Тема №2. Організація охорони праціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема №2. Організація охорони праціОсновні питання

1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження

2. Система управління охороною праці

3. Органи з питань охорони праці підприємства

4. Служби державного нагляду за охороною праці системи МВС

5. Навчання та інструктажі з питань охорони праці

6. Професійний добір працівників ОВС та його медичне забезпечення

 

Додаткові питання

1. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці.

2. Завдання, які покладаються на державні комітети України з нагляду за охороною праці.

3. Повноваження місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці.

4. Повноваження підприємств, установ, організацій у галузі охорони праці.

 

Теми рефератів

1. Міжнародна організація праці та міжнародні конвенції з охорони праці.

2. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

3. Контроль за станом охорони праці в ОВС.

 

 

Семінар 3, час - 2 год.

Тема 3. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму

Основні питання

1. Причини виробничого травматизму і методи його аналізу

2. Розслідування та облік нещасних випадків.

3. Порядок розслідування професійних захворювань.

4. Особливості розслідування аварій.

5. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійних захворювань.

Додаткові питання

1. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

2. Нормативно-правове регулювання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

3. Які нещасні випадки не вважаються пов’язаними з виробництвом?

4. Склад комісії з розслідування нещасного випадку, що стався на виробництві.

5. У які органи роботодавець зобов’язаний негайно передати повідомлення про груповий нещасний випадок?

Теми рефератів

1. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

2. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти.

Семінар 4, час - 2 год.

Тема 4. Основи гігієни праці та виробничої санітарії

Основні питання

1. Поняття гігієни праці та їх норми правового регулювання.

2. Вентиляція виробничих приміщень

3. Освітлення виробничих приміщень

4. Засоби індивідуального захисту

Додаткові питання

1. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 року.

2. Положення "Про медичний огляд працівників певних категорій" - основні поняття.

3. "Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх" - основні поняття.

4. "Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" - основні поняття.

5. "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту" - основні положення.

Теми рефератів

1. Основні положення Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 року.

2. Основні вимоги Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту від 29 жовтня 1996 р. № 170.

3. Надання допомоги при травмах і отруєннях.

Семінар 5, час - 2 год.

Тема 5. Основи електро- та вибухобезпеки

Основні питання:

1. Вплив електричного струму на людину.

2. Небезпечні фактори і процеси при впливі електричного струму.

3. Заходи електробезпеки.

4. Основні поняття вибухобезпеки.

5. Небезпечні фактори вибуху та захист від них.

6. Попередження вибухів та локалізація їх наслідків.

 

Додаткові питання:

1. Електротравма, її види

2. Тривалість та шлях проходження струму

3. Смертельний струм

4. Безпечний струм

5. Способи і засоби захисту від ударної хвилі

6. Вплив вибуху і його продуктів на людину

 

Теми рефератів

1. Заходи електробезпеки.

2. Вибухобезпека у діяльності органів внутрішніх справ.

3. Види вибухових речовин і їх характеристика.

4. Основні поняття вибухобезпеки.

Семінар 6, час - 2 год.

Тема 6. Пожежна безпека на підприємствах, установах, організаціях

Основні питання:

1. Поняття пожежної безпеки та її характеристика.

2. Правова регламентація пожежної безпеки.

3. Основні причини пожеж та її чинники.

4. Профілактика пожеж.

5. Основні способи припинення процесу горіння.

 

Додаткові питання:

1. Основні способи горіння.

2. Засоби гасіння пожеж.

3. Види вогнегасників

4. Правове регулювання пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях.

Теми рефератів

1. Основні положення Закону України "Про пожежну безпеку".

2. Органи Державного пожежного нагляду.

3. Правила пожежної безпеки в системі освіти.

4. Державна пожежна охорона: правова основа, поняття, зміст.

5. Забезпечення пожежної безпеки в системі МВС.

6.

Семінар 7, час - 2 год.

Тема 7. Соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань

Основні питання:

1. Поняття соціального страхування та його характеристика.

2. Нормативно-правове регулювання соціального страхування.

3. Принципи соціального страхування.

4. Фонд соціального страхування.

5. Об'єкти та суб'єкти соціального страхування.

