Особливості взаємовідносин і спілкування підлітків з дорослими і однолітками.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості взаємовідносин і спілкування підлітків з дорослими і однолітками.В підлітковому віці взаємовідносини з дорослими починають будуватися під впливом

переживання нових почуттів, які пов'язані з прагненнями до самостійності, дорослості та

самоствердження. Підлітки починають відмовлятися від підвищеного нормативного контролю з

боку дорослих, відходять від ідеалізованих, надуманих зразків дорослих, починають активно

відстоювати свої права на самостійність, висувають власні пропозиції у вирішенні значної частини

життєвих питань, перестають виконувати вимоги дорослих щодо змін в їх поведінці. Вони

намагаються знизити контроль дорослих щодо себе, хворобливо реагуючи на явні чи неявні

обмеження їх прав.

У сфері взаємодій процес відокремлення підлітків від світу дорослих першими помічають

батьки. Зростання для підлітків значущості нових референтних груп неухильно відображається на

контактах з батьками. Підлітки починають більше вільного часу проводити поза сім'єю, рідше

супроводжують дорослих під час відпустки, пізно лягають спати і все менше хочуть залишатися

вечорами дома. Одночасно у них знижується готовність бути слухняними і слідувати вказівкам

батьків. Це обумовлено тим, що в уявленнях підлітків дорослі все більше втрачають виключні

властивості, якими вони раніше володіли в очах своїх дітей. Виникають проблеми в економічній

сфері сім'ї, що пов'язано з потребою підлітків бути самостійними, а значить і матеріально

незалежними від батьків. Батьки, використовуючи такі прагнення, часто намагаються пов'язати

функції контролю і регламентації з економічними стимулами або санкціями.

В залежності від батьківських уявлень і очікувань щодо власної дитини процес автономності і

самостійності може бути прискорений або загальмований. Так, не існує конфліктів у

взаємовідносинах там, де батьки вважають дитину здатною до автономії і сприймають її як

сильну, здатну "стояти на власних ногах". Навпаки, батьки, які вважають дитину дуже

несамостійною і залежною, приписують їй нездатність створювати нові взаємини, успішно

знаходити друзів і всіляко перешкоджають її самостійності.

З точки зору дорослих, характер непорозумінь у процесі емансипації (від лат. emancipatio—

звільнення), яка виявляється у прагненні підлітків звільнитися від опіки дорослих, визначають такі

моменти: а) велика кількість вільного часу в сучасної молоді порівняно з поколінням батьків; б)

краща фінансова забезпеченість; в) широкі можливості в отриманні освіти.

Підлітки, зі свого боку, вважають, що основні розбіжності у поглядах з батьками переважно

стосуються одягу, зачісок, успішності у навчанні та захоплень і відпочинку. Крім того, що можуть

бути зіткнення поглядів щодо питань еротики і сексу (які актуальні зараз у віці 12—13 років).

Напруженість у взаєминах між обома сторонами створюють і такі вимоги батьків до підлітків, як

їх охайність, допомога в домашньому господарстві та заборона палити і пізно приходити увечері

додому.

Серед причин розбіжностей у поглядах між батьками і підлітками найбільш важливими

виступають:

— різниця у досвіді дорослих і підлітків;

— відсутність чітких етапів переходу від дитячої залежності до дорослої незалежності;

— відсутність певних правил, які структурують послаблення батьківської влади у фазі

переходу від дитинства до підлітковості;

— соціальні відмінності, що пов'язані із зіткненням контролюючої ролі дорослих з потребами

підлітків у автономії.

Характер взаємовідносин з вчителями і суб'єктивне ставлення до них змінюються протягом

підліткового віку. Якщо провідним мотивом взаємин і спілкування молодших підлітків є

прагнення отримати підтримку, заохочення вчителя за поведінку чи навчання, то в середньому

підлітковому віці виникає прагнення до особистого спілкування з учителем. З роками підлітків все

більше хвилюють особистісні та професійні якості педагога. При цьому, професійні якості

педагогів у цілому задовольняють підлітків, а особистісні не завжди. Невдоволеність

особистісними якостями педагогів сприймається ними частіше всього як проблема

"справедливості" вчителя. Помітно, що з віком складається ситуація нарощування потреби в

особистісному спілкуванні підлітків з педагогами і — неможливість її задовольнити.

