Komparation der Adjektive und AdverbienМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Komparation der Adjektive und Adverbien(Ступені порівняння прикметників та прислівників)

 

У німецькій мові прикметники і прислівники мають три ступені порівняння: звичайний (der Positiv), вищий (der Komparativ) і найвищий (der Superlatuiv).

Звичайний ступінь – початкова (die Grundform), вихідна форма прикметника.

• Meine Wohnung ist hell und groß.

• Dort sitzt ein alter Mann.

Вищий ступінь прикметників утворюється додаванням до звичайного ступеня суфікса -er. Кореневі голосні a, o, uприймають як правило умлаут.

При утворенні вищого ступеня у прикметників, корінь яких закінчується на -el, -er, -en, випадає голосний -e.

1. regelmäßig ohne Umlaut: 2. regelmäßig mit Umlaut:
Positiv (I) Kompa-rativ (II) Superlativ (III) Positiv (I) Kompara-tiv (II) Superlativ (III)
klein hell kleiner heller amkleinsten amhellsten warm lang wärmer länger am wärmsten am längsten
billig billiger ambilligsten jung jünger am jüngsten
dunkel dunkler amdukelsten klug klüger am klügsten
teuer teurer amteuersten groß größer am größsten

 

Найвищий ступінь утворюється додаванням до звичайного ступеня суфікса -(e)st.

Форма найвищого ступеня, утворена за допомогою частки і суфікса, не має закінчень і вживається як предикатив.

Прикметники, корінь яких закінчується на d, -t, -s, -ß, -sch, -st, -zt, -x, -z, утворюють найвищий ступінь за дапомогою суфікса -est.

Прикметники, які у вищому ступені приймають умлаут, зберігають його і в найвищому.

Прикметники gut, hoch, nahі прислівники gern, viel, wenigутворюють ступені порівняння не за правилами.

3. Adjektive auf -d, -t, -s, -ß, -sch, -st, -z: 4. unregelmäßig:
Positiv (I) Kompa-rativ (II) Superlativ (III) Positiv (I) Kompa-rativ (II) Superlativ (III)
breit wild breiter wilder ambreitesten amwildesten gut viel gern besser mehr lieber am besten am meisten am liebsten
heiß heißer amheißesten hoh- (hoch) höher am höchsten
hübsch kurz hübscher kürzer am hübschesten am kürzesten nah ← bald ← wenig } näher weniger minder am nächsten am wenigsten am mindesten

Merken Sie sich!Прикметники у вищому і найвищомуступенях порівнян-ня перед іменником одержують додатково відмінкові закінчення, як і в початковій (die Grundform) формі прикметника:

  maskulin neutrum feminin
N. der lange Film der längere Film der längsteFilm ein billigesHaus ein billigeresHaus das billigsteHaus die teuereTasche die teurere Tasche die teuerste Tasche
G. des langen Films des längeren Films des längstenFilms eines billigen Hauses eines billigeren Hauses des billigsten Hauses der teueren Tasche der teureren Tasche der teuersten Tasche
D. dem langen Film dem längeren Film dem längstenFilm einem billigen Haus einem billigeren Haus dem billigsten Haus der teueren Tasche der teureren Tasche der teuersten Tasche
A. den langen Film den längeren Film den längsten Film ein billigesHaus ein billigeresHaus das billigsteHaus die teuereTasche die teurere Tasche die teuersteTasche

 

Merken Sie sich! Особливі форми ступенів порівняння:

viel Geld → viele Bücher → wenig Geld → wenige Bücher → mehr Geld → mehr Bücher → weniger Geld → weniger Bücher → das meiste Geld die meisten Bücher das wenigste Geld die wenigsten Bücher

Звичайний ступінь (Positiv) вживається також у порівнянні, якщо виражена ним ознака однаковою мірою властива усім порівнюваним предметам. У цьому разі Positiv вживається зі сполучником wie, якому у функції корелятів звичайно відповідають прислівники so, ebenso, genauso, geradeso, halb so, beinahe so, nicht so:

genauso/so/ebenso + wie: • Dein Balkon ist genauso groß wie meiner.
Grundform + wie: • Meine Wohnung ist nicht so groß wie deine.

