ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

про нещасний випадок невиробничого характеру1.

(прізвище, ім'я та по батькові)
2. Дата народження____________

(число, місяць, рік)


 
 


3. Стать

4. Рід занять: працюючий, непрацюючий, ди­
тина дошкільного віку, учень, студент _____

5. Дата і час нещасного випадку________

6. Адреса потерпілого: область


184


раион_

населений пункт

вулиця, будинок, квартира

7. Місце, де стався нещасний випадок


8. Стислий виклад обставин
нещасного випадку______

9. Подія, що призвела
до нещасного випадку_

10. Причини нещасного випадку

11. Наслідки нещасного випадку

(смертельний, не смертельний)

12. Перебування потерпілого в стані алкоголь­ного чи наркотичного сп'яніння, тверезий _____

(потрібне підкреслити)

13. Заходи, яких необхідно вжити
для усунення причин травмування_

 

№ п/п Зміст заходу Виконавець — посада, місце роботи, ініціали та прізвище Термін виконання

14. Висновок комісії


(зміст порушення нормативно-правових актів із зазначенням винних осіб)

15. Назва організації, яка проводила розслідування ___

Голова комісії______________

(посада)

(підпис) (ініціали та прізвище)


Члени комісії


(посада)


(підпис) (ініціали та прізвище)


 


(посада)


(підпис) (ініціали та прізвище)Список використаної літератури


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

1. Конституція України.

2. Кодекс Законів про працю України.

3. Закон України «Про охорону праці».

4. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страху­
вання від нещасного випадку на виробництві та професійного захворюван­
ня, які спричинили втрату працездатності».

5. Закон України «Про пожежну безпеку».

6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».

7. Закон України «Про охорону здоров'я населення».

8. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професій­
них захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях
(постанова Кабінету Міністрів України від 10. 08. 93 № 623; в редакції по­
станови Кабінету Міністрів України від 17. 06.1998 № 923).

9. Положення про організацію роботи з охорони праці та порядок розслі­
дування нещасних випадків у навчально-виховних закладах (наказ Міні­
стерства освіти України від ЗО. 11. 93 № 429).

 

10. Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'заним з важ­
кими роботами і роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці
(наказ Держнаглядохоронпраці України від ЗО. 12. 94 № 130).

11. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповноліт­
німи (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22. 03.1996 № 59).

12. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками
(наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 №241).

13. Перелік робіт з підвищеною небезпекою (наказ Держнаглядохорон­
праці України від ЗО. 11. 93 № 123).

14. Типове положення про службу охорони праці (наказ Держнагляд­
охоронпраці України від 3. 08.93 № 73).

15. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
(наказ Держнаглядохоронпраці України від 3. 08.93 № 72).

16. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з
питань охорони праці (наказ Держнаглядохоронпраці України від 28. 12. 93
№ 135).

17. Типове положення про навчання з питань охорони праці (наказ
Держнаглядохоронпраці від 17. 02. 99 № 27).

18. Положення про порядок накладання штрафів на підприємства,
установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці
(постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.93 №754).


19. Правила безпечної експлуатації електроустановок (наказ Держнагляд-
охоронпраці України від 6.10. 97 № 257).

20. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (наказ
Держнаглядохоронпраці України від 9.01.98 № 4).

21. Правила будови і безпечної експлуатації вантажно-підіймальних
кранів (наказ Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 №128).

22. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском (наказ Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 N° 104).

ЛІТЕРАТУРА ЗА ТЕМАМИ

І.Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Метод, основьі. - М.: Просвещение, 1982. — 138 с.

2. Белов С. В., Бринза В. Я, Венчик Б. С. Безопасность производственньїх
процессов. — М.: Машиностроение, 1985. — 448 с.

3. Вдовец С. Я. Совершенствование подготовки квалифицированньїх ра-
бочих. - М.: Вьісш. шк., 1983. - 136 с.

А.Денисенко Г. Ф. Охрана труда. — М.: Вьісш. шк., 1985. - 319 с.

5. Долин П. А. Справочник по технике безопасности. — М.: Знергоиздат,
1982. -799 с.

6. Єлисеєв А. Г. Охорона праці. — К., 1995.

І.Зарубежний опьіт профилактики производственного травматизма и профессиональньїх заболеваний. — М., 1980. — 19 с.

8. Калугин Н. Я, Плотников Ю. В. Охрана труда в общеобразовательной
школе. — М.: Просвещение, 1980. — 176 с.

