Partizipien (дієприкметники)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Partizipien (дієприкметники) 

Дієприкметник має дві форми: Partizip I (дієприкметник І «дієприслівник І») і Partizip II (дієприкметник ІІ «дієприслівник ІІ»). Водночас він є проміжною формою між дієсловом і прикметником, і тому має ознаки як дієслова, так і прикметника, отже може вживатись атрибутивно і предикативно.

Подібність Partizip I і Partizip II до дієслова:

Partizip Iмає граматичні категорії стану, виду і часу:

• Ich spreche mit einem hier weilenden Freund.

• Ich sprach mit einem hier weilenden Freund.

• Ich werde mit einem hier weilenden Freund sprechen.

Partizip IIяк одна з основних форм дієслова вживається для утворення аналітичних дієслівних форм: Perfekt та Plusquamperfekt Aktiv та Infinitiv II Aktiv, всіх часових форм Passiv і Stativ, форм умовного способу Konjunktiv і Konditionalis. В таких випадках Partizip IIперекладається дієсловом у відповідному стані, часі і способі.

a) У простому поширеному та питальному реченнях, а також у складно-сурядному реченні Partizip II займає останнє місце:

• Das Konzert hat dem Publikum nicht besonders gut gefallen.

Hast du diesen Artikel schon gelesen?

• Sie hat viele Bewerbungen geschrieben, aber sie hat noch keine Stelle gefunden.

• Das Konzert hat lange gedauert, darum sind sie spät heimgekehrt.

• Jetzt sindalle Mängel dieser Arbeit beseitigt.

b) У підрядному реченні останнє місце займає відмінюване допоміжне дієслово, а передостаннє –Partizip II змістового дієслова.

• Die Lehrerin fragt, ob wir dieses Thema verstanden haben.

 

Partizip I

 

Partizip Iвиступає у супроводі незавершеної дії, що відбувається водночас з головною дією присудка. Partizip I має значення дійсного способу, тобто означає дію, яка виконується особою або предметом. Partizip I не має ступенів порівняння і не може бути присудком.

• Wir trösteten das weinende Kind.

• Er ist durch einen umstürzenden Baum verletzt worden.

Partizip I (і Partizip II), які перейшли в прикметник або прислівник, можуть вживатись у функції предикатива:

• Seine Erfolge sind glänzend. (Його успіхи чудові.)

• Das ist ausgezeichnet. (Це чудово.)

• Der Mann ist wütend. (Чоловік розлючений.)

Partizip I утворюється шляхом додавання суфікса -d до Infinitiv:

 

Partizip I =основа Infinitiv+Suffix-d

• lieben – liebend (той, що любить)

• lächeln – lächelnd (той, що посміхається)

• blühen – blühend (квітучий)

• arbeiten – arbeitend (працюючий)

• zuhören – zuhörend (слухаючий)

Partizip I і Partizip II за значенням близькі до прикметника і тому вони частіше за все виконують в реченні функцію означення.

Partizip I може використовуватись у повній або короткій формі.

Відмінювання Partizip Iу повній формі:

  Singular (однина)
  maskulin neutrum feminin
N. blühender Apfelbaum sein lächelndes Mädchen die liebendeMutter
G. blühenden Apfelbaums seines lächelnden Mädchens der liebendenMutter
D. blühendem Apfelbaum seinem lächelnden Mädchen der liebenden Mutter
A. blühenden Apfelbaum sein lächelndes Mädchen die liebendeMutter

і для множини

  Plural(множина)
N. die arbeitenden Studenten
G. der arbeitenden Studenten
D. den arbeitendenStudenten
A. die arbeitendenStudenten

 

У повній формі Partizip I є означенням і стоїть перед іменником, узгоджуючись з ним у роді, відмінку і числі і перекладається діє прикмет-ником дійсного стану теперішнього (рідше – минулого) часу.

• Der Lehrer beschreibt den aufmerksam zuhörenden Studenten die Arbeit der Werkbank. – Викладач описує уважно слухаючим студентам роботу верстату.

• Der Lehrer erklärte den aufmerksam zuhörenden Studenten die Arbeit der Werkbank. – Викладач пояснював уважно слухавшим студентам роботу верстату.

 

У короткій формі Partizip I виступає частіше за все як обставина способу дії і перекладається дієприслівником недоконаного виду.

• Zitternd sah sie auf den Tiger. (Тремтячи вона дивилася на тигра).

• Er lachte schallend über mein verdutztes Gesicht. - Він голосно сміявся над моїм здивованим обличчям.

 

Merken Sie! Partizip I зворотних дієслів зберігає займенник sich.

• Er stand sich rasierend vor dem Spiegel. – Він стояв перед дзеркалом і голився.

