РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЩМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЩ(цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія)

Розпочато «__ »________________ 200__ р.

Закінчено «__ »______________ _200 *_ р.

61165 161


  № п.п
  Дата
  Прізвище, ініціали особи, яку інструк­тують
  Професія, посада особи, яку інструктують
  Вид інструктажу (первинний, повтор-ний, позаплановий, цільовий)назва та номер інструкції
  Причина проведення позапланового інструктажу
  Прізвище, ініціали особи, яка інструктує

Закінчення додатка 5

О а


Особи, яку інструк­тують


Особи, яка інструктує


кількість змін з

(дата)


стажування пройшов (підпис) робітника


перевірив, допуск до роботи

зробив (підпис, дата)


163


Додаток 6

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПЕРВИННОГО ІНСТРУКТАЖУ

1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на
робочому місці, виробничій дільниці, в цеху. Основні небезпечні та
шкідливі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі,
особливості їх дії на працюючих.

2. Безпечна організація робіт та утримання робочого місця.

3. Небезпечні ділянки машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки об­
ладнання (запобіжні, гальмові пристрої та огорожа, системи блокування
та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги запобігання електротравматизму.

4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання,
пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлен­
ня та інших засобів захисту).

5. Безпечні прийоми та методи роботи; дії у разі виникнення небез­
печної ситуації.

6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх
використання.

7. Схема безпечного руху працівників по території цеху, дільниці.

8. Внутрішньоцехові транспортні та вантажопідйомні засоби та меха­
нізми. Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та
транспортуванні вантажів.

9. Характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо), випадків ви­
робничого травматизму.

 

10. План ліквідації аварій, запасні виходи.

11. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов'язки і дії працівників
при аваріях. Способи застосування існуючих на дільниці засобів пожежо­
гасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування.

12. Подання долікарської допомоги потерпілим.

13. Вимоги безпеки при закінченні роботи.


Додаток 7

Форма наряда-допуску на виконання робіт з підвище­ною небезпекою

(найменування підприємства, організації)

Затверджено: Гол. інженер

НАРЯД-ДОПУСК

На виконання робіт з підвищеною небезпекою

«__ »_________________________ 200__ р.

НАРЯД

1. Відповідальному виконавцю робіт_________________ з

бригадою в складі_ чол. виконати такі роботи_

(найменування робіт, місце проведення)

2. Необхідні для виконання робіт:
матеріали__________________

інструменти_

захисні засоби

3. При підготовці та виконанні робіт забезпечити
такі заходи безпеки_________________________

(вказуються основні заходи безпеки праці)
4. Особливі умови______________________________


5. Початок роботи о__ г.___ хв.______ 200__ р.

Закінчення о___ г.___ хв.______ 200__ р.Продовження додатка 7
Режим роботи________________________________________

(одно-, дво-, тризмінний)

6. Відповідальним керівником робіт призначається__________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

7. Наряд-допуск видав___________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

8. Наряд-допуск прийняв відповідальний керівник робіт_

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Заходи безпеки праці та порядок виконання робіт узгоджені з
відповідальною особою діючого підприємства (цеху, дільниці)___

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

10. Інструктаж щодо заходів безпеки на робочому місці відповідно до

інструкцій______________________________________________

(найменування інструкцій або короткий зміст інструктажу)

провели:

відповідальний керівник робіт_

(дата, підпис)

відповідальна особа діючого підприємства (цеху, дільниці). 11. Інструктаж пройшли члени бригади:

 

Прізвище, ім'я, по батькові Професія, розряд Дата Підпис особи, яка проінструк­тована

12. Робоче місце і умови праці перевірено. Заходи безпеки, вказані у наряді-допуску, забезпечені.


Закінчення додатка 7
Дозволяю приступити до роботи_________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові представника діючого підприємства,

який допускає до роботи, дата, підпис)

Відповідальний керівник робіт_____________________

Відповідальний виконавець робіт___________________

13. Роботи розпочаті о г.__ хв.____ 200_ р.

відповідальний керівник робіт__________

(дата, підпис)

14. Роботи закінчені, робочі місця перевірені (матеріали, інструменти,
пристрої тощо прибрані) люди виведені.
Наряд закритий о____ г.___ хв._____ 200_

Відповідальний керівник робіт____

(дата, підпис)
Відповідальна особа діючого підприємства_______

(дата, підпис)


Додаток 8

Рекомендована форма журналу ре­єстрації вступного інструктажу з пи­тань охорони праці

Титульний аркуш журналу

(заклад освіти)

ЖУРНАЛПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.015 с.)