Діалог культур як імператив сьогодення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Діалог культур як імператив сьогодення. 

Тематика рефератів та доповідей:

1. Європейська культура: досягнення та проблеми.

2. Масова культура - феномен ХХ століття.

3. Сучасна і майбутня техніка: могутність чи загроза?

4. Техногенна цивілізація: основні характеристики.

5. Техніка як феномен культури.

Роль інформаційних технологій в розвитку людства.

Модернізм і постмодернізм: наслідування чи заперечення?

8. Інформаційний вибух і травма постмодернізму.

9. Особливості мистецтва постмодернізму.

10. Розвиток кінематографу у ХХ столітті.

11. Глобальні проблеми сучасності і перспективи їх вирішення.

12. Суперечливий характер глобалізації: сподівання та побоювання.

13. С.Гантінгтон про взаємодію цивілізацій.

14. Діалог культур – імператив сьогодення.

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Охарактеризуйте погляди А.Печчеї на загрози, пов’язані з ростом технічної могутності людини (за роботою “Человеческие качества”).

2. Дайте характеристку поглядам А.Швейцера щодо пріоритету духовних цінностей над матеріальними (за роботою “Культура и этика”).

3. Проаналізуйте сутність проблем, породжених швидкими темпами науково-технічного прогресу (за роботою О.Тоффлера “Футурошок”).

4. Як Ви вважаєте, що очікує людство: зближення чи зіткнення цивілізацій? Чи згодні Ви з точкою зору С.Хантінгтона?

5. Чому глобальні проблеми виникли лише в XX ст.? Обгрунтуйте свою позицію.

6. Які чинники, на Вашу думку, визначають суперечливий характер розвитку науки і техніки в ХХ столітті? Обгрунтуйте Вашу точку зору.

7. Проаналізувати, в чому полягає суперечливість і неоднозначність процесу глобалізації.

8. Чи зможе людство відмовитись від сучасних благ цивілізації і повернутись в лоно природи? Обгрунтуйте свою відповідь.

9. Проаналізуйте, як співвідносяться поняття “модернізм” та “постмодернізм”.

10. Розкрити, в чому полягає плюралізм культури постмодерну.

11. Охарактеризувати основні ознаки мистецтва постмодернізму.

12. Що, на Вашу думку, дає підстави М.Епштейну стверджувати, що ХХ століття – «цивілізація протезів» (за роботою М.Епштейна «Інформаційний вибух і травма постмодернізму»).

13. Пояснити думку М.Епштейна: «Между человеком и человечеством становится все меньше общего, так что смысла лишается сама корневая связь этих двух слов» (за роботою М.Епштейна «Інформаційний вибух і травма постмодернізму»).

14. Охарактеризувати вплив віртуального характеру культури ХХ століття на людину і суспільство (за статтею Ємеліна В.А. «Постмодернізм: проблеми і перспективи»).

15. Дати характеристику основних напрямків мистецтва другої половини ХХ століття.

14. Визначте особливості сучасного мистецтва (за роботою Яна Мукаржовського “Положение современного искусства”).

15. Обгрунтуйте ствердження, що діалог культур є необхідною умовою виживання людства.

 

Список рекомендованої літератури

до І та ІІ розділів

 

Загальна довідкова і навчальна література:

Гуревич П.С. Культурология. М., 2002.

Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. М., 1998.

Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры. СПб., 1997.

Карпушина С.В., Карпушин В.А. История мировой культуры. М.,1998.

Кравченко А.И. Культурология. М., 2000.

Культурологія: теорія та історія культури. За ред. І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула. К., 2004.

Культурология. ХХ век. Энциклопедия. СПб., 1998. Т.1,2.

Культурология. ХХ век. Словарь. СПб., 1997.

Культурология. История мировой культуры. Под ред. А.Н.Марковой. М., 1998.

Культурология. Век ХХ. Антология. М., 1995.

Лобас В.Х. Українська і зарубіжна культура. К., 2000.

Левчук Л.Т., Гриценко В.С. Історія світової культури. К., 2003.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Львів, 1994.

Лосев І. В. Історія та теорія світової культури: європейський контекст. – К., 1995.

Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах. М.,1992.

Історія української культури. За ред. І. Крип'якевича. К., 1994.

Історія української культури. За ред. П.Толочка. К., 2002.

