Суспільне відтворення, його типи і показникиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Суспільне відтворення, його типи і показникиБудь-який процес виробництва незалежно від його суспільної форми має бути безперервним, тобто повинен періодично проходити одні й ті ж самі стадії. Суспільство не може перестати споживати, а отже, воно не може перестати виробляти. Тому всякий процес суспільного виробництва, що розглядається в постійному зв’язку і безперервному потоці свого відновлення, в той же час є процесом відтворення (див.: Маркс К. Капітал: Т. 1. − К.: Держполітвидав, 1954. − С. 565). Безперервне виробництво матеріальних благ і послуг є об’єктивною основою існування людського суспільства. Економічна теорія досліджує суспільне відтворення як економічне.

Економічне відтворення відбувається як всередині окремих підприємств, домогосподарств, галузей і регіонів, так і в масштабі всього суспільства. Основою суспільного відтворення є відтворення на окремих підприємствах і домогосподарствах, або одиничне (індивідуальне відтворення). Відтворення на окремому підприємстві є вихідною і необхідною ланкою всього суспільного відтворення.

Водночас суспільне економічне відтворення не є простою сумою одиничних процесів відтворення окремих підприємств. Доведено, що в суспільному відтворенні з’являються нові якісні елементи, які відсутні на рівні первинних підприємств. Так, вищим інтересом підприємства є максимізація прибутку, а суспільного виробництва − максимізація добробуту населення. Підприємство орієнтується на ринковий попит, а суспільне вироб­ництво − на сукупний попит і т. ін.

Суспільне економічне відтворення основане на органічній єдності всіх частин, що його утворюють:

· виробництва, розподілу, обміну, споживання;

· домогосподарств, підприємств, галузей, економічних регіонів і всього виробництва;

· продуктивних сил, складових їх частин і економічних відносин;

· суспільного виробництва і суспільного споживання.

В усій системі відтворювальних зв’язків визначальним є виробництво, бо саме воно створює все необхідне для життя людей. Розподілене, обмінене і спожите може бути тільки те, що вироблене.

Економічне відтворення суспільства включає в себе відтворення:

1) суспільного продукту та його конкретних форм;

2) людського ресурсу як особистісного фактора виробництва та його зайнятості;

3) основного і оборотного капіталу суспільства, тобто засобів виробництва, як необхідних умов суспільного процесу відтворення;

4) національного багатства;

5) споживання;

6) економічних відносин.

Засоби виробництва і людський фактор у своїй єдності – це продуктивні сили суспільства. Тому економічна теорія також досліджує відтворення продуктивних сил як матеріальної бази всієї економічної системи суспільства.

У складі економічних відносин відтворюються різноманітні форми власності, перш за все домінуюча, їх взаємозв’язок і напрями розвитку, а також відносини розподілу, товарно-грошові відносини, господарський механізм.

Розрізняють просте, звужене і розширене відтворення економічної системи (рис. 10.1).

Просте відтворенняце відновлення процесу суспільного виробництва з року в рік у незмінних обсягах. Просте відтворення передбачає, що прибуток та інші доходи не використовуються на заощадження та інвестиції, тобто на розширення виробництва товарів і послуг, а повністю споживаються домогоспо­дарствами. Просте суспільне відтворення було типовим для докапіталістичних економічних формацій, так званої традиційної економіки. У докапіталістичному суспільстві розширене відтворення здійснювалося лише в окремі періоди тривалого істо­ричного процесу. У ці періоди процес виробництва відновлювався на традиційній технічній основі і в майже незмінних обсягах. За сучасних умов просте відтворення поширене в найбідніших країнах.

                               
   
Суспільне відтворення  
 
   
 
 
Просте
 
Звужене
 
Розширене  
 
       
 
 
Відновлення суспільного виробництва в незмінних обсягах та якості
 
Зменшення обсягів суспільного виробництва з кожним наступним періодом
 
Зростання обсягів суспільного виробництва з кожним наступним періодом

 


 

 

Рис. 10.1. Типи суспільного відтворення

Звужене відтворення характеризується відтворенням суспільного виробництва в обсягах, що є меншими, ніж у попередньому періоді.

Розширене відтворення економікице відтворення суспіль­ного виробництва в зростаючих обсягах. У даному випадку частина прибутку та інших доходів підприємств і домогосподарств нагромаджується та інвестується у виробництво з метою розширення межі його виробничих можливостей.

Підприємці, намагаючись одержати максимум прибутку, знач­ну його частину капіталізують, тобто спрямовують на розширення основного і оборотного капіталу, а на цій основі − і виробниц­тва. Проте просте відтворення продовжує існувати як елемент розширеного відтворення економіки. Так, складовою частиною розширеного відтворення суспільного виробництва є відтворення тієї кількості капіталу, людського ресурсу і продукту, яка була в наявності у попередньому періоді.

В умовах розвинутого товарного виробництва і ринку відновлення процесу відтворення передбачає реалізацію на ринку су­спільного продукту. У зв’язку з цим у масштабі суспільного економічного відтворення велике значення мають такі ринкові категорії, як сукупне пропонування, сукупний попит, суспільна рівновага та інші категорії ринкової економіки, які розглядаються не на рівні первинної ланки, а на рівні економіки загалом.

Вагомий вплив на розширене відтворення за сучасних умов, особливо в Україні, здійснює тіньовий сектор або тіньова економіка. Це знаходить свій прояв у щорічному відпливу капіталів за межі країни, недоотриманні доходів Державного бюджету України, прагненні приватизувати державні підприємства за безцінь і т. п. За даними Всесвітнього банку Україна займає перше місце серед країн Центральної та Східної Європи та республік колишнього СРСР за масштабами тіньової економіки.

Що стосується основних показників, що характеризують економічне відтворення, то це макроекономічні показники − валовий внутрішній продукт і національний дохід. Кожен з них аналізується за абсолютним приростом, темпами зростання відносно попереднього року або темпами зростання відповідно базового року та темпами приросту. Аналіз також охоплює показники валового внутрішнього продукту і національного доходу на душу населення та інші показники.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.013 с.)