Правові та організаційні засади охорони праці філатовМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правові та організаційні засади охорони праці філатовПравові та організаційні засади охорони праці філатов

Яке визначення охорони праці є правильним 4. Охорона праці - система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності
Система органiзацiйних заходiв та технiчних засобiв, що запобiгають виробничому травматизму і професійних захворювань шляхом обмеження впливу на працюючого небезпечних виробничих факторiв це : а)техніка безпеки;
Складові частини науки охорона праці 2. Правовi та органiзацiйнi аспекти, виробнича санiтарiя, технiка безпеки, пожежна безпека
Головні принципи державної політики в області охорони праці 2. пріоритет життя і здоров’я працівників порівняно з результатами виробництва, а також повна відповідальність власника за стан охорони праці на підприємстві;
На які підприємства поширюється дія Закону України «Про охорону праці» ? 2. На всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.
В системі законодавства щодо гігієни праці ключове місце займає закон 6)"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення",
Хто здійснює державне управління охороною праці відповідно до статті 31 Закону України про охорону праці?: 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляд).
Відповідно до статті 31 Закону України про охорону праці вищий державний орган управління охороною праці це: 3. Кабінет Міністрів
Які органи державного нагляду слідкують за охороною праці згідно СУОП 2. Держгірпромнагляд, Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки, органи пожежного нагляду Головного управління пожежної охорони Міністерства надзвичайних ситуацій України, органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України;
Для чого створюється система управління охороною праці (СУОПГ) ? 2. задля збереження життя і здоров’я працівників, підвищення продуктивності праці;
Види зовнішнього контролю за станом охорони праці на підприємстві 2. Регіональний, громадський, страховий, відомчий
Спеціально уповноважений орган з питань гігієни праці здійснює державне управління охороною праці? 1)так
Спеціально уповноважений орган з питань гігієни праці здійснює державний нагляд з питань пожежної безпеки? 2)ні
Спеціально уповноважений орган з питань гігієни праці здійснює державний нагляд з питань виробничої санітарії? 1)так
На кого покладається відповідальність за здійснення управління охороною праці підприємства та в підрозділах 1) На роботодавця
Коли створюється служба охорони праці на підприємстві виробничої сфери 2. При кількості працівників 50 і більше;
Коли створюється служба охорони праці на підприємстві невиробничої сфери 2. При кількості працівників 100 і більше;
При якій чисельності працюючих створюється служба охорони праці на підприємстві виробничої сфери 5) 50
Служба охорони праці формується при чисельності працівників підприємства виробничої сфери більше 50? 1)так
Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на працівника по сумісництву при чисельності працівників підприємства виробничої сфери: в) від 25 до 50;

Права, пільги, обов’язки працівників ковальчук а в

При прийнятті на роботу ІТР термін випробовування становить 1 місяць? ні) (точно не знаю!!!)
При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати : а) 7 годин при тижневій нормі 40 годин;
Щотижневий нормативний час роботи становить: б) 40 годин;
Яка нормативна тривалість робочого тижня? 3) 40 год;
Яка мінімальна тривалість відпустки для працівників та службовців? 4) не менше 24 календарні дні.
Мінімальна щорічна відпустка становить із збереженням заробітної плати: в) 24 календ. дні;
Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 3) 59 календарних днів
Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці? 3. Має
Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем з питань охорони праці та інших соціальних питань? 4)колективний договір;
Компенсація за понаднормові роботи 2.оплата у збільшеному розмірі – перші 2 години в 1,5 рази, наступні 2 години – в подвійному
Чи допускаються заміни відпустки грошовою компенсацією? 3) так, при звільненні працівника.
Які є обмеження для тривалість понаднормових робіт? 3.не більше 120 годин на рік за погодженням з профспілковим комітетом
Який час вважається нічним? 2) з 22 до 6 год;
Для яких категорій працівників встановлена пряма заборона роботи у нічний час? 3) особам молодшим 18 років
Яка оплата передбачена для робіт у нічний час? 3) у підвищеному розмірі не нижче 20% тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний час.
Яка може бути компенсація за роботу у вихідні дні? 1) оплата у подвійному розмірі або надання іншого дня відпочинку;
Коли дозволено відсторонювати працівника від роботи? 1) якщо він (вона) є в нетверезому стані;
Законодавством дозволяється прийняття на роботу працівників віком від: а)16 років; або 15 р. за згоди одного з батьків
Без чиєї згоди не можуть звільнити неповнолітнього з роботи. 3. Без згоди комісії у справах неповнолітніх
Обов’язковий медичний щорічний огляд при прийнятті на роботу неповнолітніх повинен повторюватись до: а) 21 рік ;
Яку максимальну масу вантажу дозволено підіймати неповнолітнім юнакам? 2. 12-16 кг не частіше 2 раз на годину
Яка тривалість робочого тижня для неповнолітніх 16-18 років? 3) 36 год;
Яка тривалість робочого тижня для осіб віком 15 років? 1) 24;
Яка мінімальна тривалість відпустки для неповнолітніх? 3) календарний місяць;
Яку максимальну масу вантажу дозволено підіймати жінкам одноразово? 3.10 кг;
Сумарна вага вантажу, переміщеного протягом години жінкою не повинна перевищувати 2. 350 кг – з робочої поверхні і 175 кг з підлоги
Чи можуть залучатися вагітні жінки до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні та у св'яткові дні 3.Не можуть.

