Тема №1. Нормативно-правове регулювання охорони праціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема №1. Нормативно-правове регулювання охорони праціКучер В.О., Євхутич І.М.

Охорона праці в галузі: Плани семінарських (практичних) занять. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 29 с.

Для слухачів магістратури

 

 

© Кучер В.О. 2013

© Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва теми Всього годин З них Зв’язок з інши-ми дисциплінами
лекцій семі- нарів Практ занять само- стійних занять
Змістовний модуль № 1. Правове та організаційне регулювання охорони праці. гігієна праці та виробнича санітарія
1. Нормативно-правове регулювання охорони праці   БЖД Т.1,13
2. Організація охорони праці   БЖД Т.1
3. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму   БЖД Т.12
4. Основи гігієни праці та виробничої санітарії   БЖД Т.13
Змістовний модуль № 2. Електро-, вибухо-, пожежобезпека. соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. Особливості охорони праці в правоохоронних органах. відповідальність за порушення в сфері охорони праці
5. Основи електро- та вибухобезпеки   БЖД Т.13,
6. Пожежна безпека на підприємствах, установах, організаціях   БЖД Т.1
7. Соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань   АП Т.2
8. Особливості охорони праці в правоохоронних органах   БЖД Т.4
9. Відповідальність винних за порушення в сфері охорони праці   АП Т.15
  Екзамен            
  Разом    

АП – навчальна дисципліна „Адміністративне право”

БЖД – навчальна дисципліна „Безпека життєдіяльності”


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Семінар 1, час - 2 год.

Тема №1. Нормативно-правове регулювання охорони праці

Основні питання

1. Становлення та розвиток охорони праці як інституту трудового права.

2. Охорона праці - як економічна, соціальна та правова категорія.

3. Державно-правове регулювання охорони праці.

4. Міжгалузеві та галузеві акти з охорони праці.

5. Підзаконні нормативно-правові акти у сфері охорони праці.

6. Значення вивчення навчальної дисципліни для працівників ОВС.

 

Додаткові питання

1. Місце і роль Закону України „Про охорону праці” в галузі охорони рпаці.

2. На кого поширюється дія Закону України „Про охорону праці”?

3. Основні права працівників на охорону праці під час роботи.

4. Якими державними нормативними актами регламентується порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві?

5. Призначення інструкцій з охорони праці.

 

Теми рефератів

1. Стан безпеки праці у країнах світу.

2. Міжнародні та державні стандарти України з питань охорони праці.

3. Нормативно-правові акти підприємств, установ, організацій з питань охорони праці.

4. Основні вимоги загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки.

 

Семінар 2, час - 2 год.

Тема №2. Організація охорони праці

Основні питання

1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження

2. Система управління охороною праці

3. Органи з питань охорони праці підприємства

4. Служби державного нагляду за охороною праці системи МВС

5. Навчання та інструктажі з питань охорони праці

6. Професійний добір працівників ОВС та його медичне забезпечення

 

Додаткові питання

1. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці.

2. Завдання, які покладаються на державні комітети України з нагляду за охороною праці.

3. Повноваження місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці.

4. Повноваження підприємств, установ, організацій у галузі охорони праці.

 

Теми рефератів

1. Міжнародна організація праці та міжнародні конвенції з охорони праці.

2. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

3. Контроль за станом охорони праці в ОВС.

 

 

Семінар 3, час - 2 год.

Тема 3. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму

Основні питання

1. Причини виробничого травматизму і методи його аналізу

2. Розслідування та облік нещасних випадків.

3. Порядок розслідування професійних захворювань.

4. Особливості розслідування аварій.

5. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійних захворювань.

Додаткові питання

1. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

2. Нормативно-правове регулювання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

3. Які нещасні випадки не вважаються пов’язаними з виробництвом?

4. Склад комісії з розслідування нещасного випадку, що стався на виробництві.

5. У які органи роботодавець зобов’язаний негайно передати повідомлення про груповий нещасний випадок?

Теми рефератів

1. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

2. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти.

Семінар 4, час - 2 год.