Незважаючи на зовнішні і внутрішні протиріччя, які існують в міжособистісних взаєминах

між дорослими (батьками, вчителями) та підлітками, останні відчувають потребу в спілкуванні з

дорослими.

Результати сучасних досліджень показують, що існують три основних типи взаємин, які

певним чином впливають на мотиви, форми і зміни у спілкуванні дорослих і підлітків. По-перше,

це взаємини, які спираються на офіційно зафіксовані права і обов'язки дорослих і дітей

(регламентоване спілкування). По-друге, взаємини, які будуються на потребі розуміти один

одного, на прагненні до емоційного контакту і допомоги іншому (нерегламентоване або

"довірливе" спілкування). По-третє, взаємини, які виникають при відсутності прихильності один

до одного або байдужості (неорганізоване, випадкове спілкування).

Підлітки, в більшості випадків, прагнуть до довірливого, нерегламентованого типу

взаємовідносин з дорослими. Це створює сприятливі можливості для реалізації такої потреби

спілкування як вирішення характерної для цього періоду проблеми пізнання самого себе, своїх

можливостей і свого місця у житті. Переважання в реальності регламентованого типу взаємин

перешкоджає розвитку потреби у спілкуванні з дорослими, що спонукає підлітків до пошуку

відповідей на виникаючі питання в колі однолітків. Останні, не володіючи достатнім соціальним

досвідом та необхідними знаннями, дають суперечливу або неадекватну інформацію і на свій

розсуд інтерпретують будь-які факти.

Особливо сприятливими бувають ситуації довірливого, нерегламентованого спілкування,

коли дорослий виступає в якості друга. З ним легко проводити час, знаходити теми для розмов, а

також займатися спільною діяльністю. Такий тип взаємин допомагає підлітку по-новому

подивитися на світ дорослих і, завдяки йому, набути самостверджуючих позицій для власного

життя. В результаті цього створюються глибокі емоційні і духовні контакти з дорослими, які

підтримують підлітка в складних чи критичних життєвих ситуаціях.

Одним з позитивних досягнень, що виникають в довірливому спілкуванні, є потреба підлітка

в емпатії по відношенню до дорослого, яка визначає прагнення допомогти і підтримати його,

розділити з ним радість і горе. Дорослий, який здатний зрозуміти співпереживання і готовий

прийняти співчутливе ставлення підлітка до себе, виступає у взаємовідносинах з ним на "рівних"

правах. Емпатійний підліток завжди відчуває потребу поділитися своїми враженнями, розповісти

про події свого життя, але йому буває важко зробити перший крок до інтимного спілкування. Для

дорослого дуже важливо, у зв'язку з легкою ранимістю такого підлітка, обрати саме

нерегламентовану форму спілкування, з метою підтримання довірливих контактів.

Основним змістом спілкування підлітків з дорослими стають питання соціальних проблем,

взаємовідносин між людьми, моральних оцінок подій і вчинків оточуючих, особистісних взаємин

між юнаками і дівчатами та проблема вибору ціннісних орієнтацій і самоствердження себе як

особистості. Серед партнерів по спілкуванню ними виділяються вчителі, батьки, близькі родичі,

однолітки, друзі.

Якщо підліток у взаємовідносинах відчуває, що від нього багато чого очікують, він може

намагатися ухилитися від виконання обов'язків, приховуючись за досить "доброго" дорослого.

Тому для засвоєння підлітком нової системи взаємин важлива чітка аргументація вимог, що йдуть

від дорослого. Неаргументоване нав'язування вимог, як правило, відкидається. До того ж, підліток

більше домагається певних прав, ніж прагне прийняти на себе обов'язки. Велике значення в цей

період мають єдині вимоги до підлітка як в сім'ї, так і в школі.

