ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навчання, інструктування і перевірка знань з питань охорони праціЗакон України «Про охорону праці» вимагає, щоб усі праців­ники при прийомі на роботу і в процесі трудової діяльності про­ходили на підприємстві навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Особи, які не пройшли навчання і перевірки знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є важливою складовою системи управління охороною праці.


Навчання та інструктаж проводяться:

• з учнями, вихованцями та студентами закладів освіти;

• з працівниками у процесі їх трудової діяльності.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або

там, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити по­переднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.

Вивчення основ охорони праці та безпеки життєдіяльності проводиться в усіх закладах освіти.

Навчання студентів і учнів з питань охорони праці стосов­но конкретних робіт проводиться на підприємствах, де ці ро­боти виконуються.

Теоретичне та виробниче навчання працівників з охорони праці на підприємстві проводиться при підготовці, перепідготов­ці, отриманні нової професії, підвищенні кваліфікації.

Після навчання з охорони праці обов'язково проводиться пе­ревірка знань. Для перевірки знань працівників з охорони праці на підприємстві утворюється постійно діюча комісія. У складі цієї комісії повинно бути не менше трьох осіб, які вже пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці.

Результати перевірки знань працівників з питань охорони пра­ці оформлюються протоколами. Особам, які при перевірці знань з питань охорони праці виявили задовільні результати, видаються посвідчення (додаток 2). У разі незадовільного результату протя­гом одного місяця призначається повторна перевірка знань працівника. Якщо під час наступної перевірки результат виявить­ся також незадовільним, то має вирішуватися питання про праце­влаштування працівника на іншому робочому місці.

Працівники, які мають перерву в роботі за професією понад один рік, проходять навчання з охорони праці до початку са­мостійної роботи.

До самостійної роботи такі працівники допускаються тільки після вступного інструктажу, навчання, перевірки теоретичних знань, первинного інструктажу на робочому місці, стажування і набуття навичок безпечних методів праці.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охоро­ни праці поділяються на такі:

• вступний;

• первинний;

• повторний;

• позаплановий;

• цільовий.


Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться:

• з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу неза­-
лежно від їхньої освіти та стажу роботи;

• з працівниками інших організацій, які прибули на підприєм­-
ство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або
виконують інші роботи для підприємства;

• з учнями, вихованцями та студентами, які прибули на під-­
приємство для проходження виробничої практики;

• під час екскурсії на підприємство;

• з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особа­
ми, які навчаються у середніх, позашкільних, професійно-тех­-
нічних, вищих закладах освіти при оформленні або зарахуванні
до закладу освіти.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі, а також у документі про прийняття пра­цівника на роботу (додаток 3).

Вступний інструктаж проводиться за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробницт­ва. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу наведено у додатку 4.

Первинний інструктаж на робочому місці до початку роботи проводиться:

• з новоприйнятим на підприємство працівником;

• з працівником, який переводиться з одного цеху виробницт­-
ва до іншого;

• з працівником, який виконуватиме нову для нього роботу;

• з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь
у виробничому процесі на виробництві.

Первинний інструктаж також проводиться з вихованцями, уч­нями та студентами середніх, позашкільних, професійно-техніч­них, вищих закладів освіти:

• на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де на­-
вчальний процес пов'язаний із небезпечними або шкідливими
хімічними, фізичними, біологічними факторами, у гуртках, перед
уроками трудового навчання, фізкультури, перед спортивними
змаганнями, вправами на спортивних знаряддях, при здійсненні
заходів за межами території закладу освіти;

• перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного
з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;

• на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми)
навчального плану (програми) — із загальних вимог безпеки, по­
в'язаних з тематикою та особливостями проведення цих занять.


Усі робітники, у тому числі випускники професійних навчальних закладів, навчально-виробничих (курсових) комбінатів, після пер­винного інструктажу на робочому місці мають протягом 2—15 змін (залежно від характеру роботи та кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом досвідчених кваліфікова­них робітників.

Первинний інструктаж проводиться за програмою, складеною з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці та технічної документації. Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу наведено у додатку 6.

Повторний інструктаж проводиться з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз у квартал, на інших роботах — 1 раз на півріччя. Повторний інструктаж проводиться за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж проводиться:

• при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів
про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

• при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації
устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, мате­
ріалів, інших факторів, що впливають на охорону праці;

• при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про
охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій,
пожеж тощо;

• при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і
контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно
робіт, що виконуються працівником;

• якщо у трудовому процесі виконавця робіт сталася перерва
понад ЗО календарних днів — для робіт з підвищеною небезпе­-
кою, а для решти робіт — понад 60 днів;

• з вихованцями, учнями, студентами — в кабінетах, лаборато­-
ріях, майстернях тощо при порушеннях ними вимог нормативних
актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до
травм, аварій, пожеж тощо; при зміні умов виконання навчальних
завдань з професії, лабораторних робіт, інших видів занять, пе­-
редбачених навчальним планом {додатки 8, 9).

Обсяг і зміст інструктажу визначається у кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили необхід­ність його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

• за виконання разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми
обов'язками за фахом (вантажно-розвантажувальні роботи, разові
роботи за межами підприємства, цеху тощо);


за ліквідації аварії, стихійного лиха;

• за проведення робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл;

• проводиться з вихованцями, учнями, студентами закладів
освіти у разі організації масових заходів (екскурсії, походи, спор­-
тивні змагання тощо).

Цільовий інструктаж фіксується документом, що дозволяє проведення робіт, наприклад, нарядом-допуском (додаток 7).

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробницт­ва, цеху, дільниці, майстер, інструктор виробничого навчання, викладач тощо). Первинний, повторний, цільовий та позаплано­вий інструктажі завершуються перевіркою знань усним опиту­ванням, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. Про проведення первинного, повторного, позапланового інструктажів, стажування та допуск до роботи особа, яка проводила інструк­таж, робить запис до відповідного журналу (додаток 5). При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інс­труктував. Працівники підприємств, а також його керівники (власники) повинні проводити навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці у тому порядку і в ті терміни, які передба­чені відповідними нормативними документами.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.008 с.)