Тема 4. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Основні питання

1. Поняття гігієни праці та їх норми правового регулювання.

2. Вентиляція виробничих приміщень

3. Освітлення виробничих приміщень

4. Засоби індивідуального захисту

Додаткові питання

1. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 року.

2. Положення "Про медичний огляд працівників певних категорій" - основні поняття.

3. "Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх" - основні поняття.

4. "Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" - основні поняття.

5. "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту" - основні положення.

Теми рефератів

1. Основні положення Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 року.

2. Основні вимоги Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту від 29 жовтня 1996 р. № 170.

3. Надання допомоги при травмах і отруєннях.

Семінар 5, час - 2 год.

Тема 5. Основи електро- та вибухобезпеки

Основні питання:

1. Вплив електричного струму на людину.

2. Небезпечні фактори і процеси при впливі електричного струму.

3. Заходи електробезпеки.

4. Основні поняття вибухобезпеки.

5. Небезпечні фактори вибуху та захист від них.

6. Попередження вибухів та локалізація їх наслідків.

 

Додаткові питання:

1. Електротравма, її види

2. Тривалість та шлях проходження струму

3. Смертельний струм

4. Безпечний струм

5. Способи і засоби захисту від ударної хвилі

6. Вплив вибуху і його продуктів на людину

 

Теми рефератів

1. Заходи електробезпеки.

2. Вибухобезпека у діяльності органів внутрішніх справ.

3. Види вибухових речовин і їх характеристика.

4. Основні поняття вибухобезпеки.

Семінар 6, час - 2 год.

Тема 6. Пожежна безпека на підприємствах, установах, організаціях

Основні питання:

1. Поняття пожежної безпеки та її характеристика.

2. Правова регламентація пожежної безпеки.

3. Основні причини пожеж та її чинники.

4. Профілактика пожеж.

5. Основні способи припинення процесу горіння.

 

Додаткові питання:

1. Основні способи горіння.

2. Засоби гасіння пожеж.

3. Види вогнегасників

4. Правове регулювання пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях.

Теми рефератів

1. Основні положення Закону України "Про пожежну безпеку".

2. Органи Державного пожежного нагляду.

3. Правила пожежної безпеки в системі освіти.

4. Державна пожежна охорона: правова основа, поняття, зміст.

5. Забезпечення пожежної безпеки в системі МВС.

6.

Семінар 7, час - 2 год.

Тема 7. Соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань

Основні питання:

1. Поняття соціального страхування та його характеристика.

2. Нормативно-правове регулювання соціального страхування.

3. Принципи соціального страхування.

4. Фонд соціального страхування.

5. Об'єкти та суб'єкти соціального страхування.

 

Додаткові питання:

1. Профілактика від нещасних випадків.

2. Відшкодування шкоди заподіяної застрахованому.

3. Фінансування страхування.

4. Оформлення страхування.

Теми рефератів

1. Права та обов’язки суб’єктів страхування від нещасних випадків.

2. Види страхування від нещасного випадку.

Семінар 8, час - 2 год.

Теми рефератів

1. Нормативно-правові акти, що регулюють охорону праці в правоохоронних органах, їх аналіз.

2. Засоби індивідуального захисту працівника ОВС. Активні засоби оборони.

3. Заходи особистої безпеки при несенні повсякденної служби.

Семінар 9, час - 2 год.

Теми рефератів

1. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення у сфері охорони праці.

2. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з безпекою праці.


Рекомендована література

 

БАЗОВА

1. Березуцький В.В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». – Х.: Вид-во Форт, 2009.

2. Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці: Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

3. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці: Навч. посібник. – 2-ге видання, стереотипне. – Львів: «Новий світ-2000», 2005. – 232 с.

4. Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко — К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.

5. Грибан В.Г.,Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх справ:підручник для студентів вищих навчальних закладів. Грибан В.Г.,Негодченко О.В. - К.:Центр учбової літератури, 2009. – 336 с.

6. Дмитренко Ю.П. Трудове право України Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 624 с.