Спілкування підлітків багато у чому зумовлюється їх настроєм, який протягом невеликого

проміжку часу може змінюватися прямо на протилежний. Лабільність настрою та амбівалентність

почуттів можуть призводити до поверхового, неорганізованого спілкування. За таких умов

спостерігаються невміння протистояти тиску з боку дорослих, обмеженість словникового запасу

та мовленнєвої культури порівняно зі старшим поколінням. Все це призводить до того, що у

контактах підлітків мало усвідомлювані поведінкові реакції.

Найхарактернішою є реакція "відходу" від ситуації, коли підліток обминає "гострі кути", або

зовсім не помічає чи нівелює проблему. Проте невирішені питання з часом важким тягарем

лягають на його плечі. В ситуаціях, коли зменшується увага з боку близьких чи висуваються

завищені очікування до підлітка, які пов'язані з перевантаженням його духовних і фізичних сил,

може наступати реакція опозиції. Вона характеризується тим, що підліток у взаєминах з

дорослими різними засобами намагається привернути їх увагу, переключити її з усіх інших на

себе.

Найлегший спосіб досягнути мети — увійти в світ дорослих,— полягає для підлітка у

наслідуванні їх зовнішніх форм поведінки. Для хлопців зразком часто стає та людина, яка веде

себе "як істинний мужчина" і володіє мужністю, сміливістю, витримкою, силою волі і вірністю у

дружбі. У дівчат розвивається тенденція відтворювати образи тих жінок, які сприймаються "як

істинна жінка": старших подруг, привабливих, розумних, популярних. Наслідування поведінки

значущого дорослого, причому в першу чергу зовнішніх, доступних сторін: в одязі, зачісках,

прикрасах, косметиці, особливому лексиконі, манері поведінки, засобах відпочинку і розваг —

тобто того, на основі чого можна досягти певного успіху, характеризує реакцію імітації. Оскільки

зразками для імітації виступають не тільки дорослі, але і однолітки підлітків, то створюваний

ними ідеал буває досить суперечливим. Він поєднує у собі якості як дорослого, так і молодої

людини, причому не завжди ці якості узгоджуються в одній особі. На думку Р.С. Немова, у цьому

полягають основні чинники невідповідності підлітків власному ідеалу і їх постійні переживання з

цього приводу.

При недостатній критичності і несамостійності в судженнях реакції імітації можуть

здійснювати негативний вплив на поведінку підлітка. Негативна імітація виявляється у підлітків

тоді, коли для наслідування вибирається негативний зразок. Часто буває так, що це людина, яка

була причиною багатьох страждань і образ підлітка.

У цьому віці спостерігаються реакції гіперкомпенсації — коли підлітки для самореалізації

вибирають ті сфери діяльності, в яких необхідно долати певні труднощі. У взаємовідносинах вони

намагаються продемонструвати, що неуспіх в якійсь одній галузі, вони можуть компенсувати

успіхами в іншій — в такій, де здатні реалізувати свої внутрішні можливості.

Згадувані вже реакції емансипації в даний період розвиваються за двома напрямками. По-перше, це відторгнення від минулого заради устремління в майбутнє. По-друге, це подолання

емоційних зв'язків з батьками і включення в соціальне життя, що відбувається поза сім'єю. Реакції

емансипації у більшості випадків досить яскраво виражені. Проте багато психологів зазначають,

що звільнення від опіки батьків пов'язано з тендерними відмінностями, тобто уявленнями про те,

якою в межах даної культури, може бути поведінка представників різної статі. Динаміка реакцій

емансипації балансує в інтервалі даного віку — від 11 до 16 років.