 

Das Gerundivum

 

Partizip I з часткою zu вживається як означення. Такий зворот має пасивний відтінок того, що має бути і відноситься до дії в майбутньому.

• Wir besprechen den Plan der zu bauenden Schule. (Ми обговорюємо план школи, яка повинна (має) будуватись).

 

Partizip II

 

Partizip II – це третя основна форма дієслова, яка утворюється шляхом додавання префікса ge- і суфікса -(e)tдо основи інфінітив: machen – gemacht; kaufen – gekauft; arbeiten – gearbeitet.

 

Partizip II =Präfixge- +основа Infinitiv+Suffix-(e)t

 

Partizip II дієслів сильної дієвідміни утворюється від основи дієслова, префіксаge- і суфікса -en;кореневий голосний звук змінюється. (див. Tabelle 1 на стор. 4: ): heben – gehoben; schreiben – geschrieben.

У Partizip II дієслів з відокремлюваним префіксом префікс ge-ставиться між відокремлюваною частиною і основою дієслова: machen – zugemacht; aufstehen – aufgestanden; teilnehmen – teilgenommen.

Неправильні дієслова: bringen, denken, kennen, nennen, rennen, senden, wenden, wissen і модальні дієслова: können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen приймають суфікс слабких дієслів -t: bringen – gebracht; wissen –gewußt; wollen – gewollt.

Без префікса ge-, тільки з суфіксом -(e)tабо -enзалежно від дієвідміни, утворюється Partizip IIу дієслівз невідокремлюваними префіксами be-, ge-, er-, ver-, zer-, emt-, ent-, miss-: erzählen – erzählt; entstehen – entstanden; verstehen – verstanden.

Без префікса ge- і завжди з суфіксом -tутворюється Partizip IIдієслів з суфіксом -ier: studieren – studiert; diskutieren – diskutiert.

  Infinitiv Partizip II
schwache Verben (слабкі дієслова) 1. kaufen 2 zumachen 3. besuchen 4. studieren ge-kauf-t zu-ge-mach-t besuch-t studier -t
starke Verben (сильні дієслова) 5. finden 6. ankommen 7. verstehen 8. bringen ge-fund-en an-ge-komm-en verstand-en ge-brach-t

Partizip II також як і Partizip I використовується:

a) у повній формі як означення. Як означення Partizip IIперехідних дієслів має пасивне значення і перекладається українською мовою пасивним станом дієприкметника минулого часу:

• Die zerstörteStadt war ein schrecklicher Anblick. – Зруйноване місто було жахливим видовищем.

• die beendete Arbeit – закінчена робота (beenden vt – кінчати, припиняти)

• die angefangene Arbeit – розпочата робота (anfangen vt– починати, братися до чого-н.)

Відмінювання Partizip IIу повній формі:

Kasus Singular (f) Plural
Nominativ die zerstörte Stadt die zerstörten Städte
Genitiv der zerstörten Stadt der zerstörten Städte
Dativ der zerstörten Stadt der zerstörten Städte
Akkusativ die zerstörte Stadt die zerstörten Städte

b) і у короткій як обставина:

• Allein geblieben, hatte Renate ihren Platz vor dem Fernseher eingenommen. – Залишившись сама, Ренате знов зайняла (своє) місце перед телевізором.

Непоширений Partizip IIзвичайно виконує лише функцію обставини способу дії, а поширений – функцію різних обставин. (див. § 46).

Merken Sie sich!

Partizip II неперехідних дієслів, які утворюють перфект за допомогою дієслова „sein“, може виконува-ти функцію означення, якщо перехідне дієслово в даному контексті має зміст закінченої дії (на це, як правило, вказує наявність префікса). У фунції означення Partizip II перекладається на українську мову дієприкметником активного стану минулого часу:

• die abgereiste Kommission – комісія, що поїхала (abreisen vi (s) – виїжджа-ти, вирушати в дорогу)

• der angekommene Zug – потяг, який прибув (ankommen vi (s) – прибувати, приїздити)

Partizip II тих неперехідних дієслів, які утворюють перфект за допомогою дієслова „haben“, наприклад, „geschlafen“ (schlafen vi – спати), „gesessen“ (sitzen vi – сидіти), не може виконувати функцію означення.

§ 46. Die abgesonderten Partizipialfügungen

(дієприкметникові звороти)

Дієприкметникові звороти або групи вказують на обставину, яка супроводжує дію і виражається присудком всього речення. Частіше за все вони відповідають підрядному реченню часу, способу дії або причини, іноді умовному реченню і реченню обставини поступки.

Дієприкметник І (Partizip I) або дієприкметник ІІ (Partizip II), який вживається з пояснювальними словами, що його доповнюють, називається поширеним дієприкметниковим зворотом і утворює так звану діє прикмет-никову групу, яка на письмі відокремлюється комами. Переклад дієприкметникового зворота (або дієприкметникової групи) слід починати з дієприкметника.