7. Зеркалов Д.В. Охорона працi в галузi Навчальний посібник. – К.: Основа, 2011. – 551 с.

8. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 336 с.

9. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підручник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

10. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

11. Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: навч. посіб. /За ред. професора Кононенка Л.М. – К.:ВПЦ АМУ, 2012. – 304 с.

12. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

13. Лабораторний практикум з курсу «Основи охорони праці»/ В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Л. А. Васьковець та ін.; За ред. В. В. Березуцького. — Х.: Факт, 2005. — 348 с.

14. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с.

15. Основи охорони праці:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.:Факт, 2005. – 480 с.

16. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. ред. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. – Львів: “Тріада плюс”, 2010. – 648 с.

17. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к.т.н., доц.. І. П. Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», 2011 – 436 с.

18. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.

19. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: підручник. – Харків: видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 664 с.

20. Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар Законодавства України про працю. – К.: Атіка, 2008. – 680 с.

21. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

22. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.

23. Теліпко В.Е., Дутова О.Г. Трудове право України Навч. посіб.\ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

24. Трудове право : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В.В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін. ; за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. – 496 с.

 

ДОПОМІЖНА

 

Та виробничого травматизму

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

2. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру: постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270.

3. Головний результат – зниження травматизму // Охорона праці: Науково-виробничий журнал. – К., 2005. – № 8. – С. 45–46.

4. Громов М. Методологія проведення експертизи з питань охорони праці та опрацювання висновків за її результатами // Охорона праці: Науково-виробничий журнал. – К., 2005. – № 1. – С. 28–30.

5. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДСанПіН 3.3.2.007–98): затверджені МОЗ України 10 грудня 1998 р. № 7.

6. Зеленський І., Кузнєцов Ю. Нещасні випадки приховувати не можна //Охорона праці: Науково-виробничий журнал. – К., 2004. – № 10. – С. 26–27.

7. Луб’янова І. Про діагностику професійних захворювань в Україні // Охорона праці: Науково-виробничий журнал. – К., 2005. – № 5. – С. 39–40.

8. Пилипенко М. Закономірний наслідок бездіяльності // Охорона праці: Науково-виробничий журнал. – К., 2005. – № 1. – С. 20.

9. Стефанков М., Данілов С. Оцінка рівня травматизму в регіонах // Охорона праці: Науково-виробничий журнал. – К., 2005. – № 1. – С. 31–34.

10. Толмачов В., Ємельянова Н. Нове в розслідуванні, обліку нещасних випадків та професійних захворювань і аварій на виробництві // Охорона праці: Науково-виробничий журнал. – К., 2005. – № 1. – С. 35–38.

11. Шкригун В. Самопрофілактика небезпечних ситуацій // Охорона праці: Науково-виробничий журнал. – К., 2005. – № 1. – С. 27–29.

12. Костроміна О.Г. Теоретичні основи охорони праці в правоохоронній галузі // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського ДУВС. – 2009. – № 2. – С. 43-47.

13. Плюси та мінуси нового порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві // Охорона праці: Науково-виробничий журнал. – К., 2012. – № 3.

 

Та професійних захворювань

1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 р.

2. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р.

3. Про затвердження Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України: наказ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20 квітня 2001 р. № 15.

4. Григораш Г.В., Григораш Т.Ф., Олійник В.Я., Субачов І.Т. Системи соціального страхування зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 144 с.

5. Баранник Л.Б. Соціальне страхування: навчально-методичний посібник. – Дніпропетровськ. Дніпропетровська державна фінансова академія. – 2009 р. – 105 с.

6. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец, вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін. / За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Видавничий Дім Ін Юре, 2006. — 496 с.

7. Павлюк В.Д., Приступа М.І., Старцун В.І. Соціальна політика Навч. посіб. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 214 с.

8. Драченко В. Щоб страхування стало справді загальнообов’язковим // Охорона праці: Науково-виробничий журнал. – К., 2004. – № 11. – С. 45–46.

9. Матущак П., Іващенко П. Фонд створили, а тяганина продовжується // Охорона праці: Науково-виробничий журнал. – К., 2005. – № 1. – С. 41–43.

15. Кобець В.Роль страхових експертів зростає // Охорона праці: Науково-виробничий журнал. – К., 2012. – № 3. – С. 54-56.

16. Теличко К. Складнощі з профілактикою? // Охорона праці: Науково-виробничий журнал. – К., 2012. – № 3. – С. 51-54.

 

В сфері охорони праці

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001 – № 25–26. – Ст. 131.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

4. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.

5. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди / за ред. М.К. Галянтича. –К.: Юрінком Інтер, 2011. – 620 с.

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками», N 14 від 29 грудня 1992 р.

7. Мельник М.І., Хавронюк М.І. (ред.) Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 7-ме вид., переробл. та до- пов - К.: Юридична думка, 2010. – 1288 с.

8. Омельчук О.М. (ред.) Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник. – К.: Правова єдність, 2010. – 496 с.

9. Авер'янов В.Б. (ред.) Адміністративне право. Том 2. Підруч.: У 2 т.: Т.2. Особлива частина. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2009. – 600 с.

10. Калюжний Р.А., Комзюк А.Т., Погрібний О.О. та ін. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 781 с.


Навчально–методичне видання

Кучер Віталій Орестович

кандидат юридичних наук, доцент

 

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Плани семінарських (практичних) занять

для слухачів магістарури

 

Спеціальність: 7.060101 «Правознавство»

 

 

Видавництво Львівського державного університету внутрішніх справ

79007, Львів, вул. Городоцька, 26.

 

 

Кучер В.О., Євхутич І.М.

Охорона праці в галузі: Плани семінарських (практичних) занять. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 29 с.

Для слухачів магістратури

 

 

© Кучер В.О. 2013

© Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва теми Всього годин З них Зв’язок з інши-ми дисциплінами
лекцій семі- нарів Практ занять само- стійних занять
Змістовний модуль № 1. Правове та організаційне регулювання охорони праці. гігієна праці та виробнича санітарія
1. Нормативно-правове регулювання охорони праці   БЖД Т.1,13
2. Організація охорони праці   БЖД Т.1
3. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму   БЖД Т.12
4. Основи гігієни праці та виробничої санітарії   БЖД Т.13
Змістовний модуль № 2. Електро-, вибухо-, пожежобезпека. соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. Особливості охорони праці в правоохоронних органах. відповідальність за порушення в сфері охорони праці
5. Основи електро- та вибухобезпеки   БЖД Т.13,
6. Пожежна безпека на підприємствах, установах, організаціях   БЖД Т.1
7. Соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань   АП Т.2
8. Особливості охорони праці в правоохоронних органах   БЖД Т.4
9. Відповідальність винних за порушення в сфері охорони праці   АП Т.15
  Екзамен            
  Разом    

АП – навчальна дисципліна „Адміністративне право”

БЖД – навчальна дисципліна „Безпека життєдіяльності”


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Семінар 1, час - 2 год.

Тема №1. Нормативно-правове регулювання охорони праці

Основні питання

1. Становлення та розвиток охорони праці як інституту трудового права.

2. Охорона праці - як економічна, соціальна та правова категорія.

3. Державно-правове регулювання охорони праці.

4. Міжгалузеві та галузеві акти з охорони праці.

5. Підзаконні нормативно-правові акти у сфері охорони праці.

6. Значення вивчення навчальної дисципліни для працівників ОВС.

 

Додаткові питання

1. Місце і роль Закону України „Про охорону праці” в галузі охорони рпаці.

2. На кого поширюється дія Закону України „Про охорону праці”?

3. Основні права працівників на охорону праці під час роботи.

4. Якими державними нормативними актами регламентується порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві?

5. Призначення інструкцій з охорони праці.

 

Теми рефератів

1. Стан безпеки праці у країнах світу.

2. Міжнародні та державні стандарти України з питань охорони праці.

3. Нормативно-правові акти підприємств, установ, організацій з питань охорони праці.

4. Основні вимоги загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки.

 

Семінар 2, час - 2 год.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.024 с.)