Вимоги свободи, звільнення від контролю батьків сильніше помітні у молодших дівчат-підлітків. Дівчата частіше прагнуть до автономії в силу того, що сімейні вимоги довго утримують

їх в інфантильній ситуації: їх примушують займатися домашніми справами, строго контролюють

відсутність дома і вибір друзів-хлопців. Після 15 років емансипація дівчат помітно знижується. У

хлопців, навпаки, на початку підліткового віку такі реакції малочисельні. Адже ставлення до

хлопців визначають інші батьківські імперативи: досягнута самостійність і незалежність у кінці

дитинства не зникає з появою пубертату. Але після 15 років реакції емансипації зростають,

оскільки виникають труднощі у хлопців, які пов'язані з конфронтацією з приводу їх шкільних

успіхів, життєвих цінностей і професійного вибору.

Основні труднощі взаємодій з підлітками можуть бути зумовлені позиціями і стилями

спілкування дорослих. На основі узагальнених суджень підлітків психолог М. Кле представив сім

видів батьківської влади у спілкуванні:

— автократичний — підліток не може ні висловити свою особисту точку зору, ні бути

учасником рішень, які його стосуються;

— авторитарний — підліток може бути учасником в обговоренні Проблем, але батьки

приймають остаточне рішення, враховуючи тільки власні думки;

— демократичний -— підліток робить свій внесок в обговорення проблеми і може сам

приймати будь-яке рішення, однак він повинен повідомити про це батьків, від яких залежить

остаточне рішення;

— егалітарний — ролі практично не диференційовані, батьки і діти "на рівних" є учасниками

в прийнятті рішень;

— дозволяючий — підліток займає більш активну і впливову позицію у формуванні рішень;

— попускний — підліток має вибір: інформувати чи ні батьків про свої рішення;

— ігноруючий — батьки не знають про рішення, які прийняв підліток, і він не інформує їх

про це.

За проблемами авторитарного і автократичного стилю батьків обов'язково виникає наступна

проблема — формування стилю спілкування підлітка за такими ж зразками з іншими людьми. У

взаєминах поза сім'єю такі підлітки, позбавившись жорсткого контролю і небезпеки покарання,

починають самі жорстко спілкуватися з однолітками, виявляють неповагу до дорослих,

демонструють свою свободу, порушують норми моралі у громадських місцях. Інколи їх поведінка

носить характер безпомічності, сором'язливості (говорить тихим голосом, опускає очі) або,

навпаки, виявляють зухвалість, виконуючи роль паяців. Підсилений контроль і оцінка приносять

тільки негативні наслідки: підліток втрачає можливість бути вільним, не вміє користуватися

свободою. У неконтрольованих ситуаціях у нього активізується прагнення до самостійності, хоча

морально-етичні зразки його реалізації відсутні. В результаті підліток опиняється в ситуації

конфлікту як з батьками, так і з іншими дорослими.

Моделі поведінки дорослих, що пов'язані з попускним та ігноруючим стилями, як правило,

демонструють недостатність уваги, турботи і керівництва старших. Підліток дуже часто почуває

себе самостійним, або таким, якого "ніхто не розуміє", адже він може стати джерелом проблем і

тривог всієї сім'ї. А прагнення звільнити підлітка від труднощів і неприємних обов'язків спричиняє

нездатність до об'єктивної рефлексії. Підліток, якому все дозволяють, рано чи пізно потрапляє в

критичну ситуацію. Невміння рахуватися з думкою оточуючих, відсутність терпимості, поява

неадекватно високого рівня домагань та потреба уваги до себе не узгоджуються з недостатнім

досвідом подолання складних життєвих ситуацій.

В той же час підлітки, які стикаються з демократичним, егалітарним та дозволяючим типами

взаємовідносин з дорослими, здатні відповідати суспільним очікуванням у сфері спілкування і

бувають достатньо прогнозованими. Вони рідко переживають почуття відторгнутості і

покинутості. Дані моделі гарантують поступовий розвиток емоційної і поведінкової самостійності

і дозволяють підліткам оволодівати навичками прийняття рішень та взяття відповідальності за їх

виконання на себе.

Отже, зазначені стилі спілкування і виховання, які використовуються дорослими, дають

можливість уявити варіанти умов, що створюються для підлітків батьками та шкільними

вчителями. Саме різноманітність стилей спілкування, яку отримує підліток у повсякденних

взаємовідносинах з дорослими, навчають його стратегіям спілкування у реальних взаємодіях між

людьми.

