Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праціКабінет Міністрів України:

· забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

· визначає функції міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади щодо створення небезпечних і нешкідливих умов праці та нагляду за охороною праці;

· визначає порядок створення і використання державного, галузевого і регіональних фондів охорони праці.

Основні завдання, які покладаються на Комітет по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) Міністерства праці та соціальної політики України:

· комплексне управління охороною праці;

· державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також за проведенням робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини;

· координація робіт з профілактики невиробничого характеру;

· проведення експертизи проектної документації та видача дозволів на введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, об’єктів і засобів виробництва;

· координація науково-дослідних робіт з охорони праці та підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці, контроль за їх виконанням, державне замовлення наукових досліджень з цих питань;

· встановлення та розвиток міжнародних зв’язків з питань нагляду за охороною праці.

Рішення Держнаглядохоронпраці, прийняті в межах повноважень, є обов’язками для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Повноваження міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади в галузі охорони праці:

· проведення єдиної науково-технічної політики в галузі охорони праці;

· розробко і реалізація комплексних заходів щодо покращення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища в галузі;

· здійснення методичного керівництва діяльністю підприємств галузі з охорони праці;

· укладання з відповідними галузевими профспілками угоди з питань покращення умов і безпеки праці;

· фінансування опрацювання і перегляду нормативних актів про охорону праці;

· організація у встановленому порядку навчання і перевірки знань та норм охорони праці керівниками і спеціалістами галузі;

· створення при необхідності професійних воєнізованих аварійно-рятувальних формувань, що діють відповідно до типового положення, затвердженого Держнаглядохоронпраці;

· здійснення внутрівідомчого контролю за станом охорони праці.

Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці.Місцеві державні адміністрації та Ради народних депутатів у межах відповідальної території:

· забезпечує реалізація державної політики в галузі охорони праці;

· формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;

· організовують при необхідності регіональної аварійно-рятувальні формування;

· здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці;

· створюють при необхідності відповідні фонди охорони праці.

Організація охорони праці на підприємстві.Створюється на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності та виду діяльності для виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобіганню нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства. Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, в тому числі за сумісництвом.

Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам установ, підприємств, організацій та їх структурних підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці, в тому числі про зупинення робіт, може скасувати в письмовій формі посадова особа, якій підпорядкована служба охорони праці.

Служба охорон праці вирішує завдання:

· забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель та споруд;

· забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;

· професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

· вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працівників;

· професійного добору виконавців для визначених видів робіт.

Служба охорони праці виконує такі основні функції:

· опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи;

· проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці;

· складає разом із структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також розділ «Охорони праці» у колективному договорі;

· проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці;

· організовує: забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; паспортизацію цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій; розробку перспективних і поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці;

· бере участь у: розслідуванні нещасних випадків та аварій; формуванні фонду охорони праці підприємства і розподіл його коштів; роботі комісії з питань охорони праці підприємства; розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють в межах підприємства; роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці;

· розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці;

· готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всього підприємства;

· розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров’я працюючих або людей, які їх оточують, і навколишнього природного середовища, у випадку відмови з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи;

· контролює: дотримання чинного законодавства та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці; виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використання за призначенням коштів фонду охорони праці; відповідність нормативним актам охорони праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих; наявність технологічної документації на робочих місцях; своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт; забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; проходження медичних оглядів; виконання заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені у акта розслідування.

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

· представляти підприємство державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці;

· безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об’єкти структурні підрозділи підприємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;

· одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорон праці;

· перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об’єктах підприємства, видавати керівникам перевіреного об’єкту, цеху, виробництва обов’язків для виконання припис;

· вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці;

· надсилати керівникові підприємства подання про притягання до відповідальності підприємства, які порушують вимоги щодо охорони праці;

· порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та покращення умов праці.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.197.23 (0.009 с.)