Про перевірку знань з питань охорони праці
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про перевірку знань з питань охорони праціПерша сторінка посвідчення

(підприємство, установа, організація)

ПОСВІДЧЕННЯ

Видано_____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

посада (фах)_________________________________

місце роботи_________________________________

про те, що він (вона) пройшов(ла) навчання і виявив(ла)
потрібні знання_________________________________

(найменування нормативних актів про охорону праці, за якими проводилася перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань

від «__ »_____________________ 200 _ р. №________

м.п.

Голова комісії_______________________________ (прізвище)

(підпис)


Закінчення додатка 2

У даному посвідченні можуть бути додаткові вкладки про обов'язкові медичні огляди працівника, право виконання ним спеціальних робіт та інше.

Посвідчення можуть бути ламінованими, виготовленими на основі фотокомп'ютерних технологій.

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ

Посада (фах)_____________________________________

виявив(ла) потрібні знання__________________________

(найменування нормативних актів про охорону

праці, за якими проводилася перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань
від «_ _»____________ 200 _р. №

м.п.

Голова комісії_______________________________ (прізвище)

(підпис)

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ

Посада (фах)________________________________________

виявив(ла) потрібні знання______________________________

(найменування нормативних актів про охорону

праці, за якими проводилася перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань
від «__ »_______________ 200___ р. №______

м.п.

Голова комісії_______________________________ (прізвище)

(підпис)


Додаток З

Рекомендована форма журналу ре­єстрації вступного інструктажу з пи­тань охорони праці

Титульний аркуш журналу

(підприємство, організація, заклад освіти)

ЖУРНАЛ

РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розпочато «_____ >>__________________ 200___ р.

Закінчено «_____ »__________________ 200___ р.

Формат А4 (210 х 297) 158


Закінчення додатка З

 

 

 

№з/п Дата проведення інструктажу Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують Професія*, посада особи*, яку інструктують, її вік Назва виробничого підрозділу (група, клас, гурток), до якого приймається особа, що інструктується Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує Підписи
особи, яку інструктують особа, яка інструктує
               

*Не заповнюється при проведенні вступного інструктажу в закладах освіти з особами, яким не виповнилося 14 років


 


Формат А4 (210 х 297)


Додаток 4

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

1. Загальні відомості про підприємство, характерні особливості ви­
робництва, об'єкти підвищеної небезпеки.

2. Загальні правила поведінки працівників на території підприємства,
у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів,
служб допоміжних приміщень, безпечний рух на території підприємства.

3. Основні положення Закону України «Про охорону праці», Кодексу
законів про працю та нормативних актів про охорону праці, вирішення
спірних питань між роботодавцем і працівником.

3.1. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Охорона пра­
ці жінок та осіб, молодших за 8 років. Колективний договір (угода), пільги
та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці, порядок їх надання.

3.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства,
відповідальність за порушення цих правил.

3.3. Система управління охороною праці, державний нагляд та гро­
мадський контроль за охороною праці на підприємстві:

 

—обов'язки власника з охорони праці;

—обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних
актів про охорону праці;

—права працівника з охорони праці при укладання трудової
угоди та під час роботи на підприємстві;

—відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці;

—попередні та періоджичні медичні огляди;

—соціальне страхування від нещасних випадків та профзахво­
рювань;

—навчання з питань охорони праці.

4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, характерні
для цього виробництва, особливості їх дії на працівників. Методи та
засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюван­
ням, засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та
сигналізації, порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту,
питання електробезпеки.


Додаток 5

(підприємство, організація, навчальний заклад)

ЖУРНАЛ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.005 с.)