Вплив групи однолітків на процес соціалізації дитини розпочинається набагато раніше від

початку підліткового віку. Можна стверджувати, що цей вплив проявляється з початком

соціального життя дитини, і виконує на попередніх та підлітковому віковому етапі схожі функції:

можливість розвинути навички, необхідні для адекватних взаємодій з однолітками і здатність

розділяти з ними спільні заняття, інтереси і почуття. Група однолітків відіграє провідну роль у

процесі соціалізації підлітків ще й тому, що взаємовідносини з однолітками своєї і протилежної

статі створюють прототип дорослих взаємин, які можна реалізовувати у подальшому соціальному,

професійному і статевому житті. Багато психологів дотримується позиції, що група однолітків

виконує основну функцію у процесі становлення автономності підлітка та його незалежності.

Контакти в ній сприяють побудові нових взаємин з іншими та новому ставленню до самого себе,

допомагають підлітку зрозуміти себе, своє призначення, дозволяють пережити почуття ризику і

випробовувати сили у ситуаціях змагання. Підлітки у групі об'єднані спільною потребою

звільнення від батьківського контролю, визначення власного статусу та особистісної статевої

ідентифікації.

У відомій концепції Д.Б. Єльконіна підкреслюється думка про те, що для підліткового віку

характерний пріоритет дитячої спільноти над дорослою. Саме у групі однолітків створюється нова

соціальна ситуація розвитку, особистості. В ній підліток засвоює ідеальні форми. Це, перш за все,

область моральних норм, на основі яких будуються соціальні взаємодії. Спілкування з

однолітками, на думку вченого, є провідним видом діяльності в цьому віці. У процесі цієї

діяльності засвоюються норми моралі, соціальної поведінки, в ній створюються стосунки рівності

всіх і поваги один до одного. В цей період центр життя підлітка переноситься з навчальної

діяльності в діяльність спілкування. Змінюються взаємини з вчителями: для підлітка більш цінним

є той статус, який він отримує у колі однолітків, ніж оцінне ставлення до нього з боку вчителя.

Набуття нової рольової позиції у процесі спілкування пов'язане зі ставленням однолітків до

підлітка як до дорослої особистості. Завдяки комунікативній діяльності відбувається уявне

програвання всіх найбільш складних сторін майбутнього життя.

Відомо, що в традиційний психології існують три варіанти визначення провідної діяльності у

підлітковому віці. Так, Д.Б. Ельконін виділяв інтимно-особистісне спілкування, Д.І. Фельдштейн

— суспільно-корисну діяльність, В.В. Дави- дов —- суспільно-значущу діяльність. З одного боку,

у двох визначеннях присутній один і той же фактор "суспільність". Справді, діяльність як висхідна

форма оволодіння новим для даного віку змістом, будується завжди як сумісна, тобто певною

мірою як суспільна. З другого — при вивченні підліткового періоду не можна не враховувати

прагнення підлітків до спілкування з однолітками.

Визнаючи високу евристичність ідеї провідної діяльності, яка бере свій початок у культурно-історичній теорії Л.С. Виготського, необхідно відмітити, що уявлення про провідну діяльність

можуть виступати лише в якості загальних орієнтирів. По-перше, тому, що одна і та ж провідна

діяльність має місце протягом достатньо великих проміжків часу, в той час як практика говорить

про необхідність нових форм роботи з підлітками в кожному наступному класі. По-друге, в

достатній мірі операційно відпрацьована вона лише для молодшого шкільного віку; що стосується

підліткового і юнацького віку, то дискусії стосовно провідних для них діяльностей далекі від

завершення. Так, сучасна дослідниця підліткового віку К.Н. Поліванова дотримується нової

позиції і нею висунута ідея проективної діяльності, як провідної для підліткового віку.