Павленко Ю. Історія світової цивілізації: соціокультурний розвиток людства. К., 2000.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури. К., 1992.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. Бичко А. К. та ін. К., 1992.

Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник. За ред. М.М.Заковича. К., 2001.

Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь. Ростов-на- Дону. 1997.

Шевнюк О.Л. Культурологія. К., 2004.

Энциклопедический словарь по культурологии. Под ред. А.А.Радугина. М., 1997.

Додаткова література до окремих тем:

До теми І: Культурологія як галузь наукового знання:

Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1999.

Бердяев Н.А. О культуре //Философия творчества. Творчество, культура и искусство. М., 1994.

Гуревич П.С. Человек и культура. Основы культуроведения. М., 1998.

Дробницкий О. Г. Мир оживших предметов. М., 1987.

Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996.

Клакхон С., Келли В. Понятие культуры //Человек и социокультурная среда. Вып.ІІ. М., 1992.

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культурология XX век. Антология М. , 1995.

До теми 2: Релігія та мистецтво в системі культури

Релігія:

Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира //Работы М. Вебера по социологии религии и культуры. Вып. I. М., 1991.

Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч. пос. К., 2004.

Кураев А. Традиция. Догмат. Обряд. М., 1995.

Ламонт К. Иллюзия бессмертия. М., 1984.

Релігієзнавчий словник. За ред. А.Колодного. К., 1996.

Релігієзнавство. Навч. посібник. За ред. С.А.Бублика. К., 1998.

Религия в истории и культуре. Под ред. М.Г. Писманика. М., 2000.

Мистецтво:

Борев Ю. Эстетика. М., 2002.

Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. Т.1. СПб., 1995

Дмитриева И.А. Краткая история искуссв. М., 1996. Выпуск І,ІІ.

Левчук Л.Т. та ін. Естетика. К., 1997.

Тимофієнко В.І. Архітектура і монументальне мистецтво. Терміни та поняття. К.,2002.

Художня культура світу: Європейський культурний регіон. К.,2001.

Эстетика. Под. ред. А.А.Радугина. М., 2002.

Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М., 1985.

До теми 3: Культурна динаміка

Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М.,1988.

Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994.

Гуревич П.С. Культурология. М., 2002.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.

Культурология. ХХ век. Энциклопедия. СПб., 1998. Т.1,2.

Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992.

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. Т. 42.

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (Предисловие к Рихарду Вагнеру). Соч. в 2 Т. М., 1990. Т.1

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., Прогресс, 1991.

Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.

Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой // Избранное. М., 1969.

Хёйзинга Й. Ноmо Ludens // Опыт определения игрового эле­мента культуры. М., 1992.

Шпенглер О. Закат Европы: в 2-х т. Новосибирск, 1993.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

До теми 4: Класичні теорії цивілізацій

Бердяев Н.А. О культуре //Бердяев Н.А. Философия неравенства. М., 1990.

Бердяев Н.А. Воля к жизни, воля к культуре //Смысл истории. М., 1990.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.

Сорокин А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., Прогресс, 1991.

Шпенглер О. Закат Европы: в 2-х т. Новосибирск, 1993

До теми 5: Культурна ідентифікація

Каган М.С. Философская теория ценностей. СПб., 1997.

Коваль Б.И. Дух, душа, духи: символы и ценности бытия. М., 2000.

Сорокин А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

Фадеева Т.М. Единая Европа: идея и реальность. Концепции культурной идентичности. М., 1997.

Фромм Э. Иметь или быть? //Человек для себя. М., 1997.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.

До теми 6: Типологія культури

Гатальська С.М. Філософія культури. К., 2005.

Губман Б.Л. Западная философия культуры ХХ века. Тверь. 1997.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.

Сорокин А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., Прогресс, 1991.

Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. К., 1996.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.

Шпенглер О. Закат Европы: в 2-х т. Новосибирск, 1993

Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1997.

До теми 7: Первісна культура

Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 1990.

Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1996.

Мифы народов мира. В 2 т. М., 1968.

Тейлор Э. Первобытна культура. М., 1980.

Фрезер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1967.

Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. СПб., 1997.

Энгельс Ф. Роль труда в превращении обезьяны в человека //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21.

Энгельс Ф. Возникновение семьи, частной собственности и государства //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.21.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.012 с.)