Навчання та інструктажі очич

Які є види інструктажів: 3.вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий;
Ким проводиться вступний інструктаж? 1. Спеціалістом служби охорони праці.
Коли проводиться позаплановий інструктаж: 4. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів
Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві? 1. вступний
Хто проводить первинний і повторний інструктажі з охорони праці?: 2. Безпосереднійкерівник робіт.
Хто проводить цільовий інструктаж з охорони праці:.3.Безпосередній керівник робіт.
Хто проводить інструктаж з безпеки праці на робочому місці? 4) керівник робіт.
Який з інструктажів з охорони праці не проводиться на робочому місці? 1. Вступний.
Який вид інструктажу проходить працівник, якого перевели з одного цеху в інший: б) первинний;
Який вид інструктажу проводять з працівниками цеху, в якому проведено зміну технологічного процесу?) позаплановий.
Який вид інструктажу проводять з студентами групи, які прийшли на екскурсію на підприємство? а) вступний;
Яка періодичність повторного інструктажу на звичайних роботах? 4)один раз в 12 місяців
Яка періодичність повторного інструктажу для робіт з підвищеною небезпекою? 2)один раз в 3 місяці;
В які терміни проводиться перевірка знань посадових осіб? 1. Не рідше одного разу на 3 роки.
Терміни проведення навчання керівних працівників з охорони праці2.один раз в 3 роки

Шум, вібрація островка

Як класифікується шум за характером порушення фізіологічних функцій ? 3)такий, що заважає мовному зв’язку, подразнювальний, шкідливий, травмуючий
Джерела виробничого шуму - це: 2) механічні процеси, аеродинаміка, гідродинаміка, електромагніти,транспорт.
Шум, який виникає внаслідок руху повітря і газів називається : 2) аеродинамічним;.
Рівень інтенсивності звуку визначається за формулою: 1. L1 = 10lg ;
Рівень звукового тиску визначається за формулою: 2. L2 = 20 lg ;
Постійний шум це такий, рівень якого за 8 годин коливається на : 1) не більше як на 5 дБА;
За якими показниками проводиться нормування шуму? 3)за граничним спектром (октавними смугами) та за загальним рівнем шуму з корекцією “А” (дБА), яка відображає підвищену чутливість органів слуху до середньо- та високочастотних звуків.
Принцип нормування шуму згідно ГОСТ 12.1.003-89 та ДСН 3.3.6.037– 99 1.на основі граничних спектрів (гранично допустимих рівнів звукового тиску ) в октавних смугах частот.
Нормованою характеристикою постійного шуму на робочих місцях є 1.рівні звукового тиску Lp, дБ в октавних смугах із середньогеометричними частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.
Нормованою характеристикою непостійного шуму на робочих місцях є 2. інтегральний критерій – еквівалентний (за енергією) рівень звуку в дБА
Який шум (за частотою) найбільш шкідливий для організму людини? 2.Низькочастотний
Рівень шуму для операторів ЕОМ не повинен перевищувати, дБ 4. 50
Шум, як негативний виробничий фактор, приводить до наступних наслідків: 2.втомлення слуху і шумових травм, пониження рівня мінімальної чутливості, впливає на центральну нервову систему ( в працюючого сповільнюється реакція на подразнення, знижується увага), діє на фізіологічні процеси (в працюючого звужуються капіляри, підвищується артеріальний тиск, виникають перебої в роботі серцево-судинної діяльності);
Яким документом регламентуються граничні величини шуму на робочих місцях? 1)ГОСТ 12.1.003-89 та ДСН 3.3.6.037– 99.
Поріг больової чутності (найбільша сила звуку, яку може витримати людина) складає: 1Р = 2×102 Па, I = 102 Вт
Шум - це звукові коливання в такому частотному діапазоні: 1) 16 до 20 тис Гц;
Під ультразвуком розуміють коливання з частотою? 2.Вище 20 Гц.
Інфразвук це коливання з довжиною хвилі: 4) довгою.
Інфразвук людина чує? 2)ні
Інфразвук – це коливання: 1) з частотою менше 20 Гц;
Найбільш небезпечні інфразвукові коливання для людського організму з частотою: 1) 6-9 Гц;
Допустимі рівні ультразвуку в місцях контакту частин тіла оператора з робочим органом машини не повинні перевищувати 1) 110 дБ.;
За способом передачі на тіло людини вібрація поділяється на: 4) загальну, локальну
На скільки категорій поділяється загальна вібрація за джерелом її виникнення : 1) 3
Загальну вібрацію за джерелом її виникнення поділяють на 2) транспортну, транспортно-технологічну, технологічну
На які категорії відповідно ГОСТ 12.1.012–90 поділяються вібрації, що впливають на операторів різних машин?: 3 1, 2, 3
За якими критеріями здійснюється гігієнічна оцінка вібрації, що діє на людину у виробничих умовах відповідно до ГОСТ 12.1.012–90 2) частотний аналіз нормованого параметра, інтегральна оцінка за частотою нормованого параметра, доза вібрації