Існує достатньо емпіричних даних, які підкріплюють ідею, що група однолітків, а, точніше,

референтна група, набуває для підлітка найістотнішої значущості. Для нього дуже важливо мати

референтну групу, цінності якої він приймає, на чиї норми поведінки і оцінку він орієнтується.

Часто референтна група характеризується певною манерою поведінки, що визначає в ній ознаки

певної підліткової субкультури. Субкультура підлітків, як правило, пов'язана з власно створеними

нормами, звичками, манерами поведінки, які нерідко суперечать пануючим правилам у

суспільстві. Вона більше зорієнтована на зовнішні молодіжні атрибути, хоча її установки і

цінності у більшості випадків співпадають з батьківськими.

Нормативність у підліткових групах формується спонтанно, контроль за нею їх учасниками

здійснюється стихійно, при дотримуванні максималістських вимог. Якщо підліток когось з групи

підвів, зрадив, покинув у небезпеці, йому можуть оголосити бойкот, залишити одного і, навіть,

побити. Підлітки жорстко контролюють однолітків: як кожний відстоює свою гідність, як

виконується принцип рівності і свободи кожного. Ними високо цінуються вірність, чесність,

відданість і в той же час засуджуються зрадництво, порушення даного слова, егоїзм, жадібність.

Вони не поважають однолітків, які у своєму особистісному розвитку не досягли рівня самоповаги,

не мають власної думки, не вміють відстоювати власні інтереси.

Не дивлячись на суворі правила і сформовані кодекси гідності та обов'язків, більшість

підлітків прагнуть до референтної групи. Вона створює почуття "Ми", яке підтримує підлітка,

закріплює його внутрішні позиції. При всій орієнтації на ствердження свого "Я" серед однолітків,

деякі підлітки відрізняються особистісним конформізмом. Конформні підлітки залежні від інших і

прагнуть виконати все, на що їх штовхає група. Однак, при незадоволеності міжособистісними

взаєминами у групі, підліток прагне до пошуку іншої групи, яка більше і відповідає його запитам.

Якщо підліток потрапляє в групу з достатньо високим рівнем соціальних взаємодій, то це

сприятливо впливає на становлення його особистості. В такому середовищі існує взаємна

зацікавленість один в одному, а спілкування стає настільки атракційним, що підлітки часто

забувають про уроки і домашні обов'язки. Свої плани і таємниці вони довіряють не батькам, а

кращому другу. При цьому підліток в категоричній формі відстоює право на дружбу зі своїми

однолітками, не терплячи ніяких обговорень чи коментарів з приводу не тільки недоліків, але й

досягнень друга. Обговорення особистості друга в будь-якій формі, навіть у формі похвали,

сприймається як посягання на право вибору підлітка, на його самостійність і свободу.

Найбільш глибоке і змістовне спілкування можливе при дружніх взаємовідносинах.

Спілкування з другом за нормативами референтної групи узгоджується із проявами прихильності,

ніжності та симпатії. Не тільки дівчата-підлітки виявляють свої почуття обіймами і прагненням

доторкнутися одна до одної, це властиве і хлопцям-підліткам. Поряд з дружніми "потасовками" і

боротьбою, хлопці виявляють симпатію і приязнь один до одного через обійми після тривалої

розлуки і рукопотискання при зустрічі. Підліткова дружба, розпочавшись в 11—13 років, залишає

сліди високих прагнень до особистісного вдосконалення у душі дорослої людини на все життя.

Коло спілкування підлітків не обмежується тільки близькими друзями. У підлітків з'являється

багато знайомих, приятелів і, що суттєво, виникає тяжіння до неформальних груп або компаній.

Активні підлітки можуть одночасно входити в кілька груп, наприклад, у групу, яка склалася на

заняттях у спорткомплексі, у групу свогр чи сусіднього двору, в одну з мікрогруп класу.