Основна функція вищого ступеня – виражати неоднаковість. Він вказує на те, що ознака властива предмету більшою мірою, ніж іншим порівню-ваним предметам. Вищий ступінь звичайно вживається в порівнянні і сполучається зі словом, яке виражає порівняння, за допомогою сполучника als:

Komparativ + als: • Deine Wohnung ist viel heller als meine.
anders als: • Die neue Wohnung ist ganz anders geschnitten als die alte.

 

§ 71. Die Präpositionen (прийменники)

 

Прийменник (die Präposition von lateinisch „praeponere“ = vorangestellt – той, що стоїть попереду) – службова частина мови, яка виражає залежність іменника або інших частин мови від інших слів у реченні. Прийменники походять, як правило від інших частин мови. Вони мають дуже послаблене лексичне значення і виконують чисто граматичну функцію.

За словотворчою формою та походженням прийменники поділяються на: прості, похідні, складні, двочленні або парні.

Прості – найдавніші прийменникі. Розрив між ними і прислівниками, від яких вони походять такий великий, що з погляду сучасної німецької мови вони можуть роглядатися як прості слова. Здебільшого вони багатозначні: ab, an, auf, außer, bei, bis, durch, für, gegen, hinter, in, mit, nach, ohne, seit, über, um, unter, von, vor, wider, zwischen, zu;

Похідні прийменники утворилися в результаті переходу іменників і дієприкметників до розряду прийменників. Їхній зв’язок зі словами, від яких вони походять, цілком помітний. Більшість похідних іменників однозначні: dank, kraft, laut, mittels, trotz, wegen, zwecks, ausgenommen, gemäß, nächst, nahe, ungeachtet, (un)weit, (un)fern, während;

Складні – прийменники, що виникли в результаті переходу цілих прийменникових груп до прийменників. Вони також однозначні: anhand, anstatt, anstelle, diesseits, infolge, inmitten, jenseits, oberhalb, unterhalb, zufolge, zuliebe;

Двочленні або парні прийменники. (див. нижче.)

Вживання прийменників залежить від їх лексичного значення або від характеру зв’язку, який має оформити той або інший прийменник.

Прийменники можуть стояти:

1) (найчастіше за все) перед іменником, відмінок якого вони виз-начають: • Ich fahre nach Dresden. • Ich fahre mit dem Auto dorthin.

2) після іменника: • des Spaßes halber... • dem Gesetzes zuwider

3) перед, або після іменника, до якого вони відносяться: • entlang der Straße... • die Straße entlang...

GENITIV wessen? (an)statt – замість; außerhalb – поза; unweit – недалеко від; ungeachtet– незважаючи на; während– протягом, під час; trotz – незважаючи на; binnen– протягом; в межах; wegen – через, заради, внаслідок; anläßlich– з нагоди; abseits – з краю; в бік від; infolge– внаслідок; через; zugunsten– на користь; vermöge –в силу, внаслідок; дякуючи; kraft– в силу;
DATIV wem? wann? mit– з; nach– після, до; aus– із; zu– до; von– від; про; з (про час); bei– у, біля, при; gegenüber– навпроти; außer– крім; seit– з (про час); entgegen– назустріч, всупереч; dank( auch G.)– дякуючі; завдяки ab– від; із; з (про дату) entsprechend– відповідно (до чого-н.); згідно (з чим-н.); gemäß– згідно (з чим-н.), відповідно (до чого-н.); zufolge– внаслідок; згідно з; samt– включаючи також; (разом) із;
AKKUSATIV wen? was? durch– через, по; für–за, для; ohne– без; um– навколо, за; о (про час); gegen– проти; bis– до (про час); entlang– вздовж; wider – проти
DATIV (wo?– де? wann?– коли?) AKKUSATIV (wohin? –куди?) an–на, біля, до; auf–на; hinter– за, позаду; in– в, через; neben– біля, поруч; поряд з; über– над, через; про; зверх, понад; unter– під, серед; vor– перед; до; zwischen– між

 

Прийменники an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischenвимагають давального відмінка, якщо вказують на місце дії і відповідають на питання wo?– де? Якщо ж вони вказують на напрям руху і відповідають на питання wohin? –куди?, то вимагають знахідного відмінка. В усіх інших значеннях прийменники an, in, neben, unter, zwischenвимагають давального відмінка, а прийменникиauf, über– знахідного.

zum Beispiel:

• Ich gehe aufdie Straße. • Ich bin auf der Straße. Frage "Wohin?" Also: Akkusativ. Frage "Wo?" Also: Dativ.