9. Канарев Ф. Ш.у Перетогин М. А., Праник Г. Н. Охрана труда. — М.:
Агропромиздат, 1988. — 84 с.

 

10. Коновалов В. Н. Техника безопасности при работах по химии. — М.:
Просвещение, 1980. - 128 с.

11. Куценко Г. Я, Жашкова Я. А. Основи гигиеньї. — М: Вьісш. шк.,
1980. - 142 с.

12. Луковников А. В. Охрана труда. — М.: Колос, 1984. — 288 с.

13. Орлов Г. Г. Охрана труда в строительстве. — М.: Вьісш. шк., 1984. —343 с.

14. Павлов С. П., Губонина 3. Я. Охрана труда в машиностроении. — М.:
Вьісш. шк., 1986. - 215 с.

15. Пьіжик Г. М., Савицкий В. Е., Гогиташвили Г. Г. Управление безопас-
ностью труда на основе стандартизации. — К.: Техника, 1981.-86 с.

16. Роуз Д. Обучение технике безопасности и действиям при аварии
(опьіт США). - К.: Инкопресс, 1993. - 83 с.


ЗМІСТ


188


Вступ.............................................................................................. З

Розділ І

Правові та організаційні

основи охорони праці. .................................................. 5

1.1. Зміст поняття «охорона праці»............................ .5

1. 2. Соціально-економічне

значення охорони праці......................................... 5

1.3. Мета і завдання предмета

«Охорона праці».................................................... 6

1.4. Додаткові вимоги щодо вивчення

предмета при підготовці робітників для виконання
робіт з підвищеною небезпекою .......................... 7

1.5. Основні законодавчі акти з охорони праці............ 9

1. 6. Основні завдання системи

стандартів безпеки праці............... . ................ . .17

1.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку... 18

1. 8. Колективний Хоговір,

його укладання і виконання .............................. 18

1. 9. Права працівників на охорону праці під час

роботи на підприємстві, на пільги і компенсації

за важкі та шкідливі умови праці....................... .19

1. Ю.Охорона праці жінок та підлітків..................... .20

1.11. Порядок забезпечення працюючих

засобами індивідуального захисту ................... 21

1. 12. Державний нагляд і громадський

контроль за охороною праці ............................. 22

1.13. Відповідальність за порушення

законодавства про охорону праці........................ 24

1. 14. Навчання, інструктування

і перевірка знань з питань охорони праці ........ 24

1. 15. Поняття про виробничий

травматизм і профзахворювання ...................... 28


1.16. Нещасні випадки, пов'язані з працею

на виробництві й у побуті................................................ 29

1.17. Алкоголізм і безпека праці . . . ................................... ЗО

1.18. Основні причини травматизму

і захворювань на виробництві....................................... 31

1.19. Основні заходи запобігання

травматизму та захворюванням на виробництві . . .33

1. 20. Розслідування та облік нещасних випадків

на виробництві, професійних захворювань

і професійних отруєнь........................................................ 34

Розділ II

Основи безпеки праці в галузі..........................................................38

2.1.Загальні питання безпеки праці ................................ 38

2. 2. Перелік робіт з підвищеною небезпекою............................... 41

2. 3. Зони небезпеки та їх огородження.......................................... 42

2. 4. Світлова та звукова сигналізації............................................. 43

2. 5. Запобіжні написи, сигнальні фарбування .......................... 44

2. 6. Знаки безпеки .-..■............................. . .............................. 45

2.1. Засоби захисту від небезпечних

і шкідливих виробничих факторів................................. 47

2. 8. Мікроклімат виробничих приміщень...................................... 52

2.9. План ліквідації аварії.................................................................. 55

2.10. Поводження в надзвичайних ситуаціях................... 56

2.11. План евакуації з приміщень на випадок

аварії............................................................................................ 56

2.12. Вимоги безпеки до майстерень........... 57

2.12. Вимоги безпеки до лабораторій ............ 58

Розділ НІ

Основи пожежної безпеки...................................................................60

3.1. Характерні причини виникнення пожеж................... 60

3. 2. Пожежонебезпечні властивості речовин ............................ 60

3. 3. Організаційні та технічні протипожежні заходи . . .62

3.4. Протипожежна автоматика та пожежна

сигналізація.................................................................................. 63