Те, ідо отримує від групи підліток і те, що він їй може дати, залежить від рівня розвитку

групи, до якої він належить. Для дворової компанії частіше всього характерний груповий егоїзм та

індивідуалізм, протиставлення своєї компанії іншій. Вона прагне у процесі сутичок з сусідніми

групами закріпити за собою певну територію. Навпаки, групу класу може характеризувати

колективістська єдність. Колектив більше відкритий і доброзичливий до тих, хто до нього

належить. В ньому менше відгородженості, кастовості, групового егоїзму. В колективі превалює

взаємодопомога, взаєморозуміння і сприятлива психологічна атмосфера.

В умовах сучасності з'явилася тенденція, що визначає приналежність підлітків до так званих

юнацьких релігій. Входити у певну групу, яка готова прийняти підлітка, буває зовсім недостатньо.

Деякі підлітки нерідко почувають себе одинокими поряд з однолітками. Крім того, не всіх

підлітків приймають у групи, частина з них може бути ізольована від них. Частіше це тривожні,

замкнуті і невпевнені в собі підлітки, які потребують до себе особливої уваги. Притягальною

силою для таких підлітків стає ідеологія певних релігій, яка завжди пов'язана з цілим рядом

обіцянок: налагодження заповненого смислом і вірою життя у групі однодумців, позбавлення

сором'язливості, страхів, самотності, відчуття власної провини і спрощена перспектива на

майбутнє. Релігійні групи пропонують "образ вождя" (гуру, месія, пророк, філософ), наділеного

рисами Бога, який начебто володіє рецептом спасіння окремих людей і всього світу. Підлітки, які

потрапляють під вплив релігійних ідеологій, часто кидають навчання, сім'ю, поривають з

близькими людьми. У деяких релігійних групах вони втрачають свою ідентичність і приймають

нові імена. Виявляються дуже небезпечні наслідки приналежності до такої групи: хвороблива

залежність від неї або її лідера, втрата самостійності, нездатність до емоційних зв'язків з людьми,

що не приналежні до даної групи, втрата почуття реальності, відсутність раціонального мислення,

спрямованість думок на релігійне вчення, підкорюваність "вчителю" і фанатизм віри.

Для підлітків важливо не тільки бути разом з однолітками, спілкуватися з ними, але й займати

серед них задовольняюче їх положення. Для одних, це прагнення бути визнаним, популярним і

добрим другом, для других — зайняти у групі позицію лідера, для третіх — бути авторитетом у

якійсь справі. Аналіз суб'єктивних переживань підлітків засвідчує, що для багатьох з них важливе

визнання цінності їх особистості в очах однолітків. До дуже складних наслідків може призводити

фрустрація потреби "бути значущим в очах однолітків". Саме невміння, неможливість досягти

такого положення частіше всього стає чинником недисциплінованості і правопорушень підлітків.

Цей факт пояснює підвищену комформність підлітків до різних неформальних груп, компаній,

релігійних сект тощо.

Емансипація від дорослих і разом з тим зростаюче значення групи однолітків у соціальному

житті підлітків, все ж таки опосередковано визначають їх приналежність до цінностей сучасників.

Принаймні багато ціннісних орієнтацій черпається молодим поколінням із засобів масової

інформації: радіо, телебачення, преси. Виступи провідних вчених, відомих політичних діячів,

художників і літераторів, психологів і медиків, економістів і юристів сприяють формуванню

системи цінностей, яку підлітки вносять у підліткову субкультуру. Слід підкреслити, що не тільки

однолітки, але і дорослі виступають альтернативним джерелом вибору моделей поведінки

підростаючої особистості. Підлітки схильні приймати норми дорослих у тих сферах, де культурні

норми стабільні і тоді, коли рішення мають тривалі наслідки. Група однолітків слугує

референтним джерелом численних поведінкових реакцій, які співвідносяться зі змінними

соціальними і культурними нормами.

Отже, протиставлення двох референтних джерел соціалізації підлітків представляє штучну

дихотомію: вплив кожної групи залежить від соціальної ситуації. Група однолітків визначає

смаки, переваги, мовлення, способи індивідуальних та статевих взаємодій; дорослі впливають на

вибір соціально-економічних цінностей, звичок споживання, релігійної приналежності чи

політичних поглядів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 310; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.013 с.)