Завдання та види пожежної охорони
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання та види пожежної охорониОсновними завданнями пожежної охорони є:

‑ здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;

‑ запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

‑ гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги у ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.

Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, сільську та добровільну. Державна пожежна охорона формується на базі існуючих воєнізованої та професійної пожежної охорони органів внутрішніх справ України, входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і здійснює державний нагляд.

Підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони створюються на об'єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

У сільських населених пунктах, де немає підрозділів Державної пожежної охорони, органами місцевої державної адміністрації створюються сільські пожежні команди.

На промислових підприємствах, в установах та організаціях з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння створюються добровільні пожежні дружини (команди). На підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше чоловік за рішенням трудового колективу створюються пожежно-технічні комісії. Схема організації протипожежного захисту в Україні представлена на рис. 22.1.

Вивчення питань пожежної безпеки.Усі працівники при прийнятті на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктажі з питань пожежної безпеки. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною, пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Рисунок 22.1 – Схема організації протипожежного захисту в Україні

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Місцеві органи державної виконавчої влади та самоврядування, житлові установи та організації зобов'язані за місцем проживання організувати навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.

У дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота, спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого ставлення до національного багатства.

У закладах освіти усіх рівнів (від загальноосвітніх до закладів післядипломної освіти) організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а також діям у разі пожежі.

Порядок дій у разі пожежі.У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов'язаний:

‑ негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

‑ вжити (по можливості) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

‑ якщо пожежа виникне на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового по об'єкту;

‑ у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну).

 


Список літератури

 

1. Бубнов В.Г., Бубнова К.В. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях: Памятка спасателя. - М.: НЦ ЭНАС, 2000. - 48 с

2. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Оказание экстренной помощи до прибытия врача: Практ. пособ. - М.: НЦ ЭНАС, 2000. - 64 с.

3. Буянов В.М. Первая медицинская помощь.-М.: Медицина, 1987.-192 с.

4. Васильчук М.В. та ін. Основи охорони праці: Проб. підручник для учнів проф.-техн.навч. закладів / Васильчук М.В., Винокурова Л.Е., Тесленко М.Я. – К.: Просвіта. 1997. – 208 с.

5. Васильчук М.В., Медвідь М.К., Сачков Л.С. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: Фенікс, 2000. – 896 с.

6. Вітренко І.С. Загальна та медична психологія: Навч. посіб. - К.: Здоров'я, 1994.

7. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підруч. для студ. вищих навч. закладів. За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела, 2003. – 408 с.

8. Геврик Є.О. Охорона праці. - К.: Ельга; Ніка-Центр, 2003. - 280 с.

9. Гетьман В. Перша долікарська допомога в екстремальних ситуаціях // Охорона праці. - 1995. - №5. - с. 28-32.

10. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості і небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу / Охорона праці. - 1998. - № 6.

11. Голубков Б.К., Пятачков Б.И., Романова Т.М. Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция. - М.: Энергоиздат, 1982. - 232 с.

12. Денисенко Г.Ф., Охрана труда. - М.: Высшая школа, 1995. - 320 с.

13. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП).-К.: Держнаглядохоронпраці; Основа, 1995.- 223с.

14. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98.

15. ДНАОП 0.03-1.72-87. Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання ОСП-72/87 № 4422-87. - Мінохорони здоров'я СРСР, 1987.

16. Желібо Є.П., Заверуха К.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності / За ред. Є.П. Желібо. - К.: Каравела, 2003. - 328 с.

17. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002. - 320 с.

18. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

19. Закон України "Про охорону праці" в редакції від 21 листопада 2002 р.

20. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”

21. Закон України “Про пожежну безпеку”

22. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів. У 4 т. - К.: Держнаглядохоронпраці; Основа, 1995.

23. Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти. - К.: Університетська книга; Суми, 2001. - 340 с.

24. Князевский Б.А., Долин П.А., Марусова Т.П. и др. Охрана труда / Под ред. Б.А. Князевского. - М.: Высшая школа, 1982. - 312 с

25. Кодекс законів про працю України. - К.: Юрінком Інтер, 1998.– 1040 с.

26. Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник. У 2 ч. 4.1. Психологія суб'єкта діяльності. - К.: КНЕУ, 1999.

27. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 192 с.