 

Деякі прийменникі найдавнішого походження можуть зливатися з артиклем в Dativ і в Akkusativ:

an + dem = am bei + dem = beim in + dem = im in + das = ins an + das = ans durch + das = durchs hinter + dem = hinterm   hinter + den = hintern zu + dem = zum zu + der = zur  

 

Наступні прийменники можуть вимагати після себе Dativ або Genitiv:

angesichts(G.)– дивлячись на; aufgrund – на основі; diesseits– по цей бік; inmitten– серед, в середені; innerhalb– (Ort), (Zeit)– в середені (місце); протягом, через (про час); jenseits– по той бік; за; längs (G.)– вздовж; laut(D.) – згідно з; за; nächst ihm – слідуючи за ним, після нього; oberhalb– зверх; вище; понад; unterhalb – нижче; під; zuwider– всурепеч; наперекір zeit(G.) – за; über– над, через; про; зверх, понад; unter– під, серед; vor– перед; до; zwischen– між

 

Прийменники доповнюють систему відмінків, уточнюючи і конкрете-зуючи характер зв’язку між іменником і дієсловом, між іменником та іншим іменником, прикметником, займенником або прислівником.

• Verb z.B.: sich sorgen / kümmern um
• Adjektiv z.B.: auf jemanden eifersüchtig sein
• Nomen z.B.: die Sorge um...

 

§ 72. Zweigliedrige oder paarige Präpositionen.

 

nach ... zu –в напрямку до, в сторону до, nach dem Garten zu,

um ... willen –в ім’я (чого-н.), заради, через (щось),

von... an –з, починаючи з, від (якого-н. часу),

von ... auf –з, vonJudend auf

von ... aus –з (чого-н.),von diesem Punkte aus,

von ... her –від,von Leipzig her,

bis an (Akk.) –до,bis ans Grab,

bis auf (Akk.) –до; аж до...; до самої, до самих; bis auf die Grundmauern niederbrennen;за виключенням

bis in –до bis in die Stadt,

bis gegen (Akk.) –приблизно, близько до,bis gegen Mitternacht,

bis nach (Dat.) –до, bis nach Berlin,

bis über (Akk.) –до, bis über die Knie,

bis unter (Akk.) –до, bis unter das Dach,

bis zu –до,

über ... hindurch –через,

um ... herum– через

Двочленні або парні прийменники (Zweigliedrige oder paarige Präpositionen) складаються з двох прийменників, або з прийменника та прислівника з близьким або подібним значенням, при цьому один прийменник посилює, уточнює значення другого. В таких сполученнях прийменник стоїть звичайно перед тим словом, до якого він відноситься, а уточнюючий (другий прийменник або прислівник) після нього.

um den Friedens willen in der ganzen Welt… (в ім’я миру в усьому світі …)

• Von dieser Zeit anbeginne ich Morgengymnastik zu machen.(Починаючи з цього часу я буду робити ранкову гімнастику.)

• Von diesem Tag an beginnen wir an einem neuen Problem zu arbeiten.(З цього дня ми починаємо працювати над новою проблемою.)

Виключенням є прийменник bis, що стоїть разом з другим прийменником перед тим словом, до якого він відноситься.

Wir bleiben in dieser Stadt bis zum nächsten Montag. (Ми залишимося в цьому місті до наступного понеділка).

 

Die Syntax

 

Синтаксис – це розділ граматики, який вивчає функцію слів у реченні, способи обєднання слів в словосполучення та речення, структуру і типи словосполучень та речень.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.014 с.)