Освітлення. Савчук о с

Одиниці виміру сили світла. Сила світла вимірюється у: 3. канделах
Світловий потік вимірюється у: 4. люменах.
Які чинники відносять до кількісних показників виробничого освітлення? 1. Сила світла, освітленість, світловий потік, яскравість;
Які чинники відносять до основних якісних показників зорових умов роботи? 2. фон, контраст між об’єктом і фоном, видимість, показник осліпленості, коефіцієнт пульсації освітленості
Акомодація – це: 2) пристосування ока до чіткого бачення предметів, що знаходяться від нього на різній відстані за рахунок зміни кривизни кришталика
Якими приладами вимірюється освітленість робочого місця 4 Люксметрами
За джерелом світла освітлення поділяється на: 3)природне,штучне, суміщене
За функціональним призначенням виробниче освітлення поділяється на: 1) робоче, чергове, аварійне, охоронне
Природне освітлення поділяється на: 3)верхнє, бокове (одностороннє і двостороннє), комбіноване
Система штучного освітлення може бути: 2) верхня;.
Відповідно до ДБН В.2.5.28-2006 та ГОСТ 12.1.046-85 ССБП нормативні показники освітленості встановлюються в залежності від: 2). розряду зорової роботи
Від чого залежить розряд зорової роботи? 2. Розміру об’єкта розрізняння
Скільки розрядів зорової роботи встановлюють ДБН? 13). 8
Що таке еквівалентний розмір об'єкта розрізнення 1. це розмір рівнояскравого кола на рівнояскравому фоні, який має той самий пороговий контраст, що і об'єкт розрізнення при даній яскравості фону.
І розряд зорової роботи при еквівалентному розмірі об'єкта розрізнення 1.менше 0,15 мм
VIIІ розряд зорової роботи при еквівалентному розмірі об'єкта розрізнення 1.не залежить від розміру
Рівень освітленості від природного освітлення залежить від: в) пори року, часу дня, світлового клімату, площі та орієнтації світлових отворів; ступеню чистоти скла у світлових отворах; кольору стін та стелі приміщення; глибини приміщення; наявності предметів, що заступають вікно як із середини так і ззовні приміщення;
Розрахунок природного освітлення полягає : 4) у визначенні загальної площі світлових отворів.
КПО – це : 1) коефіцієнт природного освітлення;
Коефіцієнт природного освітлення вимірюється в таких одиницях: 3) %;
Що враховують нормовані значення КПО? 3) коефіцієнт світлового клімату, коефіцієнт видимості і коефіцієнт сонячності за формулою: е = е k m/с.
Відповідно до ДБН В.2.5.28-2006 нормоване значення КПО визначається в залежності від: 2.Яскравості і контрасту об’єкту розрізнення
В якій точці нормується мінімальне значення КПО? 2) розташованій на перетині вертикальної площини характерного перерізу приміщення і умовної робочої поверхні
Що приймається за умовну робочу поверхню при розрахунках освітлення? 3горизонтальна поверхня на висоті 0,8 м від підлоги
Професійне захворювання від негативного впливу виробничого освітлення називається: 3) спазм акомодації;
Теплові джерела світла називаються лампами розжарювання? 1)так
Стробоскопічний ефект характерний для: 13) для газорозрядних ламп;
В яких одиницях нормується штучна освітленість? 3в люксах.
Які джерела світла найбільш нагадують за спектром денне світло? 2)лампи люмінесцентні;
Для евакуації людей з приміщень при аварійному відключенні робочої системи освітлення використовують: 3)евакуаційну систему
На шляхах евакуації людей з приміщень забезпечується освітленість: 2)не менше 0,5 лк;
Який метод розрахунку штучного освітлення дозволяє врахувати як прямий світловий потік, так і відбитий від стін та стелі, робочої поверхні? 3. Метод коефіцієнту використання світлового потоку.
В приміщенні з ЕОМ відповідно до ДБН В.2.5.28-2006 природне освітлення : 1.має забезпечувати освітленість 500 лк
В приміщенні з ЕОМ яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 50о до 90о відносно вертикалі в подовжній і поперечній площинах повинна складати 3)300-500 лк/м2
В приміщенні з ЕОМ коефіцієнт запасу (Кз) для освітлювальної установки загального освітлення слід приймати: 2)рівним 1,4
В приміщенні з ПК коефіцієнт пульсації освітленості не повинен перевищувати 4)4%
Рівень освітленості на робочому столі в зоні розташування документів: 1)має бути в межах 300–500 лк