28. Мартиросова В.Г. Особливості праці користувачів ЕОМ // Охорона праці. -1995. - № 1. - С 10-13.

29. Маткович В.П., Папченко А.М. Основы радиационной безопасности. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 176 с

30. Медведев А.М., Анципович И.С, Виноградов Ю.К. Охрана труда в мясной и молочной промышленности. - М.: Агропромиздат, 1989. - 256 с.

31. Навакатикян О.О., Кальниш В.В., Стрюков С.М. Охорона праці користувачів комп'ютерних відеодисплейних терміналів. - К.: Основа, 1996. - 400 с

32. Никитин В.С., Бурашников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991 - 350 с

33. Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97.

34. Основи охорони праці / За ред. Гандзюка М.П., Купчика М.П. - К.: Основа, 2000. - 416 с

35. Основні санітарні правила роботи з радіоактивними та іншими тонізуючими речовинами ОСП-72/87.

36. Павленко А.Р. Компьютер, IV и здоровье. - К.: Основа, 1998.- 152 с.

37. Полежаев Е.Ф., Макушин В.Г. Основы физиологии и психологии труда. - М.: Экономика, 1974.

38. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21-98. - К.: Основа, 1998. - 380 с.

39. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32-01. - К.: Укрархбудінформ, 2001. - 118 с

40. Правила устройства электроустановок ПУЭ. - М.: Энергоиздат, 1998. - 640 с.

41. Савчук О.М. Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці»; в 2-х ч. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Ч. І: Законодавство. – 60 с.

42. Савчук О.М. Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці»; в 2-х ч. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Ч. ІІ: Виробнича санітарія. Техніка безпеки. Пожежна безпека – 52 с.

43. Сегеда Г.Ф., Дашевский В.И. Охрана труда в пищевой промышленности. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 344 с.

44. Система стандартов безопасности труда. - М.: Изд-во стандартов, 1975 - 1989.

45. Строительные нормы и правила СНиП. - М.: Стройиздат, 1976, 1991.

46. Типове положення про навчання з питань охорони праці ДНАОП 0.00-12-99.

47. Ткачук К.К, Галушко П.Я., Сабано Р.В. и др. Безопасность труда в промышленности / Под ред. К. Н. Ткачука. - К.: Техника, 1982. - 232 с.

48. Трахтенберг I.М., Коршун М.М., Чабанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. - К.: Основа, 1997. - 464 с.

49. Шишков В.З., Гарадай В.И. Психология безопасности. - К.: НИНЦОП, 1996.

50. Яцюк М.М. Навчально-методичні матеріали з питань радіаційної безпеки на підприємствах харчової промисловості. - К.: КТІПП, 1993. - 64 с

51. Яцюк М.М., Прокопенко О.І. Організація та проведення дозиметричного контролю на підприємствах харчової промисловості. - К.: УДУХТ, 1997.-44 с

 

 


Додаток А

(обов’язковий)

Екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві

 

 


Додаток Б

(обов’язковий)

Акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

 

 

 

 


Додаток В

(обов’язковий)

Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом


Додаток Д

(обов’язковий)

Акт про нещасний випадок на підприємстві, не пов'язаний з виробництвом

 

Додаток Ж

(обов’язковий)

Карта обліку професійного захворювання (отруєння)

 

 

 


Додаток Е

(обов’язковий)

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків

 


Додаток К

(обов’язковий)

Повідомлення про наслідки нещасного випадку

 

Додаток Л

(обов’язковий)

Повідомлення про нещасний випадок

 


Додаток М

(обов’язковий)

Протокол огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

 


Додаток Н

(обов’язковий)

Ескіз огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

 

 


Додаток П

(обов’язковий)

Протокол опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

Додаток Р

(обов’язковий)

Процедура встановлення зв’язку захворювання з умовами праці

 

 


Додаток С

(обов’язковий)

Повідомлення про професійне захворювання (отруєння)

 

 

 


Додаток Т

(обов’язковий)

Акт розслідування хронічного професійного захворювання


Додаток У

(обов’язковий)

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)

 


Додаток Ф

(обов’язковий)

Відомості щодо матеріальних втрат, заподіяних аварією, що сталася

 


Додаток Х

(обов’язковий)

Журнал реєстрації аварій

 

 


Додаток Ц

(обов’язковий)

ПЕРЕЛІК

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.014 с.)