Mit Kupfer legiert, diente das Gold als Münzmetall. (Сплавляючись з міддю, золото служило металом для (виготовлення) монет).

Von Versuchen zur Darstellung metallischen Chroms ausgehend, gelangte Goldschmidt zu seinem aluminothermischen Verfahren. (Виходячи з дослідів отримання металичного хрому, Гольдшмидт прийшов до свого флюміно-термічного методу.)

В реченні дієприкметниковий зворот завжди означає підмет. В поширеному дієприкметниковому звороті дієприкметник не має закінчення. В головному реченні Partizip стоїть на останньому місці, інколи – на першому.

• Sich auf seine Verantwortung besinnend, übernahm der Politiker das schwere Amt.(Усвідомлюючи свою відповідальність, політик зайняв важку посаду.)

або:

• Der Politiker übernahm, sich auf seine Verantwortung besinnend, das schwere Amt. (Політик зайняв важку посаду, усвідомлюючи свою відповідальність.)

В підрядному реченні дієприкметниковий зворот стоїть після підмета:

• Der Kranke war tief beunruhigt, nachdem die Ärzte, laut über seinen Fall diskutierend, das Krankenzimmer verlassen hatten. (Хворий був глибоко занепокоєний, після того як лікарі, голосно обговорюючи його випадок, залишили палату).

Merken Sie sich! Partizip I означає активний процес, Partizip II – пасивний:

• Napoleon, auf die Insel St. Helena verbannt, schrieb seine Memorien.(Засланий на острів Святої Олени, Наполеон писав свої мемуари.)

Partizip I у функції обставини способу дії за своїм значенням близький до підрядних речень способу дії, що вводяться сполучником „indem“.

• Viel lesend, bereichern wir unsere Kentnisse. (Багато читаючи ми збагачуємо свої знання.) = Indem wir viel lesen, bereichern wir unsere Kentnisse. (Завдяки тому, що ми багато читаємо, ми збагачуємо свої знання.)

 

Поширений Partizip II виконує функцію різних обставин, а саме:

1. обставини способу дії (Modalangabe). У цій функції Partizip II найчастіше сполучається з іменником у знахідному відмінку, утворюючи дієприкметникову групу:

• Zwei ältere Frauen, die Kopftücher unter dem Kinn verknotet, schritten über die schmalen Wege. – Підв’язавши хустки під підборіддям, дві жінки похилого віку, крокували вузенькими стежками

2. обставини часу(Temporalangabe). Така конструкція за своїм значенням близька до підрядних речень часу, які вводяться сполучниками „nachdem“, „als“ „wenn“:

Nach Hause zurückgekert, machte ich mich sofort an die Arbeit. (Die abgesonderte Partizipialgruppe) – Повернувшись додому, я негайно взявся до роботи. = Nachdem ich nach Hause zurückgekert war, machte ich mich sofort an die Arbeit. (Temporalsatz) – Після того як я повернувся додому, я негайно взявся до роботи.

3. обставини причини (Kausalangabe). Така конструкція за своїм значенням близька до підрядних речень причини, які вводяться сполучниками „weil“, „da“:

Die Einkaufe noch nicht besorgt, konnte ich nicht nach Hause gehen. (Die abgesonderte Partizipialgruppe) – Не зробив покупки, я не зміг повернутись додому. = Da ich die Einkaufe noch nicht besorgt hatte, konnte ich nicht nach Hause gehen. (Kausalsatz) – Оскільки я не зробив покупки, я не зміг повернутись додому.

4. обставини умови(Bedingungangabe). У такій функції поширений Partizip II за своїм значенням близький до підрядних умовних речень:

Gründlicher vorbereitet, wäre uns dieser Versuch besser gelungen. (Грунтовніше підготовлений, цей дослід вдався б нам краще.)

Besser isoliert, könnte man diesen Stromleiter verwenden. (Die abgesonderte Partizipialgruppe) – Цей провідник струму можна було б застосувати, якби він був краще ізольований. = Wenn dieser Stromleiter besser isoliert wäre, könnte man ihn verwenden. (Bedingungssatz) – Якби цей провідник струму був краще ізольований, його можна було б застосувати.

5. обставини поступки (Konzessivangabe). У такій функції поширений Partizip II за своїм значенням близький до підрядних допустових речень і вводиться допустовими сполучниками „obwohl“, „obgleich“, „obschon“, „trotzdem“, „wenn auch“:

• Obwohl erkältet, (doch) ging er zur Arbneit. = Obwohl er erkältet war, ging er (doch) zur Arbeit. – Хоча він і застудився, (все ж таки) він пійшов на роботу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.024 с.)