Правові та організаційні засади охорони праці філатов

Яке визначення охорони праці є правильним 4. Охорона праці - система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності
Система органiзацiйних заходiв та технiчних засобiв, що запобiгають виробничому травматизму і професійних захворювань шляхом обмеження впливу на працюючого небезпечних виробничих факторiв це : а)техніка безпеки;
Складові частини науки охорона праці 2. Правовi та органiзацiйнi аспекти, виробнича санiтарiя, технiка безпеки, пожежна безпека
Головні принципи державної політики в області охорони праці 2. пріоритет життя і здоров’я працівників порівняно з результатами виробництва, а також повна відповідальність власника за стан охорони праці на підприємстві;
На які підприємства поширюється дія Закону України «Про охорону праці» ? 2. На всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.
В системі законодавства щодо гігієни праці ключове місце займає закон 6)"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення",
Хто здійснює державне управління охороною праці відповідно до статті 31 Закону України про охорону праці?: 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляд).
Відповідно до статті 31 Закону України про охорону праці вищий державний орган управління охороною праці це: 3. Кабінет Міністрів
Які органи державного нагляду слідкують за охороною праці згідно СУОП 2. Держгірпромнагляд, Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки, органи пожежного нагляду Головного управління пожежної охорони Міністерства надзвичайних ситуацій України, органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України;
Для чого створюється система управління охороною праці (СУОПГ) ? 2. задля збереження життя і здоров’я працівників, підвищення продуктивності праці;
Види зовнішнього контролю за станом охорони праці на підприємстві 2. Регіональний, громадський, страховий, відомчий
Спеціально уповноважений орган з питань гігієни праці здійснює державне управління охороною праці? 1)так
Спеціально уповноважений орган з питань гігієни праці здійснює державний нагляд з питань пожежної безпеки? 2)ні
Спеціально уповноважений орган з питань гігієни праці здійснює державний нагляд з питань виробничої санітарії? 1)так
На кого покладається відповідальність за здійснення управління охороною праці підприємства та в підрозділах 1) На роботодавця
Коли створюється служба охорони праці на підприємстві виробничої сфери 2. При кількості працівників 50 і більше;
Коли створюється служба охорони праці на підприємстві невиробничої сфери 2. При кількості працівників 100 і більше;
При якій чисельності працюючих створюється служба охорони праці на підприємстві виробничої сфери 5) 50
Служба охорони праці формується при чисельності працівників підприємства виробничої сфери більше 50? 1)так
Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на працівника по сумісництву при чисельності працівників підприємства виробничої сфери: в) від 25 до 50;


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 98; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.014 с.)