3. 5. Протипожежний інструктаж та навчання .......................... 65

3. 6. Горіння речовини і способи його припинення..................... 66

3. 7. Поняття вогнестійкості............................................................... 67

3. 8. Вогнегасильні речовини............................................................. 683.9. Пожежна техніка для захисту об'єктів ............... 70

3.10. Пожежна безпека під час виробничої

практики у навчальних цехах підприємства ...... 74

3.11 Гасіння та профілактика пожеж

на об'єктах галузі.................................................. 74

Розділ IV

Основи електробезпеки .............................................76

4.1.Електрика промислова,

статична і атмосферна......................................... 76

4. 2. Особливості ураження

електричним струмом ....................................... 78

4. 3. Вплив електричного струму

на організм людини.............................................. 79

4. 4. Види ураження електричним струмом ............ 79

4. 5. Фактори, що впливають на ступінь

ураження людини електрострумом .................. 81

4. 6. Основні випадки ураження струмом ................ 82

4. 7. Безпечні методи звільнення

потерпілого від дії електричного струму ........ 88

4. 8. Класифікація виробничих приміщень

з електробезпеки................................................... 92

4.9. Допуск до роботи з електрикою........................... 93

4. Ю.Колективні та індивідуальні засоби

захисту в електроустановках . ........................... 94

4.11.Захист від статичної електрики........................... 99

4.12.Захист споруд і будівель від блискавки ........ 100

4. ІЗЛравила поведінки під час грози ...................... 100

Розділ V

Основи гігієни та виробничої санітарії....................102

5. 1. Поняття про виробничу

санітарію та гігієну праці.................................... 102

5. 2. Шкідливі виробничі фактори

та засоби захисту від них ................................ 103

5. 3. Лікувально-профілактичне харчування............. 112

5.4. Фізіологія праці ................................................. 112

5. 5. Граничні норми підіймання

та переміщення вантажів.................................... 114

5. 6. Вимоги до опалення, вентиляції


та кондиціонування повітря виробничих,
навчальних та побутових приміщень................ 115

5. 7. Правила експлуатації систем вентиляції..... . . .118

5. 8. Види освітлення. Природне освітлення.

Штучне освітлення: робоче та аварійне............. 119

5. 9. Правила експлуатації освітлення....................... 120

5.10.Санітарно-побутове забезпеченая

працюючих ....................................................... 120

5. 11. Щорічні медичні огляди неповнолітніх

та осіб до 21 року............................................... 122

Розділ VI

Надання першої допомоги при нещасних випадках. . .124

6.1. Точки для зупинки кровотечі.............................. 124

6. 2. Послідовність, принципи та засоби надання

першої допомоги. Дії у важких випадках ........ 124

6. 3. Медична аптечка, її склад,

призначення, правила користування ................ 128

6. 4. Перша допомога при запорошуванні очей,

пораненнях, вивихах, переломах ...................... 129

6.5. Припинення кровотечі з рани,

носа, вуха, легенів, стравоходу ........................ 136

6. 6. Надання першої допомоги при знепритомненні,
шоку, тепловому та сонячному ударах,
опіку, обмороженні.............................................. 140

6. 7. Перша допомога при ураженні

електричним струмом . ..................................... 144

6. 8. Оживлення. Способи штучного дихання.

Непрямий масаж серця........................................ 146

6. 9. Транспортування потерпілого........................... 150

Додатки..................................................................................... 153

Список використаної літератури......................... #* • ■ -..........


Навчальне видання

ВИНОКУРОВА Луїза Едуардівна

ВАСИЛЬЧУК Микола Васильович

ГАМАН Микола Васильович

основи

ОХОРОНИ ПРАЦІ

Підручник для професійно-технічних навчальних закладів

Затверджено Міністерством освіти і науки України

Редактор Т.М. Філіппова

Технічний редактор Т. М. Піхота

Художнє оформлення 0. А. Коваль

Коректор Т.М. Філіппова Комп'ютерна верстка Є. О. Корецька

~ Підписано до друку 20. 09. 2001. Формат 60x84/16. Папір офс. № 1. Гарнітура РеіегзЬиг^С. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 11,16. Ум. фарбовідб. 11,63. Обл.-вид. арк. 13,10. Наклад 120 000 прим. Зам. № 1-165.

Підготовлено до друку ПП «Вікторія»

04053, Київ, вул. Артема, 66 Свідоцтво про реєстрацію ДК № 78

ВАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» 09117, Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.037 с.)