannte er wusste er konnte er durfte müssen mögen wollen sollen er musste er mochte er wollte er sollte

Merken Sie sich!Дієслова цієї групиsenden і wenden мають в Präteritum дві форми: форму із змінною кореневою голосною і форму слабкої дієвідміни.

Infinitiv Präteritum 3. Person Singular
senden* 1) надсилати, 2) передавати (по радіо) sandte sendete
wenden* 1. 1) (слабка дієвідміна) лицювати (одяг); 2) повертати, обертати; 2. sich ~ 1) повертатися, обертатися; 2) (an Akk.) звертатися (до кого-н., до чого-н.) wandte sendete

z.B.:

  wenden* wenden án‌wenden* verwénden Endung
ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie wandte wandtest wandte wandten wandtet wandten wendete wendetest wendete wendeten wendetet wendeten wandte ... an wandtest ... an wandte ... an wandten ... an wandtet ... an wandten ... an verwendete verwendetest verwendete verwendeten verwendetet verwendeten – – (e)st – – (e)n – (e)t – (e)n

 

5. Präteritum дієслова„tun“(робити):

z. B.: ich du er/sie/es tat tat(e)st tat wir ihr sie/Sie taten tatet taten

Beachten Sie!У 1-й і 3-й особах однини всі дієслова в Präteritum не мають особових закінчень:

Person (особа) Endung (закінчення)
  Singular Plural
die 1. Person – (e)n
die 2. Person – (e)st – (e)t
die 3. Person – (e)n

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.011 с.)