 

Додаткові питання:

1. Профілактика від нещасних випадків.

2. Відшкодування шкоди заподіяної застрахованому.

3. Фінансування страхування.

4. Оформлення страхування.

Теми рефератів

1. Права та обов’язки суб’єктів страхування від нещасних випадків.

2. Види страхування від нещасного випадку.

Семінар 8, час - 2 год.

Тема №8. Особливості охорони праці в правоохоронних органах

Основні питання:

1. Охорона праці в правоохоронних органах та її правова регламентація.

2. Страхування працівників ОВС.

3. Розслідування нещасних випадків в ОВС.

4. Особиста безпека працівника міліції.

 

Додаткові питання:

1. Особливості охорони праці в правоохоронних органах.

2. Оформлення звітності у сфері охорони праці в ОВС.

3. Особливості відшкодування шкоди у випадку загибелі працівника ОВС.

4. Порядок нарахування відшкодування у випадку травмування працівника ОВС під час несення службу.

5. Органи, що здійснюють відшкодування заподіяної шкоди працівнику ОВС.

6. Особи, що мають право на відшкодування заподіяної працівнику ОВС шкоди.

Теми рефератів

1. Нормативно-правові акти, що регулюють охорону праці в правоохоронних органах, їх аналіз.

2. Засоби індивідуального захисту працівника ОВС. Активні засоби оборони.

3. Заходи особистої безпеки при несенні повсякденної служби.

Семінар 9, час - 2 год.

Тема №9. Відповідальність винних за порушення в сфері охорони праці

Основні питання

1. Поняття юридичної відповідальності за порушення в сфері охорони праці та її правова регламентація.

2. Види перевірок в сфері охорони праці.

3. Адміністративна відповідальність в сфері охорони праці.

4. Кримінальна відповідальність в сфері охорони праці.

5. Дисциплінарна відповідальність в сфері охорони праці.

6. Матеріальна відповідальність в сфері охорони праці.

 

Додаткові питання

1. Види та розмір адміністративних штрафів.

2. Оформлення результатів перевірки.

3. Порядок притягнення до юридичної відповідальності в сфері охорони праці.

4. Правопорушення, за які настає дисциплінарна відповідальність у сфері охорони праці.

5. Порядок накладення стягнень за адміністративні правопорушення у сфері охорони праці.

Теми рефератів

1. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення у сфері охорони праці.

2. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з безпекою праці.


Рекомендована література

 

БАЗОВА

1. Березуцький В.В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». – Х.: Вид-во Форт, 2009.

2. Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці: Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

3. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці: Навч. посібник. – 2-ге видання, стереотипне. – Львів: «Новий світ-2000», 2005. – 232 с.

4. Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці: навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко — К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.

5. Грибан В.Г.,Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх справ:підручник для студентів вищих навчальних закладів. Грибан В.Г.,Негодченко О.В. - К.:Центр учбової літератури, 2009. – 336 с.

6. Дмитренко Ю.П. Трудове право України Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 624 с.

7. Зеркалов Д.В. Охорона працi в галузi Навчальний посібник. – К.: Основа, 2011. – 551 с.

8. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 336 с.

9. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підручник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

10. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

11. Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: навч. посіб. /За ред. професора Кононенка Л.М. – К.:ВПЦ АМУ, 2012. – 304 с.

12. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

13. Лабораторний практикум з курсу «Основи охорони праці»/ В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Л. А. Васьковець та ін.; За ред. В. В. Березуцького. — Х.: Факт, 2005. — 348 с.

14. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с.

15. Основи охорони праці:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.:Факт, 2005. – 480 с.

16. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. ред. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. – Львів: “Тріада плюс”, 2010. – 648 с.

17. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к.т.н., доц.. І. П. Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», 2011 – 436 с.

18. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.

19. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: підручник. – Харків: видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 664 с.

20. Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар Законодавства України про працю. – К.: Атіка, 2008. – 680 с.

21. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

22. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.

23. Теліпко В.Е., Дутова О.Г. Трудове право України Навч. посіб.\ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

24. Трудове право : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В.В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін. ; за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. – 496 с.

 

ДОПОМІЖНА

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.017 с.)