ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕЄСТРАЦІЇ ШСТРУКТАЖШ З ПИТАНЬОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ УЧНІВ

ВИХОВАНЦІВ, СТУДЕНТІВ

(клас, група, лібораторія, кабінет тощо)

Розпочато «__ »________________ 200__ р.

Закінчено «__ »________________ 200__ р.

Формат А4 (210 х 297)


Закінчення додатка 8

 

№з/п Дата проведення інструктажу Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка інструктується Клас, група, лабораторія, кабіне тощо Вид інструктажу, його зміст, номер, найменування інструкції Прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, яка проводила інструктаж Підпис особи, яка роводила інструктаж Підпис особи, яку інструктували
               

*Учні і вихованці розписуються в журналі реєстрації інструктажів під час трудової і професійної підготовки, починаючи з 9-го класу


СТ5


Формат А4 (210 х 297)


Додаток 9

ОСНОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ, УЧНІВ, СТУДЕНТІВ

1. Загальні відомості про заклад освіти, його лабораторії, гуртки,
майстерні. Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях та
на спортивних майданчиках.

2. Загальні правила поведінки на території закладу освіти. Розташу­
вання кабінетів, лабораторій, їдальні, залів, медпункту тощо.

3. Особливі вимоги безпеки при проведенні позакласних та поза­
шкільних заходів. Обставини та причини окремих характерних нещасних
випадків, що сталися в закладах освіти.

4. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі.

5. Перша допомога потерпілим. Дії учнів, вихованців, студентів у разі
нещасного випадку, пожежі, виявленні отруйних або шкідливих ре­
човин у закладі освіти.


Додаток 10 Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

(підпис роботодавця або уповноваженої ним особи)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_200_ р.

АКТ№

Про нещасний випадок невиробничого характеру

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)


1. Дата і час нещасного випадку_

(число, місяць, рік)


ІГ


 


(година, хвилина)

2. Підприємство (установа, організація),
працівником якого є потерпілий_______ 


(найменування)

2.1.Адреса підприємства, де працює потерпілий: область

район_

населений пункт_

2.2. Форма власності_Продовження додатка 10

2.3. Міністерство, орган, якому
підпорядковане підприємство__

2.4. Найменування і адреса підприємства,
де стався нещасний випадок

2.5. Цех, дільниця^

місце нещасного випадку

3. Відомості про потерпілого: 3.1. Стать: чоловіча, жіноча

3.2. Число, місяць, рік народження^

3.3. Професія (посада)_____ __

розряд (клас)_____________

3.4. Стаж роботи загальний_

3.4. Стаж роботи за професією (посадою),
під час якої стався
нещасний випадок____________________


4. Проведення навчання потерпілого та інструктажів з охорони праці:

(число, місяць, рік) 172

4.1. Навчання за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок_

4.2. Проведення вступного (число, місяць, інструктажів: рік)
первинного (число, місяць, рік)
повторного (число, місяць, рік)
цільового (число, місяць, рік)

Продовження додатка 10

4.3. Перевірка знань за професією чи видом
роботи, під час виконання якої стався нещасний
випадок (для робіт підвищеної небезпеки)__(число, місяць, рік)

5. Проходження медоглядів:
попередній_______________

періодичний_


6. Обставини, за яких стався нещасний
випадок___________________________

6.1. Вид події

6.2. Шкідливий фактор та його значення_

7. Причини нещасного випадку_

8. Устаткування, машини, механізми, транс­
портні засоби, експлуатація яких призвела до не­
щасного випадку_______________________

(найменування, тип, марка,

рік випуску, підприємство-виробник)

9. Медичний висновок про діагноз ушкоджен­
ня здоров'я потерпілого_________________

9.1. Перебування потерпілого в стані
алкогольного чи наркотичного сп'яніння___

(так, ні)


Г"Закінчення додатка 10

10. Особи, які допустили порушення
законодавства про охорону праці_


(Прізвище, ім'я, по батькові, професія, посада, порушені
вимоги законодавчих та інших нормативних актів з охо­
рони праці — статті, параграфи, пункти тощо)
11. Свідки нещасного випадку__________


ДНАОП


(прізвище, ім'я, по батькові,

постійне місце проживання) 12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку:

 

п/п Найменування заходів Термін виконання Виконавець Позначка про виконання

Голова комісії


(посада)


(підпис) (прізвище, ініціали)


 


Члени комісії


(посада)


(підпис) (прізвище, ініціали)


 


(посада)


(підпис) (прізвище, ініціали)


 200_ р.


Додаток 11

ГРАНИЧНІ НОРМИ ПІДІЙМАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ НЕПОВНОЛІТНІМИ